П  Р  О  Т О  К  О  Л

 

година 2014                                                                      град ***

РАЙОНЕН СЪД                                                                   граждански  състав

на 16 октомври                                                                             2014 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА СТАТЕЛОВА                                                   Секретар: Н.И.

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Стателова

Гражданско дело № 316 по описа за 2014 година

Насрочено за 9,30 часа

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦ – Ц.К.К. – редовно призована, не се лично. За нея се явява адв.Д.К., от Бургаска адвокатска колегия, редовно упълномощен от днес.

ОТВ. – Д.Г.П. – редовно призована, явява се лично.

ОТВ. – Н.Г.Л. – редовно призована, явява се лично.

ОТВ. – С.К.М. – редовно призован, явява се лично.

ОТВ. – М. НВ. - редовно призована, не се явява. За нея се явява адв.Д.К., редовно упълномощен от днес.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

Адв. К. - Да се даде ход на делото.

         Ответниците всеки поотделно – Да се даде ход на делото.

         Съдът, вземайки предвид становището на страните и констатирайки липса на процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА СЕ ДЕЛОТО

Адв.К. – Нямам бележки, искания и допълнения по доклада.

Ответниците – всеки поотделно – Нямаме бележки, искания и допълнения по доклада.

Съдът с оглед становището на страните,

         О ПР Е Д Е Л И :

ОБЯВЯВА представени с определение № 318/24.07.2014г. проекто доклад по делото за окончателен.

Адв.К. – Ув. г-жо съдия, между страните съделители се постигна спогодба, която ще изложа от името на всички, така че всеки да получи в дял съответните имоти, като единия имот ще бъде съсобствен между С.М. и М.В.. Ц.К.К. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес: град ***, ул. *** – адвокат Д.К.К. от Бургаска АК, получава в дял и става едноличен собственик на Поземлен имот № 021158, с площ от 1,004 дка, с начин на трайно ползване – овощна градина, пета категория, в местността „Виделица/Церов рът и др.”, при граници и съседи: Поземлен имот № 021159 – овощна градина на наследници на НН М, Поземлен имот № 021160 - овощна градина на наследници на Д. и М. И В, ПИ № 021327 – други селскостопански територии на ДПФ-МЗГ и с данъчна оценка в размер на 189,80лв. Поземлен имот № 025023, с площ от 0,903 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета-четвърта категория, в местността „Валозите/Друма”, при граници и съседи: ПИ № 025021 – нива на н-ци на Г ВМ, ПИ № 025405 – полски път на Община ***, ПИ № 025406 – полски път на Община ***, ПИ № 025022 – нива на н-ци на И М Н, с данъчна оценка 112,00 лв.; Поземлен имот № 016003, с площ от 5,303 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, в местността „Другошиновец и др”, при граници и съседи: ПИ № 012403 – полски път на Община ***, ПИ № 016402 – полски път на Община ***, ПИ № 016004 – нива на н-ци на Л СМладенов, ПИ № 016002 – нива на н-ци на Д Н В, ПИ № 016310 – пасище, мера на Община ***, с данъчна оценка в размер на 545,70лв. Поземлен имот № 025046, с площ от 3,298 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета-четвърта категория, в местност „Валозите/Друма”  при граници и съседи: ПИ № 025052 – нива на Н Л Б, ПИ № 025050 – нива на Н. С М, ПИ № 025045 – нива на Т С Б, ПИ № 025407 – полски път на Община ***, ПИ № 025047 – нива на н-ци на Г П Р, с данъчна оценка в размер на 392,00лв. Поземлен имот № 063039, с площ от 0,6 декара, с начин на трайно ползване – овощна градина, девета категория, в местността „Цера и др.”, при граници и съседи: ПИ № 063040 – трайни насаждения на н-ци на С Л К, ПИ № 063734 – полски път на Община ***, поземлен имот № 063038 – овощна градина на н-ци на И Т Р, ПИ № 157001 – дървопроизводствени площи на Община ***, с данъчна оценка в размер на 24,60лв.

Общата стойност на този дял възлиза на 1264,10лв.

Ответника - Н.Г.Л., с ЕГН-**********,***, получава в дял и става едноличен собственик на следния недвижим имот, а именно: Поземлен имот № 026015, с площ от 5,3 декара, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, местност „Кайстор 1”, при граници и съседи: ПИ № 026313 – дере на Община ***, ПИ № 026013 – нива на н-ци на Л И М, ПИ № 026014 – нива на н-ци на Н. А М, ПИ № 026354 – полски път на Община ***, ПИ № 026016 – нива на Т Г. Т, с данъчна оценка в размер на 545,40лв. Това е общия размер на получения от него дял.

Ответницата - Д.Г.П. с ЕГН-**********,*** получава в дял и става едноличен собственик на следните недвижими земеделски имоти, а именно: Поземлен имот № 020071, с площ от 3,5 декара, с начин на трайно ползване – овощна градина, осма категория, в местността „Виделица/ Церов рът и др.”, при граници и съседи: ПИ № 020072 – овощна градина на н-ци на С С Н, ПИ № 020410 – полски път на Община ***, ПИ № 020065 – овощна градина на н-ци на ЛКД, ПИ № 020069 – овощна градина на н-ци на Н. А Р, ПИ № 020070 – овощна градина на н-ци на СПП, с данъчна оценка в размер на 231,50лв. Поземлен имот № 051030, с площ от 1,101 дка, с начин на трайно ползване – нива, девета категория, в местността „Градьовец и др.”, при граници и съседи: ПИ № 051029 – нива на н-ци на П Г. Б, ПИ № 122010 – дървопроизводствена площ на Община ***, ПИ № 051031 – нива на н-ци на ННМ, ПИ № 051343 – храсти на Община ***, ПИ № 054401 – полски път на Община ***, ПИ № 051501 – полски път на Община ***, с данъчна оценка в размер на 26,60лв. Поземлен имот № 005203,  с площ от 1,125 дка, с начин на трайно ползване – нива, девета категория, местност „Брънчов чучур/Свети Дух”, при граници и съседи: ПИ № 106001 – дървопроизводствена площ на Община ***, ПИ № 005009 – нива на н-ци на П Г. Б, с данъчна оценка в размер на 27,20лв.

Общата стойност на този дял е в размер на 285,30лв.

Ответниците - С.К.М. с ЕГН-********** *** и М.Н.В. с ЕГН-********** ***, получават в общ дял и стават съсобственици при равни квоти по ½ ид.част на следните земеделски недвижими имоти, а именно: Поземлен имот № 047035, с площ от 2,099 дка,  с начин на трайно ползване – нива, девета категория, местност „Сейменовец” Меч.река”, при граници и съседи: ПИ № 047038 – нива на н-ци на ННМ, ПИ № 051402 – полски път на Община ***, ПИ № 047410 – полски път на Община ***, ПИ № 047034 – нива на н-ци на СТМ с данъчна оценка в размер на 45,90лв. Поземлен имот № 121016,  с площ от 1,0 дка, с начин на трайно ползване – залесена нива, девета категория, иглолистна гора в местността „Сливите/Сейменовец”, при граници и съседи: ПИ № 121017 – залесена нива на н-ци на БТП, ПИ № 121021 – залесена нива на Община ***, ПИ № 048005 – нива на Д. П С и др., с данъчна оценка в размер на 154,40лв. Поземлен имот № 020026, с площ от 5,301 дка, с начин на трайно ползване – овощна градина, осма категория, в местността „Виделица/Церов рът и др.”, при граници и съседи: ПИ № 020027 – овощна градина на н-ци на КГТ, ПИ № 020024 – овощна градина на н-ци на САП, ПИ № 020025 – овощна градина на н-ци на ННД, ПИ № 020406 – полски път на Община ***, ПИ № 020029 – овощна градина на н-ци на СЯМ, с данъчна оценка в размер на 194,80лв. Поземлен имот № 037024, с площ от 2,801 дка, с начин на трайно ползване – нива, седма категория, в местността „Папрата/Въгрен”, при граници и съседи: ПИ № 037023 – нива на н-ци на СНД, ПИ № 037353 – полски път на Община ***, ПИ № 037025 – нива на н-ци на ДТР, ПИ № 037352 – полски път на Община ***, ПИ № 037022 – нива на н-ци на НИС, с данъчна оценка в размер на 147,10лв.

Общия размер на този общ дял е в размер на 542,20лв.

Всички недвижими имоти се намират в землището на село Баня, община ***.

Уравнение на дяловете между страните не се претендира и няма да се осъществява.

Страните заявяват, че нямат други претенции един към друг във връзка с делбените имоти.

Ответницата – Д.П. – това е спогодбата, която издиктува адв.К.. Нямам претенции към останалите съделители.

Ответника С.К.М. – това е спогодбата, която издиктува адв.К.. Нямам претенции към останалите съделители.

Ответника – Н.Г.Л. - това е спогодбата, която издиктува адв.К.. Нямам претенции към останалите съделители.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ИЩЦА – Ц.К.К.               ……………………

 

Адв.К. – проц.пред. на ищцата К.     …………………..

 

ОТВЕТНИК – Д.Г.П.        …………………..

 

ОТВЕТНИК – Н.Г.Л.        …………………..

 

ОТВЕТНИК – С.К.М.                          …………………..

 

ОТВЕТНИК – М.Н.В.                 …………………..

 

Адв.К. – проц.пред. на ответницата В.………………….

 

Съдът намира, че така постигнатата спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, поради което следва да бъде одобрена.

На основание чл. 234 от ГПК, Съдът

                   О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, която е в следния смисъл:

Ц.К.К. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес: град ***, ул. *** – адвокат Д.К.К. от Бургаска АК, получава в дял и става едноличен собственик на Поземлен имот № 021158, с площ от 1,004 дка, с начин на трайно ползване – овощна градина, пета категория, в местността „Виделица/Церов рът и др.”, при граници и съседи: Поземлен имот № 021159 – овощна градина на наследници на ННМ, Поземлен имот № 021160 - овощна градина на наследници на Д. и М. И В, ПИ № 021327 – други селскостопански територии на ДПФ-МЗГ и с данъчна оценка в размер на 189,80лв. Поземлен имот № 025023, с площ от 0,903 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета-четвърта категория, в местността „Валозите/Друма”, при граници и съседи: ПИ № 025021 – нива на н-ци на ГВМ, ПИ № 025405 – полски път на Община ***, ПИ № 025406 – полски път на Община ***, ПИ № 025022 – нива на н-ци на И М Н, с данъчна оценка 112,00 лв.; Поземлен имот № 016003, с площ от 5,303 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, в местността „Другошиновец и др.”, при граници и съседи: ПИ № 012403 – полски път на Община ***, ПИ № 016402 – полски път на Община ***, ПИ № 016004 – нива на н-ци на ЛС М, ПИ № 016002 – нива на н-ци на Д Н В, ПИ № 016310 – пасище, мера на Община ***, с данъчна оценка в размер на 545,70лв. Поземлен имот № 025046, с площ от 3,298 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета-четвърта категория, в местност „Валозите/Друма”  при граници и съседи: ПИ № 025052 – нива на Н Л Б, ПИ № 025050 – нива на Н. СМ, ПИ № 025045 – нива на Т СБ, ПИ № 025407 – полски път на Община ***, ПИ № 025047 – нива на н-ци на Г П Р, с данъчна оценка в размер на 392,00лв. Поземлен имот № 063039, с площ от 0,6 декара, с начин на трайно ползване – овощна градина, девета категория, в местността „Цера и др.”, при граници и съседи: ПИ № 063040 – трайни насаждения на н-ци на С Л К, ПИ № 063734 – полски път на Община ***, поземлен имот № 063038 – овощна градина на н-ци на И Т Р, ПИ № 157001 – дървопроизводствени площи на Община ***, с данъчна оценка в размер на 24,60лв.

Общата стойност на този дял възлиза на 1264,10лв.(хиляда двеста шестдесет и четири лева и 10 стотинки).

Н.Г.Л., с ЕГН-**********,***, получава в дял и става едноличен собственик на следния недвижим имот, а именно: Поземлен имот № 026015, с площ от 5,3 декара, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, местност „Кайстор 1”, при граници и съседи: ПИ № 026313 – дере на Община ***, ПИ № 026013 – нива на н-ци на Л И М, ПИ № 026014 – нива на н-ци на Н. А М, ПИ № 026354 – полски път на Община ***, ПИ № 026016 – нива на Т Г. Т, с данъчна оценка в размер на 545,40лв.

Общия размер на този дял възлиза на 545,40лв. (петстотин четиридесет и пет лева и 40 стотинки).

Д.Г.П. с ЕГН-**********,*** получава в дял и става едноличен собственик на следните недвижими земеделски имоти, а именно: Поземлен имот № 020071, с площ от 3,5 декара, с начин на трайно ползване – овощна градина, осма категория, в местността „Виделица/ Церов рът и др.”, при граници и съседи: ПИ № 020072 – овощна градина на н-ци на С С Н, ПИ № 020410 – полски път на Община ***, ПИ № 020065 – овощна градина на н-ци на ЛКД, ПИ № 020069 – овощна градина на н-ци на Н. А Р, ПИ № 020070 – овощна градина на н-ци на СПП, с данъчна оценка в размер на 231,50лв. Поземлен имот № 051030, с площ от 1,101 дка, с начин на трайно ползване – нива, девета категория, в местността „Градьовец и др.”, при граници и съседи: ПИ № 051029 – нива на н-ци на П Г. Б, ПИ № 122010 – дървопроизводствена площ на Община ***, ПИ № 051031 – нива на н-ци на ННМ, ПИ № 051343 – храсти на Община ***, ПИ № 054401 – полски път на Община ***, ПИ № 051501 – полски път на Община ***, с данъчна оценка в размер на 26,60лв. Поземлен имот № 005203,  с площ от 1,125 дка, с начин на трайно ползване – нива, девета категория, местност „Брънчов чучур/Свети Дух”, при граници и съседи: ПИ № 106001 – дървопроизводствена площ на Община ***, ПИ № 005009 – нива на н-ци на П Г. Б, с данъчна оценка в размер на 27,20лв.

Общата стойност на този дял е в размер на 285,30лв.(двеста осемдесет и пет лева и 30 стотинки).

С.К.М. с ЕГН-********** *** и М.Н.В. с ЕГН-********** ***, получават в общ дял и стават съсобственици при равни квоти по ½ ид.част на следните земеделски недвижими имоти, а именно: Поземлен имот № 047035, с площ от 2,099 дка,  с начин на трайно ползване – нива, девета категория, местност „Сейменовец” Меч.река”, при граници и съседи: ПИ № 047038 – нива на н-ци на ННМ, ПИ № 051402 – полски път на Община ***, ПИ № 047410 – полски път на Община ***, ПИ № 047034 – нива на н-ци на СТМ с данъчна оценка в размер на 45,90лв. Поземлен имот № 121016,  с площ от 1,0 дка, с начин на трайно ползване – залесена нива, девета категория, иглолистна гора в местността „Сливите/Сейменовец”, при граници и съседи: ПИ № 121017 – залесена нива на н-ци на БТП, ПИ № 121021 – залесена нива на Община ***, ПИ № 048005 – нива на Д. П С и др., с данъчна оценка в размер на 154,40лв. Поземлен имот № 020026, с площ от 5,301 дка, с начин на трайно ползване – овощна градина, осма категория, в местността „Виделица/Церов рът и др.”, при граници и съседи: ПИ № 020027 – овощна градина на н-ци на КГТ, ПИ № 020024 – овощна градина на н-ци на САП, ПИ № 020025 – овощна градина на н-ци на ННД, ПИ № 020406 – полски път на Община ***, ПИ № 020029 – овощна градина на н-ци на СЯМ, с данъчна оценка в размер на 194,80лв. Поземлен имот № 037024, с площ от 2,801 дка, с начин на трайно ползване – нива, седма категория, в местността „Папрата/Въгрен”, при граници и съседи: ПИ № 037023 – нива на н-ци на СНД, ПИ № 037353 – полски път на Община ***, ПИ № 037025 – нива на н-ци на ДТР, ПИ № 037352 – полски път на Община ***, ПИ № 037022 – нива на н-ци на НИС, с данъчна оценка в размер на 147,10лв.

Общия размер на този общ дял е в размер на 542,20лв.(петстотин четиридесет и два лева и 20 стотинки).

Уравнение на дяловете между страните не се претендира и няма да се осъществява.

         ОСЪЖДА Ц.К.К. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес: град ***, ул. *** – адвокат Д.К.К. от Бургаска АК, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт и по сметка на Районен съд гр.*** държавна такса върху стойността на получения от нея дял в размер на 25,28лв. (двадесет и пет лева и 28 стотинки).

ОСЪЖДА Н.Г.Л., с ЕГН-**********,***, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт и по сметка на Районен съд гр.*** държавна такса върху стойността на получения от нея дял в размер на 10,91лв. (десет лева и 91 стотинки).

ОСЪЖДА Д.Г.П. с ЕГН-**********,***, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт и по сметка на Районен съд гр.*** държавна такса върху стойността на получения от нея дял в размер на 5,71лв. (пет лева и 71 стотинки).

ОСЪЖДА С.К.М. с ЕГН-********** *** и М.Н.В. с ЕГН-********** *** солидарно да заплатят в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт и по сметка на Районен съд гр.*** държавна такса върху стойността на получения от нея дял в размер на 10,84лв. (десет лева и 84 стотинки).

ПРЕКРАТЯВА гр.дело № 316/2014г. по описа на Панагюрския районен съд, като спогодено.

         Протоколът се написа на 16.10.2014г.

Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

 

 

Съд.секретар:

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: