Р Е Ш Е Н И Е

 

163

 

11.12.2012 г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                                  Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Тридесет и първи октомври

 

2012

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в открито съдебно заседание в следния състав:

ЦВЯТКО МАНГОВ

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                                                                                 

Н С

 

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия МАНГОВ

 

401

 

2012

 
 


                                                          гр.д.№                                  по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск от „Красен”ООД, представлявано от П.Н.С., със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище против „Випекс 09” ЕООД, представлявано от П.П.Т., със седалище и адрес на управление град Панагюрище, за обезщетение за ползване на силов трансформатор, дължимо за периода 01.04.2009 г. до 01.04.2012 г., представляваща обща сума в размер на 3 600,00 лв. или по 100,00 лв. на месец, ведно със законната лихва, считано от 18.06.2012 г.

В исковата си молба „К.” ООД твърди, че притежава съоръжение представляващо силов трансформатор, оставен в ТП „Варов възел”, поземлен имот № 098053 с начин на трайно ползване други селскостопански територии, категория 9, с обща площ 7.510 дка, находящи се в землището на гр. Панагюрище, м-та „Света Петка”. Твърдят, че поземления имот, ведно с построените в него сгради /производствени обекти/, бетонов център, варов възел и склад за цимент е продаден от ищеца на ответника с нот. акт за продажба на недвижим имот № 63, том ІV, рег. № 5861 по н. д. 579/2008 г. по описа на Нотариус ПК – рег. № 390 в регистъра на Нотариалната камара. Твърдят, че влизайки във владение на имота, след продажбата ответникът е започнал да ползва и трансформатора, който не е бил предмет на продажбата. Ищецът е поканил изрично ответника с нот. покана № 4741, том І и № 115/12.12.2011 г., връчена на 12.12.2011 г. да плати обезщетение в размер на 100,00 лв. месечно за периода в който е ползвал съоръжението 01.01.2009г. до 30.11.2011 г.; да се яви в офиса на „Красен” ООД, за да бъде подписан договор за наем за това съоръжение, а ако не се яви да освободи съоръжението в срок от две седмици, след получаване на поканата, като плати обезщетение за периода на ползване, след 31.11.2011 г. в същия месечен размер.

Ответникът не е счел за необходимо да изпълни тези ангажименти, поради което за ищеца възниква правото да предяви правата си по съдебен ред. Ето защо моли съда, след като се увери в основателността на предявената претенция да осъди ответното дружество да заплати на ищеца сумата 3 600 лв., представляваща  обезщетение за ползване на силов трансформатор, дължим по 100,00 лв. на месец за периода от 01.04.2009г. до 01.04.2012 г., ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска. Моли за съдебно деловодните разноски.

Моли съда да бъде допусната съдебно икономическа експертиза от вещо лице експерт – икономист, което след като провери представените доказателства по делото, както и в счетоводството на ищеца да отговори на следните въпроси: описът от дълготрайни материални активи на дружеството включва ли силов трансформатор, има ли период от време след приватизацията на „К.” ООД в който този силов трансформатор да не фигурира, 

Моли съда да назначи съдебно-техническа експертиза от вещо лице експерт - оценител, което след като отиде на место да отговори на въпросите: ответникът ползва ли силовия трансформатор, за да захранва сградите, машините и съоръженията в имота; какво представлява съоръжението от гледна точка на техническа характеристика; какъв е размерът на месечния наем за ползване на аналогично съоръжение, като вземе предвид периода посочен в исковата молба 01.04.2009 г. – 01.04.2012 г.

Сочи писмени и гласни доказателства.

В съдебно заседание е допуснато изменение на цената на иска като същият е намален на сумата 3240,00 лв., или по 90,00 лв. на месец, представляващи обезщетение за ползване на силов трансформатор.

Моли съда да осъди ответното дружество да заплати горепосочената сума ведно със законната лихва. Моли за съдебно-деловодните разноски. Съображенията си излага в писмени бележки, приложени по делото.

Ответникът по иска в писмения си отговор, оспорва изцяло предявения иск в посочената искова молба и счита, че същият е неоснователен. Твърди, че ищцовото дружество не е собственик на силовия трансформатор по силата на прехвърлителната сделка, сключена между ищеца и ответника и материализирана с нотариален акт.

Твърди, че съоръжението силов трансформатор, което е трайно закрепено в имота, в масивна сграда – трафопост и същото е собственост на „Випекс 09” ЕОД, по силата на горепосочената сделка. Счита, че безспорно трансформаторът е бил включен в обхвата на сделката, сключена между страните. Сочи писмени доказателства в тази насока. Отделно независимо от тези съображения твърди, че относно правото на собственост върху трансформатора следва да се има предвид обстоятелството, че ползването на процесния силов трансформатор се осъществява от енергийно предприятие ЕВН България, доставящо енергия на „Випекс 09” ЕООД, поради което иска следва да бъде насочен към ползвателя Енергийното предприятие ЕВН, а не към „Випекс 09” ЕООД, предвид на което счита, че не е пасивно легитимирано лице да отговаря по предявения иск. Не на последно място твърди, че искът е недоказан, с оглед обстоятелството, че освен ответното дружество, ток от съоръжението теглят още три субекта, до които управителката на „К.” ООД също изпратила нотариални покани. При това положение счита, че би следвало искът да се насочи към всички потребители на ток, а не само към ответното дружество и то при условията на разделност. Независимо от това, счита, че искът е останал недоказан и по отношение на обезщетението, което се дължи, тъй като върху същото е начислен ДДС, а то не е източник на правна сделка. Моли съда да отхвърли иска като недоказан и следователно като неоснователен. Моли да му се присъдят съдебно-деловодните разноски. Съображенията си излага в писмени бележки, приложени по делото.

Съдът, като прецени поотделно и в съвкупност събрания доказателствен материал, доводите и становищата на страните, заключението на вещото лице икономист и заключението на съдебно-техническата експертиза от вещо лице-инженер, свидетелските показания на свидетеля ИФГ, писмените бележки приложени по делото, намери за установено следното от фактическа и правна страна:

Няма спор по делото, че с нот. акт за продажба на недвижим имот № 63, том ІV, рег. № 5861 по н. д. 579/2008 г. по описа на Нотариус ПК – рег. № 390 в регистъра на Нотариалната камара, ищецът е продал на ответника  поземлен имот № 098053 с начин на трайно ползване други селскостопански територии, категория 9, с обща площ 7.510 дка, находящи се в землището на гр. Панагюрище, местността „Света Петка”.

Няма спор по делото, че в имота съществува съоръжение, представляващо силов трансформатор, поставен в Трафопост „Варов възел”, в поземления имот описан по-горе.

Няма спор по делото, че ищецът е поканил ответника изрично с нот.покана № 4741, том І, № 115/12.12.2011 г., връчена на 12.12.2011 г. да плаща обезщетение в размер на 100,00 лв. месечно за периода, в който е ползвал съоръжението от 01.01.2009 г. до 30.11.2011 г., както и да се яви в „К.” ООД за да бъде подписан договор за наем за това съоръжение. Даден му е срок от две седмици, след получаване на поканата, да заплати обезщетение и за периода за ползване след 30.11.2011 г. в същия месечен размер по 100,00 лв.

Няма спор по делото, че до момента на завеждане на исковата молба – 18.06.2012 г. ответникът по делото „ВИПЕКС 09” ЕООД не е заплащал на ищеца наем за посочения в нотариалната покана период, както и за времето след 30.11.2011г.

По делото е изслушано заключение на вещо лице – икономист, което като компетентно и обосновано и неоспорено от страните, бе възприето от съда. Видно от заключението на вещото лице, в счетоводните документи на ищцовото дружество, има описан силов трансформатор, но липсва правното основание за вписване на осчетоводеното съоръжение, както и за каквато и да било идентификация на същото (например инв.№, година на производство, година на пускане в експлоатация, производител).

По делото е изслушана и съдебно-техническа експертиза от вещо лице инженери, чието заключение като компетентно и обосновано, както и допълнителното такова, бяха възприети от съда. Видно от заключението на вещото лице трафопостът се намира в гореописания недвижим имот, продаден от ищеца на ответника и не  е собственост на ЕВН България Електроразпределение. Безспорно е установено от заключението, че в ЕВН България Електроразпределение ответникът „Випекс 09” ЕООД е заявил за ползване мощност от 60 киловата средно месечна енергия ползвана от него. За преходния, релевантен за спора период от 01.04.2009г. до 07.06.2009 г. разрешените мощности за ползване са въз основа на заявление-декларация от „Красен” ООД, подадена от управителя му П.С., но е ползвано от „ВИПЕКС 09” ЕООД, видно от представените от ответното дружество фактури, с които е начислявана на ищеца ползваната електроенергия и е била префактурирана на ответника до момента, когато последният е заявил за ползване мощности от свое име. При тези данни, вещото лице определя месечен наем от 90,00 лв. за процесния период по исковата молба.

От разпита на свидетеля И Г безспорно се установи, че ключ от помещението с трансформатора има единствено енергийното предприятие, но не и ответното дружество. От обясненията на управителя на ищцовото дружество, дадени в съдебно заседание, безспорно се установи, че чрез трансформатора черпят ток освен двамата отделни абонати на енергийното предприятие – ответното дружество и още три други субекта, до които управителката на „К.” ООД също е изпратила нотариални покани.

По делото са приложени фактури от ответното дружество от 24.10.2008 г. до м. юли 2010 г., от които е видно, че ищцовото дружество е продавало на ответното дружество ел.енергия, а не е отдавало под наем трафопост, т.е. процесното съоръжение, независимо от собствеността върху него, се е използвало лично от ищеца, който е бил абонат на енергийното предприятие.

Безспорно се установи по делото от заключението на вещото лице, че от м.юни 2010 г. до 12.12.2011 г. трансформаторът работел за доставяне на ел.енергия на ответното дружество, но със знанието и без противопоставянето на „КРАСЕН” ООД, предвид на което и за този период не би могло да се претендира обезщетение за лишаване от ползване, тъй като такова не се доказа. От заключението на вещото лице експерт-инженер и допълнителното такова безспорно се установи обстоятелството, че ответното дружество е сключило договор за доставка на ел.енергия с ЕВН България Електроразпределение АД – град Пловдив, като сметката е открита на 29.05.2010 г.

При така установеното от фактическа страна съдът прие, че искът се явява недоказан и следва да бъде отхвърлен като неоснователен. Това е така, тъй като се касае за пренос на електроенергия, която е движима вещ и за която безспорно по делото е установено, че е сключен договор за доставка между ЕВН България и ответното дружество „Красен” ООД. По какъв начин електроразпределителното дружество ще доставя електроенергията за потребление от страна на ответника по делото „ВИПЕКС 09” ЕООД е в неговата компетентност. Същото е използвало трансформатора на ищцовото дружество за доставка на ел.енергия съгласно сключения договор с ответното дружество „Випекс 09” ЕООД - Панагюрище.

Съгласно разпоредбата на § 4, ал.1 от Закона за енергетиката „енергийните обекти и съоръжения, представляващи елементи от съответната преносна или разпределителна мрежа, които към момента на влизането в сила на този закон трябва да бъдат собственост на лицензираните енергийни предприятия, но са собственост на трети лица, се изкупуват от преносното или от съответното разпределително предприятие в зависимост от принадлежността на обекта към мрежите в 8-годишен срок от влизане в сила на закона” (обн. в ДВ бр. 9/2003 г.).  Цената на ел.енергията се формира, включително и с такса пренос на ел.енергия, която такса е точно за разходите за машините и съоръженията по електропреносната мрежа.

Предвид горното съдът прие, че искът е неправилно предявен срещу „ВИПЕКС 09” ЕООД, тъй като същият не е пасивно легитимиран да отговаря за него. Той не ползва електропреносната мрежа и съоръжението. Това го прави електроразпределителното дружество ЕВН, което е доставчика на ел.енергия за „ВИПЕКС 09” ЕООД. Доводите на ищеца относно собствеността на трансформатора, както и относно периода, който е предявен за ползване на обезщетение за ползване на трансформатора от страна на ответното дружество, се явяват неоснователни, тъй като ответното дружество не се явява ползвател на електропреносното съоръжение трансформатор.

При така установеното от фактическа страна, съдът прие, че искът като неоснователен следва да се отхвърли.

С оглед изхода на делото следва да се осъди ищцовото дружество да заплати на ответното дружество разноските по делото, в размер на 320,00 лв. – адвокатски хонорар.

Водим от горното, Панагюрският районен съд

 

Р     Е      Ш      И:

 

ОТХВЪРЛЯ предявения иск от „КРАСЕН” ООД, със седалище и адрес на управление: град Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” № 64, с ЕИК 112105323, представлявано от управителя П.Н.С., с ЕГН-********** против „ВИПЕКС 09” ЕООД със седалище и адрес на управление: град Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” № 16, вписан в Търговския регистър с ЕИК 112665076, представлявано от П.П.Т., с ЕГН-**********, за сумата 3240,00 (три хиляди двеста и четиридесет) лева, представляваща обезщетение за ползване на силов трансформатор за периода 01.04.2009 г. до 01.04.2012 г., ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска - 18.06.2012 г., като неоснователен.

            ОСЪЖДА „КРАСЕН” ООД, със седалище и адрес на управление: град Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” № 64, с ЕИК 112105323, представлявано от управителя П.Н.С., с ЕГН-**********, да ЗАПЛАТИ на „ВИПЕКС 09” ЕООД със седалище и адрес на управление: град Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” № 16, вписан в Търговския регистър с ЕИК 112665076,  сумата 320,00 (триста и двадесет) лева – разноски по делото.

            РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчване му на страните.

 

 

                                                                                   

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

           

           

`