РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 11.10.2012г. до 11.10.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 511/2012, I състав

Развод по взаимно съгласие

С.Е.В.

И.К.В.

Председател и докладчик:
ЦВЯТКО Н. МАНГОВ

Решение от 11.10.2012г., в законна сила от 11.10.2012г.
на основание чл.330, ал.3 от ГПК, Съдът   РЕШИ:  ДОПУСКА РАЗВОД между С.Е.В., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес: град П
***, ул. „** и И.К.В., с ЕГН-**********,***, като прекратява сключения граждански брак на 16.03.1986 г. в село Баня, общ. Панагюрище, за което е съставен Акт за граждански брак № 0001/16.03.1986 г. на с. Баня, община Панагюрище, поради СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите С.Е.В., с ЕГН-**********, и И.К.В., с ЕГН-**********, споразумение относно последиците от развода, съгласно което: Издръжка между съпрузите не се дължи, тъй като и двамата са здрави и работоспособни.  Семейното жилище, находящо се в село Баня, община Панагюрище, ул. „И. Недеков” № 20, представляващо двуетажна масивна жилищна сграда, собственост по наследство на И.К.В., предоставя за ползуване на молителя И.К.В.. наследствена на И. Кирсобственост на бащата на молителя, предоставя за ползуване на молителя .ИКВ.След влизане в сила на решението за прекратяване на брака, молителката С.Е.В., да носи предбрачното си фамилно име И.. ОСЪЖДА С.Е.В., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес: град Панагюрище, ул. „Отец Паисий” № 11 да заплати по сметка на Панагюрския районен съд, в полза на бюджета на Съдебната власт, сумата 20,00 (двадесет) лева - представляваща окончателна ДТ по допускане на развода. ОСЪЖДА И.К.В., с ЕГН-**********,***, да заплати по сметка на Панагюрския районен съд, в полза на бюджета на Съдебната власт, сумата 20,00 (двадесет) лева - представляваща окончателна ДТ по допускане на развода. Решението е окончателно не подлежи на обжалване.