Р Е Ш Е Н И Е

       05.10.2012г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 

126

 
 


    Номер                     Година                                           Град                                   

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

2012

 

Пети септември

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                                                                                                                         

Н И

 
 

Секретар                                                         

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

70

 

съдия СТАТЕЛОВА

 

2009

 
 


                                              гр.д.№                   по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е за делба на недвижим имот, на основание чл.341 и сл. от ГПК, във вр. с чл.34 от Закона за собствеността- втора фаза- по осъществяване на съдебно признатото допускане на делбата.

          В исковата си молба, П.И.Ч. *** срещу К.С.Ч.,*** и И.С.Ч.,***, твърди, че със синовете й, явяващи се ответници по настоящото дело, са наследници на покойния й съпруг С.И.Ч., бивш жител ***. Твърди, че по време на брака си с общия им наследодател са придобили следния недвижим имот: Западна половина от двуетажна масивна жилищна сграда, включваща избен етаж и самостоятелен първи етаж със самостоятелно стълбище откъм юг, обслужващо избата, етажа и подпокривното пространство с площ на тази западна част 70 кв.м. без втория етаж, който е индивидуална собственост на И.С.Ч., ведно с лятна кухня на 35 кв.м., всички построени в УПИ ІV-662 в квартал 30 по плана на град Панагюрище, целия с площ от 647 кв.м., с неприложена регулация, при съседи: север – имот пл.№ 658-на ДАК и АДК; изток – улица «Димчо Дебелянов», запад – имот пл. № 661 – на С. Д и имот пл. № 663 – на МПК и ДНК и юг – имот пл. № 665 на ИЦБ при квоти за всяка една от страните по делото, както следва: 4/6 идеални части за ищцата П.Ч. и  1/6 идеална част за ответника И.С.Ч. и 1/6 идеална част за ответника К.С.Ч..

Твърди, че след смъртта на съпруга си ищцата решила, че първият етаж от къщата следва да остане на К.С.Ч., ведно с половината от притежаваното дворно място, а другата половина от дворното място да бъде прехвърлена на И.С.Ч. като собственик на втория етаж от жилищната сграда.

Моли съда, да постанови решение, с което да бъде допусната и извършена съдебна делба на описания недвижим имот при посочените квоти, като уточнява, че до делба следва да бъде допуснато и 1/2  идеална част от дворното място, за което е отреден УПИ ІV- имот пл. № 662 в. кв. 30 по плана на гр. Панагюрище.

Представя следните писмени доказателства, в копия: удостоверение за наследници № 370/11.03.2005 г., издадено от Община Панагюрище за наследниците на С.И.Ч.; нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот, признато чрез обстоятелствена проверка № 37, том ІІ, рег. № 2427, нот. д. № 202/2008 г. по общия регистър на Нотариус № 390 - ПК с район на действие Районен съд – Панагюрище.

Съдът е приложил процедурата по чл. 47 ал.1 и чл. 47 ал.4 от ГПК и поради многобройните опити да бъде намерен ответника И.С.Ч. с цел връчване на съдебните книжа на И.С.Ч. е назначен особен представител – адв. С.Д..

С решение № 47/14.05.2009г. до делба са допуснати самостоятелен ПЪРВИ ЕТАЖ от западна половина с площ 70 кв.метра, от двуетажна масивна жилищна сграда, без втория етаж, който представлява индивидуална собственост на И.Ч., която сграда е построена в УПИ ІV-662, в квартал 30 по плана на град Панагюрище, с площ от 647 кв.м., с неприложена регулация, при квоти за всяка една от страните по делото, както следва: 4/6 идеални части за ищцата П.И.  Ч., с ЕГН- **********,***«***, със съдебен адрес: гр. Панагюрище, ул. «***- адв. Г.М.,  1/6 идеална част за ответника И.С.Ч., с ЕГН- ********** и 1/6 идеална част за ответника К.С.Ч. както и ЛЯТНА КУХНЯ на 35 кв.метра, застроена в УПИ ІV-662, в квартал 30 по плана на град Панагюрище, целия с площ от 647 кв.м., с неприложена регулация, при квоти за всяка една от страните по делото, както следва: 4/6 идеални части за ищцата П.И.  Ч., с ЕГН- **********,***«***, със съдебен адрес: гр. Панагюрище, ул. «***- адв. Г.М., 1/6 идеална част за ответника И.С.Ч., с ЕГН- ********** и 1/6 и идеална част за ответника К.С.Ч..

С решение № 416/01.10.2010г., постановено по в.гр. дело № 556/2010г. по описа на Пазарджишки окръжен съд е отхвърлен иска за делба на ½  идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ УПИ ІV-662, в квартал 30 по плана на град Панагюрище, целия с площ от 647 кв.м., с неприложена регулация, при съседи: север – имот пл.№ 658-на ДАК и АДК; изток – улица «Димчо Дебелянов», запад – имот пл. № 661 – на С. Д и имот пл. № 663 – на МПК и ДНК и юг – имот пл. № 665 на ИЦБ при квоти за всяка една от страните по делото, както следва: 4/6 идеални части за ищцата П.И.  Ч., 1/6 идеална част за ответника И.С.Ч., с ЕГН- ********** и 1/6 идеална част за ответника К.С.Ч., с ЕГН – **********,***«***.

С решение № 101/07.03.2012г., постановено по гр.дело № 70/2011г. по описа на Въховния касационен съд на Република България, е допусната до делба лятна кухня и избен етаж, находящ се в двуетажна жилищна сграда – западен близнак, изградена в дворно място, цялото с площ 647кв.м., за което е отреден УПИ- ІV- 662, в кв. 30 по плана на гр. Панагюрище, при квоти:4/6 ид.ч. - за ищцата П.Ч., за ответника И.Ч. - 1/6 ид.ч. и за ответника К.Ч.- 1/6 ид.ч.

В съдебно заседание, редовно призована, ищцата се явява лично и с процесуалния си представител - адвокат Г.М. от Пазарджишка адвокатска колегия. Предявява молба за възлагане на недвижимия имот, като на основание чл. 349 от ГПК предявява претенция за възлагане на процесния недвижим имот, който представлява жилище СИО, прекратена със смъртта на покойния й съпруг С.И. Ч. Сочи, че желае да бъде поставен в неин дял недвижимия имот, а дяловете на ответниците да бъдат уравнени с пари. На основание чл. 349 от ГПК декларира, че няма друго собствено жилище и ангажира писмени и гласни доказателства в този смисъл.

Ответникът К.С.Ч., редовно призован не се явява в съдебно заседание, не изпраща представител и не взема становище по извършването на делбата.

Ответникът И.С.Ч., не се явява. Същият е представляван от назначения му особен представител адвокат С.И.Д., от Пазарджишка АК.

По делото е разпитан свидетелят ЦНЧ.

Видно от приложената молба на П.И.Ч., същата заявява, че не притежава друг недвижим имот, като молбата следва да се приеме и като декларация за липсата на право на собственост върху друго жилище от страна на ищцата.

От приложеното по делото удостоверение изх. № 6307000105 от 06.06.2012г., издадено от Община Панагюрище се констатира, че единственият деклариран недвижим имот от страна на ищцата е процесния недвижим имот, като П.Ч. притежава движими вещи – товарно ремарке за лек автомобил, в съсобственост 1/3 ид.ч., както и ЕТ «Лик-П.Ч.», със седалище и адрес на управление: град Панагюрище.

От приетото и неоспорено от страните заключение на вещото лице се установява, че първият етаж на западната жилищна сграда, построена в УПИ ІV-662, в кв.30 по плана на град Панагюрище, представлява МАСИВНА сграда с монолитни елементи на конструкцията и тухлени стени, която се състои от два жилищни етажа и изба, като връзката между етажите е по стълбище с площ от 8 кв.м., разположено в югоизточната част на сградата. Процесният имот представлява първи жилищен етаж, който включва – коридор при входа откъм стълбището, дневна, спалня, кухня, свързана в дневната и санитарен възел (баня с тоалетна), а към процесния етаж е оформен допълнителен вход по стълби към остъклена тераса на западната фасада на сградата и по този начин терасата се ползва като антре към дневната на етажа.

В заключението се сочи, че с решението за делба е допусната лятна кухня от 35 кв.м., построена в УПИ ІV-662, в кв.30 по плана на град Панагюрище, но на същото място в имота са изградени гараж и лятна кухня с идентични на лятната кухня размери и с обща площ от около 21,8 кв.м.

В заключението си вещото лице е оценило процесният жилищен етаж на обща стойност от 17 400,00 лв., гаражът е оценен на стойност от 3 400,00 лв., а лятната кухня е оценена на сума в размер на 2 600,00 лв., като общият размер на допуснатите до делба недвижими имоти възлизат на обща стойност от 23 400,00 лв.

От заключението на вещото лице изрично се установява, че съгласно чл. 110, ал.1 от Наредба № 7 – за правила и норматви за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, всяко жилище трябва да има най-малко едно жилищно помещение, кухня или кухненски бокс, баня-тоалетна и най-малко едно складово помещение в или извън жилището, като от процесния недвижим имот, представляващ жилищен етаж и лятната кухня, не могат да бъдат обособени самостоятелни жилища и обекти, съобразно броя на съделителите, които да отговарят на изискванията на тази наредба, поради което процесните недвижими имоти са неподеляеми.

От разпита на свидетеля ЦНЧ, чиито показания съдът цени изцяло, се констатира, че през 1960 г. ищцата П.Ч. и покойният й съпруг С.Ч. са закупили дворното място, в което е построен процесния недвижим имот и са финансирали строителството на жилищната сграда. Сочи още, че от построяването на къщата, до смъртта на С.Ч., семейството е живяло в процесния недвижим имот, а понастоящем ищцата П.Ч. продължава да живее там без прекъсване.

Съдът констатира, че ищцата П.Ч. е преживяла съпруга на покойният наследодател на страните по делото С.И.Ч., бивш жител ***.

От заключението на вещото лице безспорно се установи, че процесният недвижим имот е неподеляем, понеже разделянето на първия жилищен етаж, с оглед образуването на реални дялове за всеки един от съделителите, не може да се осъществи, а отделните обособени самостоятелни жилища и обекти няма да отговарят на изискванията на Наредба № 7 – за правила и норматви за устройство на всяко едно жилище.

 От друга страна, от приложеното по делото декларация  по смисъла на чл. 349 от ГПК и удостоверение по декларирани данни № 6307000105/06.06.2012г., издадено от Община Панагюрище на ищцата П.Ч., безспорно се установи, че същата не притежава друго жилище и не би могла да се снабди с такова, с оглед нейната възраст. Това е достатъчно основание, съгласно утвърдената съдебна практика, направеното от ищцата Ч. искане за възлагане на недвижимия имот да бъде уважено и имотът да бъде възложен на именно на нея, като следва Ч. да бъде задължена в шестмесечен срок от датата на влизане на настоящото решение в сила да изплати на ответниците  полагащите им се дялове в пари, съгласно чл. 349, ал. 5 от ГПК. В случай, че ищцата П.Ч. не изплати в посочения срок дяловете на останалите сънаследници, настоящото решение, следва да бъде обезсилено по право и имотът следва да се изнесе на публична продан, ако не се възложи на друг съделител, отговарящ на условията за възлагане.

Следва да бъде възложена на ищцата П.И.Ч. лятна кухня, която съгласно заключението на вещото лице е с размери от около 21,80 кв.м. и заедно с гараж е изградена на мястото на допуснатата до делба лятна кухня с площ от 35 кв.м. С оглед задължителния характер на съдебното решение по допускане на делбата, в което е допусната до делба лятна кухня, следва същата да бъде възложена в изключителен дал ня ищцата Ч.. С оглед задължителността на съдебното решение по допускане на делбата, гаражът построен в УПИ ІV-662, в кв. 30 по плана на град Панагюрище, същият не е допуснат до делба и следователно делба на същия не следва да бъде извършвана.

Съдът счита, че искът за възлагане на процесните недвижими имоти, предявен от ищцата П. С Ч., следва да бъде уважен като бъде възложен на ищцата в изключителен дял ПЪРВИ ЕТАЖ от западна половина с площ 70 кв.метра, от двуетажна масивна жилищна сграда, която сграда е построена в УПИ ІV-662, в квартал 30 по плана на град Панагюрище, с площ от 647 кв.м., с неприложена регулация, ведно със стълбището към него, както и ЛЯТНА КУХНЯ с площ от 21,8 кв.метра, застроена в УПИ ІV-662, в квартал 30 по плана на град Панагюрище, ведно с избено помещение № 2 с площ от 12,1 кв.м. и с избено помещение № 3 с площ от 12,6 кв.м., което се ползва като склад за зимнина.

За уравнение на дела на К.С.Ч. в размер на 1/6 ид.ч., следва да бъде осъдена П.И.Ч. да заплати сумата от 3333,30 лв.

За уравнение на дела, възлизащ на 1/6 ид.ч. -за И.С.Ч., следва да бъде осъдена П.И.Ч. да заплати на ответника И.Ч. сумата от 3333,30 лв.

Същата трябва да заплати на всеки един от съделителите посочените по-горе суми в шестмесечен срок, ведно със законната лихва върху дела на всеки един от съделителите, считано от датата на влизане на настоящото решение в сила до окончателно изплащане на вземането, в рамките на посочения шестмесечния срок.

С оглед изхода на делото, следва да бъде осъден ответникът И.С.Ч., да заплати на ищцата П.И.Ч. сумата от 400,00 лв., представляващи разноски за назначаване на особен представител на ответника И.С.Ч..

С оглед изхода на делото П. СЧ. следва да заплати сумата от 543,34 лв. – представляваща ДТ върху дела, в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище.

С оглед изхода на делото и съобразно с получавания от него дял, следва да бъде осъден К.С.Ч. да заплати държавна такса в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище в размер на 133,33 лв.

С оглед изхода на делото следва да бъде осъден И.С.Ч. да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище сумата от 133,33 лв. – представляваща ДТ върху дела, получаван от И.Ч..

Следва да се осъдят И.С.Ч. и К.С.Ч. да заплатят на П.И.Ч., всеки един от тях, сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 33,33 лв., представляващи възнаграждение за вещото лице.

Така мотивиран, на основание чл.341 и следващи от ГПК, във връзка с чл.34 от Закона за собствеността, Панагюрския районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ВЪЗЛАГА в изключителен дял на П.И.Ч., с ЕГН-**********,***«***, следния недвижим имот, а именно: ПЪРВИ ЕТАЖ от западна половина с площ 70 кв.метра, от двуетажна масивна жилищна сграда, която сграда е построена в УПИ ІV-662, в квартал 30 по плана на град Панагюрище, с площ от 647 кв.м., с неприложена регулация, ведно със стълбището към него, както и ЛЯТНА КУХНЯ с площ от 21,8 кв.метра, застроена в УПИ ІV-662, в квартал 30 по плана на град Панагюрище, ведно с избено помещение № 2, с площ от 12,1 кв.м. и с избено помещение № 3, с площ от 12,6 кв.м., намиращи се в приземния етаж на жилищната сграда.

ОСЪЖДА П.И.Ч., с ЕГН-**********,***«***, да заплати на К.С.Ч., с ЕГН-**********,***«***, сумата от 3333,30 (три хиляди триста тридесет и три лв. и 30 ст.) лв. представляваща парично уравнение на дела му в размер на 1/6 (една шеста) идеална част от недвижимия имот.

ОСЪЖДА П.И.Ч., с ЕГН-**********,***«***, да заплати на И.С.Ч.,  с ЕГН-**********,***«***, представляван от особения му представител адв. С.И.Д., от Пазарджишка АК, сумата от 3333,30 (три хиляди триста тридесет и три лв. и 30 ст.) лв. представляваща парично уравнение на дела му в размер на 1/6 (една шеста) идеална част от недвижимия имот.

П.И.Ч., трябва да заплати на всеки един от съделителите К.С.Ч. и И.С.Ч., посочените по-горе суми в ШЕСТМЕСЕЧЕН СРОК, ведно със законната лихва върху дела на всеки един от съделителите, считано от датата на влизане на настоящото решение в сила до окончателно изплащане на вземането в рамките на шестмесечния срок.

В случай, че ищцата П.Ч. не изплати в посочения срок дяловете на останалите съделители, настоящото решение, следва да бъде обезсилено по право и имотът следва да се изнесе на публична продан, ако не се възложи на друг съделител, отговарящ на условията за възлагане.

ОСЪЖДА И.С.Ч.,  с ЕГН-**********,***«*** да заплати на П.И.Ч., с ЕГН-**********,***«***, сумата от 400,00лв. (четиристотин лева), представляващи разноски за назначаване на особен представител по настоящото гражданско дело.

ОСЪЖДА К.С.Ч., с ЕГН-**********,***«***  да заплати на П.И.Ч., с ЕГН-**********,***«***, сторените от нея съдебно-деловодни разноски в размер на 33,33лв. (тридесет и три лв. и 33 ст.) – за възнаграждение за вещо лице.

ОСЪЖДА И.С.Ч.,  с ЕГН-**********,***«***, да заплати на П.И.Ч., с ЕГН-**********,***«***, сторените от нея съдебно-деловодни разноски в размер на 33,33 лв. (тридесет и три лв. и 33 ст.) – за възнаграждение за вещо лице.

ОСЪЖДА П.И.Ч., с ЕГН-**********,***«***, да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище, сумата от 543,34 лв. (петстотин четиридесет и три лв. и 34 ст.)– представляваща държавна такса върху получавания от нея дял.

ОСЪЖДА И.С.Ч.,  с ЕГН-**********,***«***, да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище, сумата от 133,30 лв. (сто тридесет и три лв. и 30 ст.)– представляваща държавна такса върху получавания от него дял.

ОСЪЖДА К.С.Ч., с ЕГН-**********,***«***, да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище, сумата от 133, 0 лв. (сто тридесет и три лв. и 30 ст.) – представляваща държавна такса върху получавания от него дял.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: