РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 15.10.2012г. до 15.10.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 640/2012, I състав

Развод по взаимно съгласие

П.Т.И.,
Н.Т.
И.

 

Председател и докладчик:
ЦВЯТКО Н. МАНГОВ

Решение от 15.10.2012г., в законна сила от 15.10.2012г.
на основание чл.330, ал.3 от ГПК, съдът   РЕШИ:  ДОПУСКА РАЗВОД между П.Т.И., с ЕГН-**********,***, и Н.Т.И., с ЕГН-**********,***, като ПРЕКРАТЯВА сключения между тях граждански брак на 25.08.1991 г. , в град Стрелча, за който е съставен Акт за граждански брак № 28/25.08.1991 г. на Общински народен съвет град Стрелча, поради СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите П.Т.И., с ЕГН-**********, и Н.Т.И., с ЕГН-**********, споразумение относно последиците от развода, съгласно което: Упражняването на родителските права върху роденото от брака дете И Н И., с ЕГН-**********, предоставя на бащата Н.Т.И., с ЕГН-**********,***, като майката П.Т.И. ще има право да го вижда и взима при себе си, всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09,00 часа до 18,00 часа в неделя, както и един месец през лятото, когато бащата не е в платен годишен отпуск или по споразумение с бащата. Упражняването на родителските права върху роденото от брака дете А Н И., с ЕГН-**********, предоставя на майката П.Т.И., с ЕГН-**********,***, като бащата Н.Т.И. ще има право да го вижда и взима при себе си, всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 09,00 часа до 18,00 часа в неделя, както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск или по споразумение с майката. П.Т.И., с ЕГН-**********,***, СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща месечна издръжка за детето И Н И., с ЕГН-**********, в размер на 80,00 (осемдесет) лева, чрез неговия баща и законен представител Н.Т.И., с ЕГН-**********,***, считано от влизане в сила на решението, до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на същата. Н.Т.И., с ЕГН-**********,***, СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща месечна издръжка за детето Т Н И., с ЕГН-**********, чрез неговата майка и законна представителка П.Т.И., с ЕГН-**********,***, в размер на 80,00 (осемдесет) лева, считано от влизане в сила на решението, до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на същата. Издръжка между съпрузите не се дължи, тъй като и двамата са здрави и работоспособни.  Семейното жилище, представляващо къща с двор, в град Стрелча, находящо се на ул. „Славянска” № 4 – СИО, остава за ползване от П.Т.И. и детето Т НИ. След прекратяване на брака, молителката П.Т.И. да носи предбрачното си фамилно име К. Имуществени отношения: Към момента на постановяване на решението за развод, страните не са уредили имуществените отношения помежду си, породени от прекратената с развода съпружеска имуществена общност. ОСЪЖДА П.Т.И., с ЕГН-**********,***, да заплати по сметка на Панагюрския районен съд, в полза на бюджета на Съдебната власт сумата 78,00 (седемдесет и осем) лева, представляваща окончателна ДТ по допускане на развода и ДТ върху размера на определената месечна издръжка. ОСЪЖДА Н.Т.И., с ЕГН-**********,***, да заплати по сметка на Панагюрския районен съд, в полза на бюджета на Съдебната власт сумата 78,00 (седемдесет и осем) лева, представляваща окончателна ДТ по допускане на развода и ДТ върху размера на определената месечна издръжка.  Решението не подлежи на обжалване.