РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 29.10.2012г. до 29.10.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 127/2009, I състав

Делби

А.Б.Г.

Б.И.Д.,
П.И.Г.,
М.С.Д.

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА П. ПОПОВА

Решение от 29.10.2012г.

2

Гражданско дело No 32/2012, I състав

Развод и недейств. на брака

А.А.П.

Б.И.П.

Председател и докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 29.10.2012г.
Така мотивиран и на основание чл. 49, ал. 3 от СК, във връзка с чл. 325 от ГПК, Панагюрският районен съд  Р Е Ш И:   ДОПУСКА развод между А.А.П., с ЕГН – **********,*** и Б.И.П., с ЕГН – **********,***, представляван от особения представител адвокат И. Б, от Пазарджишка адвокатска колегия.  ПРЕКРАТЯВА сключения на 07.11.1984 г. в град Пловдив, с Акт за граждански брак № 462/07.11.1984 г., съставен от Община Пловдив, граждански брак, между А.А.П., с ЕГН – **********,*** и Б.И.П., с ЕГН – **********,***, като дълбоко и непоправимо разстроен по вина и на двамата съпрузи.  Упражняването на родителските права върху роденото от брака малолетно дете А БП., с ЕГН-**********, ще се упражняват от А.А.П., като нейното жилище да бъде и местоживеене на детето до навършването на пълнолетие от същото. Б.И.П. да има право на лични контакти с детето А Б П. всяка първа и трета събота от месеца от 09.00 ч. в съботния ден до 17,00 ч. на същия ден, в присъствието на майката А.А.П.. За издръжка на малолетния А Б П., Б.И.П. да заплаща месечна издръжка в размер на 100,00 лв. (сто лева), чрез неговата майка и законен представител А.А.П., ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска, считано от датата на предявяване на исковата молба – 06.01.2012 г. до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на същата, като издръжката да се дължи до 30-то число на месеца, за който се отнася. ОСЪЖДА Б.И.П., с ЕГН – **********,***, да ЗАПЛАТИ на малолетния си син А Б П., с ЕГН- **********, чрез неговата майка и законен представител А.А.П., издръжка за минало време в размер на 100,00 /сто/ лева месечно за периода 06.01.2011 г. до 06.01.2012 г., ведно с законната лихва върху тази сума, считано от 06.01.2012 г. до окончателно изплащане на вземането. Въпрос за ползването на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ не се поставя, тъй като с оглед дългата фактическа раздяла между страните, които по време на брака не са придобивали недвижими имоти, същите не притежават семейно жилище. След прекратяване на брака А.А.П. да носи предбрачното си фамилно име- Т. С оглед изхода на делото и установяването на взаимна вина за дълбокото и непоправимо разстройство на брака, съдът счита, че разноските следва да останат за страните така, както са направени от тях.  ОСЪЖДА Б.И.П., с ЕГН – **********,***, да заплати на А.А.П., с ЕГН – **********,*** сторените от нея съдебно- деловодни разноски за назначаване на особен представител на ответника в размер на 500,00 /петстотин/ лева. ОСЪЖДА Б.И.П., с ЕГН – **********,***, да заплати в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд гр.Панагюрище, сумата от 217,00 лв.(двеста и седемнадесет лева), която сума представлява сбор от ДТ за постановяване на решението в размер на 25,00 лв.(двадесет и пет лева), ДТ определена върху тригодишните платежи на дължимата от ответника издръжка за малолетния му син Атанас П. в размер на 144,00 лв.(сто четиридесет и четири лева) и държавна такса за издръжка за минало време в размер на 48,00 лв.(четиридесет и осем лева) На основание чл.242, ал.1 от ГПК, ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта му относно издръжката на малолетното дете А Б П.. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че същото е изготвено с мотивите. 

3

Гражданско дело No 221/2012, I състав

Облигационни искове

Л.Д.К.

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД

Председател и докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 29.10.2012г.

4

Гражданско дело No 349/2012, I състав

Издръжка

С.С.Б.

Н.К.Л.

Председател и докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 29.10.2012г.

5

Гражданско дело No 577/2012, I състав

Издръжка

Д.Н.Б.

Л.М.Л.,
Д СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПАНАГЮРИЩЕ

Председател и докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 29.10.2012г.
Поради изложеното и на основание чл.150, във връзка с чл.143 от СК, Панагюрският районен съд,  Р Е Ш И :  ОСЪЖДА Л.М.Л., с ЕГН- **********,***«
***, да заплаща на малолетната си дъщеря Б Л Л, с ЕГН-**********, чрез нейната майка и законен представител Д.Н.Б., с ЕГН- **********,***, месечна издръжка в размер на 90,00 лв. /деветдесет лева/, считано от датата на завеждане на исковата молба-03.09.2012г., до настъпването на основания, обуславящи изменението или прекратяването й, ведно със законната лихва при просрочие на всяка месечна вноска, като издръжката да бъде платима до 30-то число на месеца, за който се отнася. ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до размер на 120,00 лв. /сто и двадесет лева/, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА Л.М.Л., с ЕГН- **********,***«***, да заплати на малолетната си дъщеря Б Л Л, с ЕГН-**********, чрез нейната майка и законен представител Д.Н.Б., с ЕГН- **********,***, месечна издръжка за минало време в размер на 80,00лв. /осемдесет лева/, считано от 03.09.2011г. до 03.09.2012г., ведно с мораторна лихва върху всяко едно от вземанията, считано от датата на настъпване на изискуемостта на всяко едно от тях до датата на предявяване на исковата молба- 03.09.2012г. и ведно със законната лихва, считано от 03.09.2012г. до окончателното изплащане на вземането. ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до размер на 100,00 лв. /сто лева/, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН ОСЪЖДА Л.М.Л., с ЕГН- **********,***«***, да заплати на Д.Н.Б., с ЕГН- **********,***, сторените съдебно- деловодни разноски съгласно уважената част от предявения иск, в размер 77,27 лв. /седемдесет и седем лева и 27 стотинки/, представляващи адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА Л.М.Л., с ЕГН- **********,***«***, да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд гр.Панагюрище сумата от сумата от 168,00 лв./сто шестдесет и осем лева/, представляваща сбор от държавна такса върху дължимата издръжка за малолетната Борислава Лазарова за бъдеще време в размер на 129,60 лв./сто двадесет и девет лева и 60 стотинки/ и държавна такса върху дължимата издръжка за минало време в размер на 38,40лв./тридесет и осем лева и 40 стотинки/. На основание чл.242, ал.1 от ГПК, ДОПУСКА предварително изпълнение на решението. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението от страните, че същото е изготвено с мотивите.