Р Е Ш Е Н И Е

125

 

05.10.2012 г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                           Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Пети септември

 

2012

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                      

Н И

 
 

Секретар                                                         

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

261

 

2012

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по смисъла на чл. 127, ал.1, като в обективно съединение са предявени и искове по смисъла на чл.139 от Семейния кодекс.

          В исковата молба, предявена от Г.Г.Ю.,***, срещу К.Д.А.,***, твърди, че с ответницата са заживели на семейни начала от 13.08.2005г., в дома на родителите на Ю. ***. Ищецът сочи, че по време на съжителството им с ответницата са се родили трите им деца – ГГЮ. и близначките ПГЮ и МГЮ. Според ищеца по това време той е работил като служител «РАДИО СОТ» -Пазарджик и общ горски работник, като по този начин е осигурявал средства за издръжката на семейството. Твърди също, че на 06.11.2011г. ответницата К.А. е напуснала семейството и е отишла в дома на родителите си в с.Бъта. Според ищеца, от тогава живеят разделени, а трите малолетни деца се отглеждат единствено от Ю. с помощта на неговата майка. Твърди още, че ответницата А. не е проявявала никакъв интерес към децата, не ги е търсила, не е осигурявала средства и не е предоставяла на децата си храна, дрехи и други вещи, необходими за тяхното отглеждане.

          Твърди, че за отглеждането и възпитанието на децата се нуждае от финансови средства, които не могат да бъдат поети изцяло от техния баща, а следва да бъдат осигурявани и от двамата родители, тъй като ищецът освен с финансови средства полага и ежедневни грижи за децата, които следва да бъдат отчитани, макар същите да нямат конкретен финансов израз.

          Моли съда, да постанови решение, с което да определи местоживеенето на малолетните ГГЮ., ПГЮ и МГЮ, да бъде местоживеенето на техния баща и законен представител – Г.Г.Ю., като бъде възложено упражняването на родителските права по отношение на малолетните деца именно на техния баща – ищеца Г.Ю..

          Моли да бъде осъдена ответницата К.Д.А. да заплаща ежемесечна издръжка за малолетните си деца - ГГЮ., ПГЮ и МГЮ в размер на 150,00лв. месечно за всяко едно от тях, считано от 06.06.2011г., ведно със законната лихва за всяка просрочена месечна вноска, до настъпване на обстоятелства обуславящи изменението или прекратяването на издръжката.

          Моли да бъде задължена ответницата К.А. да представи доказателства за размера на брутното си трудово възнаграждение, считано от 01.11.2011г. до датата на предявяване на исковата молба – месец април 2012г.

          За събиране на гласни доказателства, относно изложеното в исковата молба, моли да бъдат допуснати двама свидетели при режим на довеждане в съдебно заседание.

          Представя следните писмени доказателства, в копие: Удостоверение за раждане издадено на 23.02.2012г. от Община Панагюрище, въз основа на Акт за раждане № 142/18.09.2006г. за ГГЮ.; Удостоверение за раждане издадено на 23.02.2012г. от Община Панагюрище, въз основа на Акт за раждане № 90/23.07.2010г. за ПГЮ; Удостоверение за раждане издадено на 23.02.2012г. от Община Панагюрище, въз основа на Акт за раждане № 89/23.07.2010г. за МГЮ.

          В законоустановения срок ответницата не представя писмен отговор на исковата молба и не взема становище по предявените искове.

          По делото е представен социален доклад изх. № ЗД07-11/49/11.05.2012г., издаден от Дирекция «Социално подпомагане»- Панагюрище, в който се сочи, че тъй като Дирекцията не разполага с информация относно майката на децата, както и, че същите се отглеждат в семейното жилище в с.Попинци от бащата и неговите родители, се изразява становище, че упражняването на родителските права спрямо малолетните Г, Ми П Ю следва да бъде възложено на ищеца Г.Г.Ю., а на ответницата К.Д.А. да бъде определен режим на лични контакти с децата, два пъти месечно, в дома на бащата в с.Попинци, съгласно практиката на съда. 

          В съдебно заседание – редовно призован, ищецът Г.Г.Ю.   се явява лично и с процесуалния си представител-  адвокат Кръстьо Кърпаров от Пазарджишка адвокатска колегия. Поддържа исковата молба така, както е предявена.

          Ответницата К.Д.А., редовно призована в съдебно заседание, не се явява. Вместо нея се явява процесуалният й представител - адвокат Р.К. от Пазарджишка адвокатска колегия.

По делото е представен социален доклад и са разпитани свидетелите ММЮ, НИЮ, Ц Г.А. и ДАЗ.

От представеното по делото удостоверение за раждане, издадено на 23.02.2012 г. от Община Панагюрище, въз основа на Акт за раждане № 142/18.09.2006 г. -за ГГЮ., Удостоверение за раждане, издадено на 23.02.2012 г. от  Община Панагюрище, въз основа на Акт за раждане № 90/23.07.2010 г.- за ПГЮ и Удостоверение за раждане, издадено на 23.02.2012 г. от  Община Панагюрище, въз основа на Акт за раждане № 89/23.07.2010 г.- за МГЮ, се констатира, че и тримата са родени от съжителството на ответницата К.Д.А. и ищеца Г.Г.Ю..

От представения по делото социален доклад изх. № ЗД 07-11/0049 от 11.05.2012 г., издаден от Дирекция „Социално подпомагане” Панагюрище се констатира, че ответницата К.Д.А. е с неизвестен за социалните работници адрес на пребиваване, като при извършеното посещение в дома на родителите й в с. Бъта на 09.05.2012 г., майка й – свидетелката ЦА е заявила, че ответницата е заминала в чужбина през месец декември 2011 г. и до датата на посещението не се е завръщала в Р България.

Видно от социалния доклад, ищецът Г.Г.Ю. е с основно образование, няма постоянна работа и не получава трудови доходи, като понякога реже дърва, пасе кози, обработва лозя и отглежда постоянно 12 бр. кози, с които осигурява млечни продукти за домакинството. Социалните работници са констатирали, че жилището, в което се отглеждат малолетните Г, М и ПЮ представлява масивна едноетажна жилищна сграда с приземен етаж и голям двор, който се обработва от ищеца Ю. и неговите родители. В социалния доклад се сочи, че приземният етаж се състои от стая с кухненски блок и баня с надлежно обзавеждане и добра хигиена. Сочи се, че в този етаж живеят майката на ищеца – ММЮ – безработна и бащата на ищеца – Г Г Ю. – пенсионер. Социалните работници са установили, че именно М и Г Ю полагат основните грижи по отношение на трите деца, когато ищецът Ю. си търси работа. От социалния доклад се установява, че етажът, който се ползва от Г.Ю. се състои от пет стаи и кухня, ведно с обособено за баня помещение, което не е завършено, като в този етаж се ползва една стая, основно през нощта от Г. и Г Ю, а малолетните М и ПЮ спят в една стая с баба си и дядо си. От социалния доклад се констатира още, че малолетният Г Ю. ***, като за заниманията го води и взема дядо му по бащина линия – Г Г Ю., а малолетните М и ПЮ не посещават детско заведение, а основните грижи по отглеждането и възпитанието им се полагат от баба им по бащина линия.

В социалния доклад се изразява становище, че малолетните Г, М и ПЮ следва да бъдат отглеждани и възпитавани от техния баща Г.Г.Ю., при режим на лични контакти на ответницата К.А. с периодичност два пъти месечно, в дома на ищеца Ю. ***.

От разпита на свидетелката ММЮ – баба на малолетните деца по бащина линия, чиито показания съдът цени отчасти, с оглед родствената й връзка с ищеца Г.Ю., се констатира, че ответницата К.А. на 06.11.2011 г. е отвела децата със себе си, но на 07.11.2011 г. децата отново са доведени в село Попинци, в дома на техния баща, от бабата по майчина линия – свидетелката ЦА Тогава А. е заявила, че не може да ги гледа, оставила при децата шишета с мляко и боза и заявила, че К. не може да полага грижи за децата. Свидетелката установява, че вече не работи, за да отглежда децата, като разходите за домакинството се заплащат от доходите, получавани от Г.Ю. и неговия баща. Установява, че Г.Ю. получава средства чрез работа в строителството, дърводобива и животновъдството, като извършва определени дейности на различни лица от село Попинци, срещу заплащане, а баща му Г Ю. е пенсионер. Свидетелката установява още, че магазинерката Й е посетила дома на ищеца Ю., като е твърдяла, че не може да изплати получените хранителни и други продукти за домакинството на К.А. и Г.Ю., понеже не може да работи с дебитната карта, оставена от К. в магазина с цел заплащане на получените от нея стоки.

От разпита на свидетеля НИЮ се установява, че К.А. не е посещавала жилището и децата от 05.11.2011 г. Установява още, че Г.Ю. работи на различни лица от село Попинци, срещу заплащане, като доставя пясък, оре лозя, ходи да помага при дърводобив и други подобни дейности, които му осигуряват доходи.

От разпита на свидетелката Ц Г.А. – майка на ответницата К.А., се установява, че К.А. е заминала да работи в Република Кипър поради факта, че не е успяла да си намери работа в Република България. Установява също, че по време на съжителството на ответницата с ищеца Ю. тя единствена е полагала грижи и е осигурявала средства за отглеждането на децата. Установява, че преди да напусне жилището на Г.Ю., К.А. е претърпяла побой от ищеца и е получила увреждания като е посетила Бърза помощ и е започнала да се лекува, след което е заминала за Р Кипър и не се е завръщала в страната до месец август 2012 г. От показанията й се констатира, че при опита на К.А. да се срещне с малолетния си син Г, бабата на детето по бащина линия е възпрепятствала срещата и тя не е могла да се осъществи. Установява, че за осигуряване на хранителни продукти за децата, по време на съжителството й с Г.Ю., К.А. е поискала от родителите си две кози, за да може да осигурява за домакинството млечни продукти, а по време на престоя й в с. Попинци е закупувала всички необходими продукти за осигуряване прехраната на децата и ищеца Ю..

Същите факти се установяват и от показанията на свидетелката ДАЗ, чиито показания съдът цени изцяло и от които се установява, че след раждането на близначките П и М Ю, К.А. е оставила дебитната си карта на разположение на Д З, в качеството й на магазинер в магазина на ЕТ „Детелина-СР” – село Попинци, като срещу сумите превеждани по дебитната карта за детски надбавки и помощи за отглеждане на деца е вземала всичко необходимо за поддържане на домакинството – храна, безалкохолни напитки, мляко, бира, битова химия, като не е получавала само цигари на вересия. Свидетелката установява, че К.А. е претърпяла побой в края на 2011 г., но този факт Данка Загорска е научила от трети лица.

При така установената от фактическа страна обстановка, съдът намира, че предявеният от Г.Г.Ю. иск за определяне местоживеенето на малолетните ГГЮ., ПГЮ и МГЮ, е основателен и трябва да се уважи, като следва да се определи за местоживеене на малолетните деца местоживеенето на техния баща Г.Г.Ю.-***.

Следва да бъде възложено упражняването на родителските права при отглеждането и възпитанието на малолетните деца да се осъществява от ищеца Ю., при режим на лични контакти на ответницата К.Д.А. с децата ГГЮ., ПГЮ и МГЮ -всяка първа и трета събота от месеца, от 09,00 часа до 17,00часа на съботния ден, в  село Попинци.

От събраните по делото доказателства безспорно се установи, че след фактическата раздяла на ищеца и ответницата, К.А. не е поддържала контакти с децата, не е изпращала средства за тяхното отглеждане, не ги е посещавала в празнични дни и важни за децата дати. От показанията на свидетелката Ц Г.А. се установи, че ответницата се е установила в Република Кипър, не се е завръщала в България и трайно се е дезитересирала от трите си деца. От събраните по делото доказателства и констатациите на социалните работници се констатира по безспорен начин, че ищецът Ю. е единственият родител, който през периода на раздяла между родителите е полагал грижи и е издържал децата, подпомаган от своите родители.

Съдът приема, че К.А. е напуснала жилището на ищеца Ю. бита, унижена и обидена. Същата е преживяла сериозен шок, довел до желанието й да напусне съжителят си Ю.,*** и дори Република България. По делото, обаче, не се събраха достатъчно доказателства в подкрепа на тезата на ответницата, че същата е била възпрепятствана да осъществява контакти с децата си, да общува с тях и да им изпраща подаръци и средства за издръжка, за да се приеме, че тя не е могла да бъде близо до децата си, да наблюдава и контролира процеса на тяхното израстване и развитие.

Съгласно разпоредбите на чл.143, ал.2 от СК, родителите дължат издръжка на децата си независимо дали са трудоспособни, дали могат да се издържат от притежаваното от тях имущество, като размера на издръжката се определя, съобразно с изискванията на чл.142, ал.2 от СК и нейният размер е в зависимост от нуждите на децата и от възможностите на родителите. Размерът на издръжката се преценява, като нуждите на децата трябва да се съобразяват с насрещните възможности на родителя, дължащ издръжка.

От събраните по настоящото дело доказателства се установява, че ищецът Ю. не работи на постоянен трудов договор, а получава средства за издръжка чрез селскостопанска дейност, дърводобив и строителство срещу заплащане.

По делото не се събраха достатъчно доказателства относно доходите на ответницата, както и относно нейното материално състояние. С оглед възрастта на малолетните деца, съдът приема, че за месечна издръжка при отглеждането на малолетния ГГЮ., на когото предстои да бъде първокласник през следващата учена година, е необходима издръжка в размер на 150,00лв. месечно, като сумата от 100,00лв. следва да се поеме от ответницата К.А., а сумата от 50,00лв., заедно с фактическите грижи по отглеждането и възпитанието на детето следва да се поемат от неговия баща и законен представител Г.Ю..

С оглед ниската възраст и относително по- скромните нужди на малолетната ПГЮ, съдът счита, че следва да бъде определена месечна издръжка в общ размер на 120,00лв., като сумата от 80,00лв. следва да бъде поета от нейната майка К.А., а сумата от 40,00лв., заедно с фактическите грижи по отглеждането и възпитанието на детето следва да се поемат от неговия баща и законен представител Г.Ю..

По отношение на малолетната МГЮ следва да се приеме, че тя също се нуждае от месечна издръжка в общ размер на 120,00лв., като сумата от 80,00лв. следва да бъде поета от нейната майка К.А., а сумата от 40,00лв., заедно с фактическите грижи по отглеждането и възпитанието на детето следва да се поемат от неговия баща и законен представител Г.Ю..

С оглед частичното уважаване на иска, на основание чл.78, ал.1 от ГПК следва да бъде осъдена ответницата да заплати на ищеца сумата от 115,56лв., представляваща адвокатско възнаграждение. 

Следва да бъде осъдена ответницата К.А. да заплати ДТ в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт и по сметка на Районен съд гр.Панагюрище в размер на 374,40лв.- върху уважената част от исковете.

Поради изложеното и на основание чл.127, ал.2, във връзка с чл. 139 от СК, Панагюрският районен съд,

 

Р Е Ш И:

 

УВАЖАВА предявеният от Г.Г.Ю., с ЕГН-**********,***, срещу К.Д.А., с ЕГН-**********,***, като ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на малолетните ГГЮ., с ЕГН-**********, ПГЮ, с ЕГН-**********  и МГЮ, с ЕГН-**********, местоживеенето на техния баща Г.Г.Ю.,***.

УВАЖАВА предявеният от Г.Г.Ю., с ЕГН-**********,***, срещу К.Д.А., с ЕГН-**********,***, като възлага упражняването на родителските права по отглеждането и възпитанието на малолетните ГГЮ., с ЕГН-**********, ПГЮ, с ЕГН-**********  и МГЮ, с ЕГН-**********, на техния баща Г.Г.Ю., с ЕГН-**********,***.

          ОПРЕДЕЛЯ режима на лични контакти на К.Д.А., с ЕГН-**********,*** с малолетните ГГЮ., с ЕГН-**********, ПГЮ, с ЕГН-**********  и МГЮ, с ЕГН-**********, да се осъществява  всяка първа и трета събота от месеца, от 09,00 часа до 17,00 часа на съботния ден, в  село Попинци.

ОСЪЖДА К.Д.А., с ЕГН-**********,***, да заплаща на малолетния си син ГГЮ., с ЕГН-**********, чрез неговия баща и законен представител Г.Г.Ю., с ЕГН-**********,***, месечна издръжка в размер на 100,00 лв. (сто лева), считано от 06.11.2011 г., до настъпването на основания, обуславящи изменението или прекратяването й, ведно със законната лихва при просрочие на всяка месечна вноска, като издръжката е платима до 30-то число на месеца, за който се отнася.

ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до размер на 150,00/сто и петдесет/ лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

 ОСЪЖДА К.Д.А., с ЕГН-**********,***, да заплаща на малолетната си дъщеря ПГЮ, с ЕГН-**********, чрез нейния баща и законен представител Г.Г.Ю., с ЕГН-**********,***, месечна издръжка в размер на 80,00 лв. (осемдесет лева), считано от 06.11.2011 г., до настъпването на основания, обуславящи изменението или прекратяването й, ведно със законната лихва при просрочие на всяка месечна вноска, като издръжката е платима до 30-то число на месеца, за който се отнася.

ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до размер на 150,00/сто и петдесет/ лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

ОСЪЖДА К.Д.А., с ЕГН-**********,***, да заплаща на малолетната си дъщеря МГЮ, с ЕГН-**********,  чрез нейния баща и законен представител Г.Г.Ю., с ЕГН-**********,***, месечна издръжка в размер на 80,00 лв. (осемдесет лева), считано от 06.11.2011 г., до настъпването на основания, обуславящи изменението или прекратяването й, ведно със законната лихва при просрочие на всяка месечна вноска, като издръжката е платима до 30-то число на месеца, за който се отнася.

ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до размер на 150,00/сто и петдесет/ лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

ОСЪЖДА К.Д.А., с ЕГН-**********,***, да заплати на Г.Г.Ю., с ЕГН-**********,***, сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 115,56 лв. (сто и петнадесет лв. и 56 ст.), представляващи адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА К.Д.А., с ЕГН-**********,***, да заплати в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт и по сметка на Районен съд гр.Панагюрище държавна такса в размер на 374,40 лв. (триста седемдесет и четири лв. и 40 ст.) върху уважената част от исковете.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението от страните, че същото е изготвено с мотивите.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: