П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

година 2010                                                                          град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД                                                                        граждански  състав

на   21  октомври                                                                                     година 2010

В открито заседание в следния състав:

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА СТАТЕЛОВА

                                     

Съдебни заседатели: 1.                                   

    2.

                                                                              

Секретар: П.З.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стателова

ГРАЖДАНСКО ДЕЛО № 413 описа за 2009 година.

Насрочено за 14,00 ч.

На именното повикване в  15,10  часа се явиха:

 

          Ищец – Г.С.У. - редовно призован, явява си лично и с адв. М., редовно упълномощен от преди.

          Ищцата – С.П.У. – редовно призована, явява се лично и с адв. М., редовно упълномощен от преди.

Ответницата – С.М.Б., редовно призована, явява се лично и с адв. Ч., редовно упълномощен от преди.

Ответника – С.Л.У. – редовно призован, не се явява. За него с адв. Ч., редовно упълномощен от преди.

Ответницата – Н.Л.М. – редовно призована, явява се лично и с адв. Ч., редовно упълномощен от преди.

Вещото лице И.Д.Т. – лично.

Вещото лице В.В.В. – не се явява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

АДВ. М.: Няма процесуална пречка. Моля да се даде ход на делото.

АДВ. Ч.: Да се даде ход на делото.

          Съдът, вземайки предвид становището на страните и констатирайки липсата на процесуална пречка за даване ход на делото 

                   О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

          АДВ. Ч.: Ув. г-жо съдия, постигнали сме договореност по предмета на делото, което сме изложили писмено и Ви го представяме. В тази връзка, тъй като нямам изрично пълномощно за подписване на спогодбата от отв. С.У., моля представям и моля да приемете доказателства за пълномощията на сестра му Н.Л.М., а именно нотариално заверено от Натариус № 390 ПК, с район на действие Районен съд гр. Панагюрище.

Съдът

                   О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното в днешното съдебно заседание пълномощно, с което С.Л.У. упълномощава сестра си Н.Л.М. да го представлява пред Панагюрския районен съд.

АДВ. М.: Нямам други искания.

АДВ. Ч.: Нямам други искания.

ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ИЗСЛУШВАНЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.Д.Т.:***, женен, без р. вр.  Обеща да даде вярно и точно заключение. Напомни му се отговорността по чл. 291 от НК. Представил съм писмено заключение, което поддържам с направените допълнения и приложената скица, съответстваща на спогодбата, която предстои да се приеме.

АДВ. М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

АДВ. Ч.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да се приеме заключението, ведно със скицата съдържаща днешното допълнение.

Съдът

          О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице И.Д.Т., заедно с допълнението, направено в днешното съдебно заседание по скицата възнаграждение  в размер  на 80,00 лв., съгласно внесения от страните депозит.

          Съдът, предложи на страните спогодба.

ТАКАВА се постигна.

АДВ. М.: Ув. г-жо председател, предлагаме спогодба в следния смисъл, а именно:

Днес, на  21.10. 2010 г., в град Панагюрище, на основание чл. 365 и сл. от Закона за задълженията и договорите, между страните по във връзка с гр. дело № 413 по описа на РС Панагюрище за 2009 г., а именно: ИЩЦИТЕ: Георги Стоянов Узунов, с ЕГН **********  и  СПУ, с ЕГН **********, и двамата с постоянен адрес ***, от една страна , и от друга страна: ОТВЕТНИЦИ: 1/ СМБ, с ЕГН **********,***; 2/ Нонка Лукова Минева, с ЕГН **********,***, и 3/ Стоян Луков Узунов, с ЕГН **********,***, представляван от своя пълномощник  Нонка Лукова Минева, с ЕГН **********,***, редовно упълномощена с нот. заверено пълномощно рег. № 697/18.02.2010 г. по общия регистър на Нотариус № 390 – ПК, с район на действие Районен съд Панагюрище се сключи настоящата спогодба, с която страните целят разрешаването на висящите спорове помежду им за ползуване на дворното място и на общите части на съсобствената им сграда, построена в У.П.И. Х-1208, в кв. 83 по плана на гр. Панагюрище.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО :

1. Запазва се досегашното разпределение на ползването на приземния етаж на построената в У.П.И. Х-1208, в кв. 83 по плана на гр. Панагюрище двуетажна масивна жилищна сграда, от която ищците Георги Стоянов Узунов и СПУ са собственици на първия етаж, а ответниците СМБ, Нонка Лукова Минева и Стоян Луков Узунов  – на втория етаж, като и занапред ищците ще продължат да ползват обособените три избени помещения, ситуирани в югоизточната част на етажа, с отделен вход от към югоизточния край на сградата, а ответниците ще ползуват и занапред обособените две избени помещения, ситуирани в северозападната част на етажа, с отделен вход от към общото стълбище на сградата, изградено в северния й край.

2. Запазва се досегашното разпределение на ползването на общото стълбище на сградата, изградено в северния й край, като и занапред ищцище ще запазят изградената от тях стена, преграждаща входа на стълбището към първия етаж, а ответниците ще продължат и занапред да ползуват стълбището самостоятелно, като за  обслужване на 2 /два/ бр.    коминни тела ще продължат да осигуряват през това стълбище свободен достъп на ищците  и/или членовете на тяхното домакинство.

3. Ответниците приемат за в бъдеще да извършват  изцяло за своя сметка текущия ремонт  на покривната конструкция на  жилищната сграда, без да претендират  каквито и да било разноски  за това  от ищците. При извършване на основен ремонт на покривната конструкция, ищците ще участват с 1/3 /една трета/ част от разноските, а ответниците ще поемат 2/3  части от същите.

4. Променя се начина на ползване на съсобственото им дворно място, като същото се разделя на две части, с разделителна линия помежду им, обозначена с АБ и заключена между  оградния зид зад северния край на масивната пристройка, която пристройка е долепена към североизточната стена на къщата и южната правоъгълна чупка на границата на имота с У.П.И ІХ-1206, съгласно скицата на вещото лице по  гр. д. № 413/2009 г. на ПРС.

Ищците ще ползват занапред обособената югоизточна част на дворното място, със самостоятелен вход от към ул. „Нистор Ружеков” в югоизточната част на имота, а ответниците ще ползуват занапред обособената северозападна част от дворното място, със самостоятелен вход от към ул. „Капитан Галперт” в югозападната част на имота.

5. Ищците ще имат правото да разрушат съсобствената на страните паянтова жилищна сграда, в частта й, ползвана от тях, изцяло на свои разноски и по възможност – без да се засягат стените и покривната конструкция откъм западната страна на същата сграда, разположена в определената за ползване от ответниците част от дворното място. Ищците ще имат правото да ползват по свое усмотрение отпадъчните строителни материали, след разрушаването на тази част от сградата. Ответниците се задължават да съдействат на ищците при предприемане на  действията по разрушаване на частта от тази сграда, ползвана от ответниците.

6. Страните се съгласяват ищците да изградят масивна преградна стена по разделителната линия АБ на ползване на дворното място, определена в т. 4, от настоящата спогодба, като стената бъде разположена по средата на разделителната линия и оградата е с височина два метра и двадесет сантиметра, в завършен вид и с бетонна козирка.

Всяка от страните има правото, след изграждане на стената, да я ползува за захващане /пристрояване на стопански постройки или навеси в определената им за ползване част от дворното място.

Стената ще бъде изградена от ищците,   като   ответниците ще им предоставят  в срок до 30 Май 2011 год.  сумата от 600 (шестотин) лева, като при забава  в плащането ответниците ще дължат  и неустойка в размер на 200  лева.

7. Строително-ремонтните работи (разрушаването на частта от постройката и изграждането на стената) следва да се предприемат от ищците не по-рано от 30 Март 2011 год. и да приключат не по-късно от 30 Октомври 2011 год.

8. Ищците ще разрешат на ответниците при извършване на основния ремонт на покривната конструкция  да направят надзид  на стените и ремонт на  таванската част на втория етаж,  което ще се извърши изцяло със средства и  за сметка на ответниците, без последните да претендират участие на ищците в разходите.

9. Страните се съгласяват да си поделят по равно  разходите по ремонта на част от вертикалния щранг на отводнителната канализация в приземния етаж, намиращ се същия щранг в частта, ползвана от ответниците.

           10. Ако извършването на текущия ремонт е наложително,  както и в случай, че   се налага извършване на основен ремонт на покривната конструкция, и ответниците  не предприемат необходимите действия за ремонтите,   ищците са в правото си да развалят настоящата спогодба   с писмено уведомление до ответниците и  да претендират правата си върху дворното място и общите части на сградата.  Ищците ще имат право да развалят настоящата спогодба и в случай, че ответниците нарушат задължението си по т.6, Параграф  3.

11. Страните приемат,  след подписване на настоящата спогодба, да предприемат необходимите  мерки за прекратяване на образуваните между тях дела, като направените по същите дела разноски остават за всяка една от страните така, както ги е направила.

Настоящата спогодба урежда трайно и окончателно между страните въпросите по ползване на съсобствените им сграда и дворно място, описани по-горе, както и по прекратяване на висящия помежду им спор – предмет на гр. дело № 412/2009 г.  (В)гр.д. № 694/2010 г. по описа на Пазарджишкия окръжен съд) и гр. дело № 413/2009 г. на РС Панагюрище, както и за уреждане на последиците, свързани с това и никоя от тях не може да има претенции към другата страна във връзка с ползването или делата, извън уредените със спогодбата, включително за каквото й да било уравняване на правата в пари.

АДВ. ЧОПАРИНОВ: Съгласни сме с така изложената спогодба. Това е постигнатата спогодба между страните.

 

 

 

                                       СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

 

ИЩЦИ:                                                              ОТВЕТНИЦИ:

 

          1……………………….                     1…………………………..

/Г. Узунов/                                       т. Бътовска/

 

2……………………….                     2………………………….

т.Узунова/                                    /Н. Минева/

                                               

                                                3…………………………..

                   /С. Узунов – чрез пълномощника Нонка Минева/

 

 

 

 

 

След като констатира, че така постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави, и е в интерес на страните, съдът счита, че същата следва да  се одобри и делото да се прекрати, затова и на осн. чл. 234, ал. 1 от ГПК

                   О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ОДОБРЯВА така постигнатата между страните спогодба, която е в следния смисъл: ИЩЦИТЕ: Г СУ, с ЕГН **********  и  СПУ, с ЕГН **********, и двамата с постоянен адрес ***, от една страна , и от друга страна ОТВЕТНИЦИТЕ 1/ СМБ, с ЕГН **********,***; 2/ Н Л М, с ЕГН **********,***, и 3/ С Л У, с ЕГН **********,***, представляван от своя пълномощник  Н Л М, с ЕГН **********,***, редовно упълномощена с нот. заверено пълномощно рег. № 697/18.02.2010 г. по общия регистър на Нотариус № 390 – ПК, с район на действие Районен съд Панагюрище, се СПОРАЗУМЯВАТ, относно ползуването на дворното място и на общите части на съсобствената им сграда, построена в У.П.И. Х-1208, в кв. 83 по плана на гр. Панагюрище, а именно:

1. Запазва се досегашното разпределение на ползването на приземния етаж на построената в У.П.И. Х-1208, в кв. 83 по плана на гр. Панагюрище двуетажна масивна жилищна сграда, от която ищците Г. С. У. и СПУ са собственици на първия етаж, а ответниците СМБ, НЛ Ми С Л У  – на втория етаж, като и занапред ищците ще продължат да ползват обособените три избени помещения, ситуирани в югоизточната част на етажа, с отделен вход от към югоизточния край на сградата, а ответниците ще ползуват и занапред обособените две избени помещения, ситуирани в северозападната част на етажа, с отделен вход от към общото стълбище на сградата, изградено в северния й край.

2. Запазва се досегашното разпределение на ползването на общото стълбище на сградата, изградено в северния й край, като и занапред ищцище ще запазят изградената от тях стена, преграждаща входа на стълбището към първия етаж, а ответниците ще продължат и занапред да ползуват стълбището самостоятелно, като за  обслужване на 2 /два/ бр.    коминни тела ще продължат да осигуряват през това стълбище свободен достъп на ищците  и/или членовете на тяхното домакинство.

3. Ответниците приемат за в бъдеще да извършват  изцяло за своя сметка текущия ремонт  на покривната конструкция на  жилищната сграда, без да претендират  каквито и да било разноски  за това  от ищците. При извършване на основен ремонт на покривната конструкция, ищците ще участват с 1/3 /една трета/ част от разноските, а ответниците ще поемат 2/3  части от същите.

4. Променя се начина на ползване на съсобственото на страните дворно място, като същото се разделя на две части, с разделителна линия помежду им, обозначена с АБ и заключена между  оградния зид зад северния край на масивната пристройка, която пристройка е долепена към североизточната стена на къщата и южната правоъгълна чупка на границата на имота с У.П.И ІХ-1206, съгласно скицата на вещото лице по  гр. д. № 413/2009 г. на ПРС.

Ищците Г. и С.У.ще ползват занапред обособената югоизточна част на дворното място, със самостоятелен вход от към ул. „Нистор Ружеков” в югоизточната част на имота, а ответниците С. Б., Н. М. и С.У. ще ползуват занапред обособената северозападна част от дворното място, със самостоятелен вход от към ул. „Капитан Галперт” в югозападната част на имота.

5. Ищците Г и Стоянка У ще имат правото да разрушат съсобствената на страните паянтова жилищна сграда, в частта й, ползвана от тях, изцяло на свои разноски и по възможност – без да се засягат стените и покривната конструкция откъм западната страна на същата сграда, разположена в определената за ползване от ответниците С Б, Нонка М и С У част от дворното място. Ищците Г и С У ще имат правото да ползват по свое усмотрение отпадъчните строителни материали, след разрушаването на тази част от сградата. Ответниците С Б, НМ и СУсе задължават да съдействат на ищците У при предприемане на  действията по разрушаване на частта от тази сграда, ползвана от ответниците.

6. Страните се съгласяват ищците Г и С У да изградят масивна преградна стена по разделителната линия АБ на ползване на дворното място, определена в т. 4, от настоящата спогодба, като стената бъде разположена по средата на разделителната линия и оградата е с височина два метра и двадесет сантиметра, в завършен вид и с бетонна козирка.

Всяка от страните има правото, след изграждане на стената, да я ползува за захващане /пристрояване на стопански постройки или навеси в определената им за ползване част от дворното място.

Стената ще бъде изградена от ищците Г и СУ,   като   ответниците Б, Ми У ще им предоставят  в срок до 30 Май 2011 год.  сумата от 600 (шестотин) лева, като при забава  в плащането ответниците ще дължат  и неустойка в размер на 200  лева.

7. Строително-ремонтните работи (разрушаването на частта от постройката и изграждането на стената) следва да се предприемат от ищците Г и С У не по-рано от 30 Март 2011 год. и да приключат не по-късно от 30 Октомври 2011 год.

8. Ищците Г и СУще разрешат на ответниците Б, М и Упри извършване на основния ремонт на покривната конструкция  да направят надзид  на стените и ремонт на  таванската част на втория етаж,  което ще се извърши изцяло със средства и  за сметка на ответниците С Б, НМ и СУ, без последните да претендират участие на ищците Г и СУ в разходите.

9. Страните се съгласяват да си поделят по равно  разходите по ремонта на част от вертикалния щранг на отводнителната канализация в приземния етаж, намиращ се същия щранг в частта, ползвана от ответниците Б, М и У.

           10. Ако извършването на текущия ремонт е наложително,  както и в случай, че   се налага извършване на основен ремонт на покривната конструкция, и ответниците Б, М и У не предприемат необходимите действия за ремонтите,   ищците Г С У са в правото си да развалят настоящата спогодба   с писмено уведомление до ответниците и  да претендират правата си върху дворното място и общите части на сградата.  Ищците У  ще имат право да развалят настоящата спогодба и в случай, че ответниците  БМи Унарушат задължението си по т. 6, Параграф  3.

11. Страните приемат, след подписване на настоящата спогодба, да предприемат необходимите  мерки за прекратяване на образуваните между тях дела, като направените по същите дела разноски остават за всяка една от страните така, както ги е направила.

Настоящата спогодба урежда трайно и окончателно между страните въпросите по ползване на съсобствените им сграда и дворно място, описани по-горе, както и по прекратяване на висящия помежду им спор – предмет на гр. дело № 412/2009 г.  (В)гр.д. № 694/2010 г. по описа на Пазарджишкия окръжен съд) и гр. дело № 413/2009 г. на РС Панагюрище, както и за уреждане на последиците, свързани с това и никоя от тях не може да има претенции към другата страна във връзка с ползването или делата, извън уредените със спогодбата, включително за каквото й да било уравняване на правата в пари.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 413/2009 г. по описа на Районен съд гр. Панагюрище, като СПОГОДЕНО.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Протоколът се написа на 21.10.2010 г.

Заседанието приключи 16,15 ч.

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: