Р Е Ш Е Н И Е

146

 

29.11.2016г.

 

ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                             Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Двадесети октомври

 

2016

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                           

НОНКА СТОЯНОВА

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

200

 

2016

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск по смисъла на чл.124 от ГПК, във вр. с чл.76 и сл. от Закона за собствеността.

В исковата си молба С.Т.Н.,***, със съдебен адрес:***- чрез адвокат Г.Д.Д. от Пазарджишка адвокатска колегия, срещу С.Д.Н.,***, твърди, че  съгласно разделителен протокол от 31.10.1991г. жилищната сграда е оставена в собственост на брат й, като за ищцата е запазено ограничено вещно право на ползване върху западната стая на първия етаж, както и сервизни помещения в сградата на 70 кв.м., построена в УПИ- ХІ- 1277, в кв. 90 по плана на гр. Стрелча, докато е жива,    както и за нейните наследници. Сочи, че в началото на 2015г. е посетила България и родния си дом, но е установила, че ключалката е сменена и не е могла да влезе в стаята си.

С.Т.Н. моли съда, да постанови решение, с което да бъде осъдена ответницата С.Д.Н. да й осигури достъп до имота, върху който има учредено право на ползване.

Моли да й бъдат допуснати при режим на довеждане двама души свидетели, за изложените в исковата молба обстоятелства.

Представят писмени доказателства.

В законоустановения срок ответникът С.Д.Н. представя писмен отговор на исковата молба, в който оспорва предявения иск изцяло. Сочи, че е съсобственица в недвижимия имот поради смъртта на съпруга й Ц Т Н. Прави възражение за изтекла погасителна давност по отношение на претендираното от ищцата вещно право на ползване върху една стая (западната на долния етаж), понеже ищцата не е упражнявала това си право повече от пет години. Сочи, че С.Н. е ползвала процесната стая до месец май 2006г., след което й са заплатени 800,00лв. и като удовлетворена ищцата е заявила, че няма да претендира вещни права върху недвижимия имот. Оспорва твърденията, че е отнето владението на С.Н..

Моли да не бъдат допуснати свидетели на ищцовата страна, тъй като С.Н. не е посочила обстоятелствата, за които иска да бъдат допуснати до разпит тези свидетели.

Моли да бъдат допуснати двама души свидетели при режим на довеждане, които да установят, че ищцата не е ползвала претендирания недвижим имот и доброволно го е напуснала след уреждане на сметки с покойния Ц Т Н, както и факта, че след 2006г. изцяло имотът е ползван от наследниците на Ц Н.

Представя писмени доказателства.

В съдебно заседание, редовно призована ищцата С.Т.Н. се явява лично и с процесуалния си представител адвокат Г.Д.Д. от ПзАК. Поддържа исковата молба.

Ответницата С.Д.Н., редовно призована, не се явява. Вместо нея се явява процесуалният й представител адвокат Камен Христов Петров от САК.

По делото са разпитани свидетелите Н П К, Н С Г, С А Б и Д Н С.

От представеният по делото протокол от открито съдебно заседание, проведено на 31.10.1991 г. по гр. д. № 428/1991 г. по описа на Районен съд Панагюрище се констатира, че ищцата С.Н. е била ответник по гражданско дело за делба на съсобствен недвижим имот и в свой дял е получила право на ползване на западната стая от долния етаж с размери 3/3 м., представляваща част от масивна жилищна сграда на 70 кв. м., застроена в дворно място от 450 кв. м., за което е отреден парцел ХІ-имот пл. № 1277, в кв. 99 по плана на гр. Стрелча, при съседи: В С Р, н-ци на Г. Ц Т, С Д С и улица, като същата е заявила, че няма други претенции към своите съсобственици.

По делото са приложени 3 бр. приходни квитанции, от които е видно, че към 31.03.2016 г., ищцата С.Т.Н. е заплатила данък недвижим имот и битови отпадъци за периода 30.06.2016 г. до 31.10.2106 г., както и данъци недвижим имот и такса битови отпадъци за периода от 2013 г. до 2015 г., ведно с начислените й лихви.

От удостоверение за идентичност за лице с различни имена № 247/21.04.2009 г., издадено от Община Момчилград се установява, че ищцата С.Т.Н. е имала друга фамилия, а именно - Б.

По делото е приложена скица № СД-2510 от 27.05.2016 г., издадена от Община Стрелча за УПИ ХІ-1277, кв. 99 по плана на гр. Стрелча, от която се констатира, че поземлен имот 1277 е с площ от 450 кв. м. и същият е с неприложена регулация, като в него има застроени двуетажна масивна жилищна сграда, масивен гараж, 3 бр. масивни сгради и втора масивна жилищна сграда, като в плана на гр. Стрелча, имотът е записан като собственост на н-ци на Ц Т Н.

Видно от Удостоверение за данъчна оценка № 6311000832/27.05.2016 г., издадено от Община Стрелча е, че С.Д.Н., Т Ц Н и Мария Ц.Н. са собственици на недвижимия имот, а като ползвател е отразена ищцата С.Т.Н..

От приложеното по делото Удостоверение за наследници изх. № РОК 16-УГО1-2896/16.05.2016 г., издадено от Район „Овча купел“ на Столична община, се установява, че наследници на Ц Т Н са: ответницата С.Д.Н. – съпруга, Т Ц Н – син и Мария Ц.Н. – дъщеря.

От показанията на свидетелката Н П К, които съдът цени отчасти, тъй като същите се отнасят повече до личността на ищцата, отколкото до помещението, което същата е ползвала, се установи, че ищцата С.Н. е била омъжена в гр. Момчилград, но е идвала да вижда розовите насаждения, които притежава в гр. Стрелча. Установява, че ищцата понастоящем работи в Република Гърция, като за розовите насаждения се грижат свидетелката К и други нейни близки. Сочи, че е посещавала стаята, ползвана от ищцата доста преди 2015 г.

От показанията на свидетелката Н С Г, които съдът цени изцяло, се установява, че през декември 2015 г., ищцата С. К е разказала на свидетелката, че не е била допусната до къщата на ответниците, където има учредено ползване на една стая. Сочи, че е посетила стаята, ползвана от ищцата през 2007 г.

От показанията на свидетеля С А Д, които съдът цени изцяло, въпреки че същият е бивш съпруг на ищцата, понеже тези показания се отличават с яснота, подробност и изчерпателност, се констатира, че през 2006 г., след смъртта на майката на ищцата С.Н., е възникнал спор между ищцата и брат й Т Няголов – покойния съпруг на ответницата С.Н.. Свидетелят изяснява, че спорът се родил относно един мотор, собственост на покойният им вече баща. Сочи, че действително ищцата С.Н. е ползвала приземна стая в жилищната сграда, която е била обзаведена с диван и легло, както и един зимник, където родителите на ищцата са държали зимнина. Свидетелят пояснява, че по време на розобера в гр. Стрелча, двамата с ищцата са отсядали в тази стая. Установява, че първият етаж на жилищната сграда се е състоял от тази стая, зимника и друга стая, в която е имало ниша, заедно със салон, който е свързвал отделните помещения на етажа. Б описва, че вторият етаж на сградата се е състоял от салон и две стаи – хол и спалня.Изяснява в показанията си, че след скандала през 2006 г., ищцата и свидетелят са събрали дрехите си и са поискали да си тръгнат, тъй като са считали вече за невъзможно да седнат заедно със семейството на ответницата на една и съща маса или да продължат да бъдат в добри роднински отношения. Б сочи, че ищцата С.Н. е поискала, покойният съпруг на ответницата С.Н. -Ц Н да й заплати сумата от 800,00 лв. и след получаване на парите С.Н. е предала ключовете за ползваната от нея стая, след което се качили заедно със свидетеля на автомобила и заминали за гр. Кърджали. С Б установява, че последно ищцата С.Н. е била в недвижимия имот по време на розобера през 2006 г., когато ищцата е получила 800,00 лв., за да прекрати упражняването на правото на ползване върху жилищното помещение. Сочи, че е видял как ищцата е взела парите и е върнала ключовете на своя брат Ц Н.

От показанията на свидетеля Д Н С се констатира, че свидетелят не е виждал ищцата С. Тва Н. повече от 20 г. в гр. Стрелча. Установява, че през 2006 г., покойният съпруг на ответницата и синът й Т са правили ремонт къщата, която е била стара, след смъртта на майката на ищцата С.Н.. Сочи, че покойният Ц Н е започнал ремонт, като най-напред е направил плоча между етажите на жилищната сграда, после дострояване на кухненски бокс, както и основен ремонт на двата етажа, който е продължил няколко години. Описва, че на първия етаж, в стаята в ляво е направен основен ремонт. Изяснява, че до ползваното от ищцата жилищно помещение е имало зимник, който понастоящем е превърнат в мокро помещение с баня и пералня, изградена е В и К система, като от стаята се влиза в мокрото помещение, а банята до него има отделен вход от коридора.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установи, че  в резултат на съдебна делба през 1991 г. на ищцата С.Т.Н.  е учредено вещно право на ползване върху западна стая, от долния етаж с размери 3/3 м., представляваща част от жилищна сграда с площ от 70 кв.м., която е построена в дворно място от 450 кв.м., за което е отреден УПИ ХІ-1277, в кв. 99 по плана на гр. Стрелча, с неприложена регулация. Констатира се, че имотът представлява съсобственост на ответницата С.Д.Н. и наследниците на покойния Ц Т Н – брат на ищцата С.Н..

По делото безспорно се установи, че през периода 2006 г. до 2016 г., ищцата С.Н. не е владяла процесния недвижим имот, тъй като след скандал с покойният й брат е престанала да посещава гр. Стрелча, родната си къща, както и да упражнява правото на ползване върху жилищното помещение, като е върнала ключовете от същото срещу сумата от 800,00 лв., дадена й от Ц Н, сега покойник.

По делото не се установи до кой момент по-късно, ищцата С.Н. е получавала достъп и активно е упражнявала правото си на ползване. Установи се само, че през 2016 г. е заплатила дължимите данъци и такси за периода от 2013 г. до 2015 г. Установи се, че същата е декларирала своето право на ползване, но не го е упражнявала активно, като не се е противопоставила на започналия през 2006 г. ремонт на жилищното помещение от покойния Ц Н и неговото семейство, които както се установи от свидетелските показания, са извършвали този ремонт със съзнанието, че го правят за себе си, а не за ищцата С.Н.. Не са искали нейното разрешение за извършването на строително ремонтни работи и по никакъв начин не са я ангажирали с разходите по този ремонт. По делото не се събраха доказателства, че С Н. е взела участие в осъвременяването на ползваната от нея стая и в извършваните в нея преустройства. Не се установи по какъвто и да било начин, че тя е упражнявала владение върху тази стая през времето, когато са извършвани строително -ремонтните работи. Нещо повече, през 2006 г. е започнал ремонт, след като ищцата е получила 800,00 лв. от семейството на ответницата и е предала ключовете от помещението на своя брат. По делото не се събраха каквито и да било доказателства, че владението на ползваната от нея стая до 2006 г. е било отнето по насилствен начин – никой от свидетелите не е присъствал на скандали, кавги и неприятни сцени между страните по делото, освен на единствения скандал през 2006 г., след който Ц Н е дал на ищцата С.Н. сумата от 800,00 лв., а тя му е предала обратно ключовете от ползваното от нея  жилищно помещение.

Съдът счита, че  следва да отхвърли, предявеният от С.Т.Н. срещу С.Д.Н. иск, с който се търси осъждането на ответницата С.Д.Н. да осигури достъп до имота,  в който С.Т.Н. има учредено право на ползване, като неоснователен и недоказан.

На основание чл. 78, ал. 3 от ГПК, следва да бъде осъдена С.Т.Н. да заплати на ответницата С.Д.Н. сторените съдебно деловодни разноски в размер на  800 лв. за адвокатско възнаграждение.

Така мотивиран и на основание чл.75 и чл. 76 от ЗС, Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предявеният от С.Т.Н., с ЕГН: ********** ***, със съдебен адрес:***- чрез адвокат Г.Д.Д. от Пазарджишка адвокатска колегия, срещу С.Д.Н., с ЕГН: ********** ***,  иск за осигуряване на достъп до недвижим имот, представляващ западна стая, на първи етаж, с размери 3/3 м. и на сервизни помещения, представляващи част от жилищна сграда с площ от 70 кв. м., построена в УПИ ХІ-1277, в кв. 99 по плана на гр. Стрелча, цялото с площ от 450 кв. м., с неприложена регулация, като НЕОСНОВАТЕЛЕН  и НЕДОКАЗАН.

ОСЪЖДА С.Т.Н., с ЕГН: ********** ***, със съдебен адрес:***- чрез адвокат Г.Д.Д. от Пазарджишка адвокатска колегия, да ЗАПЛАТИ на  С.Д.Н., с ЕГН: ********** *** сторените съдебно деловодни разноски в размер на 800,00 (осемстотин) лева - за адвокатско възнаграждение.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението да страните, че решението е изготвено с мотивите.

 

        

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: