РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 19.10.2012г. до 19.10.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 124/2012, I състав

Вещни искове

Ц.Н.К.,
И.Н.К.

Ц.С.К.,
С.Г.К.,
П.Н.К.

Председател и докладчик:
ЦВЯТКО Н. МАНГОВ

Решение от 19.10.2012г.

2

Гражданско дело No 514/2012, I състав

Развод по взаимно съгласие

Н.П.П.

С.Н.П.

Председател и докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 19.10.2012г., в законна сила от 19.10.2012г.
Така мотивиран, на основание чл. 330, ал.3 от ГПК във връзка с чл. 50 от СК, Панагюрският районен съд  Р Е Ш И:  ДОПУСКА РАЗВОД между Н.П.П., с ЕГН-**********,***, ап.60, със съдебен адрес: град
***, ул. „***- адвокат Г.М. от Пазарджишка адвокатска колегия и С.Н.П., с ЕГН-**********,***, като прекратява гражданския брак, сключен на 17.04.1988г., с Акт за граждански брак № 34/17.04.1988г. на Община Панагюрище, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Н.П.П., с ЕГН-**********,***, ап.60, със съдебен адрес: град ***, ул. „***2- адвокат Г.М. от Пазарджишка адвокатска колегия, срещу С.Н.П., с ЕГН-**********,***, споразумение относно последиците от прекратяването на брака, съгласно което: Въпрос за упражняването на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху родените от брака деца Н С П., с ЕГН-********** и П С П., с ЕГН-**********, въпрос за лични контакти с другия родител, за тяхното местоживеене и издръжка, не се поставя, тъй като родените от брака деца са пълнолетни. СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо къща с двор, с административен адрес: с.***, община Панагюрище, ул.”***, семейна имуществена общност на двамата съпрузи, да остане за ползване от С.Н.П.. ИЗДРЪЖКА между съпрузите няма де се дължи. Н.П.П., след прекратяване на брака да носи предбрачното си фамилно име – Ч.. Получения по време на брака банков кредит от „ОББ” АД в общ размер на 4000,00лв. (четири хиляди лева), получен на името на Н.П.П., да бъде погасен по следния начин: първите дванадесет месечни вноски по кредита до размера от 1500,00лв. (хиляда и петстотин лева), да бъдат погасени от Н.П.П., а останалата сума до пълното погасяване на кредита в размер на 2500,00лв.(две хиляди и петстотин лева), да бъде погасен от С.Н.П..  ОСЪЖДА С.Н.П., с ЕГН-**********,***, да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище, сумата от 15,00лв. (петнадесет лева) представляваща държавна такса за постановяване на решението. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.