Р Е Ш Е Н И Е

133

 

03.11.2016г.

 

ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


Номер                        Година                                                Град                                   

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Пети октомври

 

 

2016

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
 


РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

                                           

Н С

 
 Секретар                                                        

 

 

 

 
и прокурор  

 

съдия СТАТЕЛОВА

 
 


като разгледа докладваното от                                                                                   

 

93

 

2016

 
 


гр.д.№                             по описа за                           год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявена е молба от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Панагюрище, представлявана от И.Д.Директора й П У, по смисъла на чл.30, ал.2 от Закона за закрила на детето, в която се твърди, че със Заповед № ЗД –15-242/0043/06.02.2015г. на ИД Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Панагюрище, считано от 06.02.2015г., малолетната П.Н.Ш. спешно е настанена в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания „Павел Бобеков”- град Панагюрище. Сочи се, че с Решение №66/15.05.2015г. Панагюрският районен съд е отхвърлил молбата на Дирекцията за настаняване на малолетното дете, но това решение е отменено с Решение № 456/05.08.2015г. на Пазарджишки окръжен съд и малолетната П.Ш. е настанена в ЦНСТДМ „ Павел Бобеков“ град Панагюрище, със срок до 06.02.2016г. или до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на постановената мярка за закрила. В Искането се твърди, че родители на детето са майка – Д.Н.М. и баща – Н.П.Ш.-***, които са подали молба за реинтеграция на малолетното дете обратно в семейството. Сочи се още, че Д.М. е насочена да ползва услуга „Семейно консултиране“ с цел повишаване на родителския капацитет, а ответникът Ш. е заявил желание да ползва същата услуга. Дирекция „Социално подпомагане” твърдят в искането си, че от приложения социален доклад е видно, че към настоящия момент не са налице условията за реинтеграция  на малолетното дете П.Ш. в биологичното й семейство. Твърдят, че родителите, както и разширения им семеен кръг не са в състояние да полагат грижи за малолетното дете. Сочат още, че настоящият адрес на малолетната П.Н.Ш., считано от 06.02.2015г., е град Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов” №5.

Молят съда да постанови решение, с което по смисъла на чл.28, ал.4, във вр. с чл.25, ал.1, т.1 и т.3 от ЗЗДетето, да бъде настанена малолетната П.Н.Ш. в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания „Павел Бобеков”- град Панагюрище, за срок- до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на постановената мярка за закрила.

На основание чл.20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, във вр. с чл.20, ал.4, т.3 от ППЗЗДетето, Дирекция „Социално подпомагане”- Панагюрище, молят да бъде дадено разрешение за ползване на услугата „Заместваща приемна грижа” по смисъла на допълнителните разпоредби на ППЗЗДетето - за малолетната П.Н.Ш..

Прилагат следните писмени доказателства в копие: Удостоверение за раждане, издадено от Община Панагюрище на 11.02.2015г., въз основа на Акт за раждане № 156/20.11.2007г. – за П.Н.Ш.; Решение №66/15.05.2015г., постановено по гр. дело № 108/2015г. по описа на Панагюрския районен съд; Решение №456/05.08.2015г., постановено по в.ч.гр. дело № 681/2015г. по описа на Панагюрския районен съд; Извънреден доклад от 15.06.2015г.; Социален доклад,изготвен на 03.02.2016г.; Декларации за недаване на съгласие по смисъла на чл.24, ал.3 от ЗДДН; Социален доклад от 05.02.2016г.; Заповед изх. № ЗД15/222 от 05.02.2016г. на ИД Д „СП“ гр.Панагюрище; Удостоверение за настоящ адрес изх. № 36/20.02.2015г., издадено от Община Панагюрище; Социален доклад,изготвен на 05.02.2016г. от Д „СП“ гр.Панагюрище; Социален доклад при предприемане мярка за закрила от 05.02.2016г.; Извлечение от партиден лист,издадено от „Димитър Маджаров 2“ ЕООД; Фактура № 1 от „Димитър Маджаров 2“; Партиден лист от „Димитър Маджаров 2“ ЕООД за периода 16.06.2016г. до 30.06.2016г.; Протокол от среща проведена на 21.09.2016г; Партиден лист от „Димитър Маджаров 2“ ЕООД за периода 01.07.2016г. до 16.07.2016г.

В съдебно заседание, Дирекция „Социално подпомагане” не изпращат представител, представят становище, в което поддържат предявената молба и молят същата да бъде уважена.

В съдебно заседание, редовно призована, ответницата Д.Н.М. се явява лично.Моли съда да постанови решение, с което детето да бъде реинтегрирано в биологичното си семейство.

Редовно призован, ответникът Н.П.Ш. се явява лично в съдебно заседание. Моли съда да постанови решение, с което малолетната му дъщеря П.Ш. да бъде реинтегрирана обратно в биологичното си семейство.

Явява се назначеният на малолетното дете особен представител – адвокат В.В. от Пазарджишка адвокатска колегия, който изразява становище, че следва детето да бъде реинтегрирано в биологичното си семейство,тъй като са налице условия за отглеждането на детето в семейна среда и наличието на доходи на родителите. Сочи, че изнесеното в искането,предявено от Дирекция „Социално подпомагане” Панагюрище не отговарят на установеното при събирането на доказателства по настоящото гражданско дело. Сочи, че няма по-добра среда за отглеждането на малолетно дете от тази на неговите биологични родители. Твърди, че ответницата М. е показала едно безспорно зряло родителско поведение по отношение на детето при заболяването му и пребиваването му на болнично лечение.

Директорът на ЦНСТ за деца и младежи без увреждания „Павел Бобеков” гр.Панагюрище сочи в открито съдебно заседание, че детето следва да бъде интегрирано в неговото биологично семейство,тъй като е констатирано отговорно родителско поведение от страна на ответницата М., което потвърждава и наличието на силна емоционална връзка между малолетната П.Ш. и ответницата М.. Сочи също,че ново откъсване на детето от майката и бащата ще доведе до шок за детето, което не е препоръчително.

За Районна прокуратура град Панагюрище не се явява представител. Не вземат становище по предявения иск.

Видно от представеното по делото Удостоверение за раждане, издадено от Община Панагюрище на 11.02.2015г., въз основа на Акт за раждане № 156/20.11.2007г. – за П.Н.Ш., същата е дете на Д.Н.М. - майка и Н.П.Ш. - баща.

Видно от приложеното Решение № 66/15.05.2015г., постановено по гр.д.№ 108/2015г. по описа на Панагюрския районен съд, молбата на Д „СП“ гр.Панагюрище за настаняване на малолетната П.Ш. в ЦНСТ ДМ „Павел Бобеков“ гр.Панагюрище до 06.02.2016г. или до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на постановената мярка за закрила е отхвърлена.Това решение е отменено с Решение № 456/05.08.2015г., постановено по ВЧГРД № 681/2015г. по описа на Пазарджишкия окръжен съд, като малолетната П.Ш. е настанена в ЦНСТ ДМ „Павел Бобеков“ гр. Панагюрище.

По делото е приложен извънреден доклад, изготвен от ЦОП „Зора“ гр.Панагюрище на 15.06.2015г., в който се констатира, че при ефективна и дългосрочна работа с двамата родители- ответниците М. и Ш., резултатът от семейното консултиране на двамата може да бъде положителен, като и двамата ответници са споделили, че децата много им липсват. Препоръката е да бъде подновена услугата семейно консултиране при констатирана необходимост.

От втори заключителен доклад изготвен на 04.06.2015г. констатациите са подобни, но включват и становището на Н.Ш., че поведението на малолетната П. се е влошило от както е настанена в ЦНСТДМ „Павел Бобеков“ и отделянето от семейството се е отразило на емоционалното и психическото й състояние.

По делото е приложен Заключителен доклад на ключов социален работник при ЦОП „ЗОРА“- град Панагюрище- К Г, изготвен на 01.03.2016г., от който се констатира, че Н.Ш. е повишил родителския си капацитет и знания относно бъдещото реинтегриране на детето П. в семейството. Постигнатите резултати от ползването на услугата“Семейно консултиране“ са положителни, Ш. показва отговорност при отглеждане и възпитание на децата си в бъдеще.

Видно от приложения по делото социален доклад, изготвен на 03.02.2016г. на 01.12.2015г. Д.М. и Н.Ш. са насочени да ползват услуга „Семейно консултиране“, като в индивидуалния план за предоставяне на социалната услуга- срещите ще се осъществяват всеки първи и трети понеделник от месеца, в дома им в с.Бъта, като на 11.01.2016г. е направена нова справка в НБД „Население“ относно постоянния и настоящ адрес на П.Н.Ш. и нейните роднини по майчина и бащина линия, с цел да се установи възможността им да отглеждат и възпитават малолетното дете.

От приложените по делото декларации по смисъла на чл.24, ал.3 от ЗЗдетето установява, че Н К М., Н. В М, Н П Ю и Н П Ц на са дали своето съгласие да подпомогнат отглеждането и възпитанието на малолетното дете.

По делото е приложен пореден социален доклад, изготвен на 05.02.2016г., от който отново се е достигнало до извода, че детето не следва да бъде интегрирано обратно в биологичното си семейство, след като е настанено н ЦНСТДМ „Павел Бобеков“ гр.Панагюрище със Заповед № ДЗ15/222/05.02.2016г. Този факт се установява и приложеното по делото удостоверение за настоящ адрес, изх. №36/20.02.2015г., от което се констатира, че П.Н. ***, считано от 19.02.2015г.

От приложения по делото социален доклад при предприемане на мярка за закрила, изготвен на 05.02.2016г. не са констатирани промени, както в материалната база за отглеждането на малолетното дете, така и наличието на месторабота на родителите, доходи и условия за отглеждането и възпитанието на детето. Констатирано е само, че детето вече има приятели в училище и в ЦДНСДМ. В същия доклад се сочи, че Д.М. не работи по трудови или служебни правоотношения, а през летния сезон работи на частно в селското стопанство, без трудови доходи и договори, докато ответника Ш. е споделил, че осигурява финансово семейството, като продава овце, които отглежда вкъщи и е пастир. Сочи се, че М. и Ш. имат регистрация в Д“БТ“ гр. Панагюрище.

По делото са представени партидни листове, отразяващи внесените по партидата на Н.П.Ш. като млекопроизводител доходи, получени от предаване на овче мляко в „Димитър Маджаров – 2“ЕООД. Видно от партидните листове, през периода 16.04.2016г. – 30.04.2016г. доходът от предадено овче мляко възлиза на сумата от 241,20 лв. През периода 16.05.2016г. – 31.05.2016г. сумата възлиза на 464,48 лв. През периода 16.06.2016г. до 30.06.2016г., получената от овче мляко сума възлиза на 103,07лв. През периода 01.07.2016г. до 15.07.2016г. този доход възлиза на 171,63 лв.

Видно от приложената сметка през периода от 27.05.2016г. до 30.05.2016г. Н.Ш. е продал 12 бр. агнета на обща стойност 1 818,50 лв.

От проведената протоколирана среща  на 21.09.2016г., в жилището на ответниците М. и Ш. се констатира, че жилището представлява къща, построена преди около 40г., представляваща паянтова постройка, която е свързана с масивна пристройка, които образуват цялостен архитектурен ансамбъл. В протоколирана среща са записани констатациите на социалните работници, че този ансамбъл се състои от два етажа, като на първия етаж се намира стая обзаведена със спалня, шкаф, детско легло, гардероб и легло, както и печка, като пода е покрит с дюшеме. Част от коридора на същия етаж е преграден със завеса и е обособена ниша, в която има шкаф за обувки, малък фризер. Коридорът е остъклен с винкел от двете страни. При посещението си социалните работници са констатирали, че на втория етаж на жилището има обзаведени стаи, едната от които е със секция, две ъглови легла, диван, ракла към диваните, холна маса, телевизор, табуретки, печка на твърдо гориво, а втората стая от пристройката се ползвана от В Ш. – брат на Н.Ш.. На първия етаж от масивната постройка има обзаведени още две стаи, които са свързани като първата е обзаведена с две легла, бюфет, маса, столове, втора маса, телевизор, а във втората стая, до която се стига чрез междинна врата има две легла, маса, печка на твърдо гориво и готварска  печка. В коридора се сочи, че има отлята от бетон мивка, пералня, шкаф и закачалка. Има и втора пристройка към жилището, разположена от източната страна на къщата, която се използва за кухня и коридор. Кухнята е обзаведена с легло, ел. готварска печка, малка маса, кафе-машина, шкаф и печка на твърдо гориво, а в коридора е разположен шкаф с домакинска посуда и закачалка. В тази пристройка, според протокола, има и втора стая, която се използва за съхранение на вещи – килер. Има и външна мивка. В имота има още три паянтови постройки, които са пригодени за отглеждане на животни и съхранение на фураж. В най-източния край на двора има външна тоалетна, а останалата част от двора е превърната в зеленчукова градина.

От събраните по делото доказателства, съдът счита, че молбата на Дирекция ”Социално подпомагане” - гр.Панагюрище за настаняване на малолетната П.Н.Ш., с ЕГН-**********, в ЦНСТ за деца и младежи без увреждания „Павел Бобеков” гр.Панагюрище, с постоянен адрес:***, за срок- до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на постановената мярка за закрила, следва да бъде отхвърлена, като неоснователна.

По делото се установи, че ответниците М. и Ш. са регистрирани като безработни лица, както и като земеделски производители - животновъди, които отглеждат в дома си овце, даващи им достатъчно доходи за осигуряване на необходимите средства за задоволяване базовите потребности на малолетното им дете. Установи се, че през летния сезон Д.М. е ангажирана в селското стопанство и получава трудови доходи, макар и без трудов договор. От протокол от среща в жилището на ответниците се констатира, че М. и Ш. имат и зеленчукова градина в двора на жилищната сграда.

От всички представени по делото социални доклади и заключителни доклади, изготвени от ЦОП „ЗОРА“ Панагюрище безспорно се установи, че между малолетната П.Ш. и нейните родители съществува голяма привързаност и липсата на родителите води детето до непрестанни и многократни ежедневни разговори с майката – ответницата М., до промяна в поведението и емоционални страдания. От заключителния доклад при ползването на социалната услуга „Семейно консултиране, ответникът Ш. е показал добри резултати, готовност за отговорно поведение и способност да откликва на основните нужди на децата.

От изразеното в открито съдебно заседание от страна на директора на ЦНСТДМ „Павел Бобеков“ пък се установи, че привързаността на малолетната П.Ш. към нейната майка и готовността на ответницата Д.М. да откликва адекватно и своевременно на всички емоционални и физически нужди на малолетната П., са получили своето най- ярко изражение по време на болничния престой на детето в МБАЛ „Уни Хоспитал“ в гр. Панагюрище.

Така мотивиран, на основание чл.28, ал.4, във вр. с чл.25, т.3 от Закона за закрила на детето, Панагюрския районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪЛЯ   молбата на Дирекция «Социално подпомагане» гр.Панагюрище, представлявана от И.Д. директора П У, за настаняване на малолетната П.Н.Ш., с ЕГН-**********, в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания „Павел Бобеков” гр.Панагюрище, за срок - до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на постановената мярка за закрила.

         РЕИНТЕГРИРА малолетната П.Н.Ш., с ЕГН-**********, в семейството на Д.Н.М., с ЕГН- ********** и Н.П.Ш., с ЕГН- **********-***- биологични родители на детето.

Решението подлежи на въззивно обжалване и протест пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено с мотивите.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: