Р   E  Ш   Е   Н   И   Е

 

№ ............... /17.09.2018 г.,

 

гр. П.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – П., в проведеното на десети септември две хиляди и осемнадесета година публично съдебно заседание,  в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

при участието на секретаря Иванка Палашева разгледа докладваното от съдията гр.д. № 187/2018 г. по описа на съда

 

Производството е с правно основание  и 127 СК.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето А.С.Щ. с ЕГН ********** на майката А.Д.В., ЕГН ********** *** като определя при нея и местоживеенето на детето.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата С.С.Щ. ЕГН ********** с детето А.С.Щ. с ЕГН **********  както следва: всяка първа и трета събота от месеца за времето от 10:00ч. до 15:00 ч., в присъствието на майката – А.В., като взимането и връщането на детето следва да се осъществява от неговото местоживеене.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ищеца- А.Д.В. за прилагане на мерките по чл. 59, ал. 8, т. 2 СК – определяне място за осъществяване на личните отношения.

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – П. с въззивна жалба.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: