Р   E  Ш   Е   Н   И   Е

 

№ ............... /10.10.2018 г.,

 

гр. Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – Панагюрище, в проведеното на десети септември две хиляди и осемнадесета година публично съдебно заседание, в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

при участието на секретаря И.Палашева разгледа докладваното от съдията Татарева гр.д. № 1166/2017 г. по описа на съда

Производството е по чл. 124, ал. 1 ГПК

Производството по делото е образувано по предявени от А.И.А. срещу А.Г.А., И. Б. В. и Н. Б. Н. искове с правно основание чл. 124 ГПК, с които се иска да се приеме за установено спрямо ответниците, че ищецът притежава правото на собственост върху 15 поземлени имота, подробно описани в исковата молба на основание давностно владение.

Ищецът основава исковата си претенция на следните фактически твърдения: С Решение № 1ПЕ от 07.12.2000 г. на Поземлена комисия гр. Панагюрище е признала, определила и възстановила правото на собственост върху земи в землището на с. Е., общ. Панагюрище на наследниците на А.И. К., 13 на брой, подробно описани в исковата молба, а с Решение № 5 от 30.06.2000г. на Поземлената комисия на гр. Панагюрище е възстановено правото на собственост на наследниците на А.И. К. върху последните 2 от процесните недвижими имоти, посочени в исковата молба. Излага се, че ищецът владее явно, непрекъснато и необезпокоявано посочените имоти от 2000 г. – момента на възстановяването им до настоящия момент, показвайки на всички останали включително и другите съсобственици, че счита имотите за свои. Навеждат се доводи, че никой от другите съсобственици не е владял имотите или не е имал претенции към същите, не са извършвани действия прекъсващи давността. Излага се, че с действията си по отричане правата на останалите съсобственици е преобърнато държането във владение, което намерение е манифестирано. Предвид изложеното се твърди, че правото на собственост върху процесните имоти е придобито на основание чл. 79 ЗС, на оригинерно правно основание, доколкото са налице елементите на владението. Моли са за уважаване на предявените искове.

В срока по чл. 131 ГПК е постъпил писмен отговор от ответниците, в който заявяват, че оспорват предявените искове. Твърдят, че изложената в исковата молба фактическа обстановка не съответства на истината, тъй като не е налице нито един от елементите на придобивната давност, на която ищецът се позовава, тъй като действията по обработване и използване на някои от сънаследстените имоти съставляват единствено “търпими действия“, но не и владение. Посочва се, също така, че преобладаваща част от имотите са декларирани за подпомагане и са обработвани от трети лица. Моли се да се отхвърлят предявените искове.

Съдът, като съобрази доводите на страните и събраните писмени доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съгласно правилата на чл. 235, ал. 2 ГПК, намира за установено следното:

Районен съд-Панагюрище е сезиран с обективно и субективно кумулативно съединени положителни установителни искове с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК, за приемане на установено между страните, че ищецът е собственик на петнадесетте поземлени имота подробно описани в исковата молба на основание давностно владение.  

От прието по делото като писмено доказателство Решение № 1ПЕ от 07.12.2000 г. на Поземлена комисия гр. Панагюрище се установява, че на наследниците на А.И. К. е възстановено правото на собственост върху тринадесет от процесните имота, подробно описани в исковата молба, а именно:  1. Нива от 3.501, осма категория, в землището на с.Е., община Панагюрище, местността „Слепна”, представляващ имот №-004032 ЕКАТТЕ ***** по плана за земеразделяне;2. Изоставена нива от 2.501 дка., осма категория, в землището на с. Елщица, община Панагюрище, местноста”С.”, съставляваща имот №- 018014, ЕКАТТЕ-*****, по плана за; 3. Нива от 1.005 дка.,  осма категория, в землището на с. Е., община Панагюрище, местността „Т.”, съставляваща имот №-026025, ЕКАТТЕ-*****, по плана за земеразделяне; 4. Индустриална култура от 2.102 дка., осма категория, в землището на с.Е., община Панагюрище, местността ”Т.К.”, съставляваща имот №- 073041, ЕКАТТЕ-*****, по плана за земеразделяне; 5. Лозе от 0.400 дка., осма категория, в землището на с. Е., община Панагюрище, местността "Горни ливади”, съставляващо имот №-079080, ЕКАТТЕ- *****, по плана за земеразделяне; 6. Лозе от 1.200 дка., осма категория, в землището на с. Е., Община Панагюрище, местността „С.”, съставляващо имот №-082086, ЕКАТТЕ - *****, по плана за земеразделяне; 7. Лозе от 0.901 дка. осма категория, в землището на с.Е.,Община Панагюрище, местността ”Ю.”, съставляващо имот №-085047, ЕКАТТЕ- *****, по плана за земеразделяне; 8. Лозе от 1.500 дка  осма категория, в землището на с. Е., Община Панагюрище, местността „Ю.”, съставляващо имот №-085081, ЕКАТТЕ-*****, по плана за земеразделяне; 9. Нива от 1.000 дка, четвърта категория, в землището на с. Е., Община Панагюрище, местността "Чуклите”, съставляваща имот №-096014,            ЕКАТТЕ-*****, по плана за земеразделяне 10. Нива от 0.700 дка., осма категория, в землището на с Е., Община Панагюрище, местността „Петровска черква”, съставляваща имот №-099051, ЕКАТТЕ - *****, по плана за земеразделяне; 11. Нива от 10.500 дка., осма категория, в землището на с. Е., Община Панагюрище, местността ”Острица”, съставляващ имот №-103011, ЕКАТЕ-***** по плана за земеразделяни; 12. Лозе от 1.200 дка., осма категория, с.Е., Община Панагюрище, местността "К.Д.”, съставляващо имот №-124006 ,ЕКАТТЕ-2740б, по плана за земеразделяне; 13. Нива от 2.000 дка осма категория, землището на с.Е.,Община Панагюрище, съставляваща имот №- 136017, ЕКАТТЕ *****, местността „Влага” по плана за земеразделяне, което обстоятелство не е спорно и между страните.

 От прието по делото Решение № 5 от 30.06.2000г. на Поземлената комисия на гр. Панагюрище се установява, че на наследниците на А.И. К. е възстановено правото на собственост върху два от процесните имота, подробно описани в исковата молба, а именно: 14.Имот № 182031 по картата на възстановената собственост с площ 2,000 дка, представляващ залесена нива ноходяща се в местността „Богданица" и 2.Имот № 189023 по картата на възстановената собственост с площ от 1.509 дка, землището на с.Е., Община Панагюрище, местността "горни лозя”, ЕКАТТЕ- *****, по плана за земеразделяне, което обстоятелство не е спорно и между страните.

От прието по делото Удостоверение за наследници изх. № 259 от 19.05.2017 г. на Община Панагюрище се установява, че А.И. К. починал на 12.03.1958 г. е оставил за свои наследници А.Г.А.- внук, А.И.А.- внук, И.Б.В.- внучка и Н.Б.Н. – внук, което не е спорно между страните.

От представен по делото договор за аренда на земеделска земя № 13, т.V, рег. № 122 с нотариална заверка на подписите от Нотариус П.К., с рег. № 390, с район на действие Районен съд – Панагюрище се установява, че А.Г.А. на 15.01.2016 г. е сключил договор за аренда с П.Г.К.относно имот посочен под номер 4 в исковата молба, а именно имот: Индустриална култура от 2.102 дка., осма категория, в землището на с.Е., община Панагюрище, местността ”Т.К.”, съставляваща имот №- 073041, ЕКАТТЕ-*****, по плана за земеразделяне.

По делото са разпитани свидетелите М.И.К., М. В. С., А. Г.А., П.Г.К., П.Г.П. и Л.Г.Г.. В своите показанията свидетеля М. К.посочва, че ищецът А.И.А. от преди 2005 г. обработва възстановени земи, а именно лозе в местността „С.“, лозе в местността „Ю.“, както и лозови насаждения в „К.Д.“, като свидетелят посочва, че лично той е помагал на ищеца за възстановяване на посочените лозя в обработваем вид. Свидетелят посочва, че ищецът - А.И.А. има ниви в м. „С.“, в м. „Т.“, в „Т.К.“, „О.Д.”, като свидетелят заявява, че не знае точно колко са имотите, които се обработват от ищеца. При разпита си свидетеля М. С. посочва, че е ходил няколко пъти да помага на ищеца при обработка на лозята, за които ищецът се е грижил. Посочва, че лозята като площ са 4-5 декара. Две в „Ю.“ - към 3 декара, едно над селото под „Ю.“ и едно под „К.Д.“ - бяло грозде. При разпита си свидетеля А.А. също посочва, че е виждал ищеца да обработва лозята, които са му възстановени още от 2000г.-2001г. При разпита си свидетелят П.К.посочва, че е регистриран като земеделски производител и е разговарял многократно с ответника А.Г.А. относно отдаването под аренда на наследствените му имоти – процесните имоти, като вече за едни от тях е сключен такъв договор. Свидетелят посочва, че с ответника А. са посетили процесните имоти по ГПС кординати, като са установили, че голяма част от тях не се обработват. При разпита си свидетелката П.П.заявява, че знае, че страните по спора имат общи наследствени имоти, които не са поделени, както и че ответниците имали намерение да ги обработват след като ги разделят. Същото се посочва и от свидетеля Л. Г. Ценени съобразно правилата на чл. 172 ГПК съдът кредитира показанията на всички свидетели, същите се подкрепят от събраните по делото писмени доказателства и обясненията дадени от ответниците по чл. 176 ГПК, същевременно са последователни са и взаимно непротиворечиви.

По делото на основание чл. 176, ал. 1 ГПК ответниците са дали отговор на поставени от ищеца въпроси, като посочват, че след възстановяването на имотите, част от тях- лозята са ползвани от ищеца А.И.А., за което ответниците знаели и при необходимост от грозде искали разрешение от ищеца да си откъснат такова. Ответниците посочват, че никога не са заявявали на ищеца, че имат или нямат претенции към процесните имоти. Съдът дава вяра на обясненията на страните, доколкото същите представляват признание за неизгоден за страната факт, по см, на чл. 175 ГПК следва да бъде кредитиран.

По делото са приети като доказателства договори за наем по отношение на 11 от процесните имоти сключени за стопанските години 2014/2015г., 2015/2016г., 2016/2017г., 2017/2018г. Договорите са сключени от А.И.А. в качеството му на наемодател, като в тях е посочено, че същият е наследник на А.И. К..

При така релевираните твърдения възникването на спорното право се обуславя от осъществяването на следните материални предпоставки (юридически факти):1) ищец да владял имотите в продължение на повече от 10 години (считано от 2000г. до настоящия момент), 2) ищецът е извършил действия, с които е обективирал спрямо останалите съсобственици намерението да владее техните идеални части за себе си (съобразно Тълкувателно решение № 1 от 06.08.2012 г. по Тълкувателно дело № 1/2012г. на ОСГК, ВКС). Ищецът носи доказателствената тежест за установява наличието и на двете предпоставки. Ответниците носят доказателствената тежест за установяване на фактите, на които основават своите възражения.

Съгласно приетото в Тълкувателно решение № 1 от 06.08.2012 г. по Тълкувателно дело № 1/2012 г. на ОСГК, ВКС независимо от какъв юридически факт произтича съсобствеността е възможно този от съсобствениците, който упражнява фактическа власт върху чуждите идеални части, да превърне с едностранни действия държането им във владение. В случай, че се позовава на придобивна давност той трябва да докаже при спор за собственост, че е извършил действия, с които е обективирал спрямо останалите съсобственици намерението да владее техните идеални части за себе си. В мотивите на тълкувателното решение е посочено, че за да придобие по давност правото на собственост върху чуждите идеални части, съсобственикът, който не е техен владелец следва да превърне с едностранни действия държането във владение, като тези действия трябва да са от такъв характер, че с тях по ясен и недвусмислен начин да се показва отричане владението на останалите съсобственици. Завладяване частите на другия съсобственик трябва да се манифестира пред него и да бъдат осъществени действия отблъскващи владението й и установяващи своене.

В конкретния случай след възстановяване на процесните имоти от поземлена комисия на наследниците на А. К., по силата на универсално правоприемство право на собственост върху възстановените имоти е преминало върху страните по спора – А.И.А., А.Г.А., И.Б.В. и Н.Б.Н.. От този момент А.И.А. е започнал да владее притежаваните от него ид.ч. от процесните имоти, като е станал държател за идеалните части притежавани от ответниците.

Относно лозята посочени в исковата молба под т. 6,7,8,12 тези находящи се в м. „Ю.та“, м. „С.“ и м. „К.Д.“ настоящия съдебен състав счита предявения иск за основателен, поради следното:

Както бе посочено по-горе, когато един от наследниците упражнява фактическа власт върху оставен в наследство имот, той е владелец само на притежаваната от него по наследство идеална част от имота и държател на идеалните части на останалите сънаследници. За да се приеме, че този наследник е установил владение и върху притежаваните от другите наследници идеални части от имота, не е достатъчно той да е упражнявал фактическа власт върху целия наследствен имот повече от 10 г. необезпокоявано от никого, а е необходимо освен това да е отблъснал владението на останалите наследници, като е манифестирал ясно пред тях намерение си да владее целия наследствен имот само за себе си. Съгласно трайно установената практика когато един от съсобственици извършва съществени подобрения в даден имот, то той манифестира упражняването на фактическата власт само за себе си, като именно с това действие се манифестира намерението за своене на имота, когато извършването на подобрения е станало достояние на останалите съсобственици. В конкретния случай, от събраните по делото доказателства се установи, че след възстановяването на процесните имоти на наследниците на А. К., ищецът А.И.А., сам със собствени средства възстановил процесните лозя, като изчистил същите от поникналите храсти, засял нови стръкове лози, опънал тел и започнал да обработва същите, т.е. от свидетелките показания се установява, че ищецът извършил подобрения върху процесните лозя, като в последствие обработвал същите и събирал плодовете. Освен това тези действия ищецът извършил със знанието на останалите съсобственици, т.е. явно, доколкото в обясненията дадени по реда на чл. 176 ГПК същите – ответниците, посочват, че когато са искали да си откъснат грозде искали  разрешение от ищеца. Ето защо настоящият съдебен състав приема, че с посочените действия ищецът е манифестирал намерението си за своене на процесните лозя, извършил е действия, с които да обърне държането на останалите идеални части във владение, което е упражнявал непрекъснато повече от 10 години, доколкото по делото не събраха доказателства това владение установено още 2000г.- 2001г. да е прекъснато до настоящия момент. Посоченото се подкрепя и от дадените от ответници обяснения, като сами те заявяват, че искат разрешение от ищеца, за да си наберат грозде, т.е. те считат лозята за негова собственост, а не обща, в който случай биха могли да си наберат грозде без разрешение от ищеца и евентуално да дължа разходи за поддръжката на лозята по см. на чл. 30 ЗС. За пълнота на изложението следва да се добави, че съгласно т.2 на Тълкувателно решение №2 от 17.12.2012 г. постановено по тълкувателно дело №2/2012г. на ОСГК, ВКС позоваването не е елемент от фактическия състав на придобивното основание по чл. 79 ЗС, а процесуално средство за защита на материалноправните последици на давността, зачитани към момента на изтичане на законовия срок, поради което ищецът е придобил собствеността върху процесните лозя още през 2010г., доколкото от данните по делото се установява, че същият е установил владение върху тях още при възстановяването им от поземлена комисия през 2000г. В този ред на мисли ирелевантно е обстоятелството, че в договорите за наем сключени за стопанската 2014/2015г. ищецът е посочил, че е наследник, доколкото това не променя факта на придобиване на имотите по давностно владение, което настъпва с изтичане на 10 годишния давностен срок, съгласно задължителните разяснения дадени с цитираното тълкувателно решение.

Настоящия съдебен състав, обаче счита, че от събраните по делото доказателства не следва да се направи извода, че ищецът А.И.А. е извършил едностранни действия, които да са превърнали държането на останалите ид.ч. от процесните имоти, собственост на ответниците, във владение, с изключение на лозата посочени под т.  6,7,8,12 в исковата молба,.

На първо място от показанията на всички свидетели се установява, че  след възстановяване на имотите ищецът е обработвал единствено част от възстановените лозя – тези находящи се в м. „Ю.та“, м. „К.Д.“ и м. „С.“. По делото не се събраха нито писмени, нито гласни доказателства, от които да се установи, че ищецът е направил някакви съществени подобрения в имотите различни от лозовите масиви, от показанията на никой от свидетелите не се установява ищецът да е полагал грижи по фактическото възстановяване на лозето намиращо се в м. „Горни ливади“. Напротив, от приетите по делото писмени доказателства се установява, че по-голямата част от същите са отдавани от ищеца под наем за обработка от трети лица, като в сключените договори за наем ищецът е посочвал, че сключва същите в качеството не на собственик, а на наследник на съответните имоти. От събраните по делото доказателства не може да се направи категоричен и еднозначен извод, че ищецът е манифестирал спрямо останалите съсобственици- ответниците намерението си да владее всички процесни имоти за себе си и намерението да придобие същите. Не са събраха никакви доказателства, от които да се установи, че ищецът е извършил едностранни действия, с които да е преобърнал държането върху имотите във владение. Нещо повече от събраните по делото доказателства се установява, че част от процесните имоти към настоящия момент са необработваеми (показанията на св. Петър Кацаров). По делото не се установяват действия, които явно да манифестират намерението на ищеца за своене. За да се трансформира така установената фактическа власт във владение, упражняващото я лице следва да манифестира промяната в намерението, с което държи имота и да противопостави тази промяна на собственика, тъй като за да се придобие по давност правото на собственост фактическата власт с намерение за своене следва да бъде упражнявана явно. В този смисъл са и постановените по реда на чл.290 ГПК решения на тричленни състави на ВКС, постановени по спорове за собственост с въведено възражение за придобивна давност, а именно: Решение №291/09.08.2010г., постановено по гр.д.№859/2009г. на ІІ ГО на ВКС, Решение №270/20.05.2010г., постановено по гр.д.№1162/2009г. на ІІ ГО на ВКС, с което е прието, че след като веднъж фактическата власт върху имота е установена като държане, колкото и време да продължи и каквото и да е субективното отношение на държателя, тази фактическа власт не може да доведе до придобиване на собственост по давност и само ако държателят промени намерението си и превърне държането във владение, в негова полза започва да тече придобивна давност, но за да се приеме, че е налице завладяване, е необходимо промяната в намерението фактическата власт да се упражнява вместо другиго изключително за себе си, следва да намери външна проява чрез действия, които недвусмислено да отричат правата на досегашния собственик или владелец, което следва от изискването владението да не е установено по скрит начин. Прието е, че в такава хипотеза в тежест на този, който се позовава на придобивната давност е да установи, че такава е започнала да тече чрез явна промяна на държането във владение. Презумпцията по чл.69 ЗС намира приложение само когато по естеството си фактическата власт върху имота представлява владение още от момента на установяването си, какъвто не е настоящият случай.

За пълнота на изложението следва да се посочи, че показания на част от свидетели, които посочват, че знаят, че ищецът е собственик на имотите не е равнозначно на доказване, че той е манифестирал промяна в анимуса на другите съсобственици, така и в Решение № 48 от 13.03.2013г. по гр.д. № 654/2012г. на Второ гр.о., ВКС.

В този смисъл неоснователни се явяват доводите на ищеца, че от събрания целокупен доказателствен материал се установява, че още от 2000г. А.И.А. владее процесните имоти с намерение за своене, поради което е придобил същите на оригинерно правно основание- давностно владение. Ето защо исковете за останалите имоти ( с изключение на четирите лозя) следва да се отхвърлят като неоснователни.

По отношение на разноските:

При този изхода на делото и на основание чл. 78, ал. 1 ГПК ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищеца сторените по делото разноски съобразно уважената част от предявените искове. Предмет на исковата молба са петнадесет поземлени имота, като искът е уважен по отношение на четири от тях. Претендираните от ищеца разноски са в размер на 710 лв. , от които: 50 лв. държавна такса, 10 лв. - такса за вписване на исковата молба и адвокатско възнаграждение в размер на 650 лв., като са представени доказателства, че разноските са реално сторени. При този изход на спора и съобразно уважената част от исковете в полза на ищеца следва да бъдат присъдени разноски в размер на 189лв.

На основание чл. 78, ал. 3 ГПК в полза на ответниците следва да бъдат присъдени разноски съобразно отхвърлената част от исковете – единадесет от петнадесет предявени. Предвид изложеното ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответниците разноски направени пред настоящата инстанция в размер на 300.66 лв., доколкото по делото са представени доказателства за реално сторени разходи в общ размер на 410 лв.- 10 лв. такса за съдебни удостоверения и 400 лв. заплатено адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

                 ПРИЕМА ЗА УСТАНОЕНО,  спрямо А.Г.А. ЕГН: **********,***, И. Б. В. ЕГН:**********, с постоянен адрес: *** и Н. Б. Н. ЕГН: **********,***, че А.И.А. ЕГН: **********,*** е собственик на Лозе от 1.200 дка., осма категория, в землището на с. Е., Община Панагюрище, местността „С.”, съставляващо имот №-082086, ЕКАТТЕ - *****, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №-082087-лозе на С.Д.С.; имот №-082117-полски път на Община Панагюрище; имот №-082129-лозе на Община Панагюрище; имот №- 082085-лозе насл.на И. И. К., Лозе от 0.901 дка. осма категория, в землището на с.Е.,Община Панагюрище, местността ”Ю.”, съставляващо имот №-085047, ЕКАТТЕ- *****, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №-085046-лозе на Н.П.К.; имот №-085044-лозе на М.Г.Д.; имот №-000376-полски път на Община Панагюрище; имот №-085050-лозе на А. П.Ш., Лозе от 1.500 дка  осма категория, в землището на с. Е., Община Панагюрище, местността „Ю.”, съставляващо имот №-085081, ЕКАТТЕ-*****, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №-085069-полски път на Община Панагюрище; имот № -085054-лозе на насл.на Н.Г. Г.; имот №-085053-лозе на насл. на С.Х.П.; имот №-085052 лозе на насл.на А. Т.Т.; имот №- 085070- лозе насл. на С.Н.И.и  Лозе от 1.200 дка., осма категория, с.Е., Община Панагюрище, местността "К.Д.”, съставляващо имот №-124006 ,ЕКАТТЕ-2740б, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №-124005-лозе насл.на И.П.Ш.; имот №-000852-полски       път на ОбщинаПанагюрище; имот №-124009-лозе насл.на П.Н.Т.;имот №- 124008-лозе на И.А.С.; имот №-124007-лозе насл.на И.Н.Д.; имот №-124004-лозе на насл.на И. П.Ш., на основание давностно владение продължило повече от десет години.

ОТХВЪРЛЯ исковете с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК, предявени от А.И.А. за приемане за установено по отношение на А.Г.А. ЕГН: ***********, И. Б. В. ЕГН:********** и Н. Б. Н. ЕГН: **********, че А.И.А. ЕГН: ********** е собственик на:  Нива от 3.501, осма категория, в землището на с.Е., община Панагюрище, местността „Слепна”, представляващ имот №-004032 ЕКАТТЕ ***** по плана за земеразделяне при граници и съседи: имот №-004030-нива насл. на И.С.Д.; имот №-004028 - нива насл. на Т.Н.Н.; имот №-004027-нива насл.на А.М.А.; имот №- 004026-нива на насл. на Н.А.Д.; имот №-004025-нива на насл.на Д.Н.Н.; имот №-000042-полски път на Община Панагюрище; имот №-004059-полски път Община Панагюрище; имот №-004033-нива на насл.на С. И.Н./М./; имот №-004034-нива на Д. И.Н./М./ и имот №- 004031-нива на Т.Х.А., Изоставена нива от 2.501 дка., осма категория, в землището на с. Елщица, община Панагюрище, местноста”С.”, съставляваща имот №- 018014, ЕКАТТЕ-*****, по плана за земеразделяне при граници и съседи:  имот №-018018-изоставена нива на С. Д. В.П.; имот №-018017-нива насл.на А.Н. П.; имот №-018015-нива на А. С. Н.; имот №-018008- изоставена нива на насл.наА.С.Ц.; имот №- 018072-полски път на Община Панагюрище, Нива от 1.005 дка.,  осма категория, в землището на с. Е., община Панагюрище, местността „Т.”, съставляваща имот №-026025, ЕКАТТЕ-*****, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №-026024-нива насл.на И. И. К.; имот -000172-полски път Община Панагюрище; имот №-02602б-нива насл.на Р.Н.К.; имот №-000036- полски път на Община Панагюрище, Индустриална култура от 2.102 дка., осма категория, в землището на с.Е., община Панагюрище, местността”Т.К.”, съставляваща имот №- 073041, ЕКАТТЕ-*****, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №-073042- индустр. култура на насл. на А. Г. Д.; имот №-073040-индустр.култура на насл. на И. М.Ш.; имот №-000729-път IV-ти кл.на Община Панагюрище; имот №- 000608-полски път на Община Панагюрище, Лозе от 0.400 дка., осма категория, в землището на с. Е., община Панагюрище, местността "Горни ливади”, съставляващо имот №-079080, ЕКАТТЕ- *****, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот No- 079081-лозе насл.на Г.Х.С.; имот №-000620-полски път на Община Панагюрище; имот №-079079-лозе на А.Г. И.; имот №-079085-лозе насл.на С.Г.Н.; имот №- 079083 - лозе насл.на Ц.С.Д., Нива от 1.000 дка, четвърта категория, в землището на с. Е., Община Панагюрище, местността "Чуклите”, съставляваща имот №-096014,           ЕКАТТЕ-*****, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №-096015-нива на насл.на Г.Н.Г.; имот №-096033-полски път на Община Панагюрище; имот №-09600б-нива насл. на Г. М.Ц.; имот №-096022-нива на Г. А.ов В., Нива от 0.700 дка., осма категория, в землището на с Е., Община Панагюрище, местността „Петровска черква”, съставляваща имот №-099051, ЕКАТТЕ - *****, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №- 099050-нива на насл. на И. И. К.; имот №-099093- полски път на Община Панагюрище; имот №-099052- нива на насл.на Т.Г.К.; имот №-099057-нива на насл.на Г.И. К.; имот №-099058-нива на насл.на Л.Н.Х., Нива от 10.500 дка., осма категория, в землището на с. Е., Община Панагюрище, местността ”Острица”, съставляващ имот №-103011, ЕКАТЕ-***** по плана за земеразделяни, при граници и съседи: имот №-103055-нива насл.на П.А.П.; имот №-10301З-нива насл.на Н. К.И.; имот №-103014-нива насл. на И.С.Н.; имот №-103015-нива насл. на И.Н.М.; имот №-000119 - полски път Община Панагюрище; имот №-103009-нива насл.на С.А.П., Нива от 2.000 дка осма категория, землището на с.Е.,Община Панагюрище, съставляваща имот №- 136017, ЕКАТТЕ *****, местността „Влага” по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №-136015 нива насл. на Х.П.Г.; имот №-136016-нива насл.на И. Н.М.; имот №- 136068-полски път Община Панагюрище; имот №-03б019-нива на Т.З.Г.; имот №-136018-нива насл.на Г. М. И., Имот № 182031 по картата на възстановената собственост с площ 2,000 дка, представляващ залесена нива ноходяща се в местността „Богданица" при граници и съседи: имот № 182033 залесена нива на насл. На Б.И.Х.; имот № 182030-залесена нива на насл. на И.П.С.; имот №-182031 -залесена нива на насл. на И.С.А.ов; имот №-182047 -залесена нива на Н.И. В.; имот № 182048 -залесена нива на насл.на К. Н. Г. и Имот № 189023 по картата на възстановената собственост с площ от 1.509 дка, землището на с.Е., Община Панагюрище, местността "горни лозя”, ЕКАТТЕ- *****, по плана за земеразделяне при граници и съседи: имот №- 189024-иглолистна гора на насл. на Г.Н. К.; имот №- 189025 - иглолистна гора на Г. В. П.; имот №-189022- иглолистна гора на насл. на Т. С. Д.; имот №-189018 иглолистна гора на насл. на Т. Г.Н.; имот №-189034 - иглолистна гора на насл. на Г.И. С.; имот №-189049- иглолистна гора на насл.на П. В. Н., на основание давностно владение продължило повече от десет години.

ОСЪЖДА, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, А.Г.А. ЕГН: **********,***, И. Б. В. ЕГН:**********, с постоянен адрес: *** и Н. Б. Н. ЕГН: **********,***, да заплатят на А.И.А. ЕГН: **********,*** сумата в размер на 189 лв. – представляваща разноски направени пред настоящата инстанция.

ОСЪЖДА, на основание чл. 78, ал. 3 ГПК, А.И.А. ЕГН: **********,***, да заплати на А.Г.А. ЕГН: **********,***, И. Б. В. ЕГН:**********, с постоянен адрес: *** и Н. Б. Н. ЕГН: **********,***, сумата в размер на 300,66 лв. – представляваща разноски направени пред настоящата инстанция.

Решението може да се обжалва, с въззивна жалба, в двуседмичен срок от съобщаването му на сраните пред Окръжен съд – Пазарджик.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: