Р Е Ш Е Н И Е

140

 

18.11.2016г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                           Град                                   

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Осемнадесети ноември

 

2015

 
                

на                                                                        Година                                      

 

в закрито заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                                                                                                                                                                                              

 

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

Съдия СТАТЕЛОВА

 

153

 

2015

 
 


                                          гр.д.№                      по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 250  от ГПК – за допълване диспозитива на решение № 116/29.07.2016 г., постановено по гр.д. № 153/2015 г. по описа на Панагюрския районен съд.

С Решение №116/29.07.2016г., Община Панагюрище, с ЕИК: 000351743, със седалище гр.Панагюрище, пл.“Двадесети април“ № 13, представлявана от кмета Н Б, е осъдена да заплати на Д.В.Г., с ЕГН-**********,***, сумата от 13850,00лв.(тринадесет хиляди осемстотин и петдесет лева), която представлява обезщетение за претърпените от младия фермер Д.В.Г. имуществени вреди, поради небрежност и технологични грешки при изпълнение на интегриран инвестиционен проект във „В и К“ сектор на гр.Панагюрище, която сума представлява сбор от сумата от 3500,00лв. за първоначално закупени калифорнийски червеи, ведно със сумата от 3500,00лв.) за възпроизведените червени калифорнийски червеи, за периода от започване на дейността на фермата до погиването на червеите до 24.04.2014г., вложения оборски тор за храна на червеите в размер на 2000,00лв., ведно с произведения до наводнението от калифорнийски червеи биотор на стойност от 4200,00лв. и стойността на почистването на терена от наноси в размер на 650,00лв, както и сторените по делото разноски.

От своя страна, третите лица помагачи- „И.“ЕООД, с ЕИК: 121115366, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя К Л Т, „Аква Екопроект Системс“ ООД, с ЕИК: 201830570, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от В Д В. и „Д.П.г.“ ООД, с ЕИК: 131124561, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от С Ф Т, са осъдени да заплатят солидарно на община Панагюрище, с ЕИК: 000351743, със седалище: гр.Панагюрище, пл.“Двадесети април“ № 13, представлявана от кмета Н Б, сумата от 13850,00лв., която представлява обезщетение за претърпените от младия фермер Д.В.Г. имуществени вреди, поради небрежност и технологични грешки при изпълнение на интегриран инвестиционен проект във „В и К“ сектор на гр.Панагюрище, която сума представлява сбор от сумата от 3500,00лв.(три хиляди и петстотин лева) за първоначално закупени калифорнийски червеи, ведно със сумата от 3500,00лв. за възпроизведените червени калифорнийски червеи, за периода от започване на дейността на фермата до погиването на червеите до 24.04.2014г., вложения оборски тор за храна на червеите в размер на 2000,00лв., ведно с произведения до наводнението от калифорнийски червеи биотор на стойност от 4200,00лв. и стойността на почистването на терена от наноси в размер на 650,00лв., ведно със сторените по делото разноски в размер на 2000,00лв., която сума представлява адвокатски хонорар в размер на 1500,00лв.(хиляда и петстотин лева) и депозити за вещи лица в размер на 500,00лв.

На 29.08.2016г. ищецът Д.Г., чрез процесуалния си представител- адвокат В. от  Пазарджишка адвокатска колегия, е депозирал молба, в която иска допълване на постановеното по настоящото гражданско дело Решение №116/29.07.2016г., тъй като съдът не се е произнесъл по искането за присъждане на законната лихва върху претендираната сума, считано от датата на настъпване на увреждането до окончателно изплащане на вземането.

В законоустановения срок ответната община представят становище по направеното искане, в което сочат, че следва съдът да се произнесе и по на присъждането на законната лихва за уважената с обратния иск сума.

Съдът прие, че не е необходимо прилагането на текста на чл. 250, ал.2, изр.2, а допълването на решението може да се допусне и без призоваване на страните в открито съдебно заседание.

          Като се запозна с гр. дело № 153/2015г. съдът констатира, че в диспозитива на Решение № 116/29.07.2016г. не се е произнесъл по отношение на законната лихва върху претендираната от ищеца Г. сума в размер на 13850,00лв.(тринадесет хиляди осемстотин и петдесет лева), която представлява обезщетение за претърпените от младия фермер Д.В.Г. имуществени вреди, поради небрежност и технологични грешки при изпълнение на интегриран инвестиционен проект във „В и К“ сектор на гр.Панагюрище. Такова произнасяне относно законната лихва липсва и по отношение на уважения обратен иск, предявен от Община Панагюрище.

Съдът счита, че молбата на Д.В.Г.,***, по отношение на обратния иск, е основателна и следва да бъде уважена, като бъде допълнен диспозитива на Решение № 116/29.07.2016, постановено по гр. дело № 153/2015г. по описа на Панагюрския районен съд. Следва на страница 9, ред 13 отгоре надолу, след израза: „при изпълнение на интегриран инвестиционен проект във „В и К“ сектор на гр.Панагюрище“, да се допълни израза: „ведно със законната лихва върху сумата от 13850,00лв.(тринадесет хиляди осемстотин и петдесет лева)“. Изречението продължава с израза „която сума представлява сбор от сумата от 3500,00лв.(три хиляди и петстотин лева)“, а на страница 9, ред 15, отдолу нагоре след израза „при изпълнение на интегриран инвестиционен проект във „В и К“ сектор на гр.Панагюрище“, следва да се допълни израза: „ведно със законната лихва върху сумата от 13850,00лв.(тринадесет хиляди осемстотин и петдесет лева)“, като изречението продължава с израза „която сума представлява сбор от сумата от 3500,00лв.(три хиляди и петстотин лева)“.

С оглед горното следва да се допълни решението в диспозитива му, като  на осн. чл. 250 от ГПК,

 

 

Р Е Ш И:

 

ДОПЪЛВА Диспозитива на Решение № 116/29.07.2016г., постановено по гр. дело № 153/2015г. по описа на Панагюрския районен съд, по следния начин:

На страница 9(девета), ред 13 (тринадесети) отгоре надолу, след израза: „при изпълнение на интегриран инвестиционен проект във „В и К“ сектор на гр.Панагюрище“, да се чете израза: „ведно със законната лихва върху сумата от 13850,00лв.(тринадесет хиляди осемстотин и петдесет лева)“, като изречението продължава с израза: „която сума представлява сбор от сумата от 3500,00лв.(три хиляди и петстотин лева).

На страница 9(девета), ред 15 (петнадесети), отдолу нагоре, след израза „при изпълнение на интегриран инвестиционен проект във „В и К“ сектор на гр.Панагюрище“, следва да се чете израза: „ведно със законната лихва върху сумата от 13850,00лв.(тринадесет хиляди осемстотин и петдесет лева)“, като изречението продължава с израза: „която сума представлява сбор от сумата от 3500,00лв.(три хиляди и петстотин лева).

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че същото е изготвено с мотивите.

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: