РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 14.10.2011г. до 14.10.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 17/2010, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци КРОЛ ТРАНС ООД ТИ ЕН ЕС ЛОГИСТИК ЕООД Председател и докладчик: ДИАНА С. СТАТЕЛОВА  Решение от 14.10.2011г.
Така мотивиран, на основание чл.422 от ГПК, във връзка с чл. 372 и чл.361 от Търговския закон и във връзка с чл. 103 и чл.86 от Закона за задълженията и договорите, Панагюрския районен съд

Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо «ТИ ЕН ЕС ЛОГИСТИК» ЕООД, с ЕИК 112665560, със седалище и адрес на управление - гр.Панагюрище, ул. „Делчо Уливеров” № 16, представлявано от управителя СИБ, чрез процесуалния му представител – адвокат Ч.Ч. от Пазарджишка адвокатска колегия, че същото дължи да заплати на „КРОЛ ТРАНС” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Русе, квартал Възраждане, ул. „Сан Стефано” №8, вх.б, ет.1, представлявано от КЙЛ, със съдебен адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” №8, ет. 5 и процесулния представител – адвокат В.Н. от Русенска адвокатска колегия, сумата от 6360,00 лв. /шест хиляди триста и шестдесет лева /, с включен ДДС в размер на 1060,00 /хиляда и шестдесет лева/ лв., която сума представлява възнаграждение за извършен автомобилен превоз на 22500 кг PVC-гранулат, ведно със законната лихва върху тези вземания, считано от датата на предявяване на заявление по смисъла на чл. 410 от ГПК – 16.10.2009 г. до окончателното изплащане на вземането.
ДОПУСКА прихващане на вземането на „КРОЛ ТРАНС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Русе, квартал Възраждане, ул. „Сан Стефано” №8, вх.б, ет.1, представлявано от КЙЛ, със съдебен адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” №8, ет. 5 и процесулния представител – адвокат В.Н. от Русенска адвокатска колегия, с вземането, което «ТИ ЕН ЕС ЛОГИСТИК» ЕООД, с ЕИК 112665560, със седалище и адрес на управление - гр.Панагюрище, ул. „Делчо Уливеров” № 16, представлявано от управителя СИБ, чрез процесуалния му представител – адвокат Ч.Ч. от Пазарджишка адвокатска колегия, има в размер на 1080,00 (хиляда и осемдесет) лв., с включен в тази сума ДДС в размер на 180,00 (сто и осемдесет) лв.
ОСЪЖДА «ТИ ЕН ЕС ЛОГИСТИК» ЕООД, с ЕИК 112665560, със седалище и адрес на управление - гр.Панагюрище, ул. „Делчо Уливеров” № 16, представлявано от управителя СИБ, чрез процесуалния му представител – адвокат Ч.Ч. от Пазарджишка адвокатска колегия, да заплати на „КРОЛ ТРАНС” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Русе, квартал Възраждане, ул. „Сан Стефано” №8, вх.б, ет.1, представлявано от КЙЛ, със съдебен адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” №8, ет. 5 и процесулния представител – адвокат В.Н. от Русенска адвокатска колегия, съдебно – деловодни разноски, възлизащи на сумата от 700,56 (седемстотин лв. и 56 ст.) лв. и представляващи сбор от държавна такса в размер на 145,06 лв., 12,00 лв. – за 2 бр. съдебни удостоверения, 43,50 лв. – ДТ за обезпечение на иска, 12,00 лв. – за обезпечителна заповед и 488,00 лв. – адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА «СИНТИЯ» ЕООД, с ЕИК 103619941, със седалище и адрес на управление - гр.София, район „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 86, ет. 1, ап. 2, представлявано от Станислав Иванов Начев, в качеството му на правоприемник на „КОБЕКС” ЕООД с ЕИК 103717912, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 86, ет. 1, ап. 2, представлявано от Станислав Иванов Начев, да заплати на «ТИ ЕН ЕС ЛОГИСТИК» ЕООД, с ЕИК 112665560, със седалище и адрес на управление - гр.Панагюрище, ул. „Делчо Уливеров” № 16, представлявано от управителя СИБ, чрез процесуалния му представител – адвокат Ч.Ч. от Пазарджишка адвокатска колегия, сумата от 6 360,00 (шест хиляди триста и шестдесет) лв., с включен в него ДДС в размер на 1060,00 (хиляда и шестдесет) лв., представляваща превозна цена за извършен автомобилен превоз на товар – 22 500 кг PVC-гранулат, чрез „КРОЛ ТРАНС” ЕООД, по маршрут Германия-България, ведно със законната лихва върху сумата 6 360,00 лв., считано от 09.03.2010 г. до окончателното изплащане на вземането.
ОСЪЖДА «СИНТИЯ» ЕООД, с ЕИК 103619941, със седалище и адрес на управление - гр.София, район „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 86, ет. 1, ап. 2, представлявано от Станислав Иванов Начев, в качеството му на правоприемник на „КОБЕКС” ЕООД с ЕИК 103717912, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 86, ет. 1, ап. 2, представлявано от Станислав Иванов Начев, да заплати на «ТИ ЕН ЕС ЛОГИСТИК» ЕООД, с ЕИК 112665560, със седалище и адрес на управление - гр.Панагюрище, ул. „Делчо Уливеров” № 16, представлявано от управителя СИБ, чрез процесуалния му представител – адвокат Ч.Ч. от Пазарджишка адвокатска колегия, сумата от 857,00 (осемстотин петдесет и седем) лв. - съдебно-деловодни разноски, сторени по настоящото гражданско дело и представляващи сбор от ДТ за приетия за съвместно разглеждане обратен иск в размер на 255,00 лв., 2,00 лв. – банкова такса за превод, 100,00 лв. – депозит за възнаграждение на вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза и 500,00 лв. – адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено с мотивите.