РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 30.10.2014г. до 30.10.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 493/2014, I състав

Изменение на издръжка

Е.Г.П.

П.З.Л.

Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Определение от 30.10.2014г.
Съдът намира, че така постигнатата спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, и е в интерес на детето, поради което следва да бъде одобрена. На основание чл. 234 от ГПК, Съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, която е в следния смисъл: П.З.Л. с ЕГН-********** ***, СЕ ЗАДЪЛЖАВА, да заплаща на своя малолетен син З ПЛ. с ЕГН-**********, чрез неговата майка и законна представителка Е.Г.П. с ЕГН-**********,***, месечна издръжка в размер на 150,00лв.(сто и петдесет лева), или увеличение с 100,00лв.(сто лева), считано от 27.08.2014г., до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на същата, ведно със законната лихва за всяка просрочена месечна вноска, като издръжката ще бъде изискуема и платима до 30-то число на месеца, за който се отнася. П.З.Л. с ЕГН-********** ***, СЕ ЗАДЪЛЖАВА в срок до 30.11.2014г. да заплати на Е.Г.П. с ЕГН-**********,*** сумата от 600,00лв.(шестстотин лева), представляващи сторени от нея съдебно деловодни разноски за адвокатски хонорар. ОСЪЖДА П.З.Л. с ЕГН-********** ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд гр.Панагюрище в полза на бюджета на Съдебната власт сумата 72,00лв.(седемдесет и два лева) – държавна такса върху тригодишните платежи на увеличения размер на издръжка. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 493/2014г. по описа на Панагюрския районен съд, като спогодено. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.10.2014г.