П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

година 2018                                                                                 град ПАНАГЮРИЩЕ

 

РАЙОНЕН СЪД

 

на 21 ноември                                                                              2018 година

в публично заседание в следния състав:

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА СТАТЕЛОВА  

Секретар: Иванка Палашева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стателова

Гр. дело № 783 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 11,54 часа се явиха:

 

МОЛИТЕЛ – Д.А.С. – редовно призован чрез законния си представител В.П.З. – С.. Не се явява. Не изпраща процесуален представител. Постъпило писмо от законния му представител и майка В.З. - С..

ОТВЕТНИКЪТ – А.Т.С. - редовно призован, не се явява, не изпраща процесуален представител.

ТРЕТОТО НЕУЧАСТВАЩО В ПРОЦЕСА ЛИЦЕ – РУ – Панагюрище при ОД на МВР – Пазарджик, не изпращат представител. Изпращат уведомително писмо.

  ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МОЛИТЕЛЯ – В.П.З. - С. - редовно призована, не се явява, не изпраща процесуален представител. Изпраща молба с вх. № 3362/19.11.2018г. по описа на РС Панагюрище.

Съдът  счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА СЕ ДЕЛОТО. Предявен е иск по смисъла на чл. 5, ал.1, т.1, т.3 и т.5 във връзка с чл.3, т.5 от ЗЗДН.

Съдът докладва постъпилото на 02.10.2018г. уведомително писмо рег. № 310000-7409/01.10.2018г. на РУ – Панагюрище при ОД на МВР – Пазарджик в което същите уведомяват, че на ответника А.Т.С. е връчена заповед за незабавна защита на 16.09.2018г.

Съдът докладва и молба вх. № 3362/19.11.2018г. по описа на РС Панагюрище, депозирана от В.П.З. – С., в качеството й на майка и законен представител на малолетния Д.А.С., в която същата сочи, че оттегля молбата си за защита от домашно насилие и моли делото да бъде прекратено.

Съдът констатира, че представеното уведомително писмо е относимо по делото и следва да бъде прието, поради което

ОПРЕДЕЛИ

Приема представения с определение № 454/05.09.2018г. проекто доклад по делото за окончателен.

Приема уведомително писмо рег. № 310000-7409/01.10.2018г. на РУ – Панагюрище при ОД на МВР – Пазарджик.

Съдът констатира, че молбата на В.П.З. – С. не е изпратена на ответника А.Т.С., тъй като същата е депозирана два дни преди настоящото съдебно заседание. Тази молба, обаче представлява отказ от предявения иск за защита от домашно насилие по смисъла на чл. 233 от ГПК и съгласие от ответника за прекратяване на делото и за предявяване на отказ от иска не е необходимо, тъй като ищецът може да се откаже изцяло или от части от спорното право във всяко положение на делото.

С оглед горното съдът счита, че не е необходимо становище на ответника А.Т.С. по предявения отказ от иска от страна на В.П.З. – С., в качеството й на майка и законен представител на малолетния Д.А.С..

Така мотивиран и на основание чл. 233 от ГПК, Панагюрския районен съд

ОПРЕДЕЛИ

ПРЕКРАТЯВА гражданско дело 783/2018г., образувано по молба на В.П.З. – С., с ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетния Д.А.С., с ЕГН **********, и двамата от ***срещу А.Т.С., с ЕГН **********, поради отказ от иска от страна на майката и законен представител на малолетния Д.А.С..

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пазарджишкия Окръжен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението за прекратяване на делото.

 

Протоколът се написа на 21.11.2018г. и заседанието приключи в 12,15 часа.

 

        

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: