Р Е Ш Е Н И Е

 

123

 

       14.10.2011г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                           Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Петнадесети септември

 

2011

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

                                                                                                                                                                                 

Н И

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

17

 

2010

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Предявен е иск с правно основание чл.422 от ГПК, във връзка с чл. 372 и чл.361 от Търговския закон и във връзка с чл. 86 от ЗЗД. Претендира се възстановяване на съществуващо вземане, относно което е подадена искова молба от „КРОЛ ТРАНС” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Русе, квартал Възраждане, ул. „Сан Стефано” №8, вх.б, ет.1, представлявано от КЙЛ, със съдебен адрес: гр. ***, ул. „*** и процесулния представител – адвокат В.Н. от Русенска адвокатска колегия, срещу „ТИ ЕН ЕС ЛОГИСТИК” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.*** „***, представлявано от управителя СИБ, чрез процесуалния му представител – адвокат Ч.Ч. от Пазарджишка адвокатска колегия. Твърди се, че със заявление по чл.410 от ГПК е поискано издаване на заповед за изпълнение срещу ответното дружество, като е образувано ч.гр.дело № 447/2009г. по описа на РС гр.Панагюрище, по което в законоустановения срок е постъпило възражение от страна на ответника.

Молят да бъде постановено решение, с което да се приеме за установено, че „ТИ ЕН ЕС Л.” ЕООД дължи на „КРОЛ ТРАНС” ЕООД сумата от 6360,00лв., представляващи навло (неплатено възнаграждение по заявка за договор за извършен автомобилен превоз). По смисъла на чл.86 от ЗЗД, молят да бъде прието за установено, че ответното дружество дължи сумата от 567,79лв., представляващи мораторна лихва върху посочената главница, за периода от 02.02.2009г. до 15.10.2009г., като се претендира и законна лихва върху сумата от 6360,00лв., считано от датата на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК-16.10.2009г. до окончателното изплащане на вземането, както и сторените съдебно- деловодни разноски.

          В едномесечния срок е постъпило възражение от дружеството-ответник, с което на основание чл. 103 от ЗЗД, се прави възражение за прихващане за тяхното вземане в размер на 1080,00лв., с включен ДДС в размер на 180,00лв., като считат иска за частично основателен до размера от 5280,00лв. Молят за допускането на съдебно -счетоводна експертиза със съответната задача.

          На 09.03.2010г. ответното дружество депозира молба, с която на основание чл.219, ал.1 от ГПК, моли да бъде привлечено трето лице- помагач „Кобекс” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.София, като излагат обстоятелства в тази насока.

Постъпил е обратен иск от „ТИ ЕН ЕС ЛОГИСТИК” ЕООД, срещу „КОБЕКС” ЕООД, като трета подпомагаща страна. Молят съда да допусне съдебно счетоводна експертиза, със съответната задача.

          По делото е допуснато прилагането на ч.гр.дело № 447/2009г., както и е допусната и назначена съдебно счетоводна експертиза.

          С протоколно определение от 06.10.2010г. по делото е допуснато конституирането на „КОБЕКС” ЕООД, като трето лице - помагач на страната на ответника и ответник по обратния иск, предявен от ответното дружество – „ТИ ЕН ЕС ЛОГИСТИК” ЕООД. В обратния иск на ответното дружество срещу третото лице- помагач се претендира, че „КОБЕКС” ЕООД следва да заплати на „ТИ ЕН ЕС Л.” ЕООД сумата от 6360,00лв., с включен в тази сума ДДС в размер на 1060,00лв., представляваща  превозната цена за извършен от дружеството – ищец „КРОЛ ТРАНС” ЕООД на 17.11.2008г. превоз на палета PVC- гранулат, ведно със законната лихва върху това вземане, считано от датата но предявяване на обратния иск- 09.03.2010г. до окончателно изплащане на вземането.

В съдебно заседание, редовно призован, управителят на „К.Т.”  ООД не се явява, вместо него се явява процесуалният им представител- адвокат В.Н. от Русенска адвокатска колегия.

В съдебно заседание, редовно призовани, не се явява управителя на дружеството – ответник, вместо него се явява адвокат Ч.Ч. от Пазарджишка адвокатска колегия.

По делото е допусната, назначена и приета съдебно -счетоводна експертиза, чието заключение не е оспорено от страните и което съдът цени изцяло.

Видно от приложеното по делото уведомително писмо до „КРОЛ ТРАНС” ООД, „ТИ ЕН ЕС Л.” ЕООД е обявило, че на 11-12.08.2008 г., на автомобил с номер Р 85 67 РС, представляващ бордови автомобил, ще бъде натоварена палета PVC - гранулат с тегло 22 500 кг, като датата на разтоварване е „по най-бързия начин”.

Видно от фактура № 5263, издадена на 17.11.2008 г., „К.Т.” ООД е издал на „ТИ ЕН ЕС Л.” ЕООД фактура на стойност 6360,00 лв., с включен в нея  ДДС в размер на 1060,00 лв.- за извършена транспортна услуга от Германия за България с автомобил ДР № Р 85 67 РС.

Видно от приложената по делото ЧМР, стоките са натоварени от Република Германия, град Вилхелмсхавен и изпращач „NEOS Vinyls Sales Gmbh”, от която е видно, че стоките са получени без забележки на 17.11.2008г.

Видно от приложената по делото Обезпечителна заповед, издадена на 22.01.2010 г., настоящият съд е допуснал обезпечение на вече предявения иск, чрез налагането на запор върху банкови сметки, собственост на ответното дружество „ТИ ЕН ЕС Л.” ЕООД до размера на претендираната сума от 6 927,79 лв.

От представената по делото фактура № 492/17.11.2008 г. се констатира, че „ТИ ЕН ЕС Л.” ЕООД е извършил спедиторска услуга с направление Германия-България и автомобили с ДР № Р 85 67 РС/Р 82 25 ЕХ, за което е издадена фактура на стойност 7 200,00 лв. с получател „КОБЕКС” ЕООД.

Видно от приложената по делото фактура № 2000000856, издадена на 16.12.2008 г. от „ТИ ЕН ЕС” ООД, дружеството издател на фактурата е извършило за „К.Т.” ООД транспорт в общността Белгия-България, с автомобил СА 41 95 КТ/ С 28 38 ЕР, на обща стойност 1080,00 лв., с включен ДДС на стойност 180,00 лв.

От приложената по делото заявка-договор от 4.12.2008 г. се установява, че за превоз от Белгия, град Малле, „К.Т.” ООД като спедитор, е поискал от „ТИ ЕН ЕС” ООД определяне на автомобил за превоз, чието навло следва да заплати чрез „КРОЛ ТРАНС” ООД.

Видно от приложения по делото договор за прехвърляне на вземане (цесия), сключен на 10.10.2009 г. „ТИ ЕН ЕС” ООД със седалище и адрес на управление: град ***, ул. „***, представлявано от С. Д. Б. е прехвърлило на „ТИ ЕН ЕС ЛОГИСТИК” ЕООД, със седалище и адрес на управление: град ***, ул. „***, представлявано от СИБ, своето вземане за превозно възнаграждение в размер на 1080,00 лв., с включен ДДС в размер на 180,00 лв., дължим за превоз на 4 колета, с място на товарене- град Малле, Белгия и с място на разтоварване – град Русе, България. В договора е изрично посочено, че вземането преминава от цедента в патримониума на цесионера, изцяло и в пълния му обем, съгласно фактура № 2000000856/16.12.2008 г.

По делото е представено уведомление на цедента „ТИ ЕН ЕС” ООД до длъжника „КРОЛ ТРАНС” ООД, получено чрез куриерска служба „SPEEDY” на 10.12.2009 г.

От приложената по делото фактура № 492 издадена на 17.11.2008 г. от „ТИ ЕН ЕС Л.” ЕООД на „КОБЕКС” ЕООД се констатира, че е извършена спедиторска услуга по направление Германия-България с товарен автомобил на обща стойност 7200,00 лв., с включен в тази сума ДДС в размер на 1200лв.

От приложеното по делото известие за доставка на „Български пощи” ЕАД се констатира, че „ТИ ЕН ЕС Л.” ЕООД е изпратило на завод „БЛИК” – „КОБЕКС” ЕООД фактура № 492 и ЧМР към нея. Същата е получена на 01.12.2008 г. от „КОБЕКС” ЕООД.

Видно от приложената по делото молба, предявена на 05.10.2010 г. в Канцеларията на Панагюрския РС, от процесуалния представител на дружеството-ищец, адвокат В.Н. сочи, че няма спор относно дължимостта на сумата по процесната фактура № 5263, като ответникът признава вземането.

С молба, депозирана на 01.02.2011 г., процесуалният представител на „К.Т.” ООД сочи, че са налице предпоставките за прихващане, поради което задължението, което дружеството-ответник има към „К.Т.”ООД следва да бъде погасено със задължението, което „К.Т.”ООД има към „ТИ ЕН ЕС ЛОГИСТИК”ЕООД, като моли да бъде постановено решение, с което да бъде прието за установено, че „ТИ ЕН ЕС ЛОГИСТИК” дължи на „К.Т.” ООД сумата от 5280,00 лв., ведно с мораторна лихва в размер на 491,19 лв., за периода от 02.02.2009 г. до 15.10.2009 г. В последваща молба, от 03.02.2011 г. дружеството-ищец оттегля иска си за лихвата в размер на 471,19 лв., като моли да бъде прието за установено, че дружеството-ответник дължи на „КРОЛ ТРАНС” ЕООД, съгласно фактура № 5263/17.11.2008 г., сума в размер на 5280,00 лв.

Претендира и разноски в размер на 700,56 лв.

С протоколно определение от 03.02.2011 г., съдът е прекратил производството по настоящото гражданско дело по отношение на претендираната мораторна лихва в размер на 471,19 лв. - за периода от 02.02.2009 г. до 15.10.2009 г. върху главница в размер на 5 280,00 лв.  Определението е влязло в сила.

От приетото и неоспорено от страните заключение на вещото лице се констатира, че фактура № 5263 от 17.11.2008 г., издадена от „К.Т.” ООД *** за извършена транспортна услуга на обща стойност 6 360,00 лв., с включен ДДС, е отразена счетоводно по надлежния начин в ответното дружество през месец ноември 2008 г. В същото време фактура № 492/17.11.2008 г., издадена от „ТИ ЕН ЕС Л.” ЕООД за извършена спедиторска услуга на „КОБЕКС” ООД, в размер на 7200,00 лв. е осчетоводена в дневника за продажби на дружеството-ответник.

В допълнителното си заключение, вещото лице установява, че при направена проверка на счетоводните документи на „КОБЕКС” ЕООД фактура № 492/17.11.2008 г., издадена от „ТИ ЕН ЕС Л.” ЕООД е осчетоводена през месец ноември 2008 г. и е включена в дневника за покупки за същия месец на 2008 г. по партидата на „КОБЕКС” ЕООД.

От събраните по делото доказателства безспорно се установи, че на 11.11.2008г., по заявка от страна на спедитора „ТИ ЕН ЕС ЛОГИСТИК” ЕООД, дружеството – ищец „КРОЛ ТРАНС” ЕООД натоварва 22500 кг. палета с PVC гранулат, при уговорена цена на извършения превоз в размер на 6360,00лв., с включен в него ДДС в размер на 1060,00 лв. За превозната услуга е издадена международна товарителница, подписана без възражения от получателя на стоката. За извършената услуга дружеството – ищец е издало фактура №5263/17.11.2008г. за сумата от 6360,00 лв, с включен ДДС. Поради дългия период, в който не е осъществено плащане на дължимото, ищците са поискали издаване на заповед за изпълнение срещу ответното дружество, като по заявлението по смисъла на чл. 410 от ГПК е образувано ч.гр.дело № 447/2009г. по описа на РС гр.Панагюрище, а срещу издадената заповед за изпълнение на парично задължение в законоустановения срок е постъпило възражение от ответниците.

По делото безспорно се установи още, че с договор за цесия, дружеството „ТИ ЕН  ЕС” ООД е прехвърлило на дружеството- ответник свое вземане срещу дружеството – ищец „К.Т.” ООД в размер на 1080,00лв., с включен в сумата ДДС в размер на 180,00лв.- за  автомобилен превоз на 4 колета до гр. Малле, Белгия, на обща стойност 900,00лв., без ДДС.

От събрания по делото материал се констатира, че дружеството –ищец е превозило 22500кг PVC гранулат, собственост на ответника по обратния иск- „КОБЕКС”ЕООД.

Цената по сключения спедиционен договор между ответното дружество и ответниците по обратния иск е уговорена на стойност 7200,00лв., с включен в сумата ДДС на стойност 1200,00лв., представляващ превоза, осъществен от дружеството- ищец „КРОЛ ТРАНС” ЕООД и възнаграждение за спедицията.

В хода на процеса се установи, че дружеството – ответник по обратния иск - „КОБЕКС” ЕООД се е вляло в дружеството „СИНТИЯ” ЕООД, като по този начин е прекратило без ликвидация своето съществуване, а всички негови активи, пасиви и фактически отношения са преминали изцяло върху „СИНТИЯ” ЕООД, което е конституирано в процеса в качеството му на правоприемник на „КОБЕКС” ЕООД.

Съдът счита, че предявеният от „КРОЛ ТРАНС” ЕООД иск за сумата от 6360,00 лв., с включен в нея ДДС, за извършена транспортна услуга с автомобилен превоз на товар – палета PVC гранулат, следва да бъде уважен, като бъде признато за установено съществуването на това вземане спрямо дружеството- ответник „ТИ ЕН СЕ ЛОГИСТИК” ЕООД.

С оглед оттеглянето на иска от страна на „КРОЛ ТРАНС” ЕООД, за претендирана мораторна лихва върху сумата от 6 360,00 лв., за периода 02.02.2009 г. – 15.10.2009 г., съдът не дължи на страните произнасяне по иска, предявен по смисъла на чл. 86 от ЗЗД.

Съдът счита, че предявеното възражение за прихващане от страна на дружеството-ответник към дружеството-ищец за сумата от 1080,00 лв., с включен ДДС в размер на 180,00 лв. -за извършена от „ТИ ЕН ЕС” ООД превозна услуга до град Малле, Белгия, за която услуга е издадена фактура № 2000000856/16.12.2008 г., е основателно и следва да бъде допуснато такова прихващане до размера на дължимата сума от 1080,00 лв., с включен ДДС в размер на 180,00 лв.По делото безспорно се установи, че такава транспортна услуга е осъществена от „ТИ ЕН ЕС” ООД- град Панагюрище, като с договор за цесия, надлежно представен по делото, превозвачът „ТИ ЕН ЕС” ООД е прехвърлил своето ликвидно и изискуемо вземане на дружеството-ответник „ТИ ЕН ЕС ЛОГИСТИК” ЕООД, като цесията е обявена и приета от „КРОЛ ТРАНС” ЕООД.

С оглед горното следва да бъде допуснато прихващане за цедираната сума в размер на 1080,00 лв. по отношение на вземането, което следва да бъде установено в полза на „КРОЛ ТРАНС” ЕООД и което е в размер на 6 360,00 лв.

Съдът счита, че следва да бъде уважен предявения от „ТИ ЕН ЕС Л.” ЕООД  обратен иск срещу „КОБЕКС” ЕООД и конституирания в настоящия процес негов правоприемник – „СИНТИЯ” ЕООД.

По делото безспорно се установи от представената ЧМР и фактура, че ответникът по иска и ищец по обратния иск – „ТИ ЕН ЕС ЛОГИСТИК” ЕООД, в качеството си на спедитор, е осъществил превоз на една палета PVC гранулат с тегло 22 500 кг, за което на същото дружество се дължи претендираното с обратния иск възнаграждение в размер на 6 360,00 лв., представляващ дължимата превозна цена, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на обратния иск – 09.03.2010 г. до окончателното изплащане на вземането.

С оглед изхода на делото, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, следва да бъде осъдено «ТИ ЕН ЕС ЛОГИСТИК» ЕООД, с ЕИК 112665560, със седалище и адрес на управление - гр.***, ул. „***, представлявано от управителя СИБ, чрез процесуалния му представител – адвокат Ч.Ч. от Пазарджишка адвокатска колегия, да заплати на „Крол транс” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.***, квартал ***, ул. „***, представлявано от КЙЛ, със съдебен адрес: гр. ***, ул. „*** и процесулния представител – адвокат В.Н. от Русенска адвокатска колегия, сумата от 700,56 (седемстотин лв. и 56 ст.) лв., представляващи сбор от държавна такса в размер на 145,06 лв., 12,00 лв. – за 2 бр. съдебни удостоверения, 43,50 лв. – ДТ за обезпечение на иска, 12,00 лв. – за обезпечителна заповед и 488,00 лв. – адвокатско възнаграждение.

С оглед чл. 78 ал.1 от ГПК, следва да бъде осъдено третото лице-помагач и ответник по обратния иск «СИНТИЯ» ЕООД, с ЕИК 103619941, със седалище и адрес на управление - гр.***, район „***”, бул. „*** представлявано от С И Н, в качеството му на правоприемник на „КОБЕКС” ЕООД с ЕИК 103717912, със седалище и адрес на управление: гр.***, район „*** 2, представлявано от С. И. Н., да заплати на «ТИ ЕН ЕС ЛОГИСТИК» ЕООД, с ЕИК 112665560, със седалище и адрес на управление - гр.***е, ул. „***, представлявано от управителя СИБ, чрез процесуалния му представител – адвокат Ч.Ч. от Пазарджишка адвокатска колегия, сумата от 857,00 (осемстотин петдесет и седем) лв. - съдебно-деловодни разноски, сторени по настоящото гражданско дело и представляващи сбор от ДТ за приетия за съвместно разглеждане обратен иск в размер на 255,00 лв., 2,00 лв. – банкова такса за превод, 100,00 лв. – депозит за възнаграждение на вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза и 500,00 лв. – адвокатско възнаграждение.

Така мотивиран, на основание чл.422 от ГПК, във връзка с чл. 372 и чл.361 от Търговския закон и във връзка с чл. 103 и чл.86 от Закона за задълженията и договорите, Панагюрския районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо  «ТИ ЕН ЕС ЛОГИСТИК» ЕООД, с ЕИК 112665560, със седалище и адрес на управление - гр.***, ул. „***, представлявано от управителя СИБ, чрез процесуалния му представител – адвокат Ч.Ч. от Пазарджишка адвокатска колегия, че същото дължи да заплати на „Крол транс” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.***, квартал ***, ул. „***, представлявано от КЙЛ, със съдебен адрес: гр. ***, ул. „*** и процесулния представител – адвокат В.Н. от Русенска адвокатска колегия, сумата от 6360,00 лв. /шест хиляди триста и шестдесет лева /, с включен ДДС в размер на 1060,00 /хиляда и шестдесет лева/ лв., която сума представлява възнаграждение за извършен автомобилен  превоз на 22500 кг PVC-гранулат, ведно със законната лихва върху тези вземания, считано от датата на предявяване на заявление по смисъла на чл. 410 от ГПК – 16.10.2009 г. до окончателното изплащане на вземането.

          ДОПУСКА прихващане на вземането на „Крол транс” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.***, квартал ***, ул. „***, представлявано от КЙЛ, със съдебен адрес: гр. ***, ул. „** и процесулния представител – адвокат В.Н. от Русенска адвокатска колегия с вземането, което «ТИ ЕН ЕС ЛОГИСТИК» ЕООД, с ЕИК 112665560, със седалище и адрес на управление - гр.***, ул. „*** представлявано от управителя СИБ, чрез процесуалния му представител – адвокат Ч.Ч. от Пазарджишка адвокатска колегия, има в размер на 1080,00 (хиляда и осемдесет) лв. с включен в тази сума ДДС в размер на 180,00 (сто и осемдесет) лв.

ОСЪЖДА «ТИ ЕН ЕС ЛОГИСТИК» ЕООД, с ЕИК 112665560, със седалище и адрес на управление - гр.***, ул. „***, представлявано от управителя СИБ, чрез процесуалния му представител – адвокат Ч.Ч. от Пазарджишка адвокатска колегия, да заплати на „Крол транс” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.***, квартал ***, ул. „***, представлявано от КЙЛ, със съдебен адрес: гр. ***, ул. „*** и процесулния представител – адвокат В.Н. от Русенска адвокатска колегия, сумата от 700,56 (седемстотин лв. и 56 ст.) лв., представляващи сбор от държавна такса в размер на 145,06 лв., 12,00 лв. – за 2 бр. съдебни удостоверения, 43,50 лв. – ДТ за обезпечение на иска, 12,00 лв. – за обезпечителна заповед и 488,00 лв. – адвокатско възнаграждение.

          ОСЪЖДА «СИНТИЯ» ЕООД, с ЕИК 103619941, със седалище и адрес на управление - гр.***, район „*** бул.***, представлявано от С И Н, в качеството му на правоприемник на „КОБЕКС” ЕООД с ЕИК 103717912, със седалище и адрес на управление: гр.***”, бул. „***, представлявано от С. И Н, да заплати на «ТИ ЕН ЕС ЛОГИСТИК» ЕООД, с ЕИК 112665560, със седалище и адрес на управление - гр.***, ул. „***, представлявано от управителя СИБ, чрез процесуалния му представител – адвокат Ч.Ч. от Пазарджишка адвокатска колегия, сумата от 6 360,00 (шест хиляди триста и шестдесет) лв., с включен в него ДДС в размер на 1060,00 (хиляда и шестдесет) лв., представляваща превозна цена за извършен автомобилен превоз на товар – 22 500 кг PVC-гранулат, чрез „КРОЛ ТРАНС” ЕООД по маршрут Германия-България, ведно със законната лихва върху сумата  6 360,00 лв., считано от 09.03.2010 г. до окончателното изплащане на вземането.

          ОСЪЖДА «СИНТИЯ» ЕООД, с ЕИК 103619941, със седалище и адрес на управление - гр.***, район „***”, бул. „***, представлявано от С Ив Н, в качеството му на правоприемник на „КОБЕКС” ЕООД с ЕИК 103717912, със седалище и адрес на управление: гр.***, район „*** бул. „*** 2, представлявано от С И Н, да заплати на «ТИ ЕН ЕС ЛОГИСТИК» ЕООД, с ЕИК 112665560, със седалище и адрес на управление - гр.***, ул. „***, представлявано от управителя СИБ, чрез процесуалния му представител – адвокат Ч.Ч. от Пазарджишка адвокатска колегия, сумата от 857,00 (осемстотин петдесет и седем) лв. - съдебно-деловодни разноски, сторени по настоящото гражданско дело и представляващи сбор от ДТ за приетия за съвместно разглеждане обратен иск в размер на 255,00 лв., 2,00 лв. – банкова такса за превод, 100,00 лв. – депозит за възнаграждение на вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза и 500,00 лв. – адвокатско възнаграждение.

 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено с мотивите.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: