Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Гр.Панагюрище,14.11.2016г.

 

В       И  М  Е  Т  О     Н  А        Н  А  Р  О  Д  А

 

ПАНАГЮРСКИЯ  РАЙОНЕН СЪД,в публично заседание на двадесет и седми октомври през две хиляди и шестнадесета година,в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:СНЕЖАНА С.

 

При секретаря Н.С.,като разгледа докладваното от съдия С.  гр.д.№145/2016г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание чл.34 от ЗС във връзка с чл.69 от ЗН - за делба на съсобствени недвижими имоти.

Производството по делбата е в първа  фаза -  по допускането й.

Постъпила е искова молба от Г.Т.З. с  ЕГН: **********  против Т.Н.У., ЕГН: ********** ; Е.П.К.  , ЕГН: ********** ; П.П.Д., ЕГН: ********** ; Д.Т.С. , ЕГН: ********** ; В.И.Н. , ЕГН: ********** ; П.И.П. , ЕГН: ********** и  „Д.“ООД , ЕИК : 130192066 , представлявано от управителите  К.Г.Г. и В.Р.П..

В исковата молба ищецът Г.Т.З. твърди,че с ответниците /с изключение на търговското дружество«Дивика»ООД/ са наследници по закон на Н П М , бивш жител *** , починал на 17.04.1981г. В наследство общият на страните наследодател бил оставил земеделски земи , признати и възстановени от Поземлената комисия гр.Панагюрище,подробно посочени и индивидуализирани в исковата молба в седемнадесет пункта.

Изненадващо ищецът бил разбрал , че една от наследниците – П.П.Д. , на 03.11.2014г. била дарила на «Дивика»ООД наследствените си 1/24 идеални части от седемнадесете имота , а останалите 2/24 идеални части от имотите продала на същото дружество на същата дата.По този начин към момента на подаване на исковата молба ищецът и другите сънаследници по закон се явявали съсобственици с «Дивика»ООД на описаните в исковата молба имоти. 

Тъй като страните не могли доброволно да поделят описаните недвижими имоти,ищецът моли  съда  да допусне и извърши съдебна делба между съделителите по делото при законоустановените квоти. Представени са писмени доказателства.

В срока отговор е представил само един от  ответниците-Т.Н.У..Изразил е становище  за основателност на иска , като е направил  правоизключващо възражение по чл.76 от Закона за наследството . Моли съда  да прогласи относителната недействителност на продажбата и дарението,извършено от ответницата П.Д. в полза на  «Дивика»ООД.Твърди,че сделките са недействителни спрямо него и останалите сънаследници по закон , тъй като макар и  валидни не били породили вещно-правен ефект.По тази причина делбата следвало да се извърши само между наследниците по закон , каквото качество «Дивика»ООД не притежавало. 

Останалите ответници не са представили отговор и не са изразили становище по предявения иск.

В съдебно заседание ответниците Е.К.  и  П.П., както и ищецът Г.З. чрез процесуалния си представител  адв.Ч. , изразяват становище за основателност на иска , като се присъединяват към направеното от ответника Т.У. правоизключващо възражение по чл.76 от ЗН. Считат че сделките , извършени от ответнницата П.Д. следва да бъдат обявени за относително недействителни и спрямо тях. Представляващия «Дивика» ООД управител В.П. не оспорва възражението по чл.76 от ЗН.

Съдът като съобрази становището на страните и представените по делото доказателства , прие за установено следното :

Не се спори и това се установява от приложеното по делото удостоверение за наследници  изх. № 120 /09.12.2015г. , издадено от ОБЩИНА С , че страните по делото са наследници по закон / част от които  по право на заместване / на Н П М – бивш жител *** , починал на 17.04.1981г. Безспорно се установи също така ,че процесните земеделски имоти ,чиято делба се иска са възстановени на наследниците на Н  М с влязло в сила решение № 32/3 от 22.12.1999г.  на Поземлена комисия гр.Стрелча , съгласно плана за земеразделяне в землището на село Дюлево , както и с решения №№ 8247-Б от 08.12.2008г. , 13-132 от 30.08.2013г. , 14-152 от 28.07.2014г. на  Общинска служба по земеделие гр.Панагюрище и решение Б/1 от  06.04.1997г. на Поземлена комисия град Стрелча в съществуващи /възстановими / стари реални граници . Към решенията са приложени съответните скици и данъчни оценки на имотите , а за тези,  възстановени в съществуващи /стари / реални граници- и  протоколите за въвод във владение , поради  което съдът приема ,че процедурата по възстановяването им е приключила.

При тези данни съдът намира ,че посочените по горе права на собственост върху имуществото , възстановено с цитираните решения на Поземлена комисия гр.Стрелча  и Общинска служба по земеделие гр.Панагюрище , които е имал Н П М,бивш жител ***,след смъртта му са преминали изцяло в патримониума на неговите деца – ответникът Т.Н.У. , П Н  М , А Н З и И Н Г , а след смъртта на последните трима – на техните деца – ответниците Е.П.К. и П.П.Д. /деца на П М / , ищецът Г.Т.З. и ответницата Д.Т.С. /деца на А З / и ответниците В.И.Н. и П.И.П. / деца на И Г /.

От представеното и прието по делото удостоверение изх.№11617 от 26.10.2016г. , издадено от РС Пазарджик се установява , че ответницата В.Н. се е отказала от наследството на своята наследодателка И Г, като отказът е  вписан в книгата за отказите от наследство под №27 от 11.11.2002г. По този начин наследственият дял на ответницата В.Н. уголемява дела на другите наследници в рамките на коляното , т.е. дела на ответника П.П..

От приетите по делото  нотариален  акт за дарение на идеални части от земеделски имоти  № 9,том V , рег.№ 5137 , дело № 604 от 2014г. и нотариален акт за покупко-продажба на идеални части от недвижими имоти №10 , том V , рег.№ 5140 , дело №605 от 2014г. на нотариус П К с район на действие Панагюрски районен съд се установява ,че на 03.11.2014г. ответницата П.П.Д. е прехвърлила на ответника «Дивика»ООД, ЕИК: 130192066 притежаваните от нея права на собственост върху общо 3/24 идеални части от процесните земеделски земи. По този начин ответницата П.Д. се е разпоредила изцяло с правата й на собственост , които е имала по отношение на процесните земи в полза на ответника «Дивика»ООД.

При така установената по делото фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

Между страните в настоящото производство е налице съсобственост върху имуществото , по отношение на което се иска допускане и извършване на съдебна делба. Установи се , че собствеността върху процесните земи е била възстановена в полза на наследниците на Н П М , бивш жител *** , починал на 17.04.1981г.- неговите четири деца  , а впоследствие след смъртта на трима от тях наследствените права са преминали по право на заместване  върху техните деца , като част от наследствените права са били прехвърлени на трето лице с разпоредителни сделки.

Преюдициално значение по въпроса за собствеността върху земите има възражението по чл.76 от ЗН , направено от ответника Т.У. и поддържано от ответниците Е.К.  и  П.П.. Съгласно Тълкувателно решение №1/19.05.2004г. на ОСГК на ВКС и дадените в него разяснения,които са задължителни за съдилищата  , актът на разпореждане на сънаследник изцяло или отчасти с отделна наследствена вещ /права върху вещи / е относително недействителен , т.е. непротивопоставим по отношение на останалите сънаследници , освен в случаите когато с разпоредената вещ не се изчерпва наследството , не се касае за хипотеза на разпореждане по чл.212 ЗЗД или е налице хипотеза на разпореждания от всички сънаследници със сънаследствения им дял или разпореждането е помежду им. Правото на сънаследника да иска прогласяване на относителната недействителност по чл.76 от ЗН може да се упражни само в първата фаза на делбения процес до приключване на устните състезания под формата на инцидентен установителен иск или правоизключващо възражение. Съгласно т.1 от ТР легитимирани да се позоват в делбеното производство на тази относителна недействителност са само съделители-сънаследници,неразпоредели се с дела си.

Съобразявайки цитираното тълкувателно решение ,съдът намира ,че в случая възражението по чл.76 от ЗН е направено своевременно и от легитимирано лице , а то ползва и останалите сънаследници , неразпоредили се с наследствения си дял / аргумент–чл.216,ал.2 от ГПК/. По същество възражението е основателно,доколкото съделителката П.Д. се е разпоредила с идеални части от земеделски земи , които съставляват част от наследственото имущество , а не нейно лично такова.

 С оглед на гореизложеното извършените от ответницата П.П.Д. в полза на «Дивика»ООД две разпоредителни сделки за дарение и продажба на идеални части от процесните земеделски имоти , обективирани в нотариални актове № 9/2014г. и 10/2014г.,и двете на нотариус П К следва да бъдат обявени за относително недействителни спрямо останалите сънаследници по закон. При това положение делбата на имотите следва да се извърши между наследниците на починалия на 17.04.1981г. бивш жител *** Н П М,т.е. с участието на наследника прехвърлител П.П.Д..В делбата не следва да участва приобритателя по сделките «Дивика»ООД,както и ответницата В.Н.,предвид отказа й от наследство от прекия наследник на общия наследодател Н  М.Делбата следва да се извърши при 24 равни дяла , от които 6 дяла за Т.У. , 3 дяла за Е.К. , П.Д. , Г.З. и Д.С.. За П.П. дяловете са 6 , предвид отказа от наследство , направен от неговата сестра – ответницата В.Н.. Наследственият дял на последната уголемява дела на сънаслниците по закон в рамките на коляното,т.е. този на ответника П.П.-нейн брат.

 

По изложените съображения Панагюрският районен съд

 

РЕШИ:

 

ПРОГЛАСЯВА на основание чл.76 от ЗН относителната недействителност спрямо ищеца Г.Т.З. с  ЕГН: **********  и ответниците  Т.Н.У., ЕГН: ********** ; Е.П.К.  , ЕГН: ********** ; Д.Т.С. , ЕГН: ********** и  П.И.П. , ЕГН: ********** на  актовете на разпореждане с наследствено имущество , извършено от П.П.Д., ЕГН: ********** в полза на „Д.“ООД , ЕИК : 130192066 , представлявано от управителите  К.Г.Г. и В.Р.П. с нотариален акт за дарение на идеални части от земеделски имоти  № 9,том V , рег.№ 5137 , дело № 604 от 2014г. и нотариален акт за покупко-продажба на идеални части от недвижими имоти №10 , том V , рег.№ 5140 , дело №605 от 2014г. на нотариус П К с район на действие Панагюрски районен съд.

ДОПУСКА на основание чл.344 , ал.1 от ГПК във връзка с чл.69 от ЗН да се извърши съдебна делба между Г.Т.З. с  ЕГН: ********** ; Т.Н.У., ЕГН: ********** ; Е.П.К.  , ЕГН: ********** ; П.П.Д., ЕГН: ********** ; Д.Т.С. , ЕГН: ********** и  П.И.П. , ЕГН: ********** на следните недвижими имоти :

1/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността "У" в землището на с.Дюлево с ЕКАТТЕ 24726, ОБЩИНА С, област Пазарджишка с площ от 1.821 дка, "ПЕТА" категория, съставляващ имот №136039 по плана за земеразделяне при граници и съседи : №136038, нива наследници на Т Г.З.;***040, Нива на И Ф Ч и №136041, нива на И Ф Ч.

2/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността "У" в землището на с.Дюлево с ЕКАТТЕ 24726, ОБЩИНА С, област Пазарджишка с площ от 2.00 дка, "ПЕТА" категория, съставляващ имот №135030 по плана за земеразделяне при граници и съседи : №135047, полски път на ОБЩИНА С; №135011, нива на М А П и др.; №135032, нива на П Р С; №135033, нива на насл. на Н А К и № 135031, нива на насл. на Ф И Н.

3/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността "В" в землището на с.Дюлево с ЕКАТТЕ 24726, ОБЩИНА С, област Пазарджишка с площ от 2.00 дка, "ШЕСТА" категория, съставляващ имот №134052 по плана за земеразделяне при граници и съседи : №134051, нива на Ф И. Ч; №000261, полски път на ОБЩИНА С; №134054, нива на Е Д Ф и №134053, нива на насл. на Н Х А.

4/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността "Ц Д" в землището на с.Дюлево с ЕКАТТЕ 24726, ОБЩИНА С, област Пазарджишка с площ от 1.00 дка, "ДЕВЕТА" категория, съставляващ имот №132011 по плана за земеразделяне при граници и съседи : №132010, нива на насл. на С А З.;***, Нива на С Р С и №132012, нива на насл. на Н И. К и др.

5/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността "П" в землището на с.Дюлево с ЕКАТТЕ 24726, ОБЩИНА С, област Пазарджишка с площ от 2.654 дка, "ПЕТА" категория, съставляващ имот №124056 по плана за земеразделяне при граници и съседи : №124053, Нива на ОБЩИНА С; №018511, Гора в зем. земи на ОБЩИНА С; №0118555, Нива на ОБЩИНА С; №124046, Полски път на ОБЩИНА С и №124055, Нива на ОБЩИНА С.

6/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността "П" в землището на с.Дюлево с ЕКАТТЕ 24726, ОБЩИНА С, област Пазарджишка с площ от 2.00дка, "ПЕТА"категория, съставляващ имот №124015 по плана за земеразделяне при граници и съседи : №124014, Нива на И Ф Ч; №124008 , нива на П С. Г ; №124007 , Нива на наследниците на С Б Д ; №000260, Полски път на ОБЩИНА С и №124048, полски път на ОБЩИНА С.

7/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ-НИВА в местността "В К" в землището на с.Дюлево с ЕКАТТЕ 24726, ОБЩИНА С, област Пазарджишка с площ от 4.180 дка, "ЧЕТВЪРТА" категория, съставляващ имот №118115 по плана за земеразделяне при граници и съседи : №118113, Нива на В Г. Х-Т и др.; № 118114, Нива на насл. на П К К; №000086, Храсти на ОБЩИНА С; №118116, Нива на В И. К и др. и №000078, Полски път на ОБЩИНА С.

8/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността "Ц" в землището на с.Дюлево с ЕКАТТЕ 24726, ОБЩИНА С, област Пазарджишка с площ от 2.200 дка, "ДЕВЕТА" категория, съставляващ имот №109067 по плана за земеразделяне при граници и съседи : №109066, Нива на ОБЩИНА С; №109086, Полски път на ОБЩИНА С; №000215, Храсти на ОБЩИНА С; №109068, Нива на ОБЩИНА С и №109065, Нива на насл. на Н Г К.

9/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността "Ц" в землището на с.Дюлево с ЕКАТТЕ 24726, ОБЩИНА С, област Пазарджишка с площ от 5.001     дка, "ДЕВЕТА" категория, съставляващ имот №109052 по плана за земеразделяне при граници и съседи : №109051, Нива на наследници на С М У. и др.; №167016,Дървопроизв.пл.на МЗГ-ДЛ; №109084, Нива на насл.на Н С У. ; №109063, Нива на насл. на П Л И  и №109086 , Полски път на ОБЩИНА С.

10/ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността "Р" в землището на с.Дюлево с ЕКАТТЕ 24726, ОБЩИНА С, област Пазарджишка с площ от 1.677 дка, "ПЕТА" категория /1.443 дка/  и „ТРЕТА" категория/0.234 дка/, съставляващ имот №020850 по плана за земеразделяне при граници и съседи : №020852, Нива на насл. на Д П К; №020848, нива на Т И. П и др.; №020849, Нива на насл. на Н Д У. и др.; №020854, Нива на насл. на Г.Т.З. ***.

11/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността "П" в землището на с.Дюлево с ЕКАТТЕ 24726, ОБЩИНА С, област Пазарджишка с площ от 1.679 дка, "ШЕСТА" категория, съставляващ имот №019524 по плана за земеразделяне при граници и съседи : №019538, Гора в зем. земи на ОБЩИНА С и №019537, Изоставена нива на „А И"ООД.

12/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността "П" в землището на с.Дюлево с ЕКАТТЕ 24726, ОБЩИНА С, област Пазарджишка с площ от 0.375 дка, "ШЕСТА" категория, съставляващ имот №019521 по плана за земеразделяне при граници и съседи : №019584, Изоставена нива на „А И"ООД.

13/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността „Б" в землището на с.Дюлево с ЕКАТТЕ 24726, ОБЩИНА С, област Пазарджишка с площ от 0.840 дка, "ПЕТА" категория, съставляващ имот №017570 по плана за земеразделяне при граници и съседи : №017571, Нива на ОБЩИНА С.    ,

14/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността "П" в землището на с.Дюлево с ЕКАТТЕ 24726, ОБЩИНА С, област Пазарджишка с площ от 2.285 дка, "ШЕСТА" категория, съставляващ имот №019520 по плана за земеразделяне при граници и съседи : №019584, Изоставена нива на „А И"ООД и №000602, Дървопроизв.пл. на МЗГ-ДЛ.

15/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността "П" в землището на с.Дюлево с ЕКАТТЕ 24726, ОБЩИНА С, област Пазарджишка с площ от 1.185 дка, "ПЕТА" категория, съставляващ имот №017568 по плана за земеразделяне при граници и съседи : №017583, Нива на наследници на П С. ***, Нива на Ф И. Ч и №017599, Нива на Община С.

16/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ-НИВА в местността "П" в землището на с.Дюлево с ЕКАТТЕ 24726, ОБЩИНА С, област Пазарджишка с площ от 1.902 дка, "ПЕТА" категория, съставляващ имот №017567 по плана за земеразделяне при граници и съседи : №017600, Нива на ОБЩИНА С; №017583, Нива на насл. на П С К и №000130, Дере на Община С.

17/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ-НИВА в местността "Г В" в землището на с.Дюлево с ЕКАТТЕ 24726, ОБЩИНА С, област Пазарджишка с площ от 2.369 дка,"ПЕТА"категория,съставляващ имот №017565 по плана за земеразделяне при граници и съседи : №017573, Пасище, мера на Д Г Ф; №017566, Нива на Община С; №017523, Нива на Г. Й Д и №017589, Пасище, мера на Община С ,

 

 при следните права на съделителите :

 

-         за Г.Т.З. – 3/24 идеални части

-         за Т.Н.У. – 6/24 идеални части

-         за Е.П.К.  – 3/24 идеални части

-         за П.П.Д. – 3/24 идеални части

-         за Д.Т.С. - 3/24 идеални части

-         за П.И.П. -  6/24 идеални части.

 

Решението подлежи на обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

След влизането му в сила , делото да се докладва с оглед продължаване на делбата във втората фаза.

 

                           

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: