РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 26.10.2011г. до 26.10.2011г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 636/2011, I състав

Издръжка

Б.А.П.

Д.В.П.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ПАНАГЮРИЩЕ

Председател и докладчик: ДИАНА С. СТАТЕЛОВА 

Определение от 26.10.2011г., в законна сила от 26.10.2011г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 234 от ГПК, Съдът
О П Р Е Д Е Л И:
УТВЪРЖДАВА постигнатата в днешното съдебно заседание съдебна спогодба в следния смисъл:
ОТВЕТНИКА Д.В.П.,***, с ЕГН – **********, се ЗАДЪЛЖАВА да изплаща месечна издръжка за малолетното си дете В

 Д П., с ЕГН – **********, чрез неговата майка и законна представителка Б.А.П., с ЕГН – **********,*** в размер на 80,00 /осемдесет/ лева, считано от датата на завеждане на исковата молба – 19.07.2011 г. до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменение или прекратяване на така определената издръжка, ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска от момента на дължимостта до окончателното изплащане на сумата, като издръжката ще бъде изискуема до 30-то число на месеца, за който се отнася. Ответника Д.В.П., се ЗАДЪЛЖАВА да изплати на майката и ищца по делото Б.А.П., с посочен по-горе адрес и ЕГН, сумата от 380,00 /триста и осемдесет/ лева, представляваща издръжка за минало време, ведно със законната лихва върху същата сума, считано от днес – 26.10.2011 г. до окончателното изплащане на вземането, както и направените разноски по делото в размер на 100,00 /сто/ лева - адвокатски хонорар. Изплащането на издръжката за минало време, разноските по делото и издръжката за три месеца, считано от датата на завеждане на иска – 19.07.2011 г. до края на м. октомври ответника Д.В.П., се ЗАДЪЛЖАВА, да бъдат изплатени по следния начин: До 15.11.2011 г. ответника Д.В.П., да заплати сумата от 200,00 /двеста/ лева, включваща адвокатски хонорар в размер на 100,00 /сто/ лева, месечна издръжка за м. ноември 2011 г. в размер на 80,00 /осемдесет/ лева и сумата от 20,00 /двадесет/ лева, представляваща погасяване на част от задължение за издръжка за минало време, а остатъка от издръжката за минало време в размер на 360,00 /триста и шестдесет/ лева и издръжката за три месеца /м. август, м. септември и м. октомври 2011 г./ в общ размер от 240,00 /двеста и четиридесет/ лева да бъдат изплащани от ответника Д.В.П., ведно с издръжката за текущия месец за срок от пет месеца, считано от 01.12.2011 г. до 30.04.2011 г. вкл. по 120,00 /сто и двадесет/ лева на месец, плюс издръжката в размер на 80,00 /осемдесет/ лева, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, считано от датата на падежа до окончателното изплащане на вземането.
ОСЪЖДА Д.В.П.,***, с ЕГН – **********, да заплати сума в размер на 57,60 лв. (петдесет и седем лева и 60 ст.) – държавна такса, както и сумата от 7,60 /седем лева и 60 ст./ лева – държавна такса за издръжка за минало време по сметка на Панагюрския районен съд, представляваща 2% от размера на увеличението за тригодишните платежи.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 636/2011 г. по описа на Панагюрския районен съд, като СПОГОДЕНО.

 

2

Гражданско дело No 756/2011, I състав

Развод и недейств. на брака

Ж.К.П.

А.Д.П.,
Д СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПАНАГЮРИЩЕ

Председател и докладчик: ДИАНА С. СТАТЕЛОВА 

Определение от 26.10.2011г.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 756/2011 г. по описа на Панагюрския РС, на основание чл. 321 ал.1 от ГПК – поради неявяване на ищцата без основателна причина за това.
ОСЪЖДА Ж.К.П. с ЕГН-********** ***, със съдебен адрес: град
***, ул. „*** – адвокат М., ДА ЗАПЛАТИ на А.Д. П. с ЕГН-**********,***, съдебно-деловодни разноски възлизащи на сумата сумата от 500,00 (петстотин) лева, представляващи адвокатско възнаграждение.
Настоящото определение подлежи на обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд, с частна жалба в едноседмичен срок, считано от днес за ответника, а за ищцата – считано от датата на получаване на съобщението за прекратяване на делото.