Р   E  Ш   Е   Н   И   Е

 

№ ............... /10.10.2018 г.,

 

гр. Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – Панагюрище, в проведеното на седемнадести септември две хиляди и осемнадесета година публично съдебно заседание,  в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

при участието на секретаря Иванка Палашева разгледа докладваното от съдията Татарева гр.д. № 1046/2017 г. по описа на съда

 

Производството е по реда на чл. 69 ЗН във вр с чл, 34 ЗС

Ищецът основава исковата си претенция на следните фактически твърдения: Твърди, че с Решение № 1ПЛЕВ от 11.10.1999г. на Поземлена комисия на гр. Панагюрище на наследниците на Г.Г.С. е възстановено правото на собственост върху земеделски земи: 1. НИВА от 10,100 дка, четвърта категория, м. „Горна Скачковица“, имот № 005013, при съседи: имоти №№ 005014, 000190, 005004, 005011, 005012,000027, 000006, 2. НИВА от 5,300 дка, шеста категория, м. „Антонова поляна“, имот № 013010, при съседи: имоти №№ 013011, 000515, 013009, 013020, 013019; 3. НИВА от 1,000 дка, осма категория, м. „Кавуралан“, имот № 018069, при съседи: имоти №№ 018068, 000693, 000030, 000692; 4. НИВА от 4,000 дка, осма категория, м. „Кюбдере“, имот № 037056, при съседи: имоти №№ 037057, 037044, 037045, 037055, 000709; 5.НИВА от 12,801 дка, четвърта категория, м. „Реката“, имот № 041031, при съседи: имоти №№ 041030, 000861, 000860, 000866, 000860; 6. НИВА от 1,500 дка, шеста категория, м. „Айкъна“, имот № 051003, при съседи: имоти №№ 051005, 051004, 051002, 000064; 7. ЛОЗЕ от 3,000 дка, шеста категория, м, „Костенурката“, имот № 056084, при съседи: имоти №№ 056083, 000871, 000070; 8. ЛОЗЕ от 4,100 дка, шеста категория, м. „Стефанчо", имот № 057076, при съседи: имоти №№ 057077, 057040, 057075, 000871; 9.НИВА от 2,300 дка, четвърта категория, м. „Г.“, имот № ****, при съседи: имоти №№ 081025, 000275, 081023, 000199; 10. НИВА от 1,600 дка, четвърта категория, м. „Г.“, имот № 081058, при съседи: имоти №№ 081059, 000200, 081057, 081062, 081061; 11. ИНДУСТРИАЛНА КУЛТУРА от 8,501 дка, осма категория, м. „Улуклия“, имот № 123015, при съседи: имоти №№ 123014, 000398, 123016, 000323; 12. НИВА от 9,701 дка, осма категория, м. „Гьоловете“, имот № 131048, при съседи: имоти №№ 199001, 131049, 131050, 131047, 000662; 13. НИВА от 0,501 дка, осма категория, м. „Горни лозя“, имот № 134075, при съседи: имоти №№ 134076, 134074, 000306, 000308; 14. НИВА от 4,000 дка, осма категория, м. „Избека“, имот № 135001, при съседи: имоти №№ 135007, 000607, 135002, 135004, 135005, 135006. 15. НИВА от 10,201 дка, осма категория, м. „Гьоловете“, имот № 135124, при съседи: имоти №№ 135125, 000335, 135123, 000338; 16. НИВА от 1,500 дка, осма категория, м. „Гьоловете“, имот № 135130, при съседи: имоти №№ 135131, 135155, 135129, 000335; 17. НИВА от 2,900 дка, осма категория, м. „Стражарака“, имот № 181039, при съседи: имоти №№ 181040, 000733, 181037, 181038, 000244; 18. НИВА от 4,000 дка, осма категория, м. „Лозината“, имот № 183031, при съседи: имоти №№ 183032, 000148, 183030, 000247; 19. НИВА от 11,002 дка, осма категория, м. „Ливадища“, имот № 184005, при съседи: имоти №№ 000166, 000027, 184004, 000251, като с допълнителна молба е поискано допускането до делба  и на 20. НИВА от 1,600 дка, четвърта категория, м. „Г.“, имот № 081028, при съседи: имоти № 081029,000275, 081027 и 000784. Ищецът твърди, че заедно с ответниците са придобили процесните имоти на основание наследствено провоприемство, поради което моли да се допусне делба на посочените имоти между страните по делото при законните им квоти.

В срока по чл. 131 ГПК е постъпил писмен отговор от ответника, Т.Т.Х., в който се заявява, че действително страните по спора са наследници на Г.Г.С., но с Решение № 1ПЛЕВ от 03.12.3001г. на Поземлена комисия на гр. Панагюрище са възстановени посочените в исковата молба имоти, като единствено е налице разминава в площта на имота посочен в т. 9, представляващ НИВА от 2,300 дка, четвърта категория, м. „Г.“, имот № ****, като видно от решението от 2001 г. същият е с площ от 0,700дка. Излагат се доводи, че с Решение № 6 от 30.06.2000г. на Поземлена комисия на гр. Панагюрище на наследниците на Г.Г.С. е възстановено правото на собственост върху:  1. Имот №223040  по картата на възстановената собственост на землището      с площ 0,800           дка,            представляваща дървопроизводителна горска площ, м-т „Избека“, при граници: №223039; №067001; №000629; 2. Имот №223111 по картата на възстановената собственост наземлището            с          площ  16,000дка, представляваща дървопроизводителна горска площ, м-т „Газера“, при граници: №223110; №223115; №223113; №223112; 3. Имот №223206 по картата на възстановената собственост на землището          с площ           0,500  дка, представлява дървопроизводителна горска площ, м-т „Кюп Дере“, при граници: №223205; №036016; №036015; №223207; №027001; 4. Имот №229121 по картата на възстановената собственост на землището       с          площ  20,000дка, представлява иглолистна гора, м-т „Дългия рът“, при граници: №229122; №229101; №229106; №229107; №229120; №229135. Направено е искане за допускане до делба на имотите възстановени с Решение № 1ПЛЕВ от 03.12.3001г. и с Решение № 6 от 30.06.2000г. на Поземлена комисия на гр. Панагюрище.

В срока по чл. 131 ГПК е постъпил отговор и от ответника М.А.Д., в който е изложено, че предявеният иск за делба е допустим, но исковата молба следва да се остави без движение, тъй като не са посочени квотите на наследниците, при които се иска допускането на делбата.

Съдът, като съобрази правните доводи на страните и събраните писмени доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съгласно правилата на чл. 235, ал. 2 ГПК намира за установено следното:

По делото е представено Решение № 1 ПЛЕВ от 03.12.2001 г. на Поземлена комисия гр. Панагюрище, от което се установява, че на наследниците на Г.Г.С. е възстановено правото на собственост върху двадесет поземлени имота, а именно: 1. НИВА от 10,100 дка, четвърта категория, м. „Горна Скачковица“, имот № 005013, при съседи: имоти №№ 005014, 000190, 005004, 005011, 005012,000027, 000006, 2. НИВА от 5,300 дка, шеста категория, м. „Антонова поляна“, имот № 013010, при съседи: имоти №№ 013011, 000515, 013009, 013020, 013019; 3. НИВА от 1,000 дка, осма категория, м. „Кавуралан“, имот № 018069, при съседи: имоти №№ 018068, 000693, 000030, 000692; 4. НИВА от 4,000 дка, осма категория, м. „Кюбдере“, имот № 037056, при съседи: имоти №№ 037057, 037044, 037045, 037055, 000709; 5.НИВА от 12,801 дка, четвърта категория, м. „Реката“, имот № 041031, при съседи: имоти №№ 041030, 000861, 000860, 000866, 000860; 6. НИВА от 1,500 дка, шеста категория, м. „Айкъна“, имот № 051003, при съседи: имоти №№ 051005, 051004, 051002, 000064; 7. ЛОЗЕ от 3,000 дка, шеста категория, м, „Костенурката“, имот № 056084, при съседи: имоти №№ 056083, 000871, 000070; 8. ЛОЗЕ от 4,100 дка, шеста категория, м. „Стефанчо", имот № 057076, при съседи: имоти №№ 057077, 057040, 057075, 000871; 9.НИВА от 2,300 дка, четвърта категория, м. „Г.“, имот № ****, при съседи: имоти №№ 081025, 000275, 081023, 000199; 10. НИВА от 1,600 дка, четвърта категория, м. „Г.“, имот № 081028, при съседи: имоти № 081029,000275, 081027 и 000784. 11. НИВА от 1,600 дка, четвърта категория, м. „Г.“, имот № 081058, при съседи: имоти №№ 081059, 000200, 081057, 081062, 081061; 12. ИНДУСТРИАЛНА КУЛТУРА от 8,501 дка, осма категория, м. „Улуклия“, имот № 123015, при съседи: имоти №№ 123014, 000398, 123016, 000323; 13. НИВА от 9,701 дка, осма категория, м. „Гьоловете“, имот № 131048, при съседи: имоти №№ 199001, 131049, 131050, 131047, 000662; 14. НИВА от 0,501 дка, осма категория, м. „Горни лозя“, имот № 134075, при съседи: имоти №№ 134076, 134074, 000306, 000308; 15. НИВА от 4,000 дка, осма категория, м. „Избека“, имот № 135001, при съседи: имоти №№ 135007, 000607, 135002, 135004, 135005, 135006. 16. НИВА от 10,201 дка, осма категория, м. „Гьоловете“, имот № 135124, при съседи: имоти №№ 135125, 000335, 135123, 000338; 17. НИВА от 1,500 дка, осма категория, м. „Гьоловете“, имот № 135130, при съседи: имоти №№ 135131, 135155, 135129, 000335; 18. НИВА от 2,900 дка, осма категория, м. „Стражарака“, имот № 181039, при съседи: имоти №№ 181040, 000733, 181037, 181038, 000244; 19. НИВА от 4,000 дка, осма категория, м. „Лозината“, имот № 183031, при съседи: имоти №№ 183032, 000148, 183030, 000247; 20. НИВА от 11,002 дка, осма категория, м. „Ливадища“, имот № 184005, при съседи: имоти №№ 000166, 000027, 184004, 000251. Видно от отбелязването върху решението същото е влязло в сила на 18.02.2002г.

От прието по делото като доказателство Решение № 6 от 30.06.2000г. на Поземлена комисия гр. Панагюрище, се установява, че на наследниците на Г.Г.С. е възстановено правото на собственост върху 21. Имот №223040 по картата на възстановената собственост на землището с площ 0,800 дка, представляваща дървопроизводителна горска площ, м-т „Избека“, при граници: №223039; №067001; №000629; 22. Имот №223111 по картата на възстановената собственост на землището с площ 16,000дка, представляваща дървопроизводителна горска площ, м-т „Газера“, при граници: №223110; №223115; №223113; №223112; 23. Имот №223206 по картата на възстановената собственост на землището          с  площ          0,500  дка, представляваща дървопроизводителна горска площ, м-т „Кюп Дере“, при граници: №223205; №036016; №036015; №223207; №027001; 24. Имот №229121 по картата на възстановената собственост на землището       с          площ  20,000дка, представляв иглолистна гора, м-т „Дългия рът“, при граници: №229122; №229101; №229106; №229107; №229120; №229135. Видно от отбелязване върху решението, същото е влязло в сила на 09.08.2000г.

По делото е представена и приета като доказателство служебна бележка № 234 от 27.11.2017 г.  издадена от кметство на с. Л., общ. Панагюрище, от която се установява, че Г.Г.С. е роден 1845г., като в семейните регистри на населението на с. Л. няма други данни за лице с имена Г.Г.С., поради липса на архиви за селото унищожени при пожар. От акт за смърт № 11 от 01.12.1958 г. се установява, че Г.Г.С. е роден на 22.05.1868г. починал на 29.11.1958 г., като за негов баща е посочен Г.С..  Предвид събраните по делото данни следва да се приеме, че Г.Г.С. е син на Г.Г.С.. Този извод следва както от приемствеността на имената на Г.Г.С. – син, така и от разликата във възрастта на двете лица – Г.Г.С. е роден 1845г., а Г.Г.С. е роден по-късно – през 1868г., като в акта за смърт на същия е посочено, че негов баща е Г.С.. Този факт е обявен и за безспорен между страните по делото в първото проведено по делото заседание.

Видно от приложено по делото удостоверени за наследници № 188 от 20.09.2017 г., издадено от Община Панагюрище (л. 8 от първоинстанционнното производство) наследодателят Г.Г.С. е починал през 1958 г. като е оставил за свои законни наследници: (1) Д.Г.С. – син (починал), (2) И.Г.С. - син (починал), (3) Т.Г. П. – дъщеря (починала), (4) М. Г. Д. – дъщеря (починала).

(1)                  Д.Г.С. е починал на 18.02.1932г. г. и е оставил за свои законни наследници – (а)Г.Д. С. –син (починал), (б) В. Д. Г.- син (починал) и (в) Х. Д. С. – син (починал).

а)Г.Д. С. е починал на 10.05.1980г. и е оставил за свои наследници – Т.Г.Р. – дъщеря и Д.Г.С. - син

б) В. Д. Г. е починал на 01.02.1984 г. и е оставил за свои законни наследници- Х.В.И. – дъщеря, Т.В.Н. – дъщеря и Д.В.М. – дъщеря.

в) Х. Д. С. – син е починал на 21.11.1978 г. и е оставила за свои законни наследници:  А.Х.С. – дъщеря и П.Х.Г. – дъщеря.

  (2) И.Г.С. е починал на 29.02.1984 г. и оставил за свои наследници по закон: (а) П. И.Г. – син (починал) (б) П.И.А.– дъщеря (починала) (в) Г.И.С.- син (починал) и (г) С.И.Г.- дъщеря (починала)

а) П. И.Г. е починал на 31.12.1988г. и е оставил за свои наследници – М.П.Л. – дъщеря и В.П.К. – дъщеря.

б) ) П.И.А.е починала на 20.02.2012 г. и е оставила за свои законни наследници- И.Д.А. – син и Ц. Д.П. – дъщеря.

в) Г.И.С. е починал на 17.10.2011 г. и е оставил за свои законни наследници:  И.Г.С.- син и В.Г.С.  - син.

г) С.И.Г. е починала на 06.07.2013г. и е оставила за свои наследници по закон: Г.А.Г.- син и М.А.Д. – дъщеря.

3) Т.Г. П. е починала на 19.08.1979г. и е оставила за наследник по закон Т.Т.Х. – дъщеря.

4) М. Г. Д. – е починала на 24.05.2003 г и е оставила за свои наследници – И.В.К.- дъщеря и П.В.Д. - дъщеря.

Предвид гореизложеното следва да се направи извода, че върху възстановените на наследници на Г.Г.С. двадесет и четири броя имоти подробно описани по-горе е възникнала съсобственост по силата на наследствено правоприемство между: Т.Г.Р., Д.Г.С., Х.В.И., Т.В.Н., Д.В.М., А.Х.С., П.Х.Г., М.П.Л., В.П.К., И.Д.А., Ц. Д.П., И.Г.С., В.Г.С., Г.А.Г., М.А.Д., Т.Т.Х., И.В.К. и П.В.Д..

По отношение на квотите:

Г.С. е починал 1958г, при действието на ЗН в сила от 30.09.1949г., поради което приложение намират именно разпоредбите на действащия закон за наследството. Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 1 ЗН децата на починалия наследяват по равни части. Ето защо всяко от четирите деца ( Д.С., И.С., Т. П. и М. Д.) на наследодателя Г.С. е получило по ¼ ид.ч. от процесните имоти. Всяко от трите деца ( Г.Д. С., В. Д. Г. и Х. Д. С.) на първия син Г.С. е получило в наследство 1/3 от 1/4 или по 1/12 част.  Г.Д. С. е оставил за свои наследници – Т.Г.Р. и Д.Г.С., като частта припадаща се на всеки от тях е 1/24 част, съобразно разпоредбата на чл. 5, ал. 1 ЗН. В. Д. Г. е оставил за свои законни наследници- Х.В.И., Т.В.Н., Д.В.М., като всяка от тях притежава 1/ 36 част, доколко следва да разделят на три равни части частта притежаваната 1/12 част от техния наследодател. Х. Д. С. е оставила за свои законни наследници:  А.Х.С. и П.Х.Г., като всяко от тях следва да получи 1/24 част.

Вторият син на общия наследодател- И.Г.С. е оставил за свои наследници четири деца (П. Г., П.А., Г.С. и С.Г.), като съобразно правилата на чл. 5, ал. 1 ЗН всяко от тях следва да получи 1/4 от 1/4 или по 1/16 част. П. И.Г. е оставил за свои наследници – М.П.Л. и В.П.К., като всеки следва да получи половината от частта припадаща се на баща им, а именно по 1/32 част за всеки. П.И.А.е оставила за свои законни наследници- И.Д.А. и Ц. Д.П., като частта на всеки е 1/32. Г.И.С. е е оставил за свои законни наследници:  И.Г.С. и В.Г.С., като квотата на всеки е 1/32 ид.ч. С.И.Г. е оставила за свои наследници по закон: Г.А.Г. и М. А. Д.- всеки един от двамата с квота 1/32 част. Т. П.- третото дете на общия наследодател е оставила за свои наследник дъщеря си Т.Т.Х., която следва да получи припадащата се на майка й 1/4 идеална част, съобразно чл. 5, ал. 1 ЗН. Последното дете на общия наследодател – М. Д. е оставила за свои наследници двете си дъщери И.В.К. и П.В.Д., като всяко от тях следва да получи по 1/8 ид. ч.- половината от квотата оставена от майка им.

Делбените квоти следва да са приведени към общ знаменател, доколкото е необходимо решението по допускането на делбата да установи ясно и несъмнено правата на съделителите, както и да осигури възможност неговата правилност да бъде проверена от въззивната инстанция. Ето защо делбените квоти следва да бъдат определени така, че знаменателят на дяловете да е еднакъв, както и сборът от числителите на отделните дялове да е равен на знаменателя, така и в Решение № 241/17.10.2012 г., по гр.дело № 850/2011 г. на Второ гражданско отделение, ВКС. В конкретния случай най-малкия общ знаменател е 288, към който следва да се приведат квотите на всички съделители.

Предвид гореизложеното следва да се уважи предявеният иск за делба на всичките двадесет и четири имота между съделителите посочени по – горе при следните квоти: Т.Г.Р.- 12/288 (1/24), Д.Г.С.- 12/288 (1/24), Х.В.И.- 8/288 (1/36), Т.В.Н.- 8/288 (1/36), Д.В.М.- 8/288 (1/36), А.Х.С.- 12/288 (1/24), П.Х.Г. 12/288 (1/24), М.П.Л. - 9/288 (1/32), В.П.К. – 9/288 (1/32), И.Д.А. -9/288 (1/32), Ц. Д.П. - 9/288 (1/32), И.Г.С. - - 9/288 (1/32), В.Г.С.- - 9/288 (1/32), Г.А.Г.- - 9/288 (1/32), М.А.Д.- - 9/288 (1/32), Т.Т.Х.- 72/288 (1/4), И.В.К.- 36/288 (1/8) и П.В.Д. - 36/288 (1/8).

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебна делба на следните недвижими имоти:  1. НИВА от 10,100 дка, четвърта категория, м. „Горна Скачковица“, имот № 005013, при съседи: имоти №№ 005014, 000190, 005004, 005011, 005012,000027, 000006, 2. НИВА от 5,300 дка, шеста категория, м. „Антонова поляна“, имот № 013010, при съседи: имоти №№ 013011, 000515, 013009, 013020, 013019; 3. НИВА от 1,000 дка, осма категория, м. „Кавуралан“, имот № 018069, при съседи: имоти №№ 018068, 000693, 000030, 000692; 4. НИВА от 4,000 дка, осма категория, м. „Кюбдере“, имот № 037056, при съседи: имоти №№ 037057, 037044, 037045, 037055, 000709; 5.НИВА от 12,801 дка, четвърта категория, м. „Реката“, имот № 041031, при съседи: имоти №№ 041030, 000861, 000860, 000866, 000860; 6. НИВА от 1,500 дка, шеста категория, м. „Айкъна“, имот № 051003, при съседи: имоти №№ 051005, 051004, 051002, 000064; 7. ЛОЗЕ от 3,000 дка, шеста категория, м, „Костенурката“, имот № 056084, при съседи: имоти №№ 056083, 000871, 000070; 8. ЛОЗЕ от 4,100 дка, шеста категория, м. „Стефанчо", имот № 057076, при съседи: имоти №№ 057077, 057040, 057075, 000871; 9.НИВА от 2,300 дка, четвърта категория, м. „Г.“, имот № ****, при съседи: имоти №№ 081025, 000275, 081023, 000199; 10. НИВА от 1,600 дка, четвърта категория, м. „Г.“, имот № 081028, при съседи: имоти № 081029,000275, 081027 и 000784. 11. НИВА от 1,600 дка, четвърта категория, м. „Г.“, имот № 081058, при съседи: имоти №№ 081059, 000200, 081057, 081062, 081061; 12. ИНДУСТРИАЛНА КУЛТУРА от 8,501 дка, осма категория, м. „Улуклия“, имот № 123015, при съседи: имоти №№ 123014, 000398, 123016, 000323; 13. НИВА от 9,701 дка, осма категория, м. „Гьоловете“, имот № 131048, при съседи: имоти №№ 199001, 131049, 131050, 131047, 000662; 14. НИВА от 0,501 дка, осма категория, м. „Горни лозя“, имот № 134075, при съседи: имоти №№ 134076, 134074, 000306, 000308; 15. НИВА от 4,000 дка, осма категория, м. „Избека“, имот № 135001, при съседи: имоти №№ 135007, 000607, 135002, 135004, 135005, 135006. 16. НИВА от 10,201 дка, осма категория, м. „Гьоловете“, имот № 135124, при съседи: имоти №№ 135125, 000335, 135123, 000338; 17. НИВА от 1,500 дка, осма категория, м. „Гьоловете“, имот № 135130, при съседи: имоти №№ 135131, 135155, 135129, 000335; 18. НИВА от 2,900 дка, осма категория, м. „Стражарака“, имот № 181039, при съседи: имоти №№ 181040, 000733, 181037, 181038, 000244; 19. НИВА от 4,000 дка, осма категория, м. „Лозината“, имот № 183031, при съседи: имоти №№ 183032, 000148, 183030, 000247; 20. НИВА от 11,002 дка, осма категория, м. „Ливадища“, имот № 184005, при съседи: имоти №№ 000166, 000027, 184004, 000251; 21. Имот №223040 по картата на възстановената собственост на землището с площ 0,800 дка, представляваща дървопроизводителна горска площ, м-т „Избека“, при граници: №223039; №067001; №000629; 22. Имот №223111 по картата на възстановената собственост на землището с площ 16,000дка, представляваща дървопроизводителна горска площ, м-т „Газера“, при граници: №223110; №223115; №223113; №223112; 23. Имот №223206 по картата на възстановената собственост на землището    с  площ            0,500  дка, представляваща дървопроизводителна горска площ, м-т „Кюп Дере“, при граници: №223205; №036016; №036015; №223207; №027001; 24. Имот №229121 по картата на възстановената собственост на землището    с площ 20,000 дка, представляв иглолистна гора, м-т „Дългия рът“, при граници: №229122; №229101; №229106; №229107; №229120; №229135, между съделителите: Т.Г.Р. ЕГН: **********, Д.Г.С. ЕГН:**********, Х.В.И. ЕГН: **********, Т.В.Н. ЕГН: **********, Д.В.М. ЕГН:**********, А.Х.С. ЕГН:**********, П.Х.Г. ЕГН: **********, М.П.Л. ЕГН:**********, В.П.К. ЕГН:**********, И.Д.А. ЕГН:**********, Ц. Д.П. ЕГН:**********, И.Г.С. ЕГН:**********, В.Г.С. ЕГН: **********, Г.А.Г. ЕГН:**********, М.А.Д. ЕГН:**********, Т.Т.Х. ЕГН: **********, И.В.К. ЕГН:********** и П.В.Д. ЕГН: **********, при следните квоти: Т.Г.Р.- 12/288, Д.Г.С.- 12/288, Х.В.И.- 8/288, Т.В.Н.- 8/288, Д.В.М.- 8/288, А.Х.С.- 12/288, П.Х.Г. 12/288, М.П.Л. - 9/288, В.П.К. – 9/288, И.Д.А. -9/288, Ц. Д.П. - 9/288, И.Г.С. - 9/288, В.Г.С.- - 9/288, Г.А.Г.- - 9/288, М.А.Д.- - 9/288, Т.Т.Х.- 72/288, И.В.К.- 36/288 и П.В.Д. - 36/288.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – Пазарджик с въззивна жалба.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :