Р Е Ш Е Н И Е

150

 

      26.11.2018г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                           Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Двадесет и четвърти октомври

 

2018

 
                

на                                                                             Година                                     

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

                                                                                                                                                                                 

ИВАНКА ПАЛАШЕВА

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

557

 

2016

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск по смисъла на чл.200 от Кодекса на труда.

В исковата си молба И.А.Д.,***, със съдебен адрес:***, Партера, офис № 4- чрез адвокат Л.Т.М. от Пазарджишка АК, срещу Общинско предприятие „Чистота“, със седалище:***, Индустриална зона, представлявано от директора Т.Р.Т., твърди, че е работил в ответното предприятие на длъжност „Градинар“ по силата на допълнително споразумение към трудов договор № 06 от 06.04.2015 г.

Ищецът твърди, че на 20.05.2016 г., в 8,30 часа, по време на работа, контрольорът в предприятието г-жа Т.Ш.е разпоредила на ищеца И.Д. и колегата му А. Л., да хлорират фонтана пред сградата на Общинска администрация в град Панагюрище, като разпоредила да изсипят повече хлор във фонтана, поради което ищецът и неговият колега изсипали в кофа около 3 кг хлор. След това занесли бидона с хлор на втория етаж на училището, където държат препаратите и чиято сграда се намира на около 500-600 метра от фонтана.  Ищецът твърди, че когато отишли при фонтана заварили г-жа Т.Ш.да сипва вода в кофата с хлор. На въпроса на А. Л. защо го прави, Ш. отговорила, че така се прави. Взела една пръчка и започнала да бърка разтвора в кофата, който започнал да ври.

В исковата молба се твърди, че И.Д. и А. Л. отнесли кофата до фонтана, докато разтворът продължил да ври и след като Л. отсипал от кофата във фонтана, започнал да изтича хлор. След това А. Л. отишъл до кофата за боклук, за да потърси хартия и да почисти. Когато Л. се върнал до кофата, тя гръмнала. От взрива Д. сочи, че паднал на земята, усетил, че започнал да му люти на очите, не можел да диша и не можел да отвори клепачите си. Ищецът твърди, че веднага е бил приет в Клиника по клинична токсикология към УМБАЛ „Свети Георги“ град Пловдив, където е проведено лечение на 26.05.2016 г., след което е насочен и приет за лечение в Клиника по очни болести при УМБАЛ. В исковата молба се твърди, че след изписването си, Д. получил болничен лист за отпуск поради заболяване с продължителност 47 дни. Поради оплаквания, на 16.06.2016г. на Д. е направена операция на лявото стъпало. Ищецът сочи, че поради изгаряне на очите, на 12.07.2016г. му е издаден болничен лист за отпуск поради заболяване за още 30 дни, последван от друг болничен лист- за още 30 дни. Ищецът И.Д. твърди, че в резултат на злополуката е преживял ужас. Изпитвал е болки в  очите, парене, не можел да вижда добре, не можел да гледа телевизия, да чете, като е изпитвал и болки в стъпалото на левия крак. Твърди, че е претърпял голямо психическо напрежение, преживял операция на крака, не можел да ходи и изпитвал неудобство при чакане пред лекарските кабинети.

Твърди, че вследствие на извършено разследване, от Комисия при ТД на НОИ -град Пазарджик е получил Разпореждане № 25 от 23.06.2016 г., с което е уведомен, че е злополуката е приета като трудова такава.

В исковата молба се твърди, че преди трудовата злополука, когато е бил здрав, ищецът Д. е получавал брутно трудово възнаграждение в размер на 490,00 лв., но в резултат на трудовата злополука е получил само обезщетение за временна нетрудоспособност. Ищецът сочи, че ако е бил здрав е следвало да получи брутно трудово възнаграждение за периода от 20.05.2016 г. до 29.08.2016 г. в размер на 1 960,00 лв., но в резултат на временната си нетрудоспособност е получил общо обезщетение в размер на 1 262,11 лв., като изброява размера на всяко обезщетение по месеци.

И.А.Д. моли съда, да постанови решение, с което да бъде осъдена Общинско предприятие „Чистота“ да му заплати сумата от 50 000,00 лева, представляваща обезщетение по смисъла на чл. 200, ал.1, предложение първо от Кодекса на труда- за неимуществени вреди от претърпяна от Д. трудова злополука на 20.05.2016 г., а именно – болки, страдания и неудобства, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 20.05.2016 г. – датата на увреждането до окончателното изплащане на сумата.

Моли съда, да бъде осъдена Общинско предприятие „Чистота“ да му заплати обезщетение в размер на 697,90 лв., по смисъла на чл. 200, ал.3 от КТ – за имуществени вреди от претърпяна трудова злополука на 20.05.2016 г., изразяваща се в разликата между получаваното преди трудовата злополука трудово възнаграждение и обезщетението за временна нетрудоспособност през периода 20.05.2016 г. до 31.08.2016 г., включително, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на исковата молба – 07.09.2016г. до окончателно изплащане на сумата, ведно с мораторната лихва за забава в размер на 4,00 лв., считано от 01.06.2016 г. до датата на предявяване на исковата молба – 07.07.2016 г.

И.А.Д. моли съда да бъде осъдена ответното предприятие да му заплати сумата от 285,36 лв. за репариране на имуществена загуба, изразяваща се в направени разходи за лекарства и изследвания на Л. през периода от 17.06.2016 г. до 30.08.2016 г.

Моли на основание чл. 242, ал.1 от ГПК да бъде постановено предварително изпълнение на решението.

Ищецът изразява готовност, в случай на съгласие от ответното предприятие да бъде постигната съдебна спогодба.

И.А.Д. моли съда да бъде допусната комплексна съдебно-медицинска експертиза от вещо лице- очен лекар, вещо лице- токсиколог и вещо лице- хирург, които след като се запознаят с материалите по делото и извършат личен преглед и проверка на медицинското досие на ищеца в Клиника по клинична токсикология, Клиника по пластично- възстановителна и естетична хирургия и Клиника по очни болести при УМБАЛ „Свети Георги“ АД град Пловдив и ДКЦ-1 – Панагюрище – ЕООД, да отговорят на следните въпроси: 1. Какви травми, болки, страдания и неудобства е претърпял ищеца Д. вследствие на трудова злополука, настъпила на 20.05.2016 г. и за какъв период от време са търпени те от ищеца; 2. Има ли Д. ограничено виждане, белези и други към настоящия момент поради получената травма; 3. Каква е прогнозата за травмите на Д., с оглед напредналата му възраст – може ли да се очаква подобряване на състоянието му или е възможно задълбочаване на същото; 4. Налице ли е причинна връзка между увреждането на здравето на ищеца И.Д. и изпълняваната от него работа в общинското предприятие, предвид изложеното в исковата молба.

Моли да бъде допусната и назначена съдебно-икономическа експертиза, при която вещото лице, след като се запознае с материалите по делото и извърши проверка на личното му досие, разплащателната ведомост в ответното предприятие и всички необходими счетоводни документи, намиращи се в Общинско предприятие „Чистота“, да отговори на следните въпроси: 1. Какъв е размерът на брутното месечно трудово възнаграждение преди трудовата злополука на Д., когато е бил здрав; 2. Какъв размер брутно трудово възнаграждение е следвало да получи ищеца за периода 20.05.2016 г. до 29.08.2016 г. включително, ако не е претърпял трудова злополука; 3. Какъв размер обезщетение за временна нетрудоспособност е получил ищецът за периода от 20.05.2016 г. до 29.08.2016 г., включително; 4. Какъв е размерът на разликата между получаваното от ищеца трудово възнаграждение преди трудовата злополука и обезщетението за временна нетрудоспособност за периода от 20.05.2016 г. до 29.08.2016 г., включително, както и какъв е размерът на мораторната лихва върху сумата, представляваща разликата между получаваното от Д. преди злополуката трудово възнаграждение и обезщетението за временна нетрудоспособност – по месеци за процесния период и считано от всяко първо число на месеца, следващ месеца на претендираната разлика така, както е описано в обстоятелствената част на исковата молба до датата на завеждане на исковата молба.

Моли да бъдат допуснати до разпит двама души свидетели при режим на довеждане в открито съдебно заседание, които ще установяват неимуществените вреди, претърпени от ищеца.

Представя следните писмени доказателства в копие: Допълнително споразумение към трудов договор № */06.04.2015 г.; Протокол № 10 от 21.06.2016 г. на ТП на НОИ Пазарджик; Епикриза № *** от 26.05.2016 г., издадена от Клиника по клинична токсикология при УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив; Епикриза №***/11.06.2016г., издадена от Клиника по очни болести при УМБАЛ Свети Георги АД; Епикриза № 36150 от 17.06.2016 г., издадена от Клиника по пластично- възстановителна и естетична хирургия при УМБАЛ „Св. Георги“ЕАД- Пловдив; Болничен лис- 4 бр.; Декларация за трудова злополука от 26.05.2016 г.; Извлечение от банкова сметка ***.05.2016; Разпореждане  № 25/23.06.2016 г. на ТП на НОИ - Пазарджик; 13 броя фискални бонове; Фактури- 2 бр.;

Претендира сторените съдебно-деловодни разноски.

В законоустановения срок Общинско предприятие „Чистота“ изпращат писмен отговор на исковата молба, в който твърдят, че оспорват предявените искове както по основание,  така и по размер. Оспорват обстоятелствата в исковата молба като твърдят, че единственото вярно обстоятелство в нея е, че ищецът Д. е работил по трудов договор № 06 от 06.04.2015 г. в ОП „Ч.“ на длъжност „градинар“ в отдел „Зелено строителство“ и Допълнително споразумение № */18.01.2016 г., като му е връчена длъжностна характеристика за длъжността „градинар“, в която е включено и задължението „работа с химични вещества“ и „почистване и дезинфекция на водни басейни на територията на Общинско предприятие „Чистота““

Ответното предприятие твърдят, че на 20.05.2016 г. И.Д., заедно с А. Л., е следвало да извършат дезинфекция на фонтан пред сградата на Общинско предприятие „Чистота“, заради което им е направен дневен инструктаж за работа със съответен препарат „Poolzone“ и инструкция № 22 за работа с химични вещества и препарати.

Ответниците твърдят, че на Д. е направен и първоначален инструктаж по безопасност и здраве при работа от С. Т.– ръководител на производствена дейност. Сочи се, че на всички работещи в ОП „Ч.“ е връчено работно облекло и лични предпазни средства във връзка с възложените им дейности. Според Общинско предприятие „Чистота“ не е вярно твърдението на ищеца, че Т.Т.Ш.е нареждала на ищеца и на другия работник да сипват по-голямо количество хлор във фонтана, а в кофата двамата работници са сложили обичайното и нормално количество препарат, поради което ответниците оспорват твърдението, че са извършили каквото и да било противоправно поведение, което да е в причинна връзка с настъпилата трудова злополука.

Според ответниците процесният инцидент е станал единствено по вина на ищеца Д. и на другия служител на ОП „Ч.“ –Л., които при третирането с процесния препарат са пушили и когато Л. е застанал над кофата с цигара, тя е гръмнала. Твърдят, че Д. и другия работник са имали представа за противоправния характер на своите действия, допускали са настъпването на вредоносния резултат, но са имали безразлично отношение към него. Според Общинско предприятие „Чистота“ Д. е запознат със задълженията си по вменената му длъжностна характеристика, предварително е бил инструктиран и запознат с работата с процесния препарат, но заедно с другия служител са проявили недобросъвестност при работата с този препарат и умишлено не са спазили инструкцията за работа с него.

Ответното предприятие оспорват обстоятелството, че ищецът вследствие на процесния инцидент е изпаднал в трайна неработоспособност, като оспорват по същество представените по делото епикризи и болнични листове, както и констатациите в протокол № 10 от 21.06.2016 г. на ТП на НОИ Пазарджик.

От друга страна молят съда да приеме, че е налице съпричиняване от страна на Д., в случай, че ответното предприятие следва да отговаря за причинените на ищеца увреждания, тъй като И.Д. е проявил груба небрежност по смисъла на чл. 201, ал.2 от КТ.

Общинско предприятие „Чистота“ молят за установяване на изложените в писмения отговор обстоятелства да бъде допусната до разпит при режим на довеждане свидетелката Т.Т.Ш.– контрольор в ОП „Ч.“, присъствала на инцидента, както и А.М.Б., който да бъде призован по местоработата му – Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, присъствал на инцидента и извършил непосредствения оглед на същия.

Молят да бъде допусната и назначена пожаро-техническа експертиза, при която вещото лице, след като се запознае с материалите по делото и извърши необходимите проучвания, да отговори на следния въпрос: В случаи като процесния, при подаване на искра от цигара над кофата със смесен и врящ във вода препарат „Poolzone“, ще се получи ли взрив.

Молят съда да им бъде дадена възможност да ангажират и други доказателства.

Представят следните писмени доказателства в копие: Трудов договор № 6/06.04.2015 г.; Служебна бележка № 6/06.04.2015 г.; Допълнително споразумение към трудов договор № 67/18.01.2016 г.; Длъжностна характеристика за длъжността „Градинар“, връчена на 11.01.2016 г.; Инструкция № 22 за работа с химични вещества и препарати, изготвена от С. Търкаланов; Инструкция за експлоатация на „Poolzone“; Инструкция № 20 за безопасна работа и здравословни условия на труд за длъжността „градинар“, изготвена от С. Търкаланов; Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа; Списък на длъжностите и работните места, за които се предоставя работно облекло; Заповед № 15/08.01.2016 г. на ОП „Ч.“***; Заповед № 34/29.03.2016 г. на ОП „Ч.“***.

          В съдебно заседание, редовно призован, ищецът И.А.Д. се явява лично и с процесуалния си представител - адвокат Л.М. от Пазарджишка адвокатска колегия.

           В съдебно заседание, ответното Общинско предприятие Чистота, редовно призовани, не се явява законния представител. Явява се процесуалният им представител- адвокат Ч.Ч. от Пазарджишка адвокатска колегия.

          По делото са разпитани и свидетелите В.А.Д., А.П.Л., Т.Т.Ш.и А.М.Б..

          В открито съдебно заседание на 18.08.2018г., по реда на чл. 214, ал.1 от ГПК, ищецът И.А.Д. е поискал да бъде допуснато намаляване на предявения иск по смисъла на чл. 200, ал. 3 от КТ, във връзка с чл. 212 от ГПК и във връзка с чл. 51, ал.1 от ЗЗД, в размер на 697,90 лв., като същият следва да се счита предявен за сумата от 262,97 лв., както и изменение на претендирания размер на мораторната лихва по смисъла на чл. 86, ал.1 от ЗЗД, който да се счита предявен за сумата от 0,33 лв., наместо първоначално предявения иск за сумата от 4,00 лв., ведно с намаляване на предявения иск по смисъла на чл. 200, ал.1 от КТ, като се претендира сумата от 20000,00 лв., наместо първоначално претендирания размер от 50000,00 лв.

          По делото е представен Трудов договор № 06/06.04.2015г., от който се констатира, че ищецът И.А.Д., е назначен на длъжност „Градинар“ в ответното предприятие, със срок на изпитване- до 05.10.2015г., при основно месечно трудово възнаграждение, в размер на 400,00 лв., на пълно работно време, в отдел „Зелено строителство“.

Съгласно приложения по делото Протокол № 10 от 21.06.2016г., за резултатите от извършеното разследване на трудова злополука, станала на 20.05.2016г., с ищеца И.А.Д. и А.П.Л., се установява, че злополуката е настъпила на 20.06.2016г., в 08,30 часа, при фонтан пред сградата на Общинска администрация, като физическото действие, извършвано от ищеца към момента на злополуката е било- дезинфекция на фонтан, намиращ се пред сградата на Общинска администрация Панагюрище, с препарат „POOLZONE“ 60% GR - бърз хлор.

          В протокола е вписано, че злополуката е възникнала в следствие на неправилна манипулация при работа с този препарат, който съгласно протокола, е силно токсичен и взривоопасен, като опасностите произтичат от неправилното му дозиране, смесване и разреждане, както и при неправилна дозировка на препарата във воден разтвор, което е довело до увредено общо състояние на И.Д., наличие на разкъсно-контузни рани по двете подбедрици, разкъсни меко-тъкънни наранявания в областта на лицето, затруднено дишане и хематоми в областта на двата клепача. В протокола е посочено, че допусналите нарушения лица са работодателите на ищеца.

Съгласно Епикриза № 31166/26.05.2016г., издадена от Клиника по клинична токсикология при УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, се установява, че И.А.Д. е получил интоксикация от газообразен хлор, а като диагноза е посочено „Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови“.

Видно от приложената по делото Епикриза № 32129/11.06.2016г., издадена от клиника по очни болести на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, ищецът И.Д. е получил химично изгаряне на корнеята и конюнктивалния сак, като е постъпил с обгорени клепачи, притворена клепачна цепка и роговица с намалена прозрачност.

По делото е приложена Епикриза № 36150/17.06.2016г., издадена от клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, от която се установява, че И.Д. е получил гранулиращи рани на лявото стъпало, като са били налице две малки открити рани по гърба на лявото му стъпало.

От приложените по делото 4 броя болнични листове, издадени както от УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, така и от ДКЦ 1 – Панагюрище ЕООД, ищецът Д. е бил във временна неработоспособност през периода от 20.05.2016г. до 09.09.2016г. През този период, съгласно приложените извлечения по сметка, ищецът Д. е получил обезщетение за временната си нетрудоспособност за периода от 23.06.2016г. до 16.08.2016г.

По делото е приложено Разпореждане № 25/23.06.2016г., от което се констатира, че е приет за трудова злополука, по смисъла на чл.55, ал.1 от КСО, инцидентът, при който И.Д. е получил наранявания и е бил в увредено общо състояние.

От приложените по делото фискални бонове за закупуване на медикаменти и консумативи, се установява, че общият им размер възлиза на 227,60 лв., а от приложените по делото 2 броя фактури, се установява, че за престоя си в болничното заведение през периода от 20.05.2016г. до 17.06.2016г., ищецът е заплатил потребителска такса в общ размер на 58,00 лв.

Съгласно приложената по делото Служебна бележка № 6/06.04.2015г., издадена от ответното дружество, се констатира, че на И.А.Д. е проведен начален инструктаж по безопасност и здраве при работа от „Ръководител производствена дейност“ – С. Т., на 06.04.2015г.

Видно от приложеното по делото Допълнително споразумение към Трудов договор от 18.01.2016г., ищецът е назначен на длъжност „Градинар“, за неопределено време, при месечно основно трудово възнаграждение в размер на 440,00 лв., на пълно работно време и при уговорен платен годишен отпуск в размер на 20 дни.

От приложената по делото Длъжностна характеристика на длъжността „Градинар“ се установява, че И.Д. е следвало да извършва подготовка на площи за затревяване и засаждане на многогодишни растения и сезонни цветя, окопаване, плевене на цветни площи, косене на тревни площи и събиране на окосената трева, засаждане на дървета, оформяне на короните на млади дървета, торене на дървета, тревни и цветни площи, поливане на тревни и цветни площи, резитба и оформяне на храсти, снегопочитване и опесъчаване през зимния сезон, поддържане на чистота в цветните и тревни площи и почистване и дезинфекция на водни басейни на територията на Община Панагюрище. Съгласно длъжностната характеристика, на Д. е вменено задължението да спазва инструкциите на ЗБУТ, да се грижи за собствената си безопасност и тази на лицата, които биха могли да пострадат при извършваната от него работа или дейност, и да не работи без лични предпазни средства – работно облекло и ръкавици. Длъжностната характеристика е утвърдена на 08.01.2016г. и е връчена на ищеца И.Д. на 11.01.2016г.

По делото е приложена Инструкция № 22 за работа с химични вещества и препарати, като са посочени препаратите „POOLZONE“ 60% - дихлор изоцианурова киселина – бързо разтворим хлор и „POOLZONE“ 90% - трихлор изоцианурова киселина – бавно разтворим хлор. В инструкцията изрично е посочено, че продуктът се добавя към големи количества вода, като следва да се носят предпазни ръкавици и предпазна маска. В инструкцията е посочено също, че продуктът следва да се пази от влага, а дрехите да се перат, ако са били в контакт с този продукт. Препаратът се дозира, в зависимост от качествата на водата, както в плувни басейни така и при шоково третиране. Посочено е, че при краткотрайно и дълготрайно вдишване се получават различни ефекти върху човешкото здраве, като в Инструкция № 22 е посочено изрично как следва да се предпазват очите, какво трябва да бъде облеклото при употреба и прилагане на продукта, посочено е, че трябва да се пази от топлина (искри, открит пламък), нагорещени повъхности; тютюнопушенето е забранено; препоръчано е да се държи далеч от горивни материали, да се избягва вдишването на прах, пушек, газ, дим, изпарения; препоръчано е да се измият ръцете с вода, старателно, след употреба на препарата, да се използва само на открито или добре проветрено място и да се избягва изпускане в околната среда. Посочени са мерките за оказване на първа помощ, като съгласно инструкцията, опасността от пожар е минимална, но продуктът трябва да  се съхранява на сухо и прохладно място и да не се излага на високи температури. В инструкцията отново се посочва, че продуктът в опаковката следва да се пази от влага, а в случай на овлажняване на веществото е изрично посочено, че може да се образува азотен хлорид, който е опасеТ. Посочени са и опасните вещества, които се образуват при горене на продукта – хлор, азот, азотен хлорид, цианид хлорид, въглеродни окиси и фосгеТ. Съгласно инструкцията, експлоатацията трябва да бъде в следния ред: разтваря се необходимата доза в съд с вода добре, след което се разпределя равномерно по повърхността на басейна.

Видно от приложената по делото Инструкция № 20 за безопасна работа и здравословни условия на труд за длъжността „Градинар“, са изброени ръчните инструменти с които ищецът е следвало да може да си служи, да може да извършва пръскане и работа с химикали, а за извършване почистването и дезинфекцията на фонтаните е изрично посочено, че при тези дейности в градския парк и пред сградата на Общинска администрация Панагюрище, следва да се спазват изрично указанията за употреба на препарата, да се ползват предпазни средства – ръкавици и очила, да не се пуши, да не се допуска използването на лесно запалими материали и запалими вещества и след употреба ръцете да се измиват обилно с вода, като при пряк контакт да се потърси веднага лекарска помощ.

Съгласно приложената по делото Книга за инструктаж и безопасност и здраве при работа (ежедневен инструктаж), ищецът И.Д. е инструктиран на 20.05.2016г. под № 4 в същата книга.

Видно от списък на длъжностите и работните места в ответното ОП „Ч.“, на които се предоставя работно облекло, на градинаря е предоставен работен костюм, ръкавици до износване, като се използват периодично и сигнална жилетка, до износването й, като същата се използва постоянно.

От Заповед № 15, издадена от Директора на ОП „Ч.“*** на 08.01.2016г., на всички, работещи в предприятието, са предоставени полагащите им се за съответната длъжност работно облекло и лични предпазни средства, а съгласно Заповед № 34/29.03.2016г., във връзка с поддържането на фонтаните в гр. Панагюрище е разпоредено госпожа Н. Ш. – проверител -контрольор и отговорник за метачки, да извършва контрол на дейността по почистването и дезинфекцията на фонтан, разположен на площад „20 април“, като третирането с химични препарати за дезинфекция и препарати за регулиране на нивото на рН, да се извършва от А. Л. и И.Д.- и двамата на длъжност „Градинар“, при спазване на Инструкция № 22 за безопасна работа.

По делото е приложено Постановление за прекратяване на наказателното произвоство от 30.11.2016г., постановено по пр. пр. № 368/2016г., по описа на РП Панагюрище, и Дознание № 129/2016г. по описа на РУ Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик, от което се констатира, че наказателното произвоство е прекратено като водено срещу неизвестен извършител, за престъпление по реда на чл. 133, ал.1, от НК, като е установено, че не са събрани доказателства, които да сочат, че спрямо ищеца И.Д. и свидетеля А.П.Л. е извършено престъпление от общ характер.

От приложения по делото Протокол за оглед на местопроизшествие, изготвен на 20.05.2016., въз основа на оглед, започнал в 08,50 часа и завършил в 10,00 часа се констатира, че действията са извършени при слънчево време на дневна светлина и при добра видимост на площад „20 април“, пред сградата на Общиска администрация гр. Панагжюрище, където е установено наличието на фонтан с размери 29,40 на 08,40 метра. От протокола се установява, че фонтанът е намерен неработещ, като в коритото му е имало вода. В западния край на фонтана, съгласно протокола за оглед са намерени плаващи във водата бели петна с неправилна форма от които е взета проба за химически анализ. Разследващите полицаи са открили на разстояние 7 метра от юго-западния край на фонтана непосредствено до западния ръб на басейна петно на плочките на площата, оставено от сиво-бяло на цвят вещество с характерен мирис на хлор. Посочено е, че е взета проба за химически анализ от същото вещество. Разследващите полицаи са констатирали, че до ръба на байсейна е намерена пръчка с дължина от 80 см., напръската със сиво-бяло на цвят вещество, с характерен мирис на хлор, а на разстояние от 20 см. северо-западно от тази пръчка са намерени петна по плочките на площада от тъмно-червена на цвят течност с неправилна форма. На разстояние 1,5 м. западно от ръба на басейна е намерена 1 бр. ръкавица, а на 20 см. от нея – черно пластмасово парче с неправилна форма, напръскано със сиво-бяло на цвят вещество и характерен мирин на хлор. Разследващите полицаи са открили на около 6 м. северо-западно от фонтана в градинка с цветя парчета черно на цвят пластмасово тяло, напръскано със сиво-бяло на цвят вещество. При огледа, до източния край на басейна, е намерена оранжева на цвят шапка с черна козирка и съответен надпис. Към протокола за оглед е приложен и фотоалбум, състоящ се от 13 бр. черно-бели снимки.

По делото е прието и неоспорено от страните заключение от съдебно-пожаро техническа експертиза, съгласно което разтварянето на препарата „POOLZONE“ 60 във вода не е процес, свързан с отделянето на топлина, като завиране може да се получи само, ако кофата, в която се е намирал препарата, е съдържала остатъци от други препарати, изградени на база киселини или основи, или такива вещества са добавени в кофата с препарата. Според вещото лице, единствената причина, която може да взриви кофата е смесване на препарата с несъвместими от гледна точна на безопасната работа вещества или други препарати – киселини, основи, урея, алуминий. Съгласно заключението, дозата за шоково третиране на басейна е 15 гр. на кубически метър вода и при обем на басейна около 150 куб.м., необходимото количество е около 2,250 кг., но визуално количеството ще изглежда повече. Вещото лице сочи, че съгласно листовката за употреба на препарата, не е посочен начин на разтваряне и тъй като в случая разтварянето на препарата с вода не е процес, свързан с отделяне на топлина, към „POOLZONE“ 60 може да се добави вода и разтварянето му не е грешка, но се явява излишно, като препарата следва да се разпределя в басейна в сухо състояние. Вещото лице е отговорило на въпроса ще се получи ли кипене по начина, по който е приготвен разтвора като към 3 кг. от препарата е добавено 1,5 литра вода, като е посочило също, че няма да се получи кипене, но и препаратът няма да се разтвори, тъй като неговата разтворимост е 250 гр. на литър. Вещото лице е категорично в заключението си, че независимо как се смесват препаратът и водата, изпръскване не може да се получи, дори и при съотношение от 3 кг. препарат и 1,5 л. вола. Съгласно заключението, единствената причина за получаване на взрив при работа с препарата „POOLZONE“ 60 е контакт на препарата с недопустими за него вещества, които могат да доведат до отделяне на токсични и запалими газове, както и наличие на искра в много непосредствена близост до кофата, в която този препарат се е намирал.

          Вещото лице прилага информационен лист за безопасност, според Регулация (ЕО) № 1907/2006г. в чиято секция 7 –„Работа и съхранение на този препарат“ се установява, че като условие за безопасно съхраняване е посочено, че „POOLZONE“ 60 следва да се съхранява в плътнозатворен съд и далеч от източници на възпламеняване и топлина, като препаратът винаги следва да се съхранява сух. В секция 5 – „Противопожарни мерки“ и секция 5.2 – „Особени опасности, които произтичат от веществото или сместта“ е посочено, че препаратът следва да се пази от удър и триене, допустима е опасност от прахова експлозия. Посочено е, че при обикновен пожар могат да се отделят опасни изпарения, като пожарът може да причини развитието на хлороводород, азотисти газове и азотни оксиди. Препоръчано е да се използват лични предпазни мерки и предпазни средства и процедури при спешни случаи.

          По делото е прието и неоспорено от страните заключение на съдебно- счетоводна експертиза, при която вещото лице е установило, че брутното трудово възнаграждени, получено от ищеца И.Д. през месец май 2016г., възлиза на 448,40 лв. и за периода на временната му нетрудоспособност от 20.05.2016г. до 29.08.2016г., ако е полагал труд по трудовото си правоотношение, ищецът би получил брутно трудово възнаграждение, в общ размер на 1564,23 лв. Вещото лице сочи, че изплатеното обезщетение за отпуск по болест на И.Д. възлиза на сумата от 1301,26 лв., като разликата между полученото от Д. обезщетение за отпуск по болест и трудовото му възнаграждени, което би получил, ако не е бил в отпуск по болест, е в размер на 262,97 лв. Законната лихва, съгласно заключението, изчислена от 01.06.2016г. до датата на предявяване на исковата молба – 07.09.2016г., възлиза на сумата от 4,33 лв. общо.

По делото е прието и неоспорено от страните заключение на комплексна съдебно-медицинска експертиза, от която се констатира, че ищецът И.Д. е преживял на 20.05.2016г. токсо-химична политоксична-газово-инхалаторна-механо-термична травма, която е възникнала в резултат на експонация на високи концентрации на хлор и съединенията му и възникнал взрив с отделяне на взривни газове, пушечни газове, дим и пари. В заключението си, вещите лица сочат, че при ищеца Д. са настъпили локално-иритативни, деструктивно-некротични промени в засегнатите органи и кислороден дефицит в организма, като е съществувала пряка опасност за живота му. Вещите лица сочат, че хлорът е химично съединение, което влиза в състава на бойни отровни вещества, използван е през Първата Световна Война поради способността му при висока концентрация в газовата смес, при кратка (2-3 минутна) експонация да настъпи смърт. Благоприятното протичане, като средно тежко отравяне при ищеца, с развитие на токсичен бронхит, е резултат на проведеното комплексно лечение в УМБАЛ „Св. Георги“- гр. Пловдив.

Комплексната съдебно-медицинска експертиза сочи, че ищецът Д. е получил изгаряне на двете очи – 2-3 степен, за което е лекуван в очна клиника на УМБАЛ „Св. Георги“- гр. Пловдив, след стабилизиране на общото му състояние в клиника по токсикология. Вещото лице сочи, че изгарянето на очите предизвиква силни болки поради богатата инервация в тази област на човешкото тяло. Същият, при приемането му в лечебното заведение е имал оток и изгаряне на клепачите, хиперемия, изхемия и фибринови псевдо-мембрани на клепачните конюнктиви. Имал е също роговици с намалена прозрачност и липсващ напълно епител на лявото око, както и зони на деепитализация на дясното око. Вещото лице сочи, че наличието на епителни дефекти на роговиците са причина за продължителни болки и страдания на ищеца, както и причина през месец октомври 2016г. той отново да е приет в очна клиника с диагноза: Булозна глаукома на двете очи. Заключението на вещото лице сочи, че към настоящия момент се наблюдават сраствания на долните клепачи към булбовата конюнктива, мътнини по роговиците на двете очи и токсично увреждане на ретината на лявото око. Установена е пряка връзка между увреденото състояние на очите на ищеца Д. и понесената травма при химическото изгаряне на 20.05.2016г. В съдебно заседание, вещото лице уточнява, че при изгаряне на очите, минимум една година следва да мине от процеса на лечение, за да се установи със сигурност какви ще бъдат измененията на очните ябълки и на целите очи, тъй като през целия този период протичат автоимунни процеси с автоагресия на собствения имунитет спрямо променените белтъци на окото. Вещото лице- офталмолог пояснява, че ищецът има сраствания на долните клепачи към очната ябълка и това подлежи на хирургична интервенция на по-късен етап с оглед подвижността на клепачите и на очната ябълка. Констатира, че това няма да повлияе на зрението на Д., но ще се подобри подвижността на долните клепачи.

От съдебно -медицинската експертиза се установява, че по време на престоя си в УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД Пловдив – Клиника по хирургия, ищецът Д. е понесъл травма на лявото стъпало, при която е следвало да се отстранят пластмасови чужди тела от това стъпало, като е претърпял радикална ексцизия на меки тъкани и първична кожна пластика, като около 10 дни, по време на болничното лечение, е търпял поносими болки и страдания. Вещото лице, доц. д-р Б.С., сочи, че Д. има единични – 4 броя – пигментации с размери от 0,5 до 2 см., на местата на оперативните интервенции, без кожни и подкожни дефети и функционални дефицити, като това са повърхностни и оскъдни козметични дефекти.

По делото е разпитана свидетелката В.А.Д., чиито показания съдът цени изцяло, макар свидетелката да е майка на ищеца Д.. В показанията си Д. сочи, че е узнала за инцидента с ищеца по телефона, а когато е отишла в центъра на гр. Панагюрище, ищецът вече е бил откаран в МБАЛ „Уни Хоспитал“. Сочи, че когато е стигнала до лечебното заведение, линейката с Д. е тръгвала към гр. Пловдив. Свидетелката изяснява, че когато е видяла за първи път ищеца Д., той е бил с подутини на устата, очите, носа, ухото и зад ухото, единият му крак е бил превързан, а превръзката е била напоена с кръв. Установява, че една от медицинските сестри в лечебното заведение, която й е дала сведения за състоянието на Д., е посочила, че най-напред той ще бъде приведен в отделението по токсикология, тъй като най-напред трябва да се обърне внимание на дробовете му. Твърди, че на 20.05.2016г. ищецът Д. е постъпил в отделението по токсикология, а на 26.05. е бил изписан от очното отделение на УМБАЛ „Св. Георги“ гр. Пловдив. От показанията на Д. се установява, че след като е бил изписан от лечебното заведение, И.Д. се е прибрал, като е бил шокиран, отчаян и притеснен дали ще продължи да вижда. Свидетелката сочи, че ищецът е претърпял множество болки и страдания, слагани са му капки, мехлеми, а за болките често е пиел течен аналгиТ. От свидетелските показания се констатира, че Д. е претърпял операция, при която от крака му са извадени множество пластмасови парченца.

По делото е разпитан свидетелят А.П.Л., който сочи, че на 20.05.2016г, около 7,30 часа, в двора на училище „К. и М.“ в гр. Панагюрище, началничката на свидетеля и ищеца Д. им е поставила задача да хлорират фонтана пред сградата на Община Панагюрище, след като предишния ден фонтанът е бил почистен, понеже от дъждовете водата е била зеленясала. Свидетелят установява, че е попитал свидетелката Ш. както обикновено ли следва да извършват хлорирането на водната площ, а тя им заявила, че трябва да бъде по-голямо количество. Л. сочи, че са изнесли бидона, в който се съхранява „POOLZONE“ 60 и при връщането си, след като са поставили веществото обратно в склада за съхранение, установили че Т.Ш.е извадила около литър и половина вода и я сипва в кофата с препарата, след което започнала да я бърка с дръжка от метла. Според Л. тогава разтворът е започнал да мирише, да ври и да кипи, поради което двамата заявили на Ш., че така не могат да отнесат кофата до фонтана. Изчакали около 2-3 минути и занесли кофата, като това е сторил ищецът Д.. Свидетелят Л. установява, че след като пристигнали до фонтана, именно той е отсипал малко от готовия разтвор и отишъл до кофата за боклук, за да намери хартия или друг материал с който да забърше плочите, за да не би някой минувач да стъпи в разлетия почистващ препарат. Установява също, че на връщане към кофата, когато бил на около 1,5 метра от нея, тя гръмнала. Конкретизира, че в кофата по това време имало само гъст разтвор. Сочи, че след взрива, само е чул гръм, продължил да чува, но не е виждал нищо и не помни как е отведен от „Бърза помощ“ в болница. Сочи още, че към момента на инцидента двамата с ищеца Д. не са носили нито ръкавици, нито очила. Установява, че никой от двамата не е пушил към момента на взрива.

От разпита на свидетелката Т.Т.Ш., чиито показания съдът цени изцяло, макар тя да е служител в ответното дружество, се установявава, че на 20.05.2016г., около 8,00 часа сутринта, заедно с ищеца И.Д. и свидетеля А. Л. са започнали да правят смес от препарата за почистване на градския фонтаТ. Сочи, че Д. и Л. донесли бидона с хлор, отсипали 3 кг. от намиращото се там вещество в една кофа и докато двамата мъже качили бидона обратно на втория етаж на сградата, пряката им ръководителка им е разпоредила веднага да тръгват. Ш. сочи, че е предложила да се добави още вода в разтвора, при което са сипани около 2 л. вода в кофата. Установява, че след това Д. и Л. тръгнали към центъра на града, а свидетелката Ш. останала в училището, за да почисти и оправи, тъй като е имало разсипан препарат на терена. Сочи в показанията си, че след около половин час й съобщили, че е станало нещо на фонтана, а когато отишла в центъра на гр. Панагюрище установила, че полицията са отцепили района, двамата работници са откарани с линейка в лечебно заведение, а Ш. и свидетеля Б., в качеството му на дежурен пожарникар, се върнали в училището, за да установи Б. къде се съхранява препарата за почистване. Ш. сочи, че Б. взел от препарата, разтворил го в кофа с вода, както преди това е направено с кофата, отнесена от Д. и Л., и около 15 миТ. е нямало никаква реакция. Свидетелката установява в показанията си, че по-късно свидетелят Б. е направил факла, запалил я и я насочил към кофата на около 2 м. височина. От показанията на Ш. се констатира, че именно тогава кофата е гръмнала и Б. е решил да съобщи това на разследващите полицаи, за да търсят при огледа останки от цигари или запалка. Сочи, че когато отишли със свидетеля Б. близо до фонтана, намерили около 2-3 фаса и там им съобщили неизвестни лица, че някой е пушил, като свидетелката предполага, че това е ищецът Д., понеже същият е бил най-близо до кофата с разтвора. Ш. установява, че на ищеца Д. и на свидетеля Л. е проведен сутрешен инструктаж от служителката на ОП „Ч.“ – Д.Ш., съгласно Инструкция № 20 и Инструкция № 22, като и тримата са правили разтвора.

 От показанията на свидетеля А.М.Б., които съдът цени изцяло, като непротиворечащи с останалите, събрани по делото доказателства, се установява, че на 20.05.2016г., в Районна Служба „Пожарна безопасност“ и защита на населението е получен сигнал за взрив на площад „20 април“, след което се е отправил към площада. Свидетелят сочи в показанията си, че при пристигането му в центъра на гр. Панагюрище, ищецът и свидетеля Л. са били вече откарани в медицинско заведение и е извършен оглед на терена. Б. сочи, че след огледа е отишъл в базата на ответното дружество, находяща се в бившето начално училище „Марин Дринов“, където взел част от препарата „POOLZONE 60, разтворил количество в пластмасова кофа, а после извършил експеримент като поднесъл запалена факла към разтвора, при което кофата експлоадирала. Свидетелят установява, че около 10-15 минути е приготвял факлата на около 10-15 метра от разтвора, като на железен прът е навил плат, след което го запалил и поднесъл факлата към готовия разтвор. Първоначално сочи, че разтворът се е държал като газирана напитка, без да има какъвто и да било термичен ефект и преди поднасянето на факлата в кофата, с около 2 л. вода и смес на препарата не е имало нито изплискване, нито разпръскване, нито бурно кипене. Сочи, че след поднасяне на факлата, кофата е гръмнала с трясък и се е пръснала.

          От събраните по делото писмени и гласни доказателства се констатира, че ищецът И.А.Д. е назначен на длъжност „Градинар“ в ответното дружество ОП „Ч.“ на 06.04.2015г., като трудовият договор е сключен със срок на изпитване до 05.10.2015г. От приложеното по делото Допълнително споразумение към трудов договор от 18.01.2016г. се костатира, че ищецът е преминал на трудов договор за неопределено време на длъжност „Градинар“ и трудово възнаграждение в размер на 440,00 лв.

Установи се, че на процесната дата- 20.05.2016г., ищецът И.А.Д., заедно със свидетеля А.П.Л., са се явили в 08,00 часа в сградата на бивше училище „Нешо Бончев“ – филиал, където свидетелката Т.Ш. е разпоредила на ищеца и свидетеля Л. да извършат деизинфекция на фонтана пред Общинска администрация гр. Панагюрище, като е следвало количеството вложен препарат „POOLZONE 60 да бъде по-голямо, тъй като след почистването на фонтана водата му отново била замърсена. Свидетелката Т.Ш., съгласно собствените й показания, е изсипала в сухата смес на препарата около 2 л. вода и започнала да разбърква сместа с дървена дръжка от метла. По делото се установи, че прекият ръководител на ищеца и свидетеля Л., е разпоредил да побързат с извършването на дезинфекцията, след което Л. и Д. занесли кофата пред фонтана на Общинска администрация Панагюрище. Тогава, съгласно показанията на всички разпитани свидетели, свидетелят Л. отсипал част от съдържащия се в кофата разтвор във фонтана, след което установили, че голяма част от препарата е останала неразтворен, в твърдо състояние и е било необходимо да бъде разбъркаТ. При изсипването, както свидетелят Л. така и ищецът Д. установили, че част от разтвора е попаднал върху плочките на площад „20 април“ и тогава свидетелят Л. тръгнал да търси от кошчетата за боклук хартия или друг материал, който да послужи за забърсване на излятото върху плочките на площада количество от разтвора на „POOLZONE 60. През това време ищецът И.Д. продължил да разбърква с намерената при огледа от страна на РУ Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик дървена пръчка, твърдата смес и малкото количество вода, останали в кофата. Именно тогава, провокиран от органичната материя на дървената пръчка, концентрираният разтвор на „POOLZONE 60 е избухнал, отделили са се вредни газове, кофата се е разлетяла на множество малки парчета, а отделените газове са увредили както ищеца И.А.Д., така и свидетеля А. Л., който се приближавал с хартия в ръце до кофата и разбъркващия разтвора Д..

По делото не се установи ясно и категорично налице ли е поднасяне на огън от страна на който и да било от участниците в инцидента до съдържащата концентриран разтвор на „POOLZONE 60, пластмасова кофа.

Съдът не приема за обективни показанията на свидетелката Ш., относно факта, че към този момент ищецът И.Д. е пушел и едновременно с това е разбърквал концентрирания разтвор, което е довело до възпламеняване на отделящите се по време на разбъркването вредни газове, а от там и до гръм и разпръскване на съдържащата разтвора кофа. Не е възможно ищецът да е доближил концентрирания почистващ разтвор с цигара на толкова близко разстояние, че да може да бърка разтвора в кофата. Ако докато е приближавал разтвора, Д. е пушел цигара, то тогава възпламеняването е щяло да стане веднага и в този случай Д. е щял да бъде на значително разстояние от кофата. В този случай пораженията, както на ищеца, така и на свидетеля А., щяха да бъдат значително по- малки от тези, които двамата работници са претърпели при инцидента.

Съдът не цени показанията на свидетелката Ш. и в частта им относно твърденията й, че е имало и други лица, присъствали на взрива, които са твърдяли пред нея, че преди взрива, към кофата е поднесен огън, както по-късно е извършил свидетеля Б., поднасяйки изработената от него факла, с когото след инцидента, Ш. е търсила останки от цигари или запалка. По делото не се събраха никакви доказателства такива свидетели изобщо да е имало. Освен това твърдението на Ш. е изградено на  факти, изложени й евентуално, от други лица.

От събраните по делото доказателства безспорно се установи, че както на ищеца Д. така и на свидетеля Л. е извършен дневен инструктаж за безопасност и здраве при работа, същите са били снабдени, от страна на ответното дружество, с лични предпазни средства, за което сочи откритата при огледа на разследващите полицаи, ръкавица. Установи се също, че още при постъпване на работа на ищеца е извършен първоначален инструктаж за безопасност при работа и периодически му е извършван седмичен и месечен такъв.

Съдът приема, че при разбъркването на концентрирания разтвор на „POOLZONE 60 е допусната фактическа грешка, тъй като разбъркването е осъществено с реактивен материал – дърво, което има биологичен произход и макар да не е изрично вписано в инструкцията за работа с препарата „POOLZONE 60 е провокирало взрив, поради внасянето на органични материи в концентрирания разтвор.

Съдът констатира, че никъде в инструкциите, както на производителя, така и на работодателя, не е посочено изрично, с какви материали следва да се разбъркват разтворите на „POOLZONE 60, което сочи на практиката препаратът да се внася във водните басейни не във вид на разтвор, а в твърдо състояние - да се насипва в съответни количества, направо, във водния басейТ. Реакцията е предизвикана първоначално от свидетелката Ш., която е започнала разтварянето с недостатъчно количество вода, като разбъркването е било краткотрайно, а провокацията към химична реакция е продължена от самите Л. и Д., след изливане на част от разтвора във водния басейн пред общинска администрация и повторното разбъркване с откритата от разследващите полицаи пръчка.

Съдът костатира, че множеството наранявания на ищеца Д., както и настъпилото с него обгазяване, го е принудило да претърпи 6 дневна хоспитализация, след което същият е бил за дълъг период от време нетрудоспособен, което обуславя и наличието на разлика между обезщетението му за временна нетрудоспособност и брутното му трудово възнаграждение, което би получил той, ако беше редовно на работа.

Съдът установи, че след края на хоспитализацията и през периода на възстановяването му, ищецът е търпял сериозни болки и страдания, а веднага след инцидента е съществувала опасност за живота му. Установи се също, че към момента на хоспитализацията му в УМБАЛ „Св. Георги“, в гр. Пловдив, ищецът Д. е имал сериозни увреждания както на очите, така и на дихателния апарат, но към настоящия момент тези поражения са преодолени, Д. не е отключил заболяване от астма, но е отключил бронхит, който може да се хронифицира, поради което е насочен към проследвяне от пулмолог, който да следи състоянието на белите му дробове. Вещото лице- офталмолог сочи, че след химично изгаряне на очите е необходим срок поне от една година, за да се установят дефинитивните промени поради каскадите от автоимунни процеси, а от това следва, че е на лице пряка връзка между увреденото състояние на очите на ищеца, понесената травма и химическото изгаряне по време на инцидента на 20.05.2016г. Съгласно заключението на съдебно-медицинската експертиза, след почистването на пласмасовите частици, попаднали в лявото стъпало на ищеца Д., същите са оставили само пигментация, но не са увредили сериозно левия му долен крайник.

Съдът установи, че не е лице груба небрежност от страна на ищеца Д. при настъпването на трудовата злополука съгласно изискванията на КТ, тъй като такова съпричиняване би било факт, ако ищецът Д., макар да е разбирал вредните последици от поведението си при разбъркване на концентрирания разтвор е подценил условията за безопасност при работа с разтвора и е поднесъл огън или отчитайки, че дървеното парче може да предизвика взрив, го е използвал, пренебрегвайки всички изисквания за безопасност с такъв разтвор. По делото безспорно се установи, че никъде и никой не е посочил на Д. и А., че препаратът „POOLZONE“60 следва да се поставя в твърдо състояние направо в почиствания воден басейн, още повече, че свидетелката Ш. е започнала разтварянето на препарата във вода.

Съдът счита, че следва да уважи предявеният от И. Атанасв Д. иск, по смисъла на чл. 200, ал.1, пр.1 от КТ, за сумата от 10 000,00 лв., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на настъпвнане на трудовата злополука – 20.05.2016г. до изплащане на вземането, като отхвърли същия до сумата от 20 000,00 лв., като неоснователен и недоказаТ.

В същото време следва да бъде уважен в неговата пълнота предявеният по см. на чл. 200, ал.3, във вр. с чл. 212 от КТ и чл. 51, ал.1 от ЗЗД, иск в размер на 262,97 лв., която обща сума представлява разликата между трудовото възнаграждение и обезщетението за временна нетрудоспособност на ищеца И.Д. за периода от м. май 2016 г. до м. август 2016г.

Съдът счита, че следва да уважи в пълнота, предявеният по см. на чл. 86, ал.1 от ЗЗД иск на основание чл. 200, ал.3 от КТ, за сумата от 4,33 лв., представляваща мораторната лихва за забава върху разликата между трудовото възнаграждение, получавано от ищеца И.Д. и обезщетението за временна нетрудоспособност, получена от него през периода 01.06.2016г. до 07.09.2016г., включително.

На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, следва да бъдат осъдени Общинско предприятие „Чистота“, гр. Панагюрище да заплатят на ищеца И.А.Д. сторените от него съдебно-деловодни разноски, съобразно с уважената част от иска, в размер на 1014,00 лв. – за адвокатско възнаграждение.

С оглед изхода на делото, следва да бъдат осъдени Общинско предприятие „Чистота“, гр. Панагюрище да заплатят по сметка на Районен съд Панагюрище за вещи лица, особени представители и свидетели, сумата от 185,00 лв., представляваща възнаграждения на вещите лица, по приетите по делото експертизи.

С оглед уважената част от исковете, следва да бъдат осъдени Общинско предприятие „Чистота“, гр. Панагюрище да заплатят в полза на бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище, държавна такса, в размер на 410,69 лв., съобразно с уважената част от исковете.

На основание чл. 78, ал. 3 от ГПК следва да бъде осъден ищецът И.А.Д. да заплати на Общинско предприятие „Чистота“, гр. Панагюрище сторените съдебно-деловодни разноски, съразмерно с отхвърлената част от иска, възлизащи на сумата от 330,00 лв., която сума представлява сбор от депозит за вещи лица  в размер на 75,00 лв., депозит за разпит на един свидетел в размер на 5,00 лв. и адвокатско възнаграждение в размер на 250,00 лв.

Следва да бъде осъден ищецът И.А.Д. да заплати по сметка на РС Панагюрище за вещи лица, особени представители и свидетели, сумата от 185,00 лв., представляваща възнаграждения на вещите лица, по приетите по делото експертизи.

Така мотивиран на основание чл. 200 от КТ, Панагюрския районен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА Общинско предприятие „Чистота“, с ЕИК - 0003517431437, със седалище и адрес на управление:***, Индустриална зона, представлявано от директора Т.Р.Т., да заплати на И.А.Д., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес:***, Партера, офис № *- чрез адвокат Л.Т.М. от Пазарджишка АК, сумата от 10000,00 лв. (десет хиляди лева), която сума представлява обезщетение по смисъла на чл. 200, ал.1, предложение първо от Кодекса на труда - за неимуществени вреди от претърпяна от Д. трудова злополука на 20.05.2016 г., а именно – болки, страдания и неудобства, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 20.05.2016 г. – датата на увреждането до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска за сумата над  10 000,00 лв. (десет хиляди лева) до претендирания размер от 20 000,00 лв. (двадесет хиляди лева), като неоснователен и недоказаТ.

ОСЪЖДА Общинско предприятие „Чистота“, с ЕИК- 0003517431437, със седалище и адрес на управление:***, Индустриална зона, представлявано от директора Т.Р.Т., да заплати на И.А.Д., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес:***, Партера, офис № 4- чрез адвокат Л.Т.М. от Пазарджишка АК, сумата от 262,97 лв. (двеста шестдесет и два лева и деветдесет и седем стотинки), представляваща разликата между полученото от ищеца Д. обезщетение за отпуск по болест и трудовото му възнаграждение.

ОСЪЖДА Общинско предприятие „Чистота“, с ЕИК- 0003517431437, със седалище и адрес на управление:***, Индустриална зона, представлявано от директора Т.Р.Т., да заплати на И.А.Д., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес:***, Партера, офис № 4- чрез адвокат Л.Т.М. от Пазарджишка АК, сумата от 4,33 лв. (четири лева тридесет и три стотинки), която представлява обезщетение за забава върху разликата между трудовото възнаграждение, получавано от ищеца Д. преди злополуката и полученото от него обезщетение за временна нетрудоспособност, считано от 01.06.2016г. до 07.09.2016г., включително.

ОСЪЖДА Общинско предприятие „Чистота“, с ЕИК- 0003517431437, със седалище и адрес на управление:***, Индустриална зона, представлявано от директора Т.Р.Т., да заплати на И.А.Д., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес:***, Партера, офис № 4- чрез адвокат Л.Т.М. от Пазарджишка АК, сторените съдебно-деловодни разноски съобразно с уважената част от иска, в размер на 1014,00 лв. (хиляда и четиринадесет лева) – за адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА Общинско предприятие „Чистота“, гр. Панагюрище, с ЕИК- 0003517431437, със седалище и адрес на управление:***, Индустриална зона, представлявано от директора Т.Р.Т., да заплатят по сметка на Районен съд Панагюрище за вещи лица, особени представители и свидетели, сумата от 185,00 лв. (сто осемдесет и пет лева), представляваща възнаграждения на вещите лица, по приетите по делото експертизи.

ОСЪЖДА Общинско предприятие „Чистота“, гр. Панагюрище, с ЕИК- 0003517431437, със седалище и адрес на управление:***, Индустриална зона, представлявано от директора Т.Р.Т., да заплатят в полза на бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище, държавна такса в размер на 410,69  лв. (четиристотин и десет лева и шестдесет и девет стотинки), съобразно с уважената част от исковете.

ОСЪЖДА И.А.Д., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес:***, Партера, офис № 4- чрез адвокат Л.Т.М. от Пазарджишка АК, да заплати на Общинско предприятие „Чистота“, с ЕИК- 0003517431437, със седалище и адрес на управление:***, Индустриална зона, представлявано от директора Т.Р.Т., сторените съдебно-деловодни разноски, съразмерно с отхвърлената част от иска, възлизащи на сумата от 330,00 лв. (триста и тридесет лева), която сума представлява сбор от депозит за вещи лица,  в размер на 75,00 лв. (седемдесет и пет лева), депозит за разпит на един свидетел, в размер на 5,00 лв. (пет лева) и адвокатско възнаграждение в размер на 250,00 лв. (двеста и петдесет лева).

ОСЪЖДА И.А.Д., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес:***, Партера, офис № 4- чрез адвокат Л.Т.М. от Пазарджишка АК, да заплати по сметка на Районен съд Панагюрище за вещи лица, особени представители и свидетели, сумата от 185,00 лв. (сто осемдесет и пет лева), представляваща възнаграждения на вещите лица, по приетите по делото експертизи.

ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК, предварително изпълнение на решението относно обезщетението по реда на чл. 200 от КТ.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено с мотивите.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: