Р   E  Ш   Е   Н   И   Е

 

№ ............... /07.11.2018 г.,

 

гр. Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – Панагюрище, в проведеното на двадесет и пети ноември две хиляди и осемнадесета година публично съдебно заседание,  в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

при участието на секретаря Параскева Златанова разгледа докладваното от съдията гр.д. № 365/2018 г. по описа на съда

 

Производството е по реда на 34 ЗС

Предявен е от Г.Н.Ц. срещу „М.п.“ ЕООД иск с правно основание чл. 34 ЗС за допускане на делба на недвижим имот представляващ нива, цялата с площ 37,978 дка., седма категория, в м. „Джамията“, поземлен имот с кадастрален номер 018001 по плана за земеразделяне на землището на с. Блатница, общ. Стрелча, със съседи имоти с кадастрални номера № 018002, № 018053, №000065, №018054.

Ищецът основава исковата си претенция на следните фактически твърдения: Излага се, че върху делбения имот е възникнала съсобственост, доколкото същият е придобил 3/9 ид.ч. от процесния имот чрез договор за дарение и договор за покупко-продажба. Посочва се, че ответната страна притежава правото на собственост върху 6/9 ид.ч. от имота. Навеждат се доводи, че страните са опитали по доброволен ред да постигнат подялба на имота, но доколкото опитите са останали безуспешни се моли да се постанови решение, с което да се допусне до делба посочения в исковата молба имот, при квоти в размер на 3/9 ид.ч. за ищеца и 6/9 ид.ч. за ответника. 

В срока по чл. 131 ГПК е постъпил отговор на исковата молба, в който се излагат доводи за недопустимост на исковата молба, тъй като се сочи, че същата е нередовна поради непосочване основанието на иска. Посочва се, че ако се приема за допустима исковата молба се явява основателна, като ответникът излага твърдения, че е собственик на 6/9 ид.ч. от имота на основание договор за замяна. Моли да се допусне делба при квотите посочени от ищеца.

Съдът, като съобрази правните доводи на страните и събраните писмени доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съгласно правилата на чл. 235, ал. 2 ГПК намира за установено следното:

По делото е представен и приет като доказателство нотариален акт за дарение на идеална част недвижим имот № 114, том III, рег. № 3652, дело № 388 от 2016 г. на Нотариус П.К., с район на действие Районен съд – Панагюрище, от който се установява, че В.Б.М.е дарил на Г.Н.Ц. 1/9 ид.ч. от собствения си недвижим имот представляващ нива, цялата с площ 37,978 дка., седма категория, в м. „Джамията“, поземлен имот с кадастрален номер 018001 по плана за земеразделяне на землището на с. Блатница, общ. Стрелча. 

От приет по делото нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 115, том III, рег. № 3657, дело № 389 от 2016 г. на Нотариус П.К., с район на действие Районен съд – Панагюрище, се установява, че В.Б.М.е продал на Г.Н.Ц. 2/9 ид.ч. от процесния недвижим имот.

От приет по делото нотариален акт за замяна на недвижим имот № 32, том I, рег. № 289, дело № 19 от 2016 г. на Нотариус П.К., с район на действие Районен съд – Панагюрище, се установява, че търговско дружество „Е-Х 90“ ООД е сключило договор за замяна с търговско дружество „М.п.“ ЕООД, по силата на който „ Е-Х 90“ ООД е прехвърлило на „М.п.“ ЕООД собствеността върху 40/60 идеални части от недвижим имот представляващ нива, цялата с площ 37,978 дка., седма категория, в м. „Джамията“, поземлен имот с кадастрален номер 018001 по плана за земеразделяне на землището на с. Блатница, общ. Стрелча. 

Предвид всичко изложено, от събраните по делото доказателства се установява, че Г.Н.Ц. притежава правото на собственост на 3/9 ид.ч. от процесния имот, а ответникът „М.п.“ ЕООД  – 4/6 ид.ч. ( 40/60).

Следва да се посочи, че делбените квоти на съделите следва да са приведени към общ знаменател, с оглед необходимостта решението по допускането на делбата да установява ясно и несъмнено правата на съделителите, както и осигуряването на възможността неговата правилност да бъде проверена от въззивната инстанция, то делбените квоти следва да бъдат определени така, че знаменателят на дяловете да е еднакъв, както и сборът от числителите на отделните дялове да е равен на знаменателя, така и в Решение № 241/17.10.2012 г., по гр.дело № 850/2011 г. на Второ гражданско отделение, ВКС.

Ето защо следва да се уважи предявеният иск за делба на недвижим имот, представляващ - поземлен имот с кадастрален номер 018001 по плана за земеразделяне на землището на с. Блатница, общ. Стрелча, нива, цялата с площ 37,978 дка., седма категория, в м. „Джамията“, , със съседи имоти с кадастрални номера № 018002, № 018053, №000065, №018054 между съделителите: Г.Н.Ц. с квота 1/3 (3/9) ид.ч. и „М.п.“ ЕООД  – 2/3 (4/6) ид.ч.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебна делба на следния недвижим имот, поземлен поземлен имот с кадастрален номер 018001 по плана за земеразделяне на землището на с. Блатница, общ. Стрелча, нива, цялата с площ 37,978 дка., седма категория, в м. „Джамията“, , със съседи имоти с кадастрални номера № 018002, № 018053, №000065, №018054: между съделителите: Г.Н.Ц. ЕГН: **********, с адрес: *** и „М.п.“ ЕООД ЕИК: 202284804, със седалище и адрес на управление:*** при следните квоти: 1/3 ид.ч. за Г.Н.Ц. и 2/3 ид.ч. за „М.п.“ ЕООД.

 Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – Пазарджик с въззивна жалба.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :