О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                 

№ ............... /26.09.2018 г., гр. П.

 

Районен съд – П., в проведеното на двадесет и шести септември две хиляди и осемнадесета година закрито заседание, в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

като разгледа докладваното от съдия Татарева гр. дело  № 679 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството по делото е образувано по повод искова молба подадена  от Ц.С.Г. срещу Ш.И.М. и Ш. И.К. иск с правно основание чл. 87, ал. 3 ЗЗД, за разваляне на договор прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане, обективиран в нотариален акт № 26, том. I рег. № 437, нотариално дело № 16/2009г. на Ноториус Н.М.Т., район на действие РС-П., с който на ответниците са прехвърлени: поземлен имот с площ от 537 кв.м., заснет с пл. № 1083 по действащия кадастрален план на гр. П., за който е отреден УПИ V-1083 в кв. 143 с неприложена регулация, ведно с построената в него масивна жилищна двуетажна сграда с площ от 76 кв.м. и масивна двуетажна пристройка с площ от 44 кв.м. ведно с подобренията направени в имота, с адрес на поземления имот: гр.П., ул. „Б.У.” № *. 

Съгласно ал. 1 на чл. 118 ГПК съдът следи служебно за родовата подсъдност по всяко време на делото до приключване на производството пред втората инстанция. Съгласно чл. 104, т.4 ГПК на окръжен съд, като първа инстанция са подсъдни исковете за граждански дела с цена на иска над 25 000 лв. Последиците от нарушаването на правилата за родовата подсъдност са различни в зависимост от това, кой съд е допуснал нарушението. Ако районният съд е разгледал по същество спор, който е родово подсъден на окръжен съд, то решението му е недопустимо и нарушението не може да бъде санирано - постановеният акт подлежи на обезсилване, арг. чл. 270, ал. 3 ГПК.

Съгласно чл. 69, т.4 ГПК цената на искове за съществуването, унищожаването или развалянето на договор, когато има за предмет вещни права върху имот съвпада с данъчната оценка на имота.

В настоящия случай е предявен облигационен иск за разваляне на ненаименован договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане. Иска се разваляне на посочения договор до размер на 3/4, като с него е прехвърлена земята ведно с построените върху нея жилищни сгради. В трайноустановената си съдебна практика ВКС приема, че когато вземанията произтичат от едно правоотношение, по един договор и взаимоотношения във връзка с неговото изпълнение, претенцията за вземания породени от този договор, заявената претенция  представлява един иск. Видно от представената по делото данъчна оценка стойността на земята ведно с двете жилищни сгради е в размер на 41750,90лв., като за процесните ¾ части е в размер на 31313,175 лв., колкото е и цената на предявения облигационен иск. Ето защо Районен съд- П. не е родово компетентен да се произнесе по спора, отпочнал с настоящата искова молба.

Предвид изложеното, образуваното производство следва да се прекрати и на основание чл. 118, ал. 2  ГПК и да се изпрати за разглеждане на Окръжен съд - Пазарджик.

Мотивиран от горното, съдът Районен съд - П.

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 679/2018 г. по описа на Районен съд -  П. на основание чл. 118, ал.2 ГПК

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд - Пазарджик, на основание чл. 118, ал. 2 ГПК, вр. чл. 104, т. 4 ГПК.

Определението подлежи на обжалване, на основание чл. 121 ГПК, пред Окръжен съд – Пазарджик с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: