ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ ............... /27.11.2018 г., гр. Панагюрище

 

Районен съдПанагюрище, в проведеното на двадесет и седми ноември две хиляди и осемнадесета година закрито заседание,  в състав:

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

като разгледа докладваното от съдия Татарева гр. дело  № 641 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 129, ал. 3 ГПК

Районен съд – Панагюрище е сезиран с предявен от П.П., В.Ч., С.Ч., И.Ч. и И.И. против С.М. и С.Ч., с който се иска да се приеме за установено, че ответниците не са собственици на 16 подробно описани имота в исковата молба. С Разпореждане № 1599 от 07.11.2018 г. постановено по делото е констатирано, че подадената искова молба не отговаря на изискванията на за редовност, като е указано на ищците в едноседмичен срок от получаване на съобщението за постановеното разпореждане с писмена молба да изложат факти и обстоятелства обосноваващи наличието на правен интерес за водене на делото, доколкото съдът служебно следи за допустимостта на иска по време на целия процес. Съобщението е връчено на ищците на 12.11.2018г., като същото е редовно оформено, като са указани и неблагоприятните последици при неизпълнение на указанията. В указания от съда срок, както и до настоящия момент дадените указания не са изпълнени.

С оглед гореизложеното и поради неизпълнение на дадените указания за отстраняване на констатираните нередовности и обосноваване на правния интерес на предявения отрицателен установителен иск, настоящият съдебен състав счита, че подадената искова молба следва да бъде върната, а производството по гр.д. № 641/2018 г. по описа на Районен съд- Панагюрище прекратено.

Мотивиран от изложеното и на основание, чл. 129, ал. 3 ГПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВРЪЩА, на основание чл. 129, ал. 3 ГПК, искова молба вх. № 2029 от 12.07.2018 г. подадена от П.С.П. ЕГН: **********, В.Д.Ч. ЕГН: **********, С.Н.Ч. ЕГН **********, И.Н.Ч. ЕГН ********** и И.С.  И. ЕГН ********** против С.Г.М. ЕГН ********** и С. Л.Ч. ЕГН: ********** и

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 641/2018 г. по описа на Районен съд, - Панагюрище.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пазарджик с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: