РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 04.10.2011г. до 04.10.2011г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 700/2011, I състав

Развод по взаимно съгласие

И.П.Р.

Р.Д.Р.

Председател и докладчик: ЦВЯТКО Н. МАНГОВ 

Решение от 04.10.2011г.
Така мотивиран, на основание чл. 330, ал. 3 от ГПК, съдът

Р Е Ш И :

ДОПУСКА РАЗВОД между Р.Д.Р. с ЕГН-********** *** и И.П.Р. с ЕГН-********** ***, като прекратява сключения между тях граждански брак на 14.08.1999г. в гр.Стрелча, за което е съставен акт № 15 от 14.08.1999г. на Община Стрелча, поради СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите Р.Д.Р. *** и И.П.Р. ***, споразумение относно последиците от развода, съгласно което:
Упражняването на родителските права върху родените от брака деца П
.Р.Р. с ЕГН-********** и Т.Р.Р. с ЕГН-**********, предоставя на майката И.П.Р., като бащата Р.Д.Р. ще има право да ги вижда и взема при себе си детето ТР. *** всяка първа и трета събота от месеца от 10,00 ч. в петък до 17,00 ч., без преспиване и детето Петя Р.Р. всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване от 10,00 часа в събота до 17,00 часа в неделя, както и 30 дни веднъж годишно през лятото за двете деца, когато майката не е в платен годишен отпуск.
Р.Д.Р. с посочен по-горе адрес и ЕГН, се ЗАДЪЛЖАВА да заплаща месена издръжка за детето П Р.Р. с ЕГН-********** и Таня Р.Р. с ЕГН-********** в размер на 80,00лв.(осемдесет) за всяко едно от тях, считано от 15.09.2011г. до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката.
Издръжка между съпрузите не се дължи, тъй като и двамата са здрави и работоспособни.
Семейното жилище, находящо се в гр.Стрелча, община Стрелча, представляващо къща с двор, собственост на родителите на Р.Д.Р., остава за ползване от Р.Д.Р..
След влизане в сила на решението за прекратяване на брака молителката И.П.Р. да носи брачното си фамилно име Р..
ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:
Изтегления през време на брака кредит в размер на 1483,40лв. от „Банка ДСК” ЕАД гр.Стрелча от И.П.Р., след допускане на развода следва да се заплаща от Р.Д.Р. и И.П.Р. по равно.
ОСЪЖДА Р.Д.Р. с ЕГН-********** ***, да заплати по сметка на Панагюрския районен съд сумата 135,20лв.(сто тридесет и пет лева и 20 стотинки), от които 115,20лв.(сто и петнадесет лева и 20 стотинки) – ДТ върху размера на присъдената издръжка и 20,00 /двадесет/ лева, представляващи ДТ по делото при допускане на развода.
ОСЪЖДА И.П.Р. с ЕГН-********** ***, да ЗАПЛАТИ по сметка на Панагюрския районен съд сумата от 20,00 /двадесет/ лева, представляващи ДТ по делото при допускане на развода.
Решението не подлежи на обжалване.

 

2

Гражданско дело No 744/2011, I състав

Развод по взаимно съгласие

М.А.В.,
И.Н.
В.

 

Председател и докладчик: ЦВЯТКО Н. МАНГОВ 

Решение от 04.10.2011г.
Така мотивиран, на основание чл. 330, ал. 3 от ГПК, съдът

Р Е Ш И :

ДОПУСКА РАЗВОД между М.А.В. с ЕГН-********** *** и И.Н.В. с ЕГН-********** ***, с което прекратява сключения между тях граждански брак на 08.05.2010г. в гр. Панагюрище, за което е съставен акт № 0018 от 08.05.2010г. на Община Панагюрище, поради СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите М.А.В. с ЕГН-********** *** и И.Н.В. с ЕГН-********** ***, споразумение относно последиците от развода, съгласно което:
ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:
М.А.В. и И.Н.В. заявиха, че през време на брака са придобили обикновена покъщнина, която са поделили между тях и нямат претенции един към друг.
И.Н.В. с ЕГН-********** се задължава да изплаща банков кредит отпуснат по Договор за потребителски кредит от 24.06.2011г. в размер на 18087,50 евро до пълното му погасяване, като молителката М.А.В. с ЕГН-********** се задължава в три месечен срок от влизане в сила на решението за прекратяване на брака да заплати на И.Н.В. сумата 10000,00лв., като след заплащане на сумата отношенията на страните във връзка с този кредит да се считат уредени и молителя И.В. да няма други претенции към молителката М.В..
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:
ПОСТАВЯ в дял на молителя И.Н.В. следния недвижим имот СИО, находящ се в гр.Панагюрище ,ул.”Георги Бенковски” № 24, а именно: Самостоятелен обект в сграда - апартамент № 45, със застроена площ 64,33 кв.метра, състоящ се от спалня, дневна, кухня и сервизни помещения, находящ се на пети етаж, вход В, в жилищен блок построен върху общинска земя, в терен отреден за УПИ /п/ - жилищно строителство в кв.169 по плана на гр.Панагюрище от 1980г., при съседи на апартамента: изток – стълбище, запад – двор, юг – апартамент № 44, ведно с принадлежащо към него избено помещение № 11, с полезна площ 12,64 кв.метра, при съседа на избеното помещение: изток – улица, север – улица, юг – мазе № 10, ведно с 1/59% ид.части от общите части на сградата, с данъчна оценка на имота 27348,60лв.
Молителката М.А.В. с ЕГН-********** не претендира уравнение на дяловете, като за сметка на това И.В. се задължава да продължи да изплаща сам вноските по банковия кредит, отпуснат по Договор за банков кредит от 18.08.2010г. и след учредяване на договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк България” ЕАД, послужил за закупуване на гореописания имот до пълното погасяване на кредита.
Семейното жилище, находящо се в гр.
***, ул*** остава за ползване от молителя И.Н.В..
След влизане в сила на решението за допускане на развода, молителката М.А.В. да носи предбрачното си фамилно име ШОПОВА.
Издръжка между съпрузите не се дължи, тъй като и двамата са здрави и работоспособни.
ОСЪЖДА М.А.В. с ЕГН-********** ***, да заплати държавна такса в размер на 1294,08лв., от които 546,96лв., представляваща 2% върху данъчната оценка на имота, който се поставя в дял, 707,12лв., представляваща 2% върху стойността на кредита от 18077,50 евро по Договор за потребителски кредит и 40,00 лева, представляващи ДТ по делото.
Решението не подлежи на обжалване.