РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 28.10.2014г. до 28.10.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 435/2014, I състав

Развод по взаимно съгласие

Н.И.К.,
М.И.
К.

 

Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 28.10.2014г.
Така мотивиран, на основание чл. 330, ал.3 от ГПК във връзка с чл. 50 от СК, Панагюрският районен съд Р Е Ш И: ПРЕКРАТЯВА БРАКА, сключен между Н.И.К., с ЕГН- **********,*** и М.И. К-К., с ЕГН- **********,***, като допуска РАЗВОД поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Н.И.К., с ЕГН- **********,*** и М.И. К-К., с ЕГН- **********,***- и двамата със съдебен адрес:*** – чрез адвокат Г.М. от ПзАК, споразумение относно последиците от прекратяването на брака, съгласно което: Упражняването на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо родените от брака малолетни деца – И Н К., с ЕГН- ********** и А Н К., с ЕГН-**********, да се осъществява от тяхната майка и законен представител М. К- К., като Н.И.К. да има право да взима децата при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца, с преспиване, от 9,00 часа в съботния ден до 18,00 часа в неделния ден, както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, или по споразумение с нея. За издръжка на малолетния ИН К., с ЕГН- **********, Н.И.К. се задължава да заплаща, чрез неговата майка и законен представител М.И. К- К., сумата от 85,00лв. (осемдесет и пет лева) месечно, считано от момента на влизане в сила на решението за допускане на развод, до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. За издръжка на АН К., с ЕГН-**********, Н.И.К. се задължава да заплаща, чрез нейната майка и законен представител М.И. К- К., сумата от 85,00лв.(осемдесет и пет лева) месечно, считано от датата на считано от момента на влизане в сила на решението за допускане на развод, до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. Съпрузите не са придобивали по време на брака право на собственост върху недвижими имоти или ограничени вещни права върху недвижими имоти, както и право на собственост върху МПС. Съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг. Получените по време на брака кредити от банкови институции всеки един от съпрузите ще изплаща, така както е получен, без да ангажира отговорността на другия съпруг. По време на брака съпрузите не са ставали ЕТ, не са придобивали право на собственост върху дружествени дялове, акции, облигации или други ценни книжа, не са получавали дарения на особена стойност един от друг или от роднините на другия съпруг. СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо етаж от къща с двор, с административен адрес: гр.***, ул.”
***, собственост на родителите на М.И. К-К., да се ползва от М.И. К-К.. След прекратяване на брака, М.И. К-К. да носи само предбрачното си фамилно име – К. ОСЪЖДА Н.И.К., с ЕГН- **********,*** и М.И. К-К., с ЕГН- **********,***, солидарно, да ЗАПЛАТЯТ в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище допълнителна държавна такса за постановяване на настоящото решение в размер на 15,00лв. /петнадесет лева/. ОСЪЖДА Н.И.К., с ЕГН- **********,***, да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Панагюрския районен съд сумата от 122,40лв.(сто двадесет и два лева и 40 стотинки), представляваща държавна такса за дължимата на двете родени от брака малолетни деца месечна издръжка. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.10.2014г.