Р   E  Ш   Е   Н   И   Е

 

№ ............... /16.08.2018 г.,

 

гр. Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – Панагюрище, в проведеното на шестнадесети август две хиляди и осемнадесета година публично съдебно заседание,  в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

при участието на секретаря Златанова разгледа докладваното от съдията гр.д. № 639/2018 г. по описа на съда

 

Производството е с правно основание чл. 50 СК.

 

        Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА РАЗВОД И ПРЕКРАТЯВА, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите, брака между П.Д.Ш. ЕГН ********** с адрес: *** и П.А.Ш. ЕГН********** с адрес: ***, за който е издадено удостоверение за сключен граждански брак, серия УС-0 № 175208, издадено от Община Панагюрище, на основание чл. 50 СК

УТВЪРЖДАВА на основание чл. 51, ал. 1 СК постигнатото между П.Д.Ш. и П.А.Ш. споразумение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права на Д.П.Ш. ЕГН **********, род. на *** г. и М.П.Ш. ЕГН**********, род. на *** г. на майката П.А.Ш.;

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата Д.П.Ш. и М.П.Ш. при майката П.А.Ш..

ОПРЕДЕЛЯ режим на личен контакт на бащата П.Д.Ш. с Д.П.Ш. и М.П.Ш. както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 10.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя, с преспиване, както и за 30 дни през лятото, когато майката не е в отпуск, или по споразумение с последната.

 ОСЪЖДА бащата П.Д.Ш. ЕГН ********** с адрес: *** да заплаща издръжка за детето Д.П.Ш. ЕГН **********, чрез неговата майката П.А.Ш. в размер на 150 лв.  дължими до 30 число на всеки текущ месец, считано от момента на влизане в сила на решението за допускане на развода до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска.

ОСЪЖДА бащата П.Д.Ш. ЕГН ********** с адрес: *** да заплаща издръжка за детето  М.П.Ш. ЕГН**********, чрез неговата майката П.А.Ш. в размер на 150 лв. дължими до 30 число на всеки текущ месец, считано от момента на влизане в сила на решението за допускане на развода до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, представляващо етаж от къща с двор, находящо в гр. Панагюрище, ул. „П.Д.“ № * на съпруга П.Д.Ш. ЕГН **********.

ОБЯВЯВА, че съпрузите не си дължат издръжка един на друг и нямат никакви претенции един към друг

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата П.А.Ш. да се именува с бащиното си фамилно име К..

ОБЯВЯВА, че към настоящия момент молителите – П.Ш. и П.Ш. няма да уреждат имуществени отношения помежду им.

ОСЪЖДА П.Д.Ш. ЕГН ********** с адрес: ***  да заплати в полза на съдебната власт по сметка на Районен съд - Панагюрище държавна такса в размер на 231 лева на основание чл.6 и чл. 7, т. 2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.330, ал.5 ГПК

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: