О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ............... /20.11.2018 г., гр. Панагюрище

 

         ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в проведеното на двадесети ноември две хиляди и осемнадесета година закрито заседание,  в състав:

 

Съдия-докладчик: Диана Стателова,

 

след като се запознах с гражданско дело № 159  по описа за 2018 г. , установих:

Делото е образувано по искова молба на „М.“ АД срещу С.Д.Ч. *** и е с правно основание чл.422, ал.1  във връзка с чл.415, ал.1 от ГПК. 

Ответникът не е бил намерен на известните адреси, поради което съдията-докладчик е разпоредил процедура по чл.47, ал.1 от ГПК. Направил е и служебна справка за местоработата на ответника, видно от която за същия няма регистриран действащ трудов договор (месторабота). При това положение, след като е установил редовността на връчването, съдията-докладчик е указал на ищеца в едноседмичен срок да внесе  сумата от 350 лева за назначаване на особен представител на ответника. Съобщението е получено от ищеца на 21.08.2018г., като до момента възнаграждението за особен представител не е внесено. Ето защо и поради неотстраняване на посочената нередовност в указания срок,  на основание чл. 129,ал.3 от ГПК, Съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВРЪЩА исковата молба на „М.“ АД срещу С.Д.Ч. ***,  с правно основание чл.422, ал.1  във връзка с чл.415, ал.1 от ГПК, по която е образувано гражданско дело № 159/2018 г. по описа на Панагюрския районен съд, ведно с приложенията към молбата.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело №159/2018 г. по описа на Панагюрския районен съд.

Препис от определението да се изпрати на ищеца.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пазарджишкия окръжен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

 

                                    

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: