О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

475

 

      14.09.2018г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                         Година                                                         Град                                   

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Четиринадесети септември

 

2018

 
                

на                                                                                         Година                                      

 

в закрито заседание в следния състав:

ДИАНА СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

като разгледа докладваното от                                                                                    

400

 

2017

 

съдия СТАТЕЛОВА

 

 
 


                                         г     гр.д.№                    по описа  за                          година

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 233 от ГПК.

Предявен е иск с правно основание чл.32, ал.2 от Закона за собствеността – за разпределение реалното ползване на съсобствен недвижим имот.

В исковата молба, предявена от Г.М.Л.,***, със съдебен адрес:***, офис *, чрез адвокат В.Б. от Пловдивска АК, срещу С.М.Л.,***, се твърди, че страните са съсобственици на УПИ ІХ-352 в кв. 36 по действащия план на гр. С. с площ от 535 кв.м., ведно с построените в имота: първи етаж от двуетажна, двуфамилна жилищна сграда със застроена площ от 99 кв.м.; масивна сграда – магазин със застроена площ от 21 кв.м.; масивна второстепенна сграда с площ от 20 кв.м. и паянтова сграда – навес с площ от 22 кв.м., както и навес със застроена площ от 18 кв.м. и навес със застроена площ 7 кв.м., който имот е с административен адрес: гр. С., ул. „**********“ № **, при съседи на имота: УПИ ІХ-352, УПИ Х-353, УПИ VІІ–350, УПИ VІІІ-351 и улица и при съответни квоти: 5/6 идеални части за ищеца Г.М.Л. и 1/6 идеална част за С.М.Л.. В исковата молба се сочи, че имотът е придобит от М.Г.Л. и М.С.Л.– родители на страните по делото по време на техния брак, което прави тяхната ½ идеална част от поземления имот съсобствен в режим на СИО. Ищецът твърди, че с Нотариален акт № 82, том ІІІ, нот.д. № 1152 от 1975 г. двамата родители са прехвърлили втория жилищен етаж на недвижимия имот на двамата си синове – Г.М.Л. и С.М.Л., които са придобили по ½ ид.ч. от този етаж. Съгласно исковата молба, с Нотариален акт № 25, том І, нот.д. № 72 от 1987 г. Г.М.Л. е прехвърлил своята ½ ид.ч. от втори жилищен етаж на брат си – ответника С.М.Л., а междувременно, на 06.01.2016 г. М.Г.Л. е починал и съпругата му М.С.Л.е придобила 4/6 идеални части от наследствения поземлен имот. Ищецът сочи, че с Нот.акт № 186, том ІІ, н.д. № 238/2016 г. М.С.Л.е продала на ищеца Г.М.Л. своите 4/6 идеални части от прекратената  с М.Г.Л. СИО. В следствие на извършените прехвърлителни сделки, според ищеца, същият притежава 5/6 ид.ч. от процесния недвижим имот, а ответникът С.М.Л. притежава 1/6 ид.ч. от този недвижим имот. Ищецът твърди, че страните по делото не могат да се споразумеят как да ползват недвижимия имот, като в момента достъпът на Г.Л. до имота е възпрепятстван от страна на ответника С.Л., като С.Л. ползва всички застроени в имота сгради, независимо от факта, че Г.Л. заплаща пълния данъчен размер всяка година. Ищецът твърди, че не може да се достигне до извънсъдебно съгласие с ответника как да се ползва съсобственото дворно място реално, както и построените в него жилищна сграда с приземен и първи етаж, магазин и всички построени в него масивни и паянтови постройки, което води до непрестанни конфликти между страните по делото.

Г.М.Л. моли съда да постанови решение, с което да бъде определен начина на реално ползване на процесния съсобствен недвижим имот с ответника С.М.Л., ведно с построените в недвижимия имот жилищна сграда, масивни и паянтови постройки, при квоти 5/6 ид.ч. за ищеца Г.М.Л. и 1/6 ид.ч.- за ответника С.М.Л., от  УПИ ІХ-352, в кв. 36 по действащия план на гр. С., с площ от 535 кв.м., ведно с построените в имота: първи етаж от двуетажна, двуфамилна жилищна сграда със застроена площ от 99 кв.м.; масивна сграда – магазин със застроена площ от 21 кв.м.; масивна второстепенна сграда с площ от 20 кв.м. и паянтова сграда – навес с площ от 22 кв.м., както и навес със застроена площ от 18 кв.м. и навес със застроена площ 7 кв.м., който имот е с административен адрес: гр. С., ул. „**********“ № **, при съседи на имота: УПИ ІХ-352, УПИ Х-353, УПИ VІІ–350, УПИ VІІІ-351 и улица.

Ищецът моли да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, при която вещото лице, след като се запознае с материалите по делото, извърши проверка в Община С., да предложи варианти за реално ползване на застроената площ- жилищната сграда, разпределение ползването на построените в имота масивни и паянтови сгради, в т. ч. и на магазина, както и ползване на незастроената част от съсобственото дворно място, описано в исковата молба, като отчете участието на всяка една страните в съсобствеността.

Представя следните писмени доказателства в копие: Нотариален акт № ***, том ІІ, н.д. № 238/2016 г.; Нотариален акт за дарение № **, том ІІІ, нот.д. № 1152 от 1975 г.; Нотариален акт  за дарение № ** , том І, нот.д. № **от 1987 г. – и двата по описа на Панагюрския районен съд за нотариалните дела; Удостоверение за данъчна оценка изх. № ****от 21.04.20** г. на Община С.; Скица № С-**10 от 27.04.20** г. на същата община.

Претендира сторените съдебно-деловодни разноски.

В законоустановения срок ответникът С.М.Л. не представя писмен отговор на исковата молба и не взема становище по предявения иск.

Делото е внесено за разглеждане в открито съдебно заседание. С протоколно определение от 16.11.20**г., на основание чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК, съдопроизводствените действия по настоящото гражданско дело са спрени поради наличието на преюдициален спор за делба на процесния недвижим имот.

На 04.07.2018г. в канцеларията на Районен съд – Панагюрище е депозирана молба от ищеца Г.М.Л., чрез процесуалния му представител адвокат В.Б. от Пловдивска адвокатска колегия, в която се сочи, че преюдициалният спор, по който е образувано гр. дело № 949/20**г. по описа на Районен съд Панагюрище, е приключил със спогодба на основание чл. 234 от ГПК. Поради липса на  предмет и на основание чл. 233 от ГПК се иска прекратяване на настоящото гражданско дело поради отказ от иска.

С оглед изискванията на чл. 233 от ГПК, ищецът може да се откаже изцяло или от части от спорното право във всяко положение на делото, поради което не е необходимо даването на съгласие от страна на ответника.

Така мотивиран, Панагюрският районен съд, на основание чл. 233 от ГПК,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданско дело № 400/20** г. по описа на Районен съд Панагюрище, образувано на основание искова молба за разпределение на реалното ползване на съсобствен недвижим имот,  предявена от  Г.М.Л., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес:***, офис *, чрез адвокат В.Б. от Пловдивска АК, срещу С.М.Л., с ЕГН-**********,***, поради отказ от  предявения иск от страна на ищеца.

Препис от настоящото определение да се връчи на страните по делото.

Определението подлежи на обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от получаване на същото от страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: