О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ............... /01.10.2018 г., гр. Панагюрище

 

         ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в проведеното на първи октомври  две хиляди и осемнадесета година закрито заседание,  в състав:

 

Съдия-докладчик: Снежана Стоянова

при подготовката на гражданско дело № 805 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното :

            Производството е образувано по молба на Д.А. *** за защита от домашно насилие от лицето С.Л.А., нейн съпруг.

         След преценка редовността на молбата, съдът е разпоредил насрочване на делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 10.10.2018г. от 15,15 часа, за което да се призоват молителката, ответника и трима свидетели.

На 28.09.2018 г. в деловодството на Районен съд – Панагюрище е депозирана молба от молителката Д.А., в която заявява, че оттегля молбата си и моли производството да бъде прекратено.

Съдът намира, че молбата на молителката има характера на оттегляне по смисъла на чл. 232 от ГПК, поради което следва да прекрати производството.

Молителката Д. А. следва да  заплати по сметка на РС Панагюрище  държавната такса в размер на 25,00 лв.

По изложените съображения и на основание чл. 232 от ГПК, съдът

                                     ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 805/2018 г. по описа на Панагюрския районен съд.

ОТМЕНЯ разпореждането си за насрочване на делото в открито съдебно заседание за 10.10.2018г. от 15,15 часа.

ОСЪЖДА Д.А.А. с ЕГН: **********  да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Панагюрище 25,00 лв. (двадесет и пет лева) – държавна такса по чл. 16 от ТДТССГПК.

Препис от определението да се изпрати на молителката Д. А., както и на ответника С.А..

Да се уведомят призованите свидетели, че не следва да се явяват в сградата на РС Панагюрище на 10.10.2018г. от 15,15 часа, т.к. делото е прекратено по молба на молителката.

Определението за прекратяване на делото подлежи на обжалване от страните с частна жалба пред Пазарджишкия окръжен съд в едноседмичен срок от получаване на определението.

 

                                    

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: