П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

година **18                                                                        град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД

на 25 октомври                                                                             **18 година

в публично заседание в следния състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА ТАТАРЕВА        

Секретар: Параскева Златанова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Татарева

Гражданско дело № 80 по описа за **18 година

 

На именното повикване в 10,10 часа:

 

ИЩЕЦ – С.Д.Д. – не се явява, редовно уведомена. За нея се явява адв. К. с пълномощно по делото.

ИЩЕЦ – Т.Д.Д. – явява се лично и с адв. Р.К. от ПзАК, редовно упълномощен по делото. Страната е редовно уведомена.

ОТВЕТНИК  – П.Д.Д. – явява се лично и с адв. Ф.М., с пълномощно по делото. Страната е редовно уведомена.

ОТВЕТНИК  – Л.Д.Б. – явява се лично и с адв. Ф.М., с пълномощно по делото. Страната е редовно уведомена.

ВЕЩО  ЛИЦЕ  – Й.Д.Г. - явява се лично, редовно уведомен по делото.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

Адв. К. – Считам, че няма процесуална пречка, моля да дадете  ход на делото.

Адв. М. – Госпожо съдия, моля да дадете ход на делото.

Съдът като съобрази, че не са налице процесуални пречки

           ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпило заключение с вх. № *****г., изготвено от вещото лице Г., назначено по делото инж. Г., като заключението е постъпило в законоустановения срок по чл. 199 от ГПК, вещото лице е със снета по делото самоличност.

На вещото лице Г. се напомня, че носи наказателна отговорност за даване на невярно или заинтересувано заключение, като предвиденото наказание е лишаване от свобода до 5 години, както и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7 НК.

Вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Вещото лице Г. – Наясно съм с наказателната отговорност.

Обеща да даде вярно, точно и безпристрастно заключение.

Съдът пристъпва към изслушване на вещото лице Й.Д.Г..

Представил съм допълнително заключение, което поддържам и към настоящият момент.

Вещото лице Г. – Представил съм трети вариант за тавана, по-различен от двата варианта и съм направил вариант за реалното ползване на таванското помещение в присъствието на страните по делото.

Адв. К. - Аз нямам въпроси към вещото лице.

Адв. М. – Нямам въпроси към вещото лице.

Адв. К. – Уважаема госпожо председател, не възразявам, да се приемат експертизите на вещото лице.

Адв. М. - Уважаема госпожо председател, нямам възражение. Да се приемат експертизите на вещото лице.

Съдът счита, че първоначалното заключение, както и допълнителното такова на вещото лице е пълно, точно, като е отговорило на всички поставени по делото задачи, поради което същото следва да бъде прието.

Предвид изложеното, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРИЕМА заключение с вх. № *****г. и заключение  по с вх. № *****г. по допусканата съдебно техническа експертиза на вещото лице инж. Й.Д.Г.. Към заключението, представено на 23.08.**18 г. вещото лице инж. Г. е представил справка декларация по Наредба №2/**15 г. за вещите лица, в която е посочено, че възнаграждението за изготвяне на съдебно техническата експертиза възлиза на сумата от 250 лв.

Съдът счита за основателно искането за увеличаване на така определения депозит в размер на **0,00 (двеста) лева, а именно още 50,00 (петдесет) лева, поради което

         ОПРЕДЕЛИ

ПРИЕМА като писмено доказателство по делото справка декларация по Наредба № 2/**15 г., за вещите лица представена от инж. Г..

УВЕЛИЧАВА определения от съда депозит за изготвяне на съдебно техническа експертиза от определеният размер на **0,00 (двеста) лева в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лава.

ОПРЕДЕЛЯ окончателен размер на депозита в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лава.

УКАЗВА на ищеца, че в едноседмичен срок от днес следва да представят доказателства за внесен по сметка на Районен съд - Панагюрище - сметка за вещи лица депозит в размер на още 50,00 лв., като предупреждава ищеца, че в случай, че ако не представи доказателства в посочения едноседмичен срок, ще се издаде изпълнителен лист в полза на вещото лице.

Адв. К. – Не възразявам вещото лице да бъде освободено.

Адв. М. - Не възразявам да бъде освободено вещото лице.

Със съгласието на страните вещото лице Й.Д.Г. бе освободено и напуска залата.

ПО ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЛОТО

Адв. К. – Нямам други доказателствени искания.

Адв. М. – Представям като доказателство по делото счетоводни документи. Нямам други доказателствени искания. Предлагам на ищците да постигнем спогодба в следния смисъл: Разпределението - ползването на тавана да бъде по вариант ІІІ-ти, предложен от вещото лице, като за ответниците се даде дял І-ви, а разпределението на дворното място се извърши съобразно вариант 5-ти, като в полза на ответниците се предостави за ползване дял І-ви.

Ищеца Д. – Не съм съгласен да бъде постигната спогодба. Нека съда постанови решение.

Съдът в 10,23 ч. дава десет минути на страните да обсъдят вариант на съдебна спогодба.

Съдебното заседание продължи в 11,08 ч.

Адв. К. – Съгласни сме да бъде постигната спогодба в следния смисъл:

Реалното ползване на дворното място да бъде разпределено по представения вариант V-ти от заключението на вещото лице, като на ищеца бъде предоставено за ползване дял ІІ-ри, а на ответниците дял І-ви. Реалното ползване на таванското помещение оцветено в зелено, съобразно вариант ІІІ-предоставен към заключението на вещото лице, като за ищците бъде предоставено ползването на дял ІІ-ри, а за ответниците дял І-ви, като  ответниците предоставят достъп на ищците през входната врата на жилищната сграда. Още днес ответниците ще предадат ключ на ищеца Д.. Разноските за възнаграждения за адвокат остават за всяка страна, така както ги е направила. Разноските за депозит за вещо лице да бъдат разпределени на половина, а за геодезичното заснемане, което в размер на 300 лв. съобразно представена фактура, ищците ще поемат сумата от 100 лв., като за ответниците ще остане сумата от **0 лв. Моля да ни бъде върната половината от внесената ДТ, съобразно постиганата в днешно съдебно заседание ДТ.

Адв. М. – Съгласни сме с така предложената спогодба. Това е възможността всяка от страните да ползва самостоятелно притежаваната от нея собственост.

Съдът счита, че  следва да бъде одобрена така постигнатата спогодба, доколкото същата не противоречи на закона и морала, като страните имат право да се разпореждат със спорното право предмет на спора.

Ето защо и на основание чл. 234 от ГПК, съдът

           ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА постигнатата между С.Д.Д. ЕГН **********, представлявана от адв. К., Т. Д. Д. ЕГН ********** – ищци и П.Д.Д. ЕГН ********** и Л.Д.Б. ЕГН ********** в следния смисъл:

Ползването на поземлен имот с площ от *** кв.м. означен с пл. № ***, за който е отреден УПИ ХІ-*** в кв. ** по плана на гр. С., при съседи на имота: от изток – улица, от запад – улица, от север – УПИ *****и от юг – УПИ ****, ведно с таванско помещение на построената в посоченият имот двуетажна, двуфамилна, масивна жилищна сграда с площ на таванското помещение от *** кв. м. бъде разпреден по следният начин: Съобразно вариант V-ти от заключение с вх. *****г. на вещото лице Й.Г., който вариант е приподписан от страните, като ищците ще ползват дял ІІ-ри от посоченият вариант V-ти, а ответниците дял І-ви. В жълто е отбелязано площта за общо ползване.

Реалното ползване на таванското помещение ще се осъществява съобразно вариант ІІІ-ти от заключението на вещото лице по СТЕ вх.  *****г., приподписан от страните, като ищците ще ползват дял ІІ-ри, отбелязан в зелен цвят, а ответниците дял І-ви, отбелязан с червен цвят, като частта в жълто е за общо ползване между страните.

Приподписаната скица на вещото лице е неразделна част от постигната в днешно съдебно заседание съдебна спогодба.

 Разноските за платени адвокатски възнаграждения остават за всяка от страните, така както са ги направили.

Разноските за изготвяне на СТЕ се разделят по-равно между страните, в размер на 125,00 лв. за всяка страна.

Разноските за геодезическо заснемане в размер на 300,00 лв. се разделят по следният начин: Ищците поемат сумата от 100,00 лв., а в тежест на ответниците остава сумата от **0,00 лв.

Ответниците предоставят достъп на ищците през входната врата на сградата чрез предаване на ключ от вратата в днешното съдебно заседание.

 

                                       СПОГОДИЛИ СЕ:

 

Ищещ – С.Д.Д., чрез адв. К.: ………………………

 

Ищец – Т.Д.Д.: ………………………………………………………………………….

 

Ответник - П.Д.Д.: ………………………………………………………………….

 

Ответник – Л.Д.Б.: ………………………………………………………………………

 

                                                 Районен съдия:

С оглед постигнатата спогодба и предвид разпоредбата на процесуалния закон, съдът счита, че е основателно искането на ищеца за връщане на ДТ, поради което

           ОПРЕДЕЛИ

ВРЪЩА на ищеца половината от внесената по делото държавна такса.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 80/**18 г. по описа на Районен съд – Панагюрище.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване в едноседмичен срок от днес пред окръжен съд – Пазарджик с частна жалба.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11,43 часа.

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: