РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 13.10.2011г. до 13.10.2011г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 572/2010, I състав

Искове по КТ за отмяна на уволнение

Н.Т.А.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХН.,ЛЕКА ПРОМ. И СТ.УП

Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 13.10.2011г.
Така мотивиран, Панагюрския районен съд, Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ предявените от Н.Т.А., с ЕГН-**********,***, срещу Професионална гимназия по техника, лека промишленост и стопанско управление -гр.Панагюрище, представлявано от Директора – инж.Л.С.А., със седалище и адрес на управление: гр.Панагюрище, ул.”Петко Мачев” № 4, искове по смисъла на чл.344, ал.1, т.1, т.2 и т.3, във вр. с чл.225, ал.1 от Кодекса на труда, за признаване на уволнението му за незаконно, за възстановяването му на заеманата преди уволнението длъжност „Старши учител” и за заплащане на обезщетение в размер на 3508,56лв.(три хиляди петстотин и осем лева и 56 стотинки), за времето, през което е останал без работа, като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА Н.Т.А., с ЕГН-**********,***, да заплати на Професионална гимназия по техника, лека промишленост и стопанско управление -гр.Панагюрище, представлявано от Директора – инж.Л.С.А., със седалище и адрес на управление: гр.Панагюрище, ул.”Петко Мачев” № 4 сторените съдебно деловодни разноски в размер на 150,00 лв./сто и петдесет лева/- адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че същото е изготвено с мотивите.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.1.2012
Гражданско дело № 956/2011
В законна сила от 19.1.2012г.

2

Гражданско дело No 694/2011, I състав

Развод по взаимно съгласие

П.Д.М.

К.Г.М.,
Д СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПАНАГЮРИЩЕ

Докладчик:
ЦВЯТКО Н. МАНГОВ

РЕШЕНИЕ от 13.10.2011г.
основание чл.330, ал.3 от ГПК, съдът РЕШИ: ДОПУСКА РАЗВОД между П.Д.М., с ЕГН-**********,*** и К.Г.М., с ЕГН-**********,***, с което прекратява сключения между тях граждански брак на 27.10.1991 г. в село Попинци, за което е съставен акт № 0020 от 27.10.1991 г. на Кметство село Попинци, поради СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите П.Д.М., с ЕГН-**********, и К.Г.М., с ЕГН-**********, споразумение относно последиците от развода, съгласно което: Упражняването на родителските права върху роденото от брака дете Иван Петков М., с ЕГН-**********, предоставя на бащата П.Д.М.. Определя режим на лични отношения на майката К.Г.М. с детето Иван Петков М., както следва: Майката К.Г.М. да има право да взема детето всяка последна събота и неделя от месеца, от 08,30 часа в събота до 19,00 часа в неделя с преспиване, както и един месец през лятото, когато бащата не е в платен годишен отпуск. К.Г.М., с ЕГН-**********,***, се ЗАДЪЛЖАВА да заплаща месечна издръжка на детето Иван Петков М., с ЕГН-**********, лично и със съгласието на баща му П.Д.М., с ЕГН-**********,***, в размер на 70,00 (седемдесет) лева, считано от датата на постановяване на решението за допускане на развода. Издръжка между съпрузите не се дължи, тъй като и двамата са здрави и работоспособни. Семейното жилище, находящо се в село Попинци, общ. Панагюрище, ул. „Полковник Мулешков” № 11, лична собственост на молителя П.Д.М., предоставя за ползване на него и на роденото от брака дете Иван Петков М.. След прекратяване на брака, молителката К.Г.М. ще носи предбрачното си фамилно име ЮРУКОВА. Имуществени отношения: През време на брака молителите не са придобивали недвижими имоти – СИО. Собствеността върху движимите вещи, придобити по време на брака – СИО, след прекратяване на брака ще бъдат трансформирани в обикновена съсобственост. ОСЪЖДА П.Д.М., с ЕГН-**********,***, да заплати по сметка на Панагюрския районен съд общо сумата 90,40 (деветдесет лв. и 40 ст.) лв., представляваща окончателна ДТ по допускане на развода – 40,00 лв. и сумата 50,40 лв. – държавна такса върху тригодишните платежи на присъдената издръжка. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.10.2011г.

3

Гражданско дело No 751/2011, I състав

Дела от административен характер

С.Г.Ц.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ - ГР. СТРЕЛЧА

Докладчик:
ЦВЯТКО Н. МАНГОВ

Определение от 13.10.2011г.
Съдът КОНСТАТИРА, че се обжалва Решение № 1059/06.03.2007 г. на Общинска служба „Земеделие и гори” град Стрелча, в частта, с която е отказано възстановяване на земеделски имот в землището на гр. Стрелча, а именно на нива от 6 декара в местността „Оратника”. Видно от преписката, решението е връчено на 12.03.2007 г. на съпругата на С.Г.Ц.. Предвид горното, съдът прие, че жалбата е просрочена и делото следва да се прекрати, затова ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 751/2011 г. по описа на Панагюрския районен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от днес пред Пазарджишкия окръжен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 15.12.2011г.