П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

година 2016                                                                   град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД                                                                       

на 22 ноември                                                                         2016 година

в публично заседание в следния състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА С.           

Секретар: Н.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия С.

Гражданско дело № 548 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13,07 часа се явиха:

 

         ИЩЦАТА П.Д.Д. редовно призована се явява лично и с адв. П.А.-А.,  надлежно упълномощена.

ОТВЕТНИКА Б.Р.Д. редовно призован се явява лично и с адв. Ц.Д.З., надлежно упълномощен да представлява ответника в гражданския процес.

         ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

         АДВ. А.:Моля да се даде ход на делото,няма процесуална пречка.

АДВ. З.: Считам, че ход на делото не следва да се дава. Отново правя възражение за неподведомственост по правилата на местна подсъдност на настоящия спор на РС – Панагюрище като твърдя, че делото трябва да бъде прекратено и изпратено по местна подсъдност на РС – Пирдоп. Към доказателствата, които съм представил с отговора, ще представя и писмо изх. № 9400-5028/10.11.2016 г., видно от което е че след направена справка в служба ЕСГРАОН Панагюрище лицата Ц Б Д и Р Б Д. нямат регистриран постоянен и настоящ адрес ***. Няма как да се разглежда делото от този състав, тъй като би се постановило едно недопустимо решение заради местната подсъдност.

АДВ. АРГБАЛИЕВА: Районният съд е компетентен да разгледа настоящия спор. По отношение на местната подсъдност, факт е и от представените по делото доказателства, социалния доклад, че действително децата пребивават тук. За вписването на децата в ЕСГРАОН в случая тук става въпрос за една административна процедура, тъй като страните по делото нямат граждански брак. В този случай достатъчно е само майката да промени настоящия си адрес, децата директно приемат настоящия адрес на майката. Тази процедура не е изпълнена все още поради личния лекар, тъй като ваксините се слагат по сегашния настоящ адрес.

Съдът намира, че възражението за неподсъдност е неоснователно. Съдът се е произнесъл по искането за изпращане на делото по подсъдност на РС Пирдоп още с определението за насрочване на делото и не намира за нужно да ревизира същото. Както е посочено в това разпореждане съдебната практика се е произнесла по въпроса за местоживеенето на децата като критерий за подсъдност на исковете по чл. 127, ал.2 от СК и е категорична, че под местоживеене се разбира тяхното фактическо местопребиваване, което в случая, видно от изложеното в ИМ и обективираното в социалния доклад е в гр. Панагюрище. По тези съображения, съдът

         ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. З. за прекратяване на делото и изпращането му по подсъдност на Районен съд – Пирдоп.

Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото,съдът

                   ОПРЕДЕЛИ:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА ДЕЛОТО

АДВ. А.: Поддържам исковата молба. Представените доказателства са приети с определението на съда. Не възразявам да се приемат приложените към писмения отговор писмени доказателства. Запознати сме със социалния доклад, не възразяваме да се приеме. Водим допуснатите ни двама свидетели.

АДВ. З.: Поддържаме изложената позиция в отговора си. По отношение на социалния доклад възразявам да бъде разглеждан в този му вид, тъй като съдът не е указал, че е следвало анкетата да бъде извършена и с другия родител. В този смисъл следва да се изготви друг доклад. Не сте разгледали искането ни по допустимост на двама свидетели. В доклада по делото не е посочено, че ни допускате двама свидетели, които сме поискали. Ние не водим свидетелите, тъй като не са ни допуснати.

Госпожо съдия, на основание чл. 22, т. 6 от ГПК искам вашия отвод. Излагам пред Вас мотивите си, а именно обстоятелства и факти, които пораждат основателно съмнение във вашето пристрастие. На първо място игнорирахте цял закон за гражданската регистрация по отношение на местната подсъдност, където в чл. 93 и чл. 94 е дадено определение на постоянен и настоящ адрес на едно лице. В същия този закон е отбелязано, че едно лице може да има само по един настоящ и само по един постоянен адрес. Приемайки социалния доклад за разглеждане приехте едно право, което не е отразено в нито един закон, а именно „пребиваване”. Освен това игнорирахте нормата на чл. 127 ал.2 от СК, където е казано (цитира). Във вашия доклад на първо място не сте чели определение, с което отказвате да уважите искането ни за спазване на правилата за местната подсъдност, с което на практика ни лишавате от възможността да обжалваме това ваше определение по реда на чл. 121 от ГПК. Тъй като това не е наказателен процес, не мога да обжалвам мотивите на съда, а само определението за отказ, както е посочено в чл. 121 от ГПК. С действията си вие нарушихте чл. 9 от ГПК – за равенството на страните в процеса, като ни игнорирате доказателствените искания, игнорирате правилата за местната подсъдност и се доверявате единствено и само на голословни твърдения, за това че децата живеят на някакъв си адрес. На следващо място с действията си нарушихте диспозитивното начало, като не позволявате на ответника в настоящото производство да определи обема на разглежданото дело така, както той смята и го лишавате от възможността да докаже размера на този обем. На следващо място, нарушихте чл. 7 за служебното начало, като не оказахте на страните съдействие при осъществяване на техните процесуални права и задължения. На последно място, нарушаване на установяване на истината с непроизнасянето си по доказателствените искания на ответника. Т.е. вие приемате изначално, че децата се нуждаят от така исканата издръжка и че живеят в гр. Панагюрище на посочения в ИМ адрес, като обърнете внимание, че никъде в ИМ няма твърдение кое е наложило децата да дойдат да живеят в гр. Панагюрище. На тези основания и на основание чл. 22, ал.1, т.6 от ГПК моля да се отведете от разглеждане на делото по изложените по-горе съображения.

Съдът намира, че искането за отвод направено от адв. З. на основание чл. 22 ал.1 т.6 от ГПК е неоснователно. Така посочените от адв. З. подробни съображения не навеждат извод за основателно съмнение в безпристрастността на съда. По тези съображения, съдът

         ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. З. да си направи отвод на посоченото правно основание.

Съдът, на основание чл. 143 от ГПК, пристъпва към изясняване на фактическата страна на спора.

Съдът на основание чл. 146 от ГПК прочита на страните доклада инкорпориран в определението, като го допълва разпределяйки доказателствената тежест. Съдът намира, че всяка една от страните следва да докаже възможностите си за отглеждане на родените от съжителството им деца, преценени през призмата на интереса  на децата, възможностите за даване на издръжка и нуждите на децата. С това допълнение съдът обявява доклада за окончателен.

АДВ. А.: Нямам възражения.

АДВ. З.: Аз изказах възраженията си.

По доказателствата, Съдът

         ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА изготвения от Дирекция „Социално подпомагане” социален доклад.

Съдът намира, че следва да допусне поисканите от ответника двама свидетели при режим на довеждане. Същите са своевременно поискани в отговора на ИМ, като съдът не се е произнесъл, като пропускът е изцяло по негова вина.

Освен това съдът намира, че следва на основание чл. 15, ал.6 от ЗЗДетето да изпрати исковата молба, ведно с отговора и приложените към тях доказателства и на Дирекция „Социално подпомагане”  Пирдоп, за изготвяне на социален доклад.

Съдът намира, че в днешното съдебно заседание следва да разпита доведените от ищцовата страна двама свидетели, допуснати с разпореждането за насрочване на делото.

АДВ. А.: Уважаема г-жо председател, с ответната страна постигнахме съгласие настоящото дело да приключи със съдебна спогодба в следния смисъл:

Упражняването на родителските права по отношение на малолетните Ц Б Д и Р Б Д.  да бъдат възложени за упражняване на майката, като местоживеенето на децата Цветелина Димитрова и Радослав Д. да бъде това на майката.

Бащата ще има режим на лични отношения с децата всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10,00 часа в събота до 17,00 часа в неделя, с преспиване, като децата ще бъдат взимани и връщани от бащата от,  съответно до местоживеенето им. Бащата ще има право да взема децата си 20 (двадесет) дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.

Бащата ще заплаща месечна издръжка по 120,00 лв. за всяко едно от децата, считано от 01.11.2016 г. до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла месечна вноска.

Разноските остават така, както са направени за всяка една от страните.

Ответникът ще заплати съответната държавна такса върху определената издръжка.

ОТВЕТНИКЪТ Б.Р.Д.: Съгласен съм с тази спогодба. 

 

 

ИЩЦАТА:                                                   ОТВЕТНИКА:

(П.Д.Д.)                                    (Б.Р.Д.)

 

 

 

Съдът счита, че така постигнатата спогодба между страните не противоречи на закона и добри нрави, поради което следва да бъде одобрена, затова съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатата между ищцата П.Д.Д., и ответника Б.Р.Д. СПОГОДБА, по силата на която родителските права върху децата Ц Б Д с ЕГН ********** и Р Б Д. с ЕГН ********** се предоставят за упражняване на майката П. ***, с ЕГН **********, като местоживеенето на децата Цветелина и Радослав е по местоживеенето на тяхната майка.

Ответникът Б.Р.Д., с ЕГН ********** ще има право да взема децата Ц Б Д и Р Б Д. всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10,00 часа в събота до 17,00 часа в неделя, с преспиване, като децата ще бъдат вземани и връщани от ответника от, съответно до местоживеенето им. Ответникът Б.Д. ще има право да взема децата Ц Б Д и Р Б Д. 20 (двадесет) дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.

Ответникът Б.Р.Д., с ЕГН ********** се задължава да заплаща месечна издръжка на малолетните си деца Ц Б Д и Р Б Д., чрез тяхната майка и законен представител П.Д.Д. с ЕГН **********, в размер на по 120,00 (сто и двадесет) лева за всяко едно от децата, общо 240,00 (двеста и четиридесет) лева, считано от 01.11.2016г. до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла месечна вноска.

Разноските остават така, както са направени от всяка една от страните.

При така постигнатата спогодба съдът

ОСЪЖДА Б.Р.Д., с ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на 172,80 лв. (сто седемдесет и два лева и осемдесет стотинки), на основание чл.7, т.2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5,00 (пет) лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. 548/2016 г. по описа на Районен съд Панагюрище.

Определението само в частта на прекратяването подлежи на обжалване в едноседмичен срок от днес за страните пред Окръжен съд - Пазарджик.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 13,51 часа.

 

 

 

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: