Р Е Ш Е Н И Е

136

 

       28.10.2011г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                           Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Двадесет и девети септември

 

2011

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                                                   

Н С

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

897

 

2010

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по смисъла на чл. 327 от ТЗ, във връзка с чл. 86 от ЗЗД.

          В исковата си молба «МЕЛНИЦА НИКОЛА ПАНАЙОТОВ» ООД, със седалище и адрес на управление- гр. ***, «***», представлявано от управителя Б.А.К.,***, офис 3- адвокат Л.П., срещу  «ЛСГ ИМПОРТ ЕКСПОРТ» ООД, със седалище и адрес на управление - гр. ***, ул. «***, представлявано от управителя Г.Л.П., твърдят, че на 09.07.2010г са продали и доставили на ответното дружество, въз основа на търговски взаимоотношения, 10000 кг бяло брашно тип «500» с единична цена 0,35 лв. за килограм, на обща стойност 3500,00лв., плюс данък добавена стойност в размер на 700,00 лв. Твърдят, че за извършената продажба е съставена фактура с посочени в нея начини за плащане- по банков път, в срок до 12.07.2010г.

Сочат, че в уговорения срок не е извършено плащане от страна на ответното дружество и след неколкократни разговори с представителя на дружеството, плащане не е осъществено. Ищцовото дружество сочат, че на 20.09.2010г. са изпратили нотариална покана за заплащане на дължимата сума, но такова отново не е получено.

Молят съда да постанови решение, с което да бъде осъдено дружеството- ответник да заплати сумата от 4200,00 лв. с включен ДДС, представляваща неплатена главница за закупено от «ЛСГ ИМПОРТ ЕКСПОРТ» бяло брашно, тип «500» в размер на 10000кг, съгласно фактура № 2263/09.07.2010г., ведно със законната лихва върху вземането, считано от датата на завеждане на исковата молба- 10.12.2010г. до окончателното изплащане на вземането.

Молят да бъде допусната и назначена съдебно – счетоводна експертиза, при която вещото лице, след като се запознае с материалите по делото и наличната при двете дружества документация да установи дали към момента на предявяване на исковата молба е налице счетоводно задължение на «ЛСГ ИМПОРТ ЕКСПОРТ» към «МЕЛНИЦА НИКОЛА ПАНАЙОТОВ» и ако е налице такова задължение от коя дата е то, с какъв размер е задължението и от какво произтича то.

          Представя следните документи в копие: Фактура № 0100002263 от 09.07.2010г.; Дневник за продажбите на «Мелница Никола Панайотов» ООД за периода 01.07.2010.г.- 31.07.2010г.; Нотариална покана, рег. № 2489/15.09.2010г., том I, връчена на 20.09.2010г. от Нотариус № 471- Н М – Т, с район на действие- Районен съд Панагюрище; Удостоверение за актуалното състояние на дружеството – ищец и дружеството - ответник.

          Претендират сторените по делото разноски.

В законоустановения срок, ответното дружество не депозират отговор на исковата молба, не вземат становище по предявения иск.

          С допълнителна молба от 21.04.2011г., дружеството- ищец представят Споразумение между «Мелница Никола Панайотов» ООД и «ЛСГ ИМПОРТ ЕКСПОРТ» ОО, сключено на 05.04.2011г., като молят да бъдат допуснати допълнителни въпроси, на които да отговори вещото лице. Препис от молбата е получена от дружеството – ответник  на 02.05.2011г, но представляващите го не са изразили становище по искането на дружестото- ищец.

          С протоколно определение от 08.06.2011г. Панагюрският районен съд е допуснал вещото лице да изготви допълнително заключение по въпросите, поставени в молбата на дружеството – ищец от 21.04.2011г.

          Видно от представената по делото Фактура № 0100002263, издадена на 09.07.2010г. от дружеството – ищец, същото е продало на «ЛСГ ИМПОРТ ЕКСПОРТ» ООД, 10000 кг бяло брашно М 500, като стоката е получена на 30.06.2010г. от Г. Л. П.. Във фактурата е посочена и датата на падежа на вземането- 12.07.2010г., като е фиксиран и начина на плащане – чрез превод.

           По делото е приложен Дневник за продажбите за периода 01.07.2010г.- 31.07.2010г., в който под пореден № 41 е записана фактура №0100002263/09.07.2010г., посочен  размерът на ДДС- 700,00лв, както и цената на стоката- 3500,00лв, без ДДС.

          От приложената по делото Нотариална покана рег. № 2489, том І, акт № 59/15.09.2010г. по регистъра за нотариални покани на Нотариус № 471- Н М – Т, с район на действие – Районен съд Панагюрище, връчена на дружеството – ответник на 20.09.2010г., се констатира, че «ЛСГ ИМПОРТ ЕКСПОРТ» ООД са поканени от дружеството- ищец да се издължат, като е посочена и банкова сметка, ***.

          По делото е приложено Споразумение, сключено между страните по настоящото гражданско дело, съгласно което е безспорно установено наличието на доставка от страна на ищеца на насипно бяло брашно, тип «500», на обща стойност 4200 лв, с включен ДДС, съгласно процесната фактура № 0100002263/09.07.2010г. Съгласно споразумението, страните по делото са се съгласили тази сума да бъде изплатена от ответника на части, като най- късно до 15.04.2011г. е трябвало да се преведе по сметка на дружеството – ищец сумата от 1000,00лв., до 30.04.2011г. – сумата от 1000,00лв, до 31.05.2011г. – сумата от 2200,00лв., заедно със сумата за разноски по настоящото дело- 773,51 лв. От споразумението е видно, че същото е подписано от представляващия дружеството – ответник- Г. Л. П..

          По делото е изготвена, приета и неоспорена съдебно- сченоводна експертиза, от която е видно, че процесната фактура № 0100002263/09.07.2010г. е включена в Дневник за продажби за месец юли 2010г. на дружествот – ищец, като бощата стойност на сделката е осчетоводена в дебита на сметка 411- Криенти и по кредита на сметка 701- Приходи от продажби на продукция, както и по кредита на сметка 4532- ДДС върху продажбите. При изготвяне на заключението си вещото лице не е получило съдействие от страна на представляващите дружеството – ответник, поради което справката, необходима за изготвяне на заключението е направена само в счетоводството на дружеството- ищец.

          По делото безспорно се установи, че дружеството – ищец е доставило на дружеството – ответник 10000кг брашно тип «500», с единична цена 0,35лв. за килограм, като договорът за продажба е материализиран в надлежно издадената от «МЕЛНИЦИ НИКОЛА ПАНАЙОТОВ» ООД Фактура № 2263/09.07.2010г., като стоката е получена без забележки. По делото не се събраха доказателства за наличие на плащане от страна на дружеството- ответник. Неоспорено остана обстоятелството, че липсва плащане от страна на ответниците  и след сключване на споразумение между страните по делото на 05.04.2011г., което е нотариално заверено и по своята същност представлява извънсъдебно признание на иска.

Съдът счита, че предявеният по смисъла на чл. 327 от Търговския закон осъдителен иск за сумата от 4200,00 лв., представляваща неплатена главница за закупено от «ЛСГ ИМПОРТ ЕКСПОРТ» бяло брашно, тип «500» в размер на 10000кг, с единична цена 0,35лв. за килограм, на обща стойност 3500,00лв., с включен ДДС в размер на 700,00лв., съгласно фактура № 2263/09.07.2010г., ведно със законната лихва върху сумата от 4200,00лв., считано от датата на завеждане на исковата молба- 10.12.2010г. до окончателното изплащане на вземането, следва да бъде уважен като основателен и доказан.

На основание чл. 78, ал.1 от ГПК, следва да бъде осъдено ответното дружество да заплати на дружеството-ищец сторените съдебно- деловодни разноски в размер на  648,00 лв., която сума представлява сбор от държавна такса за завеждане на настоящото гражданско дело в размер на 168,00лв., сумата  от 400,00 лв. – адвокатско възнаграждение и сумата от 80,00лв.- възнаграждение на вещото лице по съдебно – счетоводната експертиза.

С оглед горното и на основание чл. 327 от Търговския закон, във връзка с чл. 86 от Закона за задълженията и договорите, Панагюрския районен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА «ЛСГ ИМПОРТ ЕКСПОРТ» ООД, с ЕИК- 112004452, със седалище и адрес на управление - гр. ***, ул. «***, представлявано от управителя Г.Л.П., да заплати на  «МЕЛНИЦА НИКОЛА ПАНАЙОТОВ» ООД, с ЕИК- 825380155, със седалище и адрес на управление- гр. ***, «***», представлявано от управителя Б.А.К.,***, офис 3- адвокат Л.П., сумата от 4200,00 лв./четири хиляди и двеста лева/, представляваща неплатена главница за закупено от «ЛСГ ИМПОРТ ЕКСПОРТ» бяло брашно, тип «500» в размер на 10000кг, с единична цена 0,35лв. за килограм, на обща стойност 3500,00лв./три хиляди и петстотин лева/, с включен ДДС в размер на 700,00лв./седемстотин лева/, съгласно фактура № 2263/09.07.2010г., ведно със законната лихва върху сумата от 4200,00лв., считано от датата на завеждане на исковата молба- 10.12.2010г. до окончателното изплащане на вземането.

ОСЪЖДА «ЛСГ ИМПОРТ ЕКСПОРТ» ООД, с ЕИК- 112004452, със седалище и адрес на управление - гр. ***, ул. «***, представлявано от управителя Г.Л.П., да заплати на  «МЕЛНИЦА НИКОЛА ПАНАЙОТОВ» ООД, с ЕИК- 825380155, със седалище и адрес на управление- гр. ***, «***», представлявано от управителя Б.А.К.,***, офис 3- адвокат Л.П., сторените съдебно- деловодни разноски в размер на  648,00 лв./шестотин четиридесет и осем лева/, която сума представлява сбор от държавна такса за завеждане на настоящото гражданско дело в размер на 168,00лв./сто шестдесет и осем лева/, сумата  от 400,00 лв. /четиристотин лева/– адвокатско възнаграждение и сумата от 80,00лв./осемдесет лева/- възнаграждение на вещото лице по съдебно – счетоводната експертиза.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено с мотивите.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: