П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

година 2018                                                                        град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД

на 19 ноември                                                                              2018 година

в публично заседание в следния състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА ТАТАРЕВА        

Секретар: Параскева Златанова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Татарева

Гражданско дело № 14 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10,30 часа:

 

ИЩЕЦ – Н.С.А. – редовно призован, явява се лично и с адв. К., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИК – Н.Д.А. – явява се лично и с адв. Ч., с пълномощно по делото. Страната е редовно призована.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

Адв. К. – Няма процесуални пречки за даване ход на делото. Моля да се дава ход.

Адв. Ч. – Няма процесуални пречки, моля да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпила молба от 22.10.2018 г. вх. № 3022, подадена от адв. К., като процесуален представител на ищеца, към която е приложил одобрен проект за изменен статут и заповед за това.

Адв. Ч. – Да се приеме.

Съдът счита, че са относими представените доказателства по делото, с оглед извършване на делба на допуснатия до делба имот, поради което

           ОПРЕДЕЛИ

ПРИЕМА заповед № 255/13.04.2018 г. на Кмета на Община – Стрелча и приложения към нея ПУП – план за регулация на част от кв. 19 за УПИ ****, по плана на с. Смилец, Община – Стрелча. 

Адв. К. – Уважаема госпожо съдия, между страните в настоящия процес постигнахме спогодба в следния смисъл:

Ищеца по делото Н.С. ***, с ЕГН-**********, получава в дяля УПИ ****, с площ от 767 кв.м. по утвърдения план за регулация със заповед №***влязла в сила на 12.10.2018 г. на архитекта на гр. Стрелча, ведно с жилище А, обособено в западната част на сградата, със застроена площ от 41,91 кв.м., състоящо се от: изба, приземен етаж с площ 14,43 кв.м. и антре, с площ 1,89 кв.м. и жилищен етаж, съсътоящ се от: кухненски мбокс – 7,17 кв.м., дневна – спалня – 14,43 кв.м., сервизно помощение 5 кв.м. и тераса от 2,64 кв.м., както и лявата половина от обор със застроена площ от 15 кв.м., построен в имота.

Ответника по делото Н.Д.А.,***, с ЕГН-********** ставас обственик на ***, с площ от 767 кв. м., ведно с жилище Б, в източната част на сградата, с площ от 31,83 кв.м. и изба от 37,5 кв.м., състоящо се от: две избени помещения в приземният етаж, с площ съответно 10,16 кв. м. и 14,43 кв. м. и жилищен етаж, състоящ се от: антре – 3,82 кв.м., дневна спалня с кът за готвене – 14,43 кв. м., сервизно помещение – 1,82 кв.м. и тераса – 2,47 кв. м., ведно с плевня със застроена площ 72 кв.м., гараж 17 кв.м. и паянтова сграда – обор с 15 кв.м.

За изравняване на дяловете Н.Д.А. приема да заплати на Н.С.А. сума в размер на 1 300,00 (хиляди и триста) лева в срок до 20.11.2018 г.

Страните нямат други претенции един към друг по делото.

Адв.  Ч. – Това е споразумението, което постигат страните. От името на доверитялят ми, моля да бъде одобрено.

 

 

                                       СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

 

Ищещ – Н.С.А.       ………………………

 

 

Ответник – Н.Д.А. ……………………..                                  

 

 

 

Съдът счита, че  следва да бъде одобрена така постигнатата спогодба, доколкото същата не противоречи на закона и морала, като страните имат право да се разпореждат със спорното право предмет на спора.

Съгласно чл. 8 от Тарифата по ГПК всеки от съделителите следва да заплати 2% от стойността надяла, който получава.

Следва да се посочи, че стойността на дяла представлява пазарната оценка насъщия, съобразно приетата по делото съдебно техническа експертиза на инж. С.Б., вх. № 589/27.02.2017 т., доколкото това е стойността на полученото в дял имущество.

Ето защо и на основание чл. 234 от ГПК, съдът

           ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА постигнатата между Н.С.А., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес:***- чрез адвокат Р.К. от ПзАК и Н.Д.А., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес:*** – чрез адвокат Ц.Ч. от ПзАК спогодба в следния смисъл:

Ищецът по делото Н.С. ***, с ЕГН-**********, ПОЛУЧАВА в дял УПИ ****, находящ се в с. Смилец, Община – Стрелча, в кв. 19, при съседи: *********, както новообразуваното *** и улица, с площ от 767 кв.м. по утвърдения план за регулация със заповед № 255/13.04.2018 г., влязла в сила на 12.10.2018 г. на архитекта на гр. Стрелча, ведно с жилище А, обособено в западната част на сградата, със застроена площ от 41,91 кв.м., състоящо се от: изба, приземен етаж с площ 14,43 кв.м. и антре, с площ 1,89 кв.м. и жилищен етаж, съсътоящ се от: кухненски бокс – 7,17 кв.м., дневна – спалня – 14,43 кв.м., сервизно помощение 5 кв.м. и тераса от 2,64 кв.м., съобразно одобрения инвестиционен проект за делба от 13.10.2017 г. на главен архитект при Община – Стрелча, както и лявата половина от обор със застроена площ от 15 кв.м., построен в имота.

Ответникът по делото Н.Д.А.,***, с ЕГН-**********, ПОЛУЧАВА в дял ***, находящ се в с. Смилец, Община – Стрелча, в кв. 19, при съседи: *********, новообразуваното *********и улица, с площ от 767 кв. м., ведно с жилище Б, в източната част на сградата, с площ от 31,83 кв.м. и изба от 37,5 кв.м., състоящо се от: две избени помещения в приземният етаж, с площ съответно 10,16 кв. м. и 14,43 кв. м. и жилищен етаж, състоящ се от: антре – 3,82 кв.м., дневна спалня с кът за готвене – 14,43 кв. м., сервизно помещение – 1,82 кв.м. и тераса – 2,47 кв. м., съобразно одобрения инвестиционен проект за делба от 13.10.2017 г. на главен архитект при Община – Стрелча, ведно с плевня със застроена площ 72 кв.м., гараж 17 кв.м. и паянтова сграда – обор, източна част - 15 кв.м.

За изравняване на дяловете Н.Д.А. ще заплати на Н.С.А. сума в размер на 1 300,00 (хиляди и триста) лева в срок до 20.11.2018 г.

ОСЪЖДА Н.С.А., с ЕГН-**********, да ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд – Панагюрище сумата в размер на 209,17 лв. (двеста и девет лева и седемнадесест стотинки), представляваща държавна такса по делото, съобразно чл. 8 от Тарифаката към ГПК.

ОСЪЖДА  Н.Д.А., с ЕГН-**********, да ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд – Панагюрище сумата в размер на 209,17 лв. (двеста и девет лева и седемнадесест стотинки), представляваща държавна такса по делото, съобразно чл. 8 от Тарифаката към ГПК.

 

                                                          Районен съдия:

 

С оглед постигнатата спогодба и предвид разпоредбата на процесуалния закон, съдът счита, че делето следва да бъдеп рекратено, поради което

           ОПРЕДЕЛИ

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 14/2016 г. по описа на Районен съд – Панагюрище.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване в едноседмичен срок от днес пред окръжен съд – Пазарджик с частна жалба.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11,40 часа.

 

                                                         

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: