Р   E  Ш   Е   Н   И   Е

 

№ ............... /29.11.2018 г.,

 

гр. П.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – П., в проведеното на двадесет и девети ноември две хиляди и осемнадесета година закрито съдебно заседание, в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

като разгледа докладваното от съдия Татарева гр. дело  № 457 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по 247 ГПК

Съгласно разпоредбата на чл. 247 ГПК съдът по своя инициатива може да поправи допуснати в решението очевидни фактически грешки. Очевидна фактическа грешка представлява всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст както в диспозитива, така и в мотивите на решението и съставлява основание за поправка на очевидна фактическа грешка.   

Видно от данните по делото, производството е образувано по повод предявен от И.Й.Г. иск срещу И.Х.Б., П.В.В. и Д.В. В.– Д., с правно основание чл. 69 ЗН във вр. с чл. 34 ЗС за делба на два недвижими имоти подробно описани в исковата молба. Съдът е разгледал така предявения иск, като с Решение №152 от 28.11.2018г. постановено по делото са допуснати до делба недвижимите имота между съделителите И.Й.Г. и И.Х.Б., а искът по отношение на съделителите П.В.В. и Д.В. В.Д.е отхвърлен.

Съдът след като се запозна със съдържанието на постановеното Решение № 152 от 28.11.2018 г. по гр. д. № 457/2017 г. по описа на Районен съд - П. и данните по делото, констатира че в мотивите на решението на страница 7, параграф 4, ред 6 и в диспозитива на постановеното решение сраница 8, параграф 4, ред 10 името на втория съделител погрешно е изписано И.Х.Г. вместо вярното име И.Х.Б..

С оглед на това и на основание чл. 247, ал. 1, пр. 1 ГПК следва да се допусне поправка на очевидна фактическа грешка в определението както следва: името изписано в мотивите на съдебното решение страница 7, параграф 4, ред 6 и в диспозитива на страница 8, параграф 4, ред 10 следва да се чете И.Х.Б..

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА  поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 152 от 28.11.2018 г., постановено по гр. д. № 457/2017 г. по описа на Районен съд – П., като името на втория съделител посочено в мотивите на решението на страница 7, параграф 4, ред 6 вместо И.Х.Г.  следва да се чете  И.Х.Б..

ДОПУСКА  поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 152 от 28.11.2018 г., постановено по гр. д. № 457/2017 г. по описа на Районен съд – П., като името на втория съделител посочено в диспозитива на решението на страница 8, параграф 4, ред 10 вместо И.Х.Г.  следва да се чете  И.Х.Б..

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – Пазарджик с въззивна жалба.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :