Р   E  Ш   Е   Н   И   Е

 

№ ............... /15.08.2018 г.,

 

гр. Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – Панагюрище, в проведеното на петнадесети август две хиляди и осемнадесета година публично съдебно заседание,  в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

при участието на секретаря Златанова, като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 643/2018 г. по описа на съда

 

Производството е с правно основание чл. 50 СК.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Водим от горното и на осн. чл. 330, ал. 3 ГПК, съдът

 

        Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА РАЗВОД И ПРЕКРАТЯВА, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите, брака между Е.Г.Г. ЕГН **********, с адрес *** и Р.Д.Г. ЕГН **********, с адрес ***, за който е издадено удостоверение за сключен граждански брак въз основа на Акт за сключен граждански брак серия ГБ 91 г. № 139052 от 08.03.1992 г. от Община Пловдив, на основание чл. 50 СК

УТВЪРЖДАВА на основание чл. 51, ал. 1 СК постигнатото между Е.Г.Г. и Р.Д.Г. споразумение, както следва:

ОБЯВЯВА, че съпрузите нямат родени от брака ненавършили пълнолетие деца.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище находящо се в ….. Е.Г.Г..

ОБЯВЯВА, че съпрузите не си дължат издръжка един на друг и нямат никакви претенции един към друг.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата Р.Д.Г. да се именува с брачното си фамилно име Г..

ОБЯВЯВА, че паричните задължения на съпрузите към кредитни институции и/или трети лица ще се поемат от съпрузите така, както са направени.

ОБЯВЯВА, че придобитите по време на брака движими вещи от двамата съпрузи ще останат в режим на обикновена съсобственост.

ОСЪЖДА Е.Г.Г. ЕГН **********, с адрес *** да заплати в полза на съдебната власт по сметка на Районен съд - Панагюрище държавна такса в размер на още 15 лева на основание чл.6 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.330, ал.5 ГПК

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: