ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ ............... /11.10.2018 г., гр. Панагюрище

 

Районен съд – Панагюрище, в проведеното на единадесети октомври две хиляди и осемнадесета година закрито заседание,  в състав:

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

като разгледа докладваното от съдия Татарева гр. дело  794 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

С Определение № 431 от 24.08.2018 г. постановено по гр.д. № 652/2018 г. по описа на Районен съд – Панагюрище е отделена насрещната искова молба подадена от С.Б. срещу Д.Т., с която се иска на ищеца да бъдат предоставени родителските права относно детето С.С.Б., като се определи режим на личните контакти с родителя неупражняващ родителските права и се присъди издръжка, на основание което е образувано производството по настоящото дело.

С Разпореждане № 1335 от 18.09.2018 г. постановено по делото е констатирано, че подадената искова молба от С.Б. не отговаря на изискванията на чл. 127 и чл. 128 ГПК, поради което същата е оставена без движение с указание в едноседмичен срок да изложи факти и обстоятелства дали се иска първоначално предоставяне на родителските права или със съдебен акт този въпрос вече е решен и на основание чл. 59, ал. 9 СК се иска изменение на така определените родителски права. Указано е в същия срок да се представят доказателства за внесена по сметка на Районен съд- Панагюрище държавна такса в размер на 30 лв., доколкото такава е дължима по исковете за родителски права, когато същите са самостоятелно предявени. Съдът е указал и неблагоприятните последици при неизпълнение на дадените указания. Съобщението е с посочените указания е връчено надлежно на ищеца на 21.09.2018 г., като същото е редовно оформено, видно от приложена разписка на л. 8 от делото.

В срок е постъпила молба вх. №2737 от 26.09.2018 г., с която са изложени факти и обстоятелства относно това дали се иска изменение на вече определени родителски права. Направено е искане за удължаване на указания от съда срок за отстраняване на останалите нередовности, а именно внасяне на дължимата държавна такса. С Разпореждане  № 1383 от 26.09.2018 г. постановено по делото съдът е оставил без уважение искането за продължаване на срока, поради това, че изложените от ищеца причини не са уважителни. Ето защо срокът за отстраняване на нередовностите е изтекъл още на 28.09.2018 г. (присъствен ден). В указания от съда срок не са отстранени всички констатирани нередовности на исковата молба, поради което подадената от С.С.Б. срещу Д.С.Т. искова молба, ведно с приложенията към нея, следва да бъде върната, а производството по гр.д. № 794/2018 г. по описа на Районен съд- Панагюрище прекратено.

Мотивиран от изложеното и на основание, чл. 129, ал. 3 ГПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВРЪЩА, на основание чл. 129, ал. 3 ГПК, искова молба вх. № 2433 от 22.08.2018 г. подадена от С.С.Б. ЕГН ********** срещу Д.С.Т. ЕГН **********, с която се иска на ищеца да бъдат предоставени родителските права относно детето С.С.Б., като се определи режим на личните контакти с родителя неупражняващ родителските права и се присъди издръжка за детето.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 794/2018 г. по описа на Районен съд - Панагюрище.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пазарджик с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца С.С.Б..

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: