РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 12.10.2012г. до 12.10.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 306/2012, I състав

Развод и недейств. на брака

С.Г.Щ.

С.Г.Щ.,
Д СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПАНАГЮРИЩЕ

Председател и докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 12.10.2012г., в законна сила от 12.10.2012г.
Така мотивиран, на основание чл. 330, ал.3 от ГПК във връзка с чл. 50 от СК, Панагюрският районен съд  Р Е Ш И:  ДОПУСКА РАЗВОД между С.Г.Щ., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес: гр.
***, ул. „*** - адвокат Г.М. от Пазарджишка адвокатска колегия, срещу С.Г.Щ., с ЕГН- **********,***, като прекратява гражданския брак, сключен на 19.10.2008 г. с Акт за граждански брак №57/19.10.2008г. на Община Панагюрище, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между С.Г.Щ., с ЕГН- **********,*** и С.Г.Щ., с ЕГН- **********,***, споразумение относно последиците от прекратяването на брака, съгласно което:  Упражняването на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете Г С Щ., с ЕГН-**********, да се упражняват от С.Г.Щ., като С.Г.Щ. да взема при себе си детето всяка втора и четвърта събота от месеца, от 9,00 часа в съботния ден до 17,00 часа на същия ден, в гр.Панагюрище и в с.Панагюрски колонии, както и 10 дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск. ОСЪЖДА С.Г.Щ., с ЕГН- **********,***, да заплаща на малолетната си дъщеря Г С Щ. с ЕГН-**********, чрез нейната майка и законен представител С.Г.Щ., месечна издръжка в размер на 100,00 лв. (сто лева), ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, считано от датата на предявяване на исковата молба-20.04.2012г., до настъпване на обстоятелства, обуславящи нейното изменение или прекратяване, като издръжката да бъде платима до 30-то число на месеца, за който се отнася. СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо лична собственост на С.Г.Щ., да остане за ползване от С.Г.Щ.. ИЗДРЪЖКА между съпрузите няма де се дължи. С.Г.Щ., след прекратяване на брака да носи предбрачното си фамилно име – М. ОСЪЖДА С.Г.Щ., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес: гр. ***, ул. ***- адвокат Г.М. от Пазарджишка адвокатска колегия, да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище, сумата от 15,00 лв.(петнадесет лева), допълнителна държавна такса за постановяване на решението.  ОСЪЖДА С.Г.Щ., с ЕГН- **********,***, да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище, сумата от 72,00 лв.(седемдесет и два лева), представляващи държавна такса върху дължимата за малолетното му дете Г СЩ. месечна издръжка.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  

2

Гражданско дело No 510/2012, I състав

Искове по КТ за отмяна на уволнение

М.И.Б.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ВЕЛИНГРАД

Председател и докладчик:
ЦВЯТКО Н. МАНГОВ

Решение от 12.10.2012г.