РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 25.10.2011г. до 25.10.2011г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 574/2011, I състав

Чл.19 ЗГР

Н.Д.П.

ОБЩИНА ГР.ПАНАГЮРИЩЕ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПАНАГЮРИЩЕ

Председател и докладчик: ДИАНА С. СТАТЕЛОВА 

Решение от 25.10.2011г.
Поради изложеното и на основание чл. 19 от Закона за гражданската регистрация, Панагюрския районен съд

Р
Е Ш И:

УВАЖАВА молбата на Н.Д.П., с ЕГН - **********, предявена лично и със съгласието на нейните родители и законни представители С.П.П.- майка и Д.Г.П.-***, със съдебен адрес: град
***, бул. „***, в следния смисъл: В регистрите на населението на община Панагюрище, личното име на Н.Д.П. да бъде променено от „Н.” в „Е”, като трите имена следва да бъдат: Е Д.П..
Препис от настоящото решение, след влизането му в сила, да бъде изпратено на лицето по гражданско състояние при Община Панагюрище, област Пазарджишка, за да бъдат отразени промените в регистрите на населението на същия град и в Акт за раждане № 45, издаден на 22.03.1996г. от Община Панагюрище, на Н.Д.П., с ЕГН-********** и родители: С.П.П. - майка и Д.Г.П.- баща.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че това решение е изготвено с мотивите.

 

2

Гражданско дело No 696/2011, I състав

Развод и недейств. на брака

Т.Й.С.

А.К.С.,
Д СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПАНАГЮРИЩЕ

Председател и докладчик: ЦВЯТКО Н. МАНГОВ 

Решение от 25.10.2011г., в законна сила от 25.10.2011г.
Така мотивиран, на основание чл.330, ал.3 от ГПК, съдът

Р Е Ш И :

ДОПУСКА РАЗВОД между А.К.С. с ЕГН-********** *** и Т.Й.С. с ЕГН-********** ***, с което прекратява сключения между тях граждански брак на 25.11.2001г. в гр.Пазарджик, за което е съставен акт № 0413 от 25.11.2001г. на Община Пазарджик, поради СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите А.К.С. *** и Т.Й.С. ***, споразумение относно последиците от развода, съгласно което:
Родителските права върху роденото от брака дете К
. А.С. с ЕГН-**********, предоставя за упражняване на майката Т.Й.С..
Определя режим на лични отношения на А.К.С. с детето К
. А.С., както следва:
А.К.С. да има право да вижда и взима детето К
. А. С. *** всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 10,00часа в събота до 16,00 часа в неделя, с преспиване, като взима детето от гр.Панагюрище и го връща своевременно в посочения час и ден, както и 5 /пет/ дни от 02.01. до 07.01. през годината, както и 5 /пет/ дни през пролетната ваканция и един месец през лятото, когато майката Т.Й.С. не е в платен годишен отпуск.
А.К.С. с посочен по-горе адрес и ЕГН се задължава да заплаща месечна издръжка за детето К
. А.С., чрез неговата майка и законна представителка Т.Й.С. в размер на 70,00 лв.считано от датата на влизане на решението в сила – 25.10.2011г., ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска.
След влизане в сила на решението молителката Т.Й.С. да носи предбрачното си фамилно име Г
..
Въпрос за ползване на семейното жилище не поставя, тъй като по време на брака не са придобили такова и не следва да се определя.
ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:
Двамата молители заявиха, че не са придобили движими и недвижими вещи по време на брака.
Молителите нямат претенции за издръжка един към друг.
ОСЪЖДА А.К.С. с ЕГН-********** *** да заплати държавна такса в размер на 90,40лв. по сметка на Районен съд гр.Панагюрище в полза на бюджета на Съдебната власт.
Решението не подлежи на обжалване.