РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 10.12.2012г. до 10.12.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 605/2012, I състав

Развод и недейств. на брака

П.Р.Т.

В.А.Т.

Председател и докладчик:
ЦВЯТКО Н. МАНГОВ

Решение от 10.12.2012г., в законна сила от 10.12.2012г.
Така мотивиран, на основание чл.330, ал.3 от ГПК, съдът   РЕШИ:  ДОПУСКА РАЗВОД между П.Р.Т. с ЕГН-********** *** и В.А.Т. с ЕГН-********** ***, като прекратява гражданския брак, сключен на 19.11.1996г. в град София, община Столична – район Оборище, за което е съставен Акт за граждански брак № 3228/19.11.1996г. на Община Столична – район Оборище гр.София, поради СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите П.Р.Т. с ЕГН-********** и В.А.Т. с ЕГН-**********, споразумение относно последиците от развода, съгласно което: Упражняването на родителските права върху родените от брака деца ЕП Т. с ЕГН-********** и А П Т. с ЕГН-********** предоставя на майката В.А.Т., като определя местоживеенето на децата да бъде като това на майката, а именно гр.***1680, кв
***, ул.”**9*, ап.16. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата П.Р.Т. с децата, както следва: Бащата П.Р.Т. да има право да вижда и взима при себе си децата Е Т. и А Т. всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 09,00 часа в събота до 16,00 часа в неделя, с преспиване в гр.Панагюрище и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, или по споразумение между двамата родители.  П.Р.Т. се задължава да заплаща месечна издръжка за децата ЕП Т. с ЕГН-********** лично и със съгласието на майка й В.А.Т. в размер на 200,00лв.(двеста лева) месечно, считано от влизане на решението в сила, и за детето АП Т. с ЕГН-**********, чрез неговата майка и законна представителка В.А.Т. в размер на 200,00лв.(двеста лева) месечно, считано от влизане на решението в сила, ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска.  Издръжка между съпрузите не се дължи, тъй като и двамата са здрави и работоспособни.  Семейното жилище, находящо се в град ***, кв.***, ул.”*** – СИО, предоставя за ползване на майката В.А.Т. ведно с родените от брака деца – Е Т. и АТ..  След прекратяване на брака, молителката В.А.Т. да носи брачното си фамилно име Т.. ОСЪЖДА П.Р.Т. с ЕГН-********** ***, да заплати по сметка на Панагюрския районен съд, в полза на бюджета на Съдебната власт, сумата 328,00лв.(триста двадесет и осем лева) - представляваща окончателна ДТ по допускане на развода и ДТ върху размера на издръжката за двете деца.  Решението не подлежи на обжалване.