РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 06.10.2010г. до 06.10.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 345/2010, I състав

Издръжка

А.С.Д.

П.В.Д.

Председател и докладчик: ДИАНА С. СТАТЕЛОВА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: от 06.10.2010г.
УТВЪРЖДАВА постигнатата в днешното съдебно заседание съдебна спогодба, която е в следния смисъл:
П.В.Д. с ЕГН-********** ***, се ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на малолетния си син В. П. Д. с ЕГН-**********, чрез неговата майка и законен представител А.С.Д. с ЕГН-********** ***, месечна издръжка в размер на 80,00 (осемдесет) лева, за бъдеще време, считано от датата на завеждане на исковата молба-22.06.2010г. до настъпване на обстоятелства обуславящи нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска, като издръжката ще бъде изискуема до 30-то число на месеца, за който се отнася.
П.В.Д. с ЕГН-********** ***, се ЗАДЪЛЖАВА да заплати на малолетния си син В. П. Д. с ЕГН-**********, чрез неговата майка и законен представител А.С.Д. с ЕГН-********** *** сумата от 720,00 (седемстотин и двадесет) лева, представляващи издръжка за минал период, считано от 22.06.2009г. до 22.06.2010г., т.е., по 60,00 (шестдесет) лева месечно, като не дължи лихва за отминалия период, но дължи лихва върху сумата от 720,00 (седемстотин и двадесет) лева за всеки месец, през който не изплати дължимата се издръжка за минал период.
ОСЪЖДА П.В.Д. с ЕГН-********** ***, да заплати на А.С.Д. с ЕГН-********** ***, сумата 100,00 (сто) лева, сторените от нея разноски по делото.
ОСЪЖДА П.В.Д. с ЕГН-********** ***, да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд гр.Панагюрище сумата от 100,80лв. (сто лева и 80 стотинки) – държавна такса за дължимата издръжка за бъдеще време и издръжка за минало време.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 345/2010г. по описа на Панагюрския районен съд, като СПОГОДЕНО.