РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 18.10.2011г. до 18.10.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 645/2011, I състав Чл.19 ЗГР С.А.Б. ОБЩИНА ГР.ПАНАГЮРИЩЕ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Председател и докладчик: ДИАНА С. СТАТЕЛОВА  Решение от 18.10.2011г.
Поради изложеното и на основание чл. 19 от Закона за гражданската регистрация, Панагюрския районен съд

Р Е Ш И:

УВАЖАВА молбата на С.А. /В/ Б., с ЕГН - **********,***, в следния смисъл: В регистрите на населението на община Панагюрище, личното й име да бъде променено от „С.” в „Т”, като трите имена следва да бъдат: Т А.Б..
Препис от настоящото решение, след влизането му в сила, да бъде изпратено на лицето по гражданско състояние при Община Панагюрище, област Пазарджишка, за да бъдат отразени промените в регистрите на населението на същия град и в Акт за раждане № 244, издаден на 02.06.1969г. от Градски народен съвет- град Панагюрище, на С.А.В, с ЕГН-********** и родители: Н С К - майка и А В А - баща.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че това решение е изготвено с мотивите. 
2 Гражданско дело No 685/2011, I състав Чл.19 ЗГР К.Д.А. ОБЩИНА ГР.ПАНАГЮРИЩЕ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАНАГЮРИЩЕ
Председател и докладчик: ЦВЯТКО Н. МАНГОВ  Решение от 18.10.2011г.
ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,

Р Е Ш И :

По молбата на К.Д.А.,***, с ЕГН-**********, с правно основание чл. 19 от ЗГР, ДОПУСКА промяна на собственото име на К.Д.А., от “К.” на “К” в акт за раждане № 14/24.01.1972 г., издаден от Общински народен съвет – Панагюрище.
Препис от решението след влизането му в сила, да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община – Панагюрище за вписване на допуснатата промяна в акта за раждане № 14/24.01.1972 г. на К.Д. Ч, с родители В П Л и Д П Ч и отразяването му надлежно в регистъра на населението.
Препис от влязлото в сила решение да се изпрати на ГРАО гр.Пазарджик и на Бюро съдимост при Районен съд гр. Панагюрище за сведение.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Пазарджишки окръжен съд.