Р       Е       Ш     Е      Н       И       Е

 

          Гр.Панагюрище,07.11.2016г.

 

В        И  М  Е  Т  О  Н  А           Н  А  Р  О  Д  А

 

ПАНАГЮРСКИ  РАЙОНЕН СЪД,в публично заседание на двадесет и седми октомври през две хиляди и шестнадесета   година,в състав:

 

                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:СНЕЖАНА С.

 

При секретаря Н.С.,като разгледа докладваното от съдия С.  гр.д.№521/2016г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск за увеличаване  на издръжка с правно основание чл.150 от СК във връзка чл. 143, ал. 2 от СК.

Подадена е искова молба от Р.К.Т., ЕГН:********** със съгласието на нейната майка Р.Р.К. срещу К.А.Т. ***,с ЕГН:**********,с правно основание чл. 150 от СК.

..........................................................................................................................................................................................

По изложените съображения Панагюрският районен съд

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 150 от СК, ИЗМЕНЯВА присъдената издръжка с Решение № 39 от 29.11.2006 г. по гр.д. № 264/2006 г. по описа на Панагюрския районен съд за 2006 г., която К.А.Т. с ЕГН ********** следва да заплаща на непълнолетната си дъщеря Р.К.Т. с ЕГН **********,със съгласието на нейната майка и законна представителка Р.Р.К., като я УВЕЛИЧАВА от 80,00 лв. месечно на 170,00 (сто и седемдесет) лева,считано от предявяване на исковата молба – 22.08.2016 г.,ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска,до настъпване на основания за нейното изменение или прекратяване.

ОСЪЖДА К.А.Т. с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС Панагюрище държавна такса в размер на  129,60 лева (сто двадесет и девет лева и шестдесет стотинки).

ОСЪЖДА К.А.Т. с ЕГН ********** да заплати на Р.К.Т. с ЕГН **********,със съгласието на нейната майка и законна представителка Р.Р.К. направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 400 (четиристотин) лева.

На основание чл. 242, ал.1 от  ГПК,ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок,считано от 10.11.2016 година.                           

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: