Р Е Ш Е Н И Е

 

 

25.11.2016г.

 

ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                             Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Деветнадесети октомври

 

2016

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                                                                                                                                          

 

НОНКА СТОЯНОВА

 
 


Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

249

 

2016

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по смисъла на чл.422 от ГПК, във вр. с чл.240, ал.1 и ал.2 и чл.86, във вр. с чл.79 от ЗЗД.

          Предявена е искова молба от «Т.Б.А.Б. със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Изпълнителните директори Н И П и И. С И, срещу И.Ф.Ш.,***, в която сочат, че на 20.09.2014г. е сключен Договор за потребителски кредит № 4803215268 с ответника И.Ф.Ш., като на същия е отпуснат кредит в размер на 731,89лв. В исковата молба се сочи, че кредитодателят е изпълнил своето задължение, посочвайки общия размер на кредита и условията за усвояването му, като е превел средствата по сметка на продавача на стоката, избрана от потребителя Ш. и сумата е послужила за заплащане на продажната цена. В исковата молба се сочи, че общото крайно задължение по договора за потребителски кредит е възлизало на сумата от 846,06лв., която съгласно погасителния план, е следвало да бъде изплатена на 11 вноски в размер на 70,51лв. и една последна, изравнителна 12 вноска, в размер на 70,45лв. Сочи се, че в договора е уредена автоматична предсрочна изискуемост върху непогасеното задължение, в случай на три поредни месечни вноски. Ищцовото дружество твърдят, че на 15.02.2016г. ответникът е направил частично плащане в размер на 35,00лв., но към датата на изготвяне на извлечение от счетоводните книги, задължението на И.Ф.Ш. възлиза на 214,98лв., от които: главница в размер на 207.67лв., и обезщетение за забава в размер на 7,31лв.

«Т.Б.А.Б. молят съда да постанови решение, с което да бъде признато за установено, че ответникът И.Ф.Ш. дължи, в качеството му на кредитополучател по Договор за потребителски кредит № 4803215064 от 18.07.2014г., заплащането на сума в размер от 179,98лв., представляваща главница, ведно със законната лихва върху посочената главница, считано от датата на подаване на заявлението по чл.417 от ГПК – 21.10.2015г., до окончателно изплащане на задължението. 

Молят да бъде приложено като доказателство по настоящото гражданско дело, ч.гр.дело № 542/2015г. по описа на Панагюрския районен съд.

          Молят, на основание чл.238 от ГПК, за разглеждане на делото и постановяване на решение в отсъствие на представител на дружеството-ищец.

Претендират сторените съдебно-деловодни разноски по Ч.гр.д. № 542/2015г. по описа на Панагюрският районен съд, както и по настоящото гражданско дело.

          Представят писмени доказателства.

В законоустановения срок, ответникът И.Ф.Ш. не представя писмен отговор на исковата молба и не взема становище по предявения иск.

По делото е приобщено като доказателствен материал ч. гр. дело
№542/2015г. по описа на Панагюрския районен съд.

В съдебно заседание, редовно призовани, банката – ищец се представляват от юрисконсулт Тодор Колев.С оглед направеното признание на иска от страна на ответника, оттеглят претенцията си за юрисконсултско възнаграждение по настоящото гражданско дело.

Ответникът И.Ф.Ш., редовно призован, се явява лично, не оспорва вземането, признава предявения от «Т.Б.А.Б. иск.

С оглед приложените към исковата молба писмени доказателства, а именно: Договор за потребителски кредит № 4803215064/18.07.2014г. с погасителен план; Декларация по реда чл. 8 от Договора; Фактура № 0790005891/18.07.2014г; Искане- декларация за потребителски кредит от 18.07.2014г., може да се направи извода, че искът е основателен, тъй като са в подкрепа на твърденията на ищцовата страна. На тях не се противопоставят други, които да ги оборват.

Ответникът направи пълно признание на иска, в открито съдебно заседание.

Съгласно чл. 237 от ГПК, при наличие на такова признание не се налага събирането на други доказателства. Настоящото решение се основава на признанието на иска от страна на ответника Ш. и искът следва да бъде уважен.

Спазени са изискванията на чл. 237, ал.3 ГПК, тъй като признатото право не противоречи на закона или на добрите нрави, а от друга страна е такова, с което страната може да се разпорежда. С оглед направеното признание на иска, съдът намира предявеният иск по чл.422 от ГПК, във вр. с чл.240, ал.1 и ал.2 и чл.86, във вр. с чл.79 от ЗЗД, за основателен и доказан и следва да бъде уважен.

Ето защо, съдът постановява настоящото решение при признание на иска, като на основание чл. 237, ал.2 ГПК не е необходимо да излага мотиви за това.От страна на банката -ищец е оттеглена претенцията за заплащане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 300,00лв. по настоящото гражданско дело.

По изложените съображения и на основание чл. 237, ал.1 ГПК, Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И :

                 

ПРИЗНАВА за установено по отношение на «Т.Б.А.Б. с ЕИК- 131134023, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Изпълнителните директори Н И П и И. С И, и И.Ф.Ш., с ЕГН- **********,***, че помежду им съществува облигационно правоотношение, съгласно което И.Ф.Ш. има задължение към «Т.Б.А.Б. произтичащо от сключения помежду им Договор за потребителски кредит № 4803215064/18.07.2014г., за заплащането на  сумата от 207,67лв.(двеста и седем лева и 67 стотинки)- главница и обезщетение за забава в размер на 7,31лв.(седем лева и 31 стотинки), ведно със законната лихва върху посочената главница, считано от датата на подаване на заявлението по чл.417 от ГПК – 21.10.2015г., до окончателно изплащане на задължението.

ОСЪЖДА «И.Ф.Ш., с ЕГН- **********,***, да заплати на «Т.Б.А.Б. с ЕИК- 131134023, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Изпълнителните директори Н И П и И. С И, сторените съдебно- деловодни разноски в размер на на 350,00лв.(триста и петдесет лева), представляващи сбор от държавна такса по ч. гр. дело № 514/2015г. по описа на Районен съд Панагюрище в размер на 25,00лв.(двадесет и пет лева), юрисконсултско възнаграждение по ч. гр. дело № 542/2015г. по описа на Районен съд Панагюрище в размер на 300,00лв.(триста лева) и държавна такса по настоящото гражданско дело в размер на 25,00лв.(двадесет и пет лева).

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: