РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 06.10.2011г. до 06.10.2011г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 628/2011, I състав

Издръжка

Н.Ц.Ш.

П.И.С.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ПАНАГЮРИЩЕ

Председател и докладчик: ДИАНА С. СТАТЕЛОВА 

Определение от 06.10.2011г., в законна сила от 06.10.2011г.
Така мотивиран и на основание чл.234 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И:
УТВЪРЖДАВА постигнатата в днешното съдебно заседание съдебна спогодба, която е в следния смисъл:
П.И.С. с ЕГН-********** ***, да заплаща месечна издръжка за малолетното си дете И
.П. С. с ЕГН-**********, чрез неговата майка и законен представител Н.Ц.Ш. с ЕГН-********** ***, в размер на 110,00лв.(сто и десет лева), или увеличение с 40,00лв.(четиридесет лева), считано от днес-06.10.2011г., до настъпване на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, като издръжката ще бъде изискуема до 17-то число на месеца, за който се отнася.
ОСЪЖДА П.И.С. с ЕГН-********** ***, да заплати сумата 28,80лв.(двадесет и осем лева и 80 стотинки) - държавна такса по сметка на Панагюрския районен съд, представляваща 2% от тригодишните платежи върху увеличението на дължимата месечна издръжка.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 628/2011г. по описа на Панагюрския районен съд, като СПОГОДЕНО.