РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 28.10.2011г. до 28.10.2011г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 897/2010, I състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

МЕЛНИЦА НИКОЛА ПАНАЙОТОВ ООД

ЛСГ ИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД

Председател и докладчик: ДИАНА С. СТАТЕЛОВА 

Решение от 28.10.2011г.


 

2

Гражданско дело No 429/2011, I състав

Изменение на издръжка

И.Г.Б.

Г.И.Б.

Председател и докладчик: ДИАНА С. СТАТЕЛОВА 

Решение от 28.10.2011г.
Поради изложеното и на основание чл. 127, ал.2 и чл.150 от СК, Панагюрският районен съд,

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предявения иск от И.Г.Б., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес: град ***, ул. «*** – чрез адвокат П.Г. от Пазарджишка адвокатска колегия, срещу Г.И.Б., с ЕГН- ********** – малолетен, чрез законния му представител и майка Е.К.К., с ЕГН- ********** ***«
***1, за изменение /намаляване/ с 80,00лв./осемдесет лева/ на изплащаната от И.Б. месечна издръжка в размер на 180,00лв./сто и осемдесет лева/, като се претендира да бъде определена издръжка в размер на 100,00лв./сто лева/, поради неоснователност и недоказаност на иска.
ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на малолетния Г.И.Б., с ЕГН- **********,***«
***, с неговия баща И.Г.Б., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес: град ***, ул. «*** – чрез адвокат П.Г. от Пазарджишка адвокатска колегия, да се осъществява всяка първа и трета събота от месеца, от 10,00 часа сутринта до 14,00 часа на съботния ден, в присъствието на майката и законен представител на детето- Е.К.К., с ЕГН- **********,***«***1, като срещите се осъществяват в дома на малолетния Г.Б. или на места по споразумение между родителите.
ОСЪЖДА И.Г.Б., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес: град ***, ул. «*** – чрез адвокат П.Г. от Пазарджишка адвокатска колегия, да заплати на Г.И.Б., с ЕГН- ********** – малолетен, чрез законния му представител и майка Е.К.К., с ЕГН- ********** ***«
***, сторените съдебно – деловодни разноски в размер на 300,00лв./триста лева/- адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението от страните, че същото е изготвено с мотивите.


ОСЪЖДА И.Г.Б., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес: град ***, ул. «*** – чрез адвокат П.Г. от Пазарджишка адвокатска колегия, да заплати на Г.И.Б., с ЕГН- ********** – малолетен, чрез законния му представител и майка Е.К.К., с ЕГН- ********** ***«Кръстьо Гешанов» № 12, ет.1, ап.1, сторените съдебно – деловодни разноски в размер на 300,00лв./триста лева/- адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението от страните, че същото е изготвено с мотивите.


 

3

Гражданско дело No 530/2011, I състав

Облигационни искове

М.П.Д.

К.П.Д.

Председател и докладчик: ДИАНА С. СТАТЕЛОВА 

Решение от 28.10.2011г.