П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

година 2010                                                                          град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД                                                                        граждански  състав

на   21  октомври                                                                                     година 2010

В открито заседание в следния състав:

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА СТАТЕЛОВА

                                     

Съдебни заседатели: 1.                                   

    2.

                                                                              

Секретар: П.З.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стателова

ГРАЖДАНСКО ДЕЛО № 390 описа за 2010 година

Насрочено за 14,00 ч.

На именното повикване в  14,20  часа се явиха:

 

          Ищец – „ДАРУ” ЕООД, представлявано от РГТ, не се явява. Вместо него адв. А.И.А. от В АК.

Ответника – „КАСТИНГ ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД, чрез представител Б.К.А., редовно призовани, не се явява. Вместо него се явява адв. Ч, редовно упълномощен от днес.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

АДВ. А.: Няма процесуална пречка. Моля да се даде ход на делото.

АДВ. Ч: Да се даде ход на делото.

          Съдът, вземайки предвид становището на страните и констатирайки липсата на процесуална пречка за даване ход на делото 

                   О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

ДОКЛАДВА  се делото.

          АДВ. А.: Нямам бележки и искания по доклада, както и допълнения.

АДВ. Ч: Нямам бележки и искания по доклада, както и допълнения. В срока за отговор не сме представили писмен отговор, тъй като представляваното от мен дружество е признало вземанията, но поради финансови затруднения е забавило плащанията по процесните фактури. В този смисъл потвърждаваме задължението си към ищеца, така както е подробно изложено и описано в исковата молба. В хода на процеса сме предложили сключването на спогодба, като дори без да сме изчакали отговора на ищцовата страна сме извършили две предварителни плащания на задълженията си,така както сме предложили в спогодбата. Извън съдебно заседание с колегата коментирахме вариант на спогодба и имаме възможност да докладваме нейните параметри, но се указа, че имаме няколко въпроса и това е за извършените разноски по делото. Не възразявам да се приемат доказателствата.

АДВ. А.: Във връзка с казаното от колегата и във връзка с постигнатото споразумение се отказваме от двамата свидетели и не желаем да бъде извършена съдебна експертиза. Моля да приемете доказателствата. Предложение във връзка със спогодбата и погасителен план представям. Представям и доказателство за извършено плащане от тяхна страна от 28.09. и днес сме видели второ плащане. Също така потвърждаваме плащането по банков път. Във връзка с това че в споразумението ни с колегата са залегнали разходите по обезпечителното производство, представям и моля да приемете фактури на Съдия изпълнител както ДТ за завеждане на настоящия иск, както и договор за правна помощ във връзка с разноски за адвокат. Като цяло ще кажем сумата в споразумението.

С оглед становището на страните, съдът

          О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената в днешното съдебно заседание вносна бележка от 11.05.2010 г., с която е внесена ДТ за обезпечаване на бъдещ иск по настоящото производство, фактура № 1382/17.05.2010 г., издадена от ч. съд. изпълнител МКПот гр. Варна за сумата от 54,00 лв. с основание образуване на изп. дело, изпращане на призовка и налагане на запор без извършване на опис с вносител ищцовото дружество.

ПРИЕМА вносна бележка за касов превод от 20.10.2010 г. за сумата от 599,47 лв. с вносител „К.Т.” ЕООД по споразумение, преводно нареждане от същата дата с вносител „Кастинг Технолоджи” ЕООД, съобщение за преводно нареждане от 04.10.2010 г. за извършен превод от „Кастинг Технолоджи” по споразумение, за сумата от 599,47 лв., поради това, че същата сума вече е депозирана по сметка на ищцовото дружество.

ПРИЕМА договор за правна помощ и съдействие № 155712/15.06.2010 г. със страни: РГТ, като управител на „Д.”ЕООД и адв. А.И.А. да го представлява пред Районен съд Панагюрище за сумата от 650,00 лв.

ПРИЕМА представеното в днешното съдебно заседание извлечение от Търговския регистър при Агенция по вписванията за актуално състояние на ответното дружество „Кастинг Технолоджи” ЕООД.

ПРИЕМА представените с исковата молба писмени доказателства.

АДВ. А.: Постигнахме споразумение с ответната страна, което е в следния смисъл: „Кастинг Технолоджи” ЕООД, ще заплати на 6 /шест/ равни вноски от суми в размер на 599,47 лв. всяка, с падежи, както следва: първа вноска – 20.09.2010 г., ІІ-ра вноска - 20.10.2010 г., ІІІ-та вноска – 20.11.2010 г., ІV-та вноска – 20.12.2010 г., V-та вноска – до 20.01.2011 г. и VІ-та вноска до 20.02.2011 г. и VІІ-ма вноска, която няма да бъде равна на останалите вноски, платима до 20.03.2011 г. в размер на 890,00 лв., представляваща уравнение на разноските. В случай на неизпълнение на която и да е вноска „К.Т.” ЕООД ще дължи на „Д.” ЕООД неустойка в размер на 600,00 лв. Тогава „Д.” ЕООД ще има право да поиска издаване на изпълнителен лист за цялата сума, ведно със споменатите разноски, неустойката в размер на 600,00 лв., както и ведно с мораторната лихва върху главницата, считано от 15.06.2010 г. до   датата на издаване на изпълнителния лист, като от тази дата „Д.” ЕООД има право да претендира и законната лихва от датата на издаване на изпълнителния лист до окончателното изплащане на вземането. Ако някой от дните, предвидени за съответна вноска се случи неработен или празничен ден, падежа на съответната вноска да се счита първият работен ден, след 20-то число на съответния месец. Сумата от 890,00 лв., обозначена в настоящото споразумение, като 7-ма, последна вноска дължима до 20.03.2011 г., представлява сбор от ДТ в размер на 144,00 лв. за образуване на настоящото гр. д. № 390/2010 г. по описа на Панагюрския районен съд, сумата от 650,00 лв. – адвокатско възнаграждение и сумата от 96,00 лв. – ДТ за завеждане на Ч.ГР.Д.  6866/2010 г. по описа на Варненски районен съд за обезпечение на бъдещ иск, както и изп. д. пред ЧСИ – М. К П, с район на действие Районен съд гр. Варна. След изплащане на последната вноска по настоящото споразумение ищцовото дружество се задължава да депозира молба за вдигане на наложените запори върху банковите сметки на ответното дружество и прекратяване на обезпечителното производство по настоящото дело.

АДВ. Ч: Това е нашето споразумение.

 

 

                             СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

ЗА ИЩЕЦА:…………………………

                   /”Д.”ЕООД – процес. представител адв. А.А./

 

 

 

 

 

ЗА ОТВЕТНИКА:……………………….

     /”К.Т.” ЕООД – процес. представител адв. Делчо Ч/

 

         

След като констатира, че така постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави, и е в интерес на страните, съдът счита, че същата следва да  се одобри и делото да се прекрати, затова и на осн. чл. 234, ал. 1 от ГПК

                   О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ОДОБРЯВА така постигнатата между страните спогодба, която е в следния смисъл: „Кастинг Технолоджи” ЕООД, с ЕИК: 112643230, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ж. к. Индустриален парк „Оптикоелектрон”, представлявано от управителя Б.К.А., се ЗАДЪЛЖАВА да ИЗПЛАТИ на „Дару” ЕООД, с ЕИК: 148044303, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Васил Априлов” № 13, ет. 2, ап. 4, представлявано от управителя РГТ, претендираната сума от 3 596,83 /три хиляди петстотин деветдесет и  шест лева и 83 ст./ лева, на 6 /шест/ равни вноски от суми в размер на 599,47 /петстотин деветдесет и девет лева и 47 ст./ лева всяка, с падежи, както следва: първа вноска – 20.09.2010 г., ІІ-ра вноска - 20.10.2010 г., ІІІ-та вноска – 20.11.2010 г., ІV-та вноска – 20.12.2010 г., V-та вноска – до 20.01.2011 г. и VІ-та вноска до 20.02.2011 г. и VІІ-ма вноска, която няма да бъде равна на останалите вноски, платима до 20.03.2011 г. в размер на 890,00 /осемстотин и деветдесет/ лева, представляваща уравнение на разноските. В случай на неизпълнение на която и да е вноска „К.Т.” ЕООД ще дължи на „Д.” ЕООД неустойка в размер на 600,00 /шестотин/ лева. Тогава „Д.” ЕООД ще има право да поиска издаване на изпълнителен лист за цялата сума, ведно със споменатите разноски, неустойката в размер на 600,00 /шестотин/ лева, както и ведно с мораторната лихва върху главницата, считано от 15.06.2010 г. до   датата на издаване на изпълнителния лист, като от тази дата „Д.” ЕООД има право да претендира и законната лихва от датата на издаване на изпълнителния лист до окончателното изплащане на вземането. Ако някой от дните, предвидени за съответна вноска се случи неработен или празничен ден, падежа на съответната вноска да се счита първият работен ден, след 20-то число на съответния месец. Сумата от 890,00 /осемстотин и деветдесет/  лева, обозначена в настоящото споразумение, като 7-ма, последна вноска дължима до 20.03.2011 г., представлява сбор от ДТ в размер на 144,00 /сто четиридесет и четири/ лева - за образуване на настоящото гр. д. № 390/2010 г. по описа на Панагюрския районен съд, сумата от 650,00 /шестотин и петдесет/ лева – адвокатско възнаграждение и сумата от 96,00 /деветдесет и шест/ лева – ДТ за завеждане на ч. гр. д. № 6866/2010 г. по описа на Варненския районен съд за обезпечение на бъдещ иск, както и изпълнително дело пред ЧСИ – МКП, с район на действие Районен съд гр. Варна. След изплащане на последната вноска по настоящото споразумение ищцовото дружество се задължава да депозира молба за вдигане на наложените запори върху банковите сметки на ответното дружество и прекратяване на обезпечителното производство по настоящото дело.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 390/2010 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище, като СПОГОДЕНО.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Протоколът се написа на 21.10.2010 г.

Заседанието приключи 15,05 ч.

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: