Р   E  Ш   Е   Н   И   Е

 

№ ............... /19.09.2018 г.,

 

гр. Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – Панагюрище, в проведеното на деветнадесети септември две хиляди и осемнадесета година публично съдебно заседание,  в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

при участието на секретаря Палашева разгледа докладваното от съдията гр.д. № 727/2018 г. по описа на съда

 

Производството е с правно основание чл. 50 СК.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Водим от горното и на основание чл. 330, ал. 3 ГПК, съдът

 

        Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА РАЗВОД И ПРЕКРАТЯВА, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите, брака между Ц.А.П. ЕГН **********, с адрес: *** и Ц.Т.П. ЕГН ********** с адрес: ***, за който е издадено удостоверение за сключен граждански брак 0000000001 от 30.06.2012 г. издадено от Община Панагюрище, на основание чл. 50 СК

УТВЪРЖДАВА на основание чл. 51, ал. 1 СК постигнатото между Ц.Т.П. и Ц.А.П. споразумение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права на Т.Ц. П. ЕГН ********** и А.Ц. П. ЕГН ********** на майката Ц.Т.П. ЕГН **********;

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата Т.Ц. П. и А.Ц. П. при майката Ц.Т.П..

ОПРЕДЕЛЯ режим на личен контакт на бащата Ц.А.П. с Т.Ц. П. и А.Ц. П. всяка първа и трета събота на месеца от 10.00 часа на единия ден до 18.00 часа на следващия ден, почивните дни за Великден, както и един месец от годината, който не съвпада с годишния отпуск на майката, както и по всяко друго време след предварителна уговорка с майката.

 ОСЪЖДА бащата Ц.А.П. ЕГН **********, с адрес: *** да заплаща месечна издръжка за детето Т.Ц. П. ЕГН **********, чрез неговата майката Ц.Т.П. ЕГН ********** с адрес: *** в размер на 150 лв. считано от подаване на молбата за развод – 20.08.2018 г. до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, платима по сметка с IBAN ***, при «Райфайзен банк АД» или чрез пощенски запис.

ОСЪЖДА бащата Ц.А.П. ЕГН **********, с адрес: *** да заплаща месечна издръжка за детето А.Ц. П. ЕГН **********, чрез неговата майката Ц.Т.П. ЕГН ********** с адрес: *** в размер на 150 лв. считано от подаване на молбата за развод – 20.08.2018 г. до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, платима по сметка с IBAN ***, при «Райфайзен банк» АД или чрез пощенски запис.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо в с. Попинци, ул. ***, лична собственост на съпругата Ц.Т.П. на Ц.Т.П..

ОБЯВЯВА, че притежаваният от съпрузите автомобил марка „Мицубиши Колт" с peг. № **** ще се ползва от Ц.Т.П..

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата Ц.Т.П.  да се именува с бащиното си фамилно име К..

ОСЪЖДА Ц.А.П. ЕГН **********, с адрес: *** да заплати в полза на съдебната власт по сметка на Районен съд - Панагюрище държавна такса в размер на 123 лева на основание чл.6 и чл. 7, т. 2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА Ц.Т.П. ЕГН ********** с адрес: *** да заплати в полза на съдебната власт по сметка на Районен съд - Панагюрище държавна такса в размер на 108 лева на основание чл. 7, т. 2 от Тарифа за държавните такси и постигнатото между страните споразумение, които се събират от съдилищата по ГПК.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.330, ал.5 ГПК

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: